close

Enter

Log in using OpenID

CIVL283

embedDownload
GA-8IDX Serisi
P4 Titan-SDRAM Ana Kart
Kullaným Kýlavuzu
Pentium 4 Ýþlemci Ana Kart
Sürüm 1.0 6. Basým
12M-8IDX-1006
GA-8IDX Serisi Ana Kart
Ýçindekiler
Sürüm Tarihçesi ................................................................. 4
Parça Kontrol Listesi .......................................................... 4
UYARI! ............................................................................... 5
Bölüm 1 Giriþ ..................................................................... 6
Özelliklerin Özeti .................................................................... 6
GA-8IDX Serisi Ana Kart Görünümü ...................................... 8
Bölüm 2 Donanýmýn Monte Edilmesi Ýþlemi ....................... 9
Adým 1: Merkezi Ýþlemci Ünitesini (CPU) Takýnýz ................ 10
CPU’nun Takýlmasý ................................................................................. 10
CPU Isý Azaltýcýsýný Takýnýz .................................................................... 11
Adým 2: Bellek modüllerini takýnýz ......................................... 12
Adým 3: Geniþleme kartlarýný takýnýz .................................... 13
Adým 4: Þerit kablolarý, kabin tellerini ve güç kaynaðýný baðlayýnýz ...... 14
I/O Arka Panelin Tanýtýlmasý ................................................................... 14
Konnektörlerin Tanýtýlmasý ..................................................................... 16
Bölüm 3 BIOS Ayarý ......................................................... 20
Ana Menü (Mesela: BIOS Ver. :F2) ......................................
Standart CMOS Özellikleri ...................................................
Geliþmiþ BIOS Özellikleri ....................................................
Geliþmiþ Yonga Seti Özellikleri ............................................
Entegre Çevre Birimleri ........................................................
2
21
23
27
29
32
Ýçindekiler
Güç Yönetimi Ayarý ...............................................................
PnP/PCI Konfigürasyonlarý ..................................................
PC Saðlýk Durumu ................................................................
Frekans/Voltaj Kontrolü ........................................................
Dili Seçiniz (Sadece GA-8IDXH için) ...................................
Güvenlik Varsayýlanlarýný Yükle ...........................................
Optimize Edilmiþ Varsayýlanlarý Yükle..................................
Süpervizör/Kullanýcý Þifresini Ayarla ....................................
Kaydet ve Çýk .......................................................................
Kaydetmeden Çýk .................................................................
39
43
45
47
49
50
51
52
53
54
Bölüm 4 Teknik Referans ................................................ 55
Performans Listesi ................................................................
Blok Diyagram ......................................................................
Çift BIOS Tanýtýmý (Sadece GA-8IDXH için) ........................
Dört Hoparlör & SPDIF Tanýtýmý ...........................................
@ BIOS Tanýtýmý ..................................................................
Kolay TuneIIITM Tanýtýmý ........................................................
55
56
57
65
69
70
Bölüm 5 Ek ...................................................................... 71
3
GA-8IDX Serisi Ana Kart
Sürüm Tarihçesi
Sürüm
1.0
1.0
Sürümün Açýklamasý
Tem.2001
GA-8IDX Serisi ana kart kullaným kýlavuzunun ikinci basýmý.
Aðu.2001
1.0
GA-8IDX Serisi ana kart kullaným kýlavuzunun üçüncü basýmý.
Eyl. 2001
1.0
GA-8IDX Serisi ana kart kullaným kýlavuzunun dördüncü basýmý.
Kas. 2001
1.0
GA-8IDX Serisi ana kart kullaným kýlavuzunun beþinci basýmý.
Ara. 2001
1.0
GA-8IDX Serisi ana kart kullaným kýlavuzunun altýncý basýmý.
Þub. 2002
Parça Kontrol
Listesi
;
;
;
;
;
;
;
Tarih
GA-8IDX Serisi ana kart kullaným kýlavuzunun birinci basýmý.
GA-8IDX Serisi Ana Kart
IDE kablosu x 1/ Flopi kablosu x 1
Ana kart sürücüsü ve destek programlarýný içeren CD (IUCD)
GA-8IDX Serisi kullaným kýlavuzu
I/O Arka Panel
Çabuk PC Montaj Rehberi
USB Kablosu x 1
4
UYARI!
UYARI!
Bilgisayar ana kartlarý ve geniþleme kartlarýnda çok nazik Entegre Devre (IC) yongalarý
bulunmaktadýr. Bunlarý statik elektrikten kaynaklanabilecek hasarlara karþý korumak için
bilgisayarýnýz üzerinde çalýþýrken bazý önlemlere uymalýsýnýz.
