close

Enter

Log in using OpenID

CACHEID=e843ea01-6442-433c-ab36-2d0d526302bd;Iğdır SGK` dan Şehit ve Gazi Aileleri Yardımlaşma Derneği

embedDownload
İÇ KONTROL EYLEM PLANI
SORUMLU
BİRİM
Eylem Öngörülen Eylem veya Eylemler
Kod
Tamamlama Tarihi ve
Alınan Kararlar
Açıklama
Planı
KOS
2.4.2
KOS
2.4.3
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
KOS
3.2.3
KOS
3.7.1
KOS
4.2.2
Üniversitemiz teşkilat şeması ile Fakültemiz
teşkilat şemalarında meydana gelen gelişmeler
hemen güncellenecektir.
Fakültemiz teşkilat şemaları ile fonksiyonel
görev dağılımına birim faaliyet eaporlarında,
Üniversitemiz teşkilat şeması ile fonksiyonel
görev dağılımına da idare faaliyer raporunda yer
verilecektir.
Fakültemiz personeline belirli zamanlarda
çeşitli kurum ve kuruluşlarca düzenlenen
seminer ve eğitim programlarına ilgili
personeller gönderilecektir.
Fakültemizce periyodik olarak yapılan
performans değerlendirmeleri gözden geçirilerek
yetersiz bulunan personelin performansının
artırılması için çözümler üretilecek, gerekiyorsa
ilgili personelin çeşitli eğitim programlarına
katılmaları veya daha uygun yerlerde
görevlendirmeleri sağlanacaktır.
Fakültemizde yetki devri; yetki devrinin
sınırlarına, devredilen yetkinin önemine ve
riskine, yetki devrini belirleyen süreçlede
sorumlulukların yetki ile orantılı olmasına ve
devrinde yetki devredilecek kişide bulunacak
asgari bilgi, deneyim ve nitelikler gibi hususlara
dikkat edilerek yapılacaktır.
KOS
4.3.1
Fakültemizde yetki, hiyerarşik kademeler içinde
kademe atlamadan devredilecektir. Yetki
devredilmesinde, devredilecek yetki unusurları
belirlenecektir.
KOS
4.4.1
Yetki devredilen personelin görevin gerektirdiği
bilgi, deneyim ve yeteneğe sahip olup olmadığı
bir üst yetkili tarafından liyakat ilkesi de
gözetilerek değerlendirecektir.
KOS
4.5.1
RDS
5.1.3
Yetki devirlerinde devir alan ile devir eden
arasında bilgi akışı sağlanacak, yetki devri
onayında yetki devrinin süresine, sınırlarına ve
hangi periyotlarla yetki devrelanın geri dönüş
sağlayacağı hususlarına yer verilecektir.
Önemli faaliyetler ve kurum düzeyindeki
hedefler stratejik plan ile yeterince
ilişkilendirilecektir.
Ek-1 Fakültemiz Güncel
Fakültemiz teşkilat
şemalarının güncel halini Teşkilat Şeması
31.12.2014 tarine kadar
Starateji Geliştirme
Dairesi Başkanlığına
gönderilecektir.
30-04-2014
Kamu kurumlarınca
düzenlenen eğitim
programlarına
gönderilecek.
31.12.2014
tarihine
kadar
performans
değerlendirmesiyle ilgili
belirli
bir
prosedür
belirlenecektir.
31-12-2014
31-12-2014
Ek-2 Birim Faaliyet Raporunda
İstenilen Bilgilere Yer
Verilmiştir.
Ek-3 Çeşitli Kurum ve
Kuruluşlarca Düzenlene seminer
ve eğitim programlarına
personel katılımı sağlanmıştır.
Ek-4 2014 yılı itibariyle İdari
Personel Değerlendirme Kriteri
belirlenmiş. 2015 Yılında
Akademik Personel
Değerlendirme Kriteride
belirlenecektir.
