close

Вход

Log in using OpenID

ALTıNözÜ iLçE MiLLi EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

embedDownload
CHESSBASE
Analiz yapmak (2)
MENDERES SARGIN
[email protected]
eçen say›m›z›n konusu olan Analiz'e bu say›m›zda da devam ediyoruz.Bir sporcunun geliflimi için
oyunlar›n›n analiz edilmesi ve hatalar›n›n giderilmesi önemlidir. Analiz
bir bak›ma oyunumuzun
Check-up'›d›r. Nas›l hasta
oldu¤umuzda, iyileflmemiz için öncelikle hastal›¤›m›z›n teflhisi çok önemlidir. Bunun için kan tahlili, film çekimi gibi tahlillerden geçiyoruz. Bizi
hasta eden sebepleri bilirsek, buna yönelik tedavi ifle yarar.
Kolu k›r›lm›fl biri için , difl ilac› kullanmak yanl›fl tedavi olur.Satranç oyunumuzda da ayn› fley geçerlidir, oyunumuzun iyileflmesi ve üst düzeye ç›kmas›
için oyumnlar›m›z›n mutlaka analiz edilmesi gerekir. Unutmamak gereken en
önemli konuda analizin sa¤l›kl› yap›lmas› için notasyonu iyi tutmam›z gerekir. Unutulmamas› gereken bir konu da
G
sadece bir oyun la sporcu de¤erlendirilmemelidir. Siyahlarla ve beyazlarla ayr›
ayr›, ayn› zamanda aç›l›fllara göre ve
oyun ortas› ve oyunsonu teorisi olarak
da de¤erlendirilmelidir. Bu anlamda
Türkiye Satranç Federasyonu'nun uygulamaya koydu¤u, TürkBase sistemi,s›n›flama ve rakiplerin oyunlar›n› inceleme konusunda oldukça baflar›l›.Ayn› zamanda istatistiki bilgiler konusunda da
oldukça bilgilendirici. Satranç turnuvalar›nda, özellikle önemli organizasyonlarda rakiplerin kimler oldu¤u yani kat›l›mc› listesi önceden aç›klan›r. Bu turnuvaya haz›rl›k için önemli bir bilgidir.
Turnuvan›n zaman temposuna haz›rlanan sporcu, kendi repertuar›na ve rakiplere haz›rlanma f›rsat›n› 15-20 gün
önceden bafllayabilir.
Turnuva öncesinin d›fl›nda, turnuva
esnas›nda da ç›kar›lan turnuva bültenleri ile rakiplerin oyunlar›na ulafl›labilir
ve olas› turnuva haz›rl›klar›n›n fark›na
var›labilir. Turnuva da farkl› aç›l›fllar
yapan ve sizin repertuar›n›zda olmayan
aç›l›fl ve savunmalara nas›l haz›rlanabi-
liriz. Bugün bu konuyu iflleyece¤iz. Öncelikle bilgisayar›m›zda "ChessBase" ve
"Megadatabase" bulunmal›. "Megadatabase" her y›l güncellenen ve turnuvalardaki oyunlar›, aç›l›fllar, taktik ve
oyunsonu ile ilgili bilgileri içeren milyonlarca oyunu içeren verilerdir. Bu sayede tek bafl›n›za da haz›rlanabilirsiniz. Megadatabase'in kullan›m› bize
rakibe haz›rl›k aç›s›ndan zaman kazand›racakt›r. Resimde beyazlarla oynayacak olan sporcumuz ‹spanyol ve
‹talyan Aç›l›fllar›na hakimken, 2...Af6
hamlesine karfl› haz›rl›ks›z.
Bir gün sonraki maç›nda rakibe karfl› beyazla ve aç›k aç›l›fl oynayacak, ama
rakibin 2...Ac6 yerine 2...Af6 oynayaca¤›n› biliyor. Ancak ne yapaca¤›n› bilmiyor.
Bu durumda rakibe haz›rlanmak için,
yapmas› gereken bu aç›l›flla oynanm›fl
ve beyaza kazanca götüren hamlelerden oluflan "Yol Haritas›n›" bulmak. Bu
yol haritas› e¤er bilgisayar›n›zda Megadatabase varsa, çok zor de¤il.
Konumu
ChessBase
tahtas›na
dizdikten hemen sonra,
sa¤ tarafta bulunan
notasyonun hemen
üstündeki bafll›klardan
"Referans" yani
"Reference" bafll›¤›na
t›klaman›z yeterli.
Bu sayede
Megadatabase'de kay›tl›
olan bugüne kadar
oynanm›fl bütün oyunlar
içinden bu konumdaki
oyunlar› seçer. Bu
sayede elinizde çok
say›da oyun olur.
1
70
2
Gördü¤ünüz
gibi oyunlar
notasyon
k›sm›nda s›ralanmaya
bafll›yor. Bu s›ra en
eskiden günümüze
göredir. Bafll›klar›n
alt›nda ise arflivdeki
tüm oyunlar›n %
66's›n›n tarand›¤›
görülmektedir.
3
Bütün oyunlar tarand›¤›nda toplam 50.936
oyunun bulundu¤u görülmekte. Ancak burada iflimiz
yeni bafll›yor.Bu kadar fazla oyunu inceleyemeyiz, amac›m›z beyaz›n kazand›¤› oyunlar, ayr›ca
günümüze yak›n oynanm›fl oyunlar olmal›. Çok eski oyunlar, getirilen yeniliklerden uzak olabilir.
Burada size yard›mc› olacak baz›
ipuçlar› vermekte fayda var. Alt
k›s›mdaki bafll›klar›nda ifllevleri vard›r. Ben resimde, sonuç k›sm›na t›klayarak, beyazlar›n kazand›¤›
oyunlar› s›ralatt›m. Siz isterseniz y›l k›sm›na t›klayarak günümüze en yak›n oynanm›fl oyunlar› da
görebilirsiniz. Beyaz'a t›klayarak beyazla oynam›fl
sporcular› harf s›ras›nda görebilirsiniz. "ELO W" ile
yüksek ELO'lu sporcular›n oyunlar›n› s›ralatabilir
ve bu oyunlar› inceleyebilirsiniz. Bu sayede aç›l›fl
repertuar›n›z› ve rakibe haz›rl›¤›n›z› yapabilirsiniz.
Bu uygulamay› sadece aç›l›flta de¤il, oyunun her
aflamas›nda yapabilirsiniz. Unutmay›n bunun için
bilgisayar›n›zda yüklü bir Megadatabase olmal›d›r.
71
Author
Document
Category
Без категории
Views
0
File Size
4 977 Кб
Tags
1/--pages
Пожаловаться на содержимое документа