1.
Bilgisayar kasasý içinde çalýþýrken bilgisayarý fiþten çekiniz.
2.
Bilgisayar bileþenlerini tutmadan önce topraklý bir bilek kayýþý kullanýnýz. Eðer
yoksa her iki elinizle güç kaynaðý kasasý gibi güvenli bir þekilde topraklanmýþ
bir nesneye veya metal bir nesneye dokununuz.
3.
Bileþenleri kenarýndan tutunuz ve IC yongalarý, baðlantý telleri veya konnektörlere
veya diðer bileþenlere dokunmamaya çalýþýnýz.
4.
Bileþenleri sistemden ayýrdýðýnýzda topraklanmýþ bir antistatik yastýk veya
bileþenlerle beraber gelen çanta üzerine koyunuz.
5.
Ana kart üzerindeki ATX güç kaynaðýný sökmeden veya takmadan önce ATX
güç kaynaðýnýn kapalý olduðundan emin olunuz.
Ana kartýn yerine takýlmasý…
Ana kartta montaj delikleri varsa, fakat bu delikler kasadaki deliklerle ayný hizada
deðilse ve ara parçalarýný takmak için herhangi bir slot yoka telaþlanmayýnýz, ara parçalarýný
hala montaj deliklerine takabilirsiniz. Sadece ara parçalarýnýn alt kýsmýný kesiniz (ara
parçasýnýn kesilmesi biraz zor olabilir, ellerinize dikkat ediniz). Bu þekilde kýsa devreler ile
ilgili endiþe duymadan ana kartý kasaya takabilirsiniz. Bazen, devre kablosu deliðin
yakýnýnda olabileceðinden vidayý ana kart PCB yüzeyinden izole etmek için plastik yaylar
kullanmanýz gerekebilir. Dikkatli olunuz, vidanýn sabitleme deliði yakýnýndaki herhangi bir
baský devresine veya PCB üzerine temas etmesine izin vermeyiniz, aksi halde karta
zarar verebilir veya kartýn bozulmasýna neden olabilir.
5
GA-8IDX Serisi Ana Kart
Bölüm 1 Giriþ
Özelliklerin Özeti
Biçimi
Ana Kart
CPU
Yonga seti
Bellek
I/O Kontrol
Slotlar
Yerleþik IDE
Yerleþik çevre birimleri
Donaným Ýzleme
y 30,5cm x 21,5cm ATX ebatýnda, 4 kat PCB.
y GA-8IDX Serisi Ana Kart:
GA-8IDX ve GA-8IDXH
y Intel® Micro FC-PGA2 Pentium® 4 iþlemcisi için Soket 478
y Intel ® Pentium ® 4 (Northwood, 0.13um) iþlemci desteði
y Intel Pentium®4 400MHz FSB
y CPU’ya göre ikinci ön bellek
y 82845 HOST/AGP/Kontrolör Yonga Seti
y 82801BA(ICH2) I/O Kontrolör Göbek
y 3 adet 168-pin DIMM soketi
y PC-100/PC-133 SDRAM Desteði (Otomatik)
y Sadece 3.3V SDRAM DIMM destekler
y Tescilli DIMM desteði yoktur
y 3GB SDRAM’a kadar destekler (Maks)
y IT8712
y 1 CNR(Ýletiþim ve Að Baðlantýsý) Slotu
y 1 AGP slot 4X (1.5V) aygýtý desteði
y 6 PCI slot desteði 33MHz & PCI 2.2 uyumlu
y Intel 82801BA PCI yonga seti üzerinde bir IDE kontrolör
PIO ile IDE HDD/CD-ROM saðlar, Bus Master (Ultra
DMA33/ATA66/ATA100) iþletim modlarý.
y Dört adede kadar IDE aygýtý baðlanabilir
y 1 adet Flopi portu, 360K, 720K,1.2M, ve 2,88
bayt destekler.
y 1 adet Paralel port Normal/EPP/ECP modunu destekler
y 2 adet Seri port (COMA&COMB)
y 4 Adet USB portu (Arka USB x 2, Ön USB x 2)
y IR için 1 adet IrDA konnektörü
y CPU/Güç/Sistem Faný Dönmesi tespiti
y CPU/Güç/Sistem Fan Kontrolü
y CPU Aþýrý Isýnma Uyarýsý
devam edecek......
