close

Вход

Log in using OpenID

3713 SAYILI KANUN KAPSAMINDA ÜNİVERSİTEMİZE ATAMASI

embedDownload
Stres oluşturulan sıçanlarda gelişen mesane hasarı üzerine
oksitosinin etkisi: Oksitatif stres ve mast hücreleri
1*
Esin Ak ,
Esra
2
Dülger-Cikler , Ahmet
Özer
3
Şehirli ,
Göksel
3
Şener ,
Şermin
4
Tetik , Şule
5
Çetinel
1*
Marmara Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Histoloji ve Embriyoloji BD, İstanbul, 2 Medipol Üniversitesi Tıp
Fakültesi Histoloji ve Embriyoloji AbD, İstanbul, 3 Marmara Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi Farmakoloji AbD, İstanbul,
4 Marmara Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Biyokimya AbD, İstanbul, 5Marmara Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Histoloji ve
Embriyoloji AbD, İstanbul
Oksitosin hormonunun hipotalamik-pitüiter-adrenal (HPA) aktivitesini baskılayarak davranışsal ve stres-azaltıcı etkileri olduğunu
bilinmektedir. Çalışmamızda sıçanlarda, bir kaygı stres modeli olan sudan kaçınma stresi (SKS) ile mesanede oluşturulan interstisyel
sistit (İS) modelinde, oksitosin tedavisinin etkinliğini morfolojik ve biyokimyasal olarak incelemeyi amaçladık.
Çalışmamızda 24 adet dişi Wistar sıçan 4 gruba ayrıldı: 1.
Kontrol grup (K) herhangi bir işlem uygulanmadı. 2. Kronik stres
grup (KS) 5 gün 2 saat SKS uygulandı. 3. Oksitosin grup (OT) 5
gün sc 5 µg/kg oksitosin uygulandı. 4. Kronik Stres - Oksitosin
Grup (KS-OT), : kronik stres boyunca 5μg /kg oksitosin sc
uygulandı. Deney sonunda mesane dokusu ışık ve elektron
mikroskobunda incelendi. Oksidatif stres, malondialdehit (MDA)
ve glutatyon (GSH) ölçümleri ile değerlendirildi. Sistemik stres;
serum kortizol tayini ile ölçüldü.
KONTROL GRUP
OKSİTOSİN (OT) GRUP
Resim1. (a):Düzgün ürotelyum (ok) ve hasarsız GAG tabakası (okinset), (b):düzgün kollajen yapısı (asteriks) ve damar komşuluğunda
granüllü mast hücre (ok-inset), (c): hasarsız ürotelyum yüzey tabakası
(ok) ve normal yapıda görülen hücrelerarası sıkı bağlantılar (ok başları),
(d):ürotelyum boyunca kesintisiz olarak dağılım gösteren RR boyanma
(ok). (a):H&E boyama; PAS boyama–inset (b):Gamori one step trikrom
boyama;TM boyama-sağ inset; (c):TEM; (d):TEM, RR boyama.
Resim 2. (a):Hasarsız ürotelyum (ok) ve düzenli GAG tabakası (okinset), (b):düzgün kollajen yapısı (asteriks), damar komşuluğunda
granüllü mast hücre (ok-inset) ve ürotelyum hücrelerine göç eden mast
hücre (ok başı), (c): düzgün yüzeye sahip ürotelyum (ok) ve geçirimsiz
sıkı bağlantılar (ok başları),(d):ürotelyum boyunca düzenli dağılım
gösteren RR boyanma (oklar). (a):H&E boyama; PAS boyama–inset
(b):Gamori one step trikrom boyama;TM boyama-sağ inset; (c):TEM;
(d):TEM, RR boyama.
KS grubuna ait ışık mikroskobik incelemelerde; ürotelyumda
KRONİK STRES (KS) GRUP
dökülmeler, bağ dokusunda ödem, polimorf nüveli lökosit artışı,
damar içi konjesyon (Resim 3.a,b), saptanırken KS-OT grubunda
ise hasarın geriye döndüğü izlenmiştir (Resim 4. a,b). KS gruba
ait granüllü ve degranüllü mast hücre sayısı kontrole kıyasla
istatiksel olarak anlamlı artarken, KS-OT grupta ise anlamı
