close

Вход

Log in using OpenID

Başvuru Formu

embedDownload
1
Üst ekstremite kemikleri omuz hizasında kürek kemiği ve
köprücük kemiğinden oluşan omuz kemeri kemikleri ile
başlar. Diğer üst ekstremite kemikleri, humerus (pazu kemiği, kol kemiği), antebrachium (radius ve ulna) (ön kol kemikleri), karpal kemikler (el bileği kemikleri), metacarpus
(el tarak kemikleri) ve phalanx’lardır (parmak kemikleri).
Her üst ekstremitedeki toplam kemik sayısı 31’dir.
Omuz kemeri kemikleri
Clavicula (köprücük kemiği), uzun bir kemiktir ve kıvrımları
silik bir S biçiminde uzanır. Extremitas sternalis, clavicula’nın
sternum’a (göğüs kemiği) komşu olan ucudur ve sternum ile eklem yapar. Extremitas acromialis, clavicula’nın
scapula’ya (kürek kemiği) komşu olan ucudur ve scapula’nın
acromion’u ile eklem yapar.
Clavicula (köprücük kemiği)
2
Clavicula’nın yerleşimi
3
Scapula’nın (kürek kemiği) yerleşimi
Scapula (kürek kemiği); yassı bir kemiktir ve tabanı yukarda bir üçgen biçimindedir. Toraks (göğüs) duvarında, 2-7
nci kaburgalar (veya 2-7 nci torakal vertebraların processus
spinosus’ları) arasında yerleşmiş bir yassı kemiktir. Omuzun arka bölümünde yer alır. İki köprücük kemiği ve iki kürek kemiği göğüs kemiğiyle birlikte bedenin üst kısmında
tam olmayan bir elips oluşturur. Bu elips, tam değildir çünkü iki kürek kemiği sırtta birbiriyle eklemleşmeyip çevrelerindeki kaslar tarafından tutulur.
4
Scapula’nın önden görünümü
Scapula’nın angulus superior, angulus lateralis ve angulus inferior olmak üzere uç köşesi bulunur. Incisura scapulae, margo superior’undaki çentiktir. Processus coracoideus, margo superior’undaki çıkıntıdır. Cavitas glenoidalis, angulus lateralis’te yer alır. Fossa subscapularis, facies
anterior’daki çukurdur. Spina scapulae, facies posterior’da
fossa supraspinata ve fossa infraspinata’nın arasında bulunur. Acromion spina scapulae’nın lateral ucunda, trigonum
spinae spina scapulae’nın medial ucunda yer alır.
5
Scapula’nın arkadan görünümü
Cavitas glenoidalis
Cavitas glenoidalis caput humeri ile eklem yapar. Cavitas
glenoidalis’in üst kenarında tuberculum supraglenoidale, alt
kenarında tuberculum infraglenoidale yer alır.
6
Üst ekstremite serbest bölümünün kemikleri
Humerus (kol kemiği), bütün kol boyunca uzanan tek bir kemiktir. Kol kemiğinin üst ucunda kürek kemiğinin içbükey
bölümüyle eklemleşen ve baş adı verilen bir şişlik vardır. Bu
iki kemiğin oluşturduğu eklem, omuz eklemi olup kolun birçok yönde rahatça dönebilmesini sağlar.
Humerus’un (kol kemiği) önden görünümü
Humerus (kol kemiği); üst ekstremitenin en uzun kemiğidir. Caput humeri, üst ucunda bulunur ve scapula’nın cavitas glenoidalis’i ile eklem yapar. Collum anatomicum ve collum chirurgicum arasında tuberculum majus ve tuberculum
minus yer alır. Collum anatomicum, tuberculum’lar ile caput humeri arasında kalan boyun bölümüdür. Collum chirurgicum, humerus’un proksimal ucunun en zayıf kısmıdır ve
tuberculum’lar ile corpus humeri arasında kalan boyun bö-
7
lümüdür. Tuberculum majus, omuz bölgesinde en lateralde bulunur. Tuberculum minus, tuberculum majus’un medialinde yer alır. Collum chirurgicum’un aşağısında tuberculum majus crista tuberculi majoris olarak, tuberculum minus crista tuberculi minoris olarak devam eder. Sulcus intertubercularis, tuberculum majus ve tuberculum minus
