close

Enter

Log in using OpenID

0 3 .1 1 .2 0 1 4 P A ZA R T ESİ 0 4 .1 1 .2 0 1 4 SA LI 0 5 .1 1 .2 0 1 4

embedDownload
ATİK KABUL KRiTERLERİ
BURSA CİMENTO
paeniKAsı n.Ş.
Yayım Tarihi : 10.11.2014
Rev. No/Tarih : 00/
ı 2l2
Sayfa No
Atık yağların atık kabulü aşamasında yapılacak analiz neticesinde bünyesinde bulunan su iÇeriği, diğer solüsYonlar ile
kalorifik değeri atık üreticisinin beyanından farklı olması durumunda laboratuvarımız raPoru kabul edilecektir.
6.
Atık yağ bünyesinde solvent, benzin gibi a|ev alma sıcaklığı düşük atıkların o|maması gerekmeKedir.
7.
Sadece ikinci kategori atık yağların kabulü yapılmaktadır
Tehlikesiz Atık Kabul Kriterleri
1.
Atıklar ambalajsız dökme olarak kabul edi|ebilir.
2,
Mümkünse balyala haledeki atıklarda balya bağı o|arak tel dışında malzeme kullanılması.
3.
Cl
4,
So/o:<o/o2
5.
Rutubet: max.
6.
Kalorifik değer: min 2.500 kcal/kg
o/o:
< o/o|
o/o 10
EKİ: Atık Alım Listesi
HAZIRLAYAN
ONAYLAYAN
çEVRE ı-ıÜoÜnÜ
GENEL ı,rÜoÜn
çYs.YT.FR.06
ATıK KABUL KR|TERLER|-
?ş
BURSA ÇiMENTO
FABR|KASı A.ş.
Yayım.Ta.rihi : 10.11.2014
Rev. No/Tarih: 00/
|l2
Sayfa No
=
Genel Kabul Kriterleri
1.
Bursa Çimento Fabrikası A.Ş.'ye atık üreticisi tarafından bildirilen atık kodlarının doğruluğundan atık üreticisi
sorumludur. Yanlış yada yanıltıcı atık kodu bildirimi nedeniyle Bursa Çimento Fabrikası A.Ş.'nin uğrayacağı tüm
zararlar atık üreticisi tarafından tazmin edilecektir.
2,
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan 25.11.2013 tarihinde alınan Geçici Faaliyet Belgesinde müsaade edilen atık
kodlarına sahip atıkların kabulü yapılmaktadır. Bu liste dışında yer alan hiç bir atığın kabulü yapılmamaKadır,
3.
Atıklar içerisinde radyoaktif ve patlayıcı madde bulunması yasaktır.
4,
Atık kabulü normal şaıtlarda hafta içi 9:00/9:30, 11:00/11:30, 13:00/13:30, 15:00/15:30 saatleri
arasında
yapılmaktadır. Şirket yönetiminden randevu alınması durumunda beliıtilen saatler dışında kabul yapılmaktadır.
5.
Atıklar varil, IBC vb. ambalajlarda kabul edilmemektedir. Dökme, poşet içerisinde ve balya halinde atık kabulü
yapılmaktadır.
6.
İş sağlığı ve güvenliği açısından özel önlem a|ınması gereken atıklar konusunda atık üreticisi tarafından bilgilendirme
yapılma|ıdır.
7.
Bakanlık bildirim|erinde ve ticari işlemlerde, fabrikamız kantar ölçüm sonuç|arı esas alınacaktır.
B.
Şirketimiz tarafından gönderilen teklif, teyit edilmeden atık kabulü yapılmayacaktır,
9.
Atık üreticisi tarafından talep edilmesi ya da Şirketimizin gerekli görmesi durumunda sözleşme yapılabilecektir.
10. 1 tonun altında yapılacak tüm sevkiyatlar için ton fiyatı uygulanacaktır.
11. Atık sevkiyatı öncesinde gönderilen faks mesajının mutlaka kaşelenip imzalanarak tarafımıza imza sirküleri, vergi
levhası ve Ticaret Sicil Gazetesi nüshasının ile birlikte gönderilmesigerekmektedir.
12. Teknik kabul için atığınızı göndermeden önce numune göndermeniz gerekmektedir.
13.
Atık üreticisi bertaraf etmeyi planladığı atıkların miktarını ve teslim tarihini en az 3 gün önceden bildirmekle
yükümlüdür. Aksi halde Bursa Çimento Fabrikası A.Ş.'nin atıkları kabul etmeme hakkı saklıdır,
Tehlikeli Atık özel kabul kriterleri
1.
Mevcut ise atığın Malzeme Güvenlik Bilgi Formunun atık gönderim öncesinde verilmesi. Olmaması durumunda atığın
çevre ve insan sağlığı üzerindeki etkileri konusunda bilgi verilecektir.
2.
Atıklar atık üreticisi sorumluluğunda taşınacak/taşıttırılacak ise lisanslı taşıma araçlarıyla nakliyenin gerçekleştirilmesi
ve Ulusal Atık Taşıma formunun doldurulması gerekmektedir.
3.
Atıkların cinsine göre mevcut mevzuata uygun ambalajlama yapılması gerekmektedir. Bazı atık türlerinde dökme
olarak atık kabulü yapılmaktadır.
4.
Talep edilmesi durumunda lisanslı taşıma aracı hizmeti verilmektedir.
HAZIRLAYAN
çEVRE ı{ÜoÜnÜ
çYs.YT.FR.06
ONAYLAYAN
GENEL ı-rÜoÜn
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
1 228 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content