close

Enter

Log in using OpenID

Bütçe Uygulama Sonuçları Tablosu

embedDownload
Onun e¤itimi
uluslararas›
standartlarda!
AR-EL E¤itim Kurumlar›, e¤itimde çok önemli bir
baflar›ya daha imza att›: IB taraf›ndan yap›lan
de¤erlendirme sonucunda, uluslararas› e¤itim
standartlar›na uygun bulunarak, 4-12 yafl grubu
için bir IB-PYP okulu oldu! Haziran 2007 y›l›nda
alm›fl oldu¤u ve 12-16 yafllar› için geçerli olan
IB-MYP derecelendirmesiyle birlikte bu yeni
baflar›, AR-EL'in dünya standartlar›nda verdi¤i
e¤itimin önemli bir iflareti, örnek ve öncü bir
e¤itim kurumu olmaya devam etti¤inin en önemli
belgesi…
Ö
O
B
www.ar-el.k12.tr
Güneflli Yolu, Atatürk Caddesi, Radar Karfl›s›, 34530, Yenibosna - Bahçelievler / ‹stanbul
Tel: (0212) 550 49 30 (pbx) - 630 35 05 (4 hat) Faks: (0212) 550 77 82 e-posta: [email protected]
AR-EL 2005 Anaokulu: fienlikköy Mah. Özgen Sk. No: 6 Florya - Bak›rköy / ‹stanbul Tel: (0212) 541 60 03
M KUR
ITI
G
ARI
ML
U
Eco-Schools
AR-EL E
AR-EL E¤itim Kurumlar›, gelece¤in baflar›l›
nesillerini yetifltirme yolunda kendisiyle birlikte
yürüyen tüm yöneticilerine ve ö¤retmenlerine,
desteklerini hiç eksik etmeyen velilerine ve baflar›l›
olmay› ilke edinen tüm ö¤rencilerine teflekkür
eder. Amac›m›z; her zaman ve her koflulda
güveninize lay›k olmak, baflar›lar›m›z› daha da
ilerilere götürmek ve ö¤rencilerimize her seviyede
en kapsaml› e¤itimi vermek olacakt›r.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
3 761 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content