derecede azalmıştır (Şekil1). Elektron mikroskobik incelemelerde
KS grubunda hasarlı ürotelyum, glikozaminoglikan (GAG)
Resim 3. (a): hasarlı ürotelyum hücreleri (ok) ve GAG tabakası (okpolimorf nüveli lökositler (ok başı, çift başlı ok-inset), damar içi
tabakasında düzensizlik ve hücreler arası sıkı bağlantılarda inset),
konjesyon (asteriks) (b): bağ dokusunda ödem ( çift asteriks), granüllü
(ok başı –inset) ve degranüllü mast hücreler (çift başlı ok-inset) ve
açılma ile izlenirken (Resim 3.c,d) KS-OT grubunda ise hasarın ürotelyum hücrelerine göç eden mast hücre (asteriks-inset), (c): hasarlı
ürotelyum yüzeyinde dökülmüş epitel hücre artıkları (oklar) ve sıkı
geri döndüğü görülmüştür (Resim 4. c,d). Serum kortizol (Şekil bağlantılarda açılma (ok başları-inset), (d): lümen boyunca hasarlı GAG
tabakasında kesintili RR boyanması (oklar-inset) ve sıkı bağlantıların
2), doku GSH (Şekil 3) ve MDA (Şekil 4) seviyeleri morfolojik açılması ile hücreler arasına RR geçişi (ok başları). (a):H&E boyama;
PAS boyama–inset (b):Gamori one step trikrom boyama;TM boyama-sağ
inset; (c):TEM; (d):TEM, RR boyama.
bulgularla uyumlu olarak tespit edilmiştir.
KS-OT GRUP
Resim 4. (a): Düzgün ürotelyum (ok) ve GAG tabakası (ok inset), (b):
Düzenli kollajen yapısı (asteriks),Yer yer hasarlı GAG tabakası (ok) ,
granüllü mast hücreleri (ok-inset) ve ürotelyum hücrelerine göç eden
mast hücre (asteriks-inset), (c): hasarsız ürotelyum ve normal yapıda
görülen sıkı bağlantılar (ok başları), (d): Ürotelyum boyunca düzgün
GAG tabakasının kesintisiz RR boyanması (ok başları). (a):H&E
boyama; PAS boyama–inset (b):Gamori one step trikrom boyama;TM
boyama-sağ inset; (c):TEM; (d):TEM, RR boyama.
Oksitosin hormonunun İS’in sebep olduğu mesane ağrısı üzerinde anksiyolitik ve analjezik etki gösterdiği tespit edilmesi bu
hormonun tedavide kullanılacak bir ajan olduğunu düşündürmüş ancak bu hormonun mesane morfolojisi üzerine etkisi
sorgulanmamıştır.
80
2
+++
+++
1
***
100
+++
50
1 .0
M D A (n m o l/g )
***
G S H (  m o l/g )
D EG R AN Ü LE
***
3
++
1 .5
150
G R AN Ü LE
K O R T İZ O L
M A S T H Ü C R E S A Y IS I
4
***
0 .5
***
60
+++
40
20
T
S
K
S
+
O
K
T
O
K
0
Şekil 1: Tüm gruplara ait her bir 0.0908 mm2 alandaki ortalama
degranüle ve granüle mast hücre sayısı. *** p <0.001 K ve OT
gruplarına göre, +++ p <0.001 KS grubuna göre karşılaştırmalar.
0 .0
0
K
OT
KS
KS+O T
Şekil 2: Tüm gruplara ait serum kortizol değerleri. *** p <0.001 K
ve OT gruplarına göre ve +++ p <0.001 KS grubuna göre
karşılaştırmalar.
K
OT
KS
KS+O T
Şekil 3: Tüm gruplara ait GSH değerleri. *** p <0.001 K ve OT
gruplarına göre, +++ p <0.001 KS grubuna göre karşılaştırmalar.
0
K
OT
KS
KS+O T
Şekil 4: Tüm gruplara ait MDA değerleri. *** p <0.001 K ve
+++ p <0.001 KS grubuna göre
OT gruplarına göre,
karşılaştırmalar.
Çalışmamıza ait veriler mesane dokusunda oksitosin uygulamasının SKS ile ortaya çıkan morfolojik ve biyokimyasal hasar
parametreleri üzerine olumlu etkisi olduğu gözlenmiştir.
Author
Document
Category
Без категории
Views
0
File Size
1 561 Кб
Tags
1/--pages
Пожаловаться на содержимое документа