Ek-5 Fakültemizde yetki devri;
yetki devrinin sınırlarına,
devredilen yetkinin önemine ve
riskine, yetki devrini belirleyen
süreçlede sorumlulukların yetki
ile orantılı olmasına ve devrinde
yetki devredilecek kişide
bulunacak asgari bilgi, deneyim
ve nitelikler gibi hususlara
dikkat edilerek yapılmış, yetki,
hiyerarşik kademeler içinde
kademe atlamadan devredilmiş
ve Yetki devredilmesinde,
devredilecek yetki unusurları
belirlmiştir
31-12-2014
31.12.2014 tarihine
kadar Başkanlığımız
yetki devirlerini Strateji
Geliştirme Dairesi
Başkanlığına
gönderilecektir.
31-07-2014
Ek-6 Önemli faaliyetler ve
kurum düzeyindeki hedefler
stratejik plan ile yeterince
ilişkilendirilmiştir.
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
RDS
5.2.2
Fakültemizde program döneminde performans
programını hazırlayacaktır.
15-07-2014
Ek-6 Fakültemizde program
döneminde performans
programını hazırlanmıştır.
RDS
5.4.1
Üniversitemiz İdare Faaliyet Raporunun
hazırlanması için Fakültemizde ait faaliyet
raporları hazırlanarak Üst yöneticiye
gönderilecektir.
31-03-2014
Ek-2 İdare Faaliyet Raporunun
hazırlanması için Fakültemizde
ait faaliyet raporları
hazırlanarak Üst yöneticiye
gönderilmiştir.
RDS
5.6.1
Fakültemiz performans programı hazırlarken
hedeflerini, spesifik, ölçülebilir, ulaşıbilir, ilgili
ve süreli olmasını sağlayacak şekilde , stratejik
plana uygun olarak belirleyecektir.
15-07-2014
Ek-6 Fakültemiz performans
programı hazırlarken
hedeflerini, spesifik, ölçülebilir,
ulaşıbilir, ilgili ve süreli
olmasını sağlayacak şekilde ,
stratejik plana uygun olarak
belirlenmiştir.
RDS
6.1.1
Fakültemizde Üniversitemizin kurumsal amaç
ve hedeflerinin gerçekleştirimesine yönelik risk
analizi yapılarak olası riskler belirlenecektir.
RDS
6.1.2
Risklerin envanteri çıkarılacak ve süreç bazlı
çalışmalarda uygun kontrol noktalarının
oluşturulmasıyla risklerin gerçekleşmesi
önlenmeye çalışılacaktır.
2013-2017 dönemi
strateji planındaki amaç
ve hedeflrin
gerçekleşmesini
engelleyecek risklerib
analizi ve envanterinin
çıkarılması.
KOS
6.1.3
Riskler periyoduk olarak değerlendirilecek ve
takip edilecektir
KFS
7.4.1
Fakültemizde belirlenen kontrol yönteminin
fayda maliyet analizleri yapılarak etkin, verimli
ve ekonomik olacak şekilde uygulanması
sağlanacaktır.
KFS
10.2.1
31-12-2014
Fakültemiz yöneticileri personelin iş ve
işlemlerini periyodik aralıklarla kontrol edecek,
tespit ettiği hata ve ususlsüzlüklerin giderilmesi
için söz konusu personele talimat verecek ve
gerekli tedbirleri alacaktır.
31-12-2014
Ek-7 Revize Formu
Üniversitemiz ‘‘Risk
Yönergesi’’ 2015 yılında
hazırlanacağından Risk
Değerlendirmesi ile ilgili
çalışma yapılamamıştır
Ek-7 Revize Formu
Fakültemizde belirlenen kontrol
yönteminin fayda maliyet
analizleri 2015 yılında
yapılacaktır.
Ek-8 / Ek-9 Fakültemiz
yöneticileri personelin iş ve
işlemlerini periyodik aralıklarla
kontrol edip, tespit ettiği hata ve
ususlsüzlüklerin giderilmesi için
söz konusu personele talimat
vererek gerekli tedbirleri
alınmaktadır.
Rsikli alanlarda bizzat Fakültemiz Dekanı veya
görevelndirdiği kişiler tarafından uygun
yöntemlerele inceleme yapılacak, iş ve işlemlerin
doğru yapılıp yapılmadığı kontrol edilecek, var
ise hata ve usulsüzlerin giderilmesi
sağlanacaktır.