6
Giriþ
Yerleþik LAN
Yerleþik Ses
PS/2 Konnektör
BIOS
Ek Özellikler
Hususi Özellikler
y Sistem Voltaj Tespiti
y Yerleþik RTL8100(B)L Yonga Seti *
y Creative CT5880 Ses Yonga Seti *
y Hat Giriþi/Hat Çýkýþý/Mik Giriþi/CD Giriþi/AUX_IN/Oyun Portu
y SPDIF**
y PS/2 Klavye ara yüzü ve PS/2 Fare ara yüzü
y Lisanslý AWARD BIOS, 2M / 3M* bit FWH
y Çift BIOS Desteði*
y Þifre ile PS/2 Klavyeden açýlabilir
y PS/2 Fare ile açýlma
y STR(Suspend-To-RAM)
y Wake on LAN
y AC Recovery
y S3’ten USB KB/Fare uyanma
y @BIOS desteði
y Kolay TuneIII desteði
y Over Clock (CPU/PCI/AGP)
y Over Voltage (DIMM/AGP/CPU*)
0 CPU host frekansýný iþlemcinizin özelliklerine göre ayarlayýnýz. Sistem yolu frekansýný
CPU özelliklerinden daha yüksek ayarlamanýzý tavsiye etmemekteyiz çünkü bu özel
yol standartlarý CPU, yonga seti ve çevre birimlerinin büyük bir kýsmý için standart
deðildir. Sisteminizin bu özel yol frekanslarýnda düzgün bir þekilde çalýþabilmesi donaným
konfigürasyonunuza ve CPU, Yonga Seti, SDRAM, Kartlar….vb’ye baðlýdýr.
“**” Sadece GA-8IDX için.
"*" Sadece GA-8IDXH için.
7
GA-8IDX Serisi Ana Kart
CPU_FAN
KBMS_ON
KB_MS
STR/DIMM_LED
GA-8IDX Serisi Ana Kart Görünümü
PWR_FAN
COMB
ATX
LPT1
COMA
AUX_12V
F_AUDIO
FLOPPY
IDE1
IDE2
DIMM2
AGP
CD_IN
DIMM3
USB
LAN*
Brookdale
DIMM1
GA-8IDX(H)
MIC_IN LINE_OUT
LINE_IN
OYUN
SOKET478
PCI1
AUX_IN
ICH2
PCI2
AC97
PCI3
PÝL
P4 Titan-SDRAM
MAIN
BIOS
PCI4
BACKUP
BIOS*
SYS
FAN
RTL8100*
SPDIF**
PCI5
BZ
IT8712
CT5880*
IR
PCI6
WOL
SCR
F_PANEL
FRONT USB
CNR
"**" Sadece GA-8IDX Ýçin.
"*" Sadece GA-8IDXH Ýçin.
8
Donaným Montaj Ýþlemi
Bölüm 2 Donaným Montaj Ýþlemi
Bilgisayarýnýzý kurmak için aþaðýdaki iþlemleri tamamlamalýsýnýz:
Adým 1- Merkezi Ýþlemci Ünitesini (CPU) Takýnýz
Adým 2- Bellek modüllerini takýnýz
Adým 3- Geniþleme kartlarýný takýnýz
Adým 4- Þerit kablolarý, kabin tellerini ve güç kaynaðýný baðlayýnýz
Adým 5- BIOS yazýlýmýný ayarlayýnýz
Adým 6- Destekleyici yazýlým araçlarýný yükleyiniz
Adým 4
Adým1
Adým 2
Adým 4
Adým 4
Adým 4
Adým 3
9
GA-8IDX Serisi Ana Kart
Adým 1: Merkezi Ýþlemci Ünitesini (CPU) Takýnýz
CPU’nun Takýlmasý
Pin1 göstergesi
Pin1 göstergesi
CPU Alttan Görünümü
CPU Üstten Görünümü
Soket Aktuasyon Kolu
Pin1 göstergesi
2. Soketteki Pin 1’in yerini
belirleyiniz ve CPU üzerinde üst
köþede (altýn) kesik kenara
bakýnýz. Daha sonra CPU’yu
sokete takýnýz.
1. CPU soket seviyesini 90 derece
açiya kadar yükseltiniz.
1.
CPU soket
3. CPU soket kolunu aþaðýya
kolunu
çekiniz
vetakýlmasýný
90
bastýrýnýz
ve CPU’nun
tamamlayýnýz.
0 CPU türünün ana kart tarafýndan desteklendiðinden emin olunuz.
10
Donaným Montaj Ýþlemi
CPU Isý Azaltýcýsýný Takýnýz
2. Soðutucunun diðer ucunu
CPU soketine takýnýz.
1. Ýlk önce soðutucunun bir
ucunu CPU soketine takýnýz.
0 Intel tarafýndan onaylanmýþ fan kullanýnýz.
0 CPU fanýnýn güç kablosunun CPU fan konnektörüne takýlý olduðundan
emin olunuz, bu iþlemle kurulum tamamlanýr.