arasında bulunan oluktur. Corpus humeri’nin lateralinde tuberositas deltoidea yer alır. Humerus’un alt ucunda medialde trochlea humeri ve lateralde capitulum humeri bulunur. Trochlea humeri, ulna’daki incisura trochlearis ile ginglymus tipi eklem yapar. Capitulum humeri, caput radii’nin fovea articularis’i ile sferoid tip eklem yapar. Bu iki yapı condylus humeri’yi oluşturur. Humerus’un alt ucunda en lateralde epicondylus lateralis, en medialde epicondylus medialis
yer alır. Fossa radialis ve fossa coronoidea, humerus’un alt
ucuna yakın ön tarafta bulunan çukurlardır. Fossa radialis;
caput radii’nin girdiği çukurdur. Fossa coronoidea; ulna’nın
processus coronoideus’unun girdiği çukurdur. Corpus
humeri’nin arka yüzünde sulcus nervi radialis yer alır. Arkada epicondylus medialis’in altında sulcus nervi ulnaris bulunur. Fossa olecrani, humerus’un alt ucuna yakın arka tarafta
bulunan ve ulna’nın olecranon’unun girdiği çukurdur.
Humerus’un arkadan görünümü
8
Collum chirurgicum
Collum chirurgicum’un kırıklarında komşuluğu nedeniyle
nervus axillaris yaralanabilir.
9
Corpus humeri
Corpus humeri’nin kırıklarında nervus radialis ile arteria
profunda brachii yaralanabilir.
10
Humerus’un Suprakondüler Bölümü
Humerus’un suprakondüler kırıklarında arteria brachialis ve nervus medianus yaralanabilir.
Epicondylus medialis
Epicondylus medialis’in kırıklarında sulcus nervi ulnaris’de
seyreden nervus ulnaris yaralanabilir.
Ön kol kemikleri; dış ön kol kemiği ve iç ön kol kemiği, hemen hemen paralel olarak dirsekten el bileğine kadar uzanır, kol kemiğiyle menteşe biçiminde eklemleşir. Ön kol ancak 180 dereceye kadar bir açıyla ve yalnız bir düzlem üzerinde hareket edebilir. Bu yüzden dirsek hareketlerinin serbestliği, omuz eklemine oranla kısıtlıdır.
11
Ulna’nın önden görünümü (anatomik pozisyon)
Incisura trochlearis; humerus’un trochlea humeri’si ile eklem yapar.
Incisura radialis; caput radii ile eklem yapar.
Processus coronoideus; humerus’taki fossa coronoidea’ya
girer.
Circumferentia articularis; caput ulnae’deki yuvarlak eklem
yüzüdür, radius’taki incisura ulnaris’e oturur.
12
Ulna’nın arkadan görünümü (anatomik pozisyon)
Olecranon; dirseğimizin yerle temas eden bölümüdür. Ön kol
ekstensiyon yaptığında humerus’taki fossa olecrani’ye girer.
13
Radius’un önden görünümü (anatomik pozisyon)
Circumferentia articularis; caput radii’deki yuvarlak eklem
yüzüdür, ulna’daki incisura radialis’e oturur.
Incisura ulnaris; caput ulnae’nin oturduğu çentiktir, articulatio radioulnaris distalis’in yapısına katılır.
14
Radius’un arka yüzü, önden görünüm
(ön kol pronasyon yaptığındaki pozisyon)
15
EL KEMİKLERİ
Elin kemikleri, ossa carpi (el bileği kemikleri), ossa metacarpi (el tarağı kemikleri) ve phalanx (el parmağı kemikleri) olarak gruplandırılmıştır. Carpus (el bileği), her biri 4 kısa
kemik kapsayan yatay iki sıra şeklinde dizilmiş 8 el bileği
kemiğinden oluşur. Bu 8 küçük el bileği kemikleri, bileğe iyi
bükülebilme yeteneği kazandırır.
El iskeletini oluşturan kemiklerin sayısı, palmar görünüm
16
KARPAL KEMİKLER (EL BİLEĞİ KEMİKLERİ)
Proksimal sıra karpal kemikler, palmar görünüm
Distal sıra karpal kemikler, palmar görünüm
El tarağı (metacarpus), elin ayası boyunca uzanan 5 uzun el
tarağı kemiğinden oluşur.
17
Metakarpal kemikler (el tarağı kemikleri)
Phalanges (parmak kemikleri)
Phalanges; Bir elde toplam 14 tanedir. Baş parmakta iki, diğer parmaklarda üçer tanedir.
Author
Document
Category
Без категории
Views
0
File Size
2 517 Кб
Tags
1/--pages
Пожаловаться на содержимое документа