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
KFS
10.2.2
Ek-8 / Ek-9 Riskli alanlarda
bizzat Fakültemiz Dekanı veya
görevelendirdiği kişiler
tarafından uygun yöntemlerele
inceleme yapılarak, iş ve
işlemlerin doğru yapılıp
yapılmadığı kontrol edilerek var
ise hata ve usulsüzlerin
giderilmesi sağlanmaktadır.
31-12-2014
Bilgilerin doğru, güvenilir, tam, kullanışlı ve
anlaşılabilir olması için Fakültemiz faaliyet
alanları ile ilgikli bilgileri sürekli olarak
güncelleyecektir.
31.12.2014/ Fakültemiz
kullandığı mevzuat kendi
sayfalarında yayımlanacak
ve güncellenecektir.
Bilgi İşleme üzerindeki kontroller ( Bilgisayar
girişi yapılan verilerin kullanıma hazır olup
olmadıklarının test edilmesi, işlemlerin rakamsal
olarak muhasebeleştirilmesi vb.) sürekli
yapılacaktır.
Bilgi İşleme üzerindeki
kontroller ( Bilgisayar girişi
yapılan verilerin kullanıma hazır
olup olmadıklarının test
edilmesi, işlemlerin rakamsal
31.12.2014/
sürekli olarak muhasebeleştirilmesi vb.)
sürekli yapılmaktatır.
kontrol edilecektir.
Fakültemiz Üniversitemizin misyon, vizyon ve
amaçları çerçevesinde belli periyotlar halinde
toplantılar düzenleyerek her bir personel için
somut beklentilerini, görev ve sorumluluklarını
persoenele duyuracaktır.
Ek-10 Fakültemiz
Üniversitemizin misyon, vizyon
Fakültemiz 31.12.2014 ve amaçları çerçevesinde belli
tarihine kadar gerekli periyotlar halinde toplantılar
düzenleyerek her bir personel
belgeleri Strateji
için somut beklentilerini, görev
Geliştirme Dairesi
ve sorumluluklarını personele
başkanlığına
duyurulmaktatır.
Fakültemiz kullandığı mevzuat
kendi web sitemizde
yayımlanarak
güncellenmektedir.
BİS
13.3.1
BİS
13.3.2
BİS
13.6.1
gönderilecek.
BİS
14.3.1
Fakültemiz faaliyet sonuçları ve bu sonuçların
değerlendirmeleri Üniversitemiz faaliyet
raporunda gösterilecek ve internet sitemizde
yayınlanarak kamuoyu bilgilendirilecektir.
Ek-2/ Ek-11 Fakültemiz Birim
Faaliyet Raporu her yıl düzenli
ve mevzuata uygun bir şekilde
hazırllanmaktatır.
30-04-2014
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Hata, usulsüzlük ve yolsuzlukların bildirim
işlemelerii mevzuat çerçevesinde belirtilen usul
ve esaslar çerçevesinde yapılacaktır.
KOS
16.1.1
Sürekli
Ek-8 / Ek-9 Hata, usulsüzlük ve
yolsuzlukların bildirim
işlemelerii mevzuat
çerçevesinde belirtilen usul ve
esaslar çerçevesinde gerekli
işlemler yapılmakta ve gerekli
tedbirler alınmaktatır.
Yöneticiler bildirilen hata, usulsüzlük ve
yolsuzlukları mevzuat çerçevesinde
değerlendirerek gerekli işlemleri yapacaktır. Söz
KFS
16.2.1 konusu işlemler mevzuatla belirlenen usullar
çerçevesinde gerekli ve görevli birimlere
bildirilecektir.
Sürekli
Hata , ususlsuzluk ve yolsuzlukları bildiren
KFS
personelin bu bildiriminden dolayı herhangi bir
10.3.1 olumsuzluk muameleyle karşılaşmaması için
yöneticiler gerekli tedbirleri alacaktır.
Sürekli
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
191 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content