0 Montaj prosedürü ile ilgili daha ayrýntýlý bilgi edinmek için CPU ýsý azaltýcýnýn
kullaným kýlavuzuna bakýnýz.
11
GA-8IDX Serisi Ana Kart
Adým 2: Bellek Modüllerini Takýnýz
Ana kartta, 4 sýrayý destekleyen 2 adet çift sýra bellek modülü (DIMM).
BIOS bellek türü ve boyutunu otomatik olarak tespit edecektir. Bellek
modülünü takmak için modülü sadece dikey olarak DIMM yuvasýna
itiniz. DIMM modülü, iki çentiði olduðundan sadece bir yönde takýlabilir.
Bellek boyutu soketlere göre deðiþiklik gösterebilir.
SDRAM
2. DIMM bellek modülünü DIMM slotu
içerisine dik olarak takýnýz. Daha sonra
aþaðýya bastýrýnýz.
1. DIMM slotunun iki tane çentiði
bulunmaktadýr, bu nedenle DIMM
bellek modülü sadece bir yönde
takýlabilir.
3. DIMM modülünü takmak için DIMM slotlarýnýn her iki kenarýndaki plastik klipsi kapatýnýz.
DIMM modülünü sökmek istediðinizde montaj adýmlarýný ters uygulayýnýz.
0 STR/DIMM LED ýþýklarý açýk olduðunda, SDRAM’ý sokete takmayýnýz ve
sökmeyiniz.
12
Donaným Montaj Ýþlemi
Adým 3: Geniþleme kartlarýný takýnýz
1. Geniþleme kartýný bilgisayara takmadan önce geniþleme kartý ile ilgili talimat kitapçýðýný
okuyunuz.
2. Bilgisayarýnýzýn kasasýný, gerekli vidalarý ve slot kenetlerini bilgisayardan sökünüz.
3. Geniþleme kartýný ana kart üzerindeki geniþleme slotuna sýkýca bastýrýnýz.
4. Kart üzerindeki metal baðlantýlarýn slota tam olarak oturduðundan emin olunuz.
5. Geniþleme kartýnýn slot kenedini sabitlemek için vidayý yerine takýnýz.
6. Bilgisayarýnýzýn kasasýný yerine takýnýz.
7. Bilgisayarýnýzý açýnýz, gerekirse geniþleme kartýnýn BIOS destek programýný BIOS’dan
ayarlayýnýz
8. Ýþletim sisteminden ilgili sürücüleri yükleyiniz.
13
GA-8IDX Serisi Ana Kart
Adým 4: Þerit kablolarý, kabin tellerini ve güç kaynaðýný
baðlayýnýz
I/O Arka Panel Tanýtýmý
Y
X
Z
\
[
X PS/2 Klavye ve PS/2 Fare Konnektörü
PS/2 Fare Konnektörü
(6 pin Diþi)
¾ Bu konnektör standart PS/2 klavye ve
PS/2 fareyi destekler.
PS/2 Klavye Konnektörü
(6 pin Diþi)
Y Paralel Port ve Seri Portlar (COM1/COM2)
Paralel Port
(25 pin Diþi)
¾ Bu konnektör 2 adet standart COM portunu
ve 1 adet paralel portu destekler. Yazýcý gibi
aygýtlar paralel porta baðlanabilir ; fare ve modem vb. seri portlara takýlabilir.
COMA
COMB
Seri Portlar (9 pin Erkek)
14
Donaným Montaj Ýþlemi
Z Oyun /MIDI Portlarý
¾ Bu konnektör, joystick, MIDI klavye ve ilgili diðer audio aygýtlarýný destekler.
Joystick/ MIDI (15 pin Diþi)
[ Audio Konnektörleri
¾ Yerleþik audio sürücüsünü yükledikten sonra
hoparlörü Line Out jakýna, Mikrofonu da MIC In jakýna
baðlayabilirsiniz. CD-ROM , walkman gibi aygýtlar
Line-In jakýna baðlanabilir.
Line Out
MIC In
Line In
\ USB/LAN Konnektörü
¾ Aygýt(lar)ýnýzý USB konnektörüne baðlamadan önce
LAN*
Konnektör
USB 0
USB 1
USB klavye, fare, tarayýcý, zip, hoparlör, vb. gibi
aygýtlarýnýzýn standart bir USB ara yüzüne sahip
olduðundan emin olunuz. Ayrýca Ýþletim Sisteminizin
(USB destekli Win 95, Win98, Windows 2000, Windows ME, Win NT, SP 6) USB kontrolörü
desteklediðinden emin olunuz. Eðer iþletim sisteminiz
USB kontrolörü desteklemiyorsa, muhtemel yama
veya sürücü güncellemeleri için iþletim sistemi
satýcýnýzla baðlantý kurunuz. Daha fazla bilgi için iþletim
sistemi veya aygýt satýcýlarý ile baðlantý kurunuz.
"*" Sadece GA-8IDXH için.
15
GA-8IDX Serisi Ana Kart
Konnektörlerin Tanýtýlmasý
A
R
Q
B
C
D
E
P
O
N
M
F
L
G
KJ I H
A
B
C
D
E
F
G
CPU_FAN
ATX
PWR_FAN
FLOPPY
IDE1/IDE2
SYS_FAN
F_PANEL
J
K
L
M
N
O
P
H FRONT_USB
I IR
SCR
WOL
SPDIF
AUX_IN
CD_IN
F_AUDIO
PÝL
Q AUX_12V
R KBMS_ON
16
Donaným Montaj Ýþlemi
A / C / F : CPU_FAN / PWR_FAN / SYS FAN Konnektörü
Sense
1
GND
+12V/Kontrol +12V/Kontrol
1
Sense
GND
CPU_FAN
PWR_FAN
1
GND
+12V/Kontrol
Sense
SYS_FAN
B : (ATX) ATX Power
20
+12V
5V SB (Stand by +5V)
Power Good
GND
VCC
GND
VCC
GND
3.3V
3.3V
1
VCC
VCC
-5V
GND
GND
GND
PS-ON(Soft On/Off)
GND
-12V
3.3V
Q : (AUX_12V) +12V Güç Konektörü
13
Bu konnektör (ATX +12V) sadece
+12V
+12V
GND
GND
CPU Ýç Voltajý için kullanýlýr.
2 4
17
GA-8IDX Serisi Ana Kart
K :WOL
D / E : Flopi / IDE1 / IDE2 Konnektörü
1
+5V SB
GND
Sinyal
1
IDE2
IDE1
1
Flopi
1
N / M / L : CD_IN / AUX_IN / SPDIF* (Sadece GA-8IDX için)
1
CD_IN
GND
AUX-RAUX-L
CD-R
GND
CD-L
1
1
VCC
SPDIF Out
GND
SPDIF
AUX_IN
O : F_AUDIO Konnektörü
Ýki tip Ön Audio konnektörü mevcuttur, takmadan önce aþaðýdaki tablolara bakýnýz.
Tip 1
Incase Speaker (R)
GND
GND
+12V
MIC
Front Audio(R)
Front Audio(L)
GND
1
Tip 2
Incase Speaker (L)
MIC
GND
Ön Audio (R)
GND
Front Audio (L)
GND
GND
Rear Audio(R)
Rear Audio(L)
1
GND
Arka Audio (R)
Arka Audio (L)
¾ Eðer tip-1 Ön Audio konnektörü kullanmak isterseniz, 11-12,13-14 Jumperý sökmelisiniz.
Eðer tip-2 Ön Audio konnektörü kullanmak isterseniz, 3-4,5-6 Jumperý sökmelisiniz.
Ön audio baþlýðýný kullanmak için kasanýzda ön audio konnektörünün bulunmasý
gereklidir.Kablo üzerindeki pin düzeninin MB baþlýðý üzerindeki pin düzeni ile ayný
olduðundan emin olunuz. Satýn almayý düþündüðünüz kasanýn ön audio konnektörünü
destekleyip desteklemediðini öðrenmek için satýcýnýzla baðlantý kurunuz.
18
Donaným Montaj Ýþlemi
H :Ön USB
Güç
USB D2USB D2+
NC
GND
VCC
NC
IRRX
GND
IRTX
NC
CIRRX
5VSB
CIRTX
NC
GND
NC
USB D3+
USB D3Güç
I :IR
J:SCR Connector
SPKHD-
PW+
PWPD+
PD_G
PD_G
HD+
VCC
VCC
DATA
Clock
NC
GND
NC
RSTRST+
SPK+
NC
NC
DATA
NC
DATA
DATA
NC
G :F_PANEL
R: KBMS_ON : PS/2 USB Wake Up P:Pil
seçimi
1
1-2 kapalý: Devrede
1
2-3 kapalý: Devre Dýþý
(Varsayýlan)
+
™ Pil düzgün takýlmazsa patlamaya neden
olabilir.
™ Üretici tarafýndan tavsiye edilenle veya
benzeri türle deðiþtiriniz.
™ Kullanýlmýþ pilleri üreticinin talimatlarýna
göre ortadan kaldýrýnýz.
19
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
1 643 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content