close

Вход

Log in using OpenID

Analiz yapmak (3)

embedDownload
CHESSBASE
Analiz yapmak (3)
1
MENDERES SARGIN
[email protected]
Bu say›m›zda chessbase
ile antrenman çal›flmam›za
devam ediyoruz ve
turnuvalara haz›rlanmaya
devam ediyoruz. Daha evvel
bahsetti¤imiz
Megadatabase içerisinde
neleriin yer ald›¤›n›
görece¤iz. Megadatabase,
Chessbase için haz›rlanm›fl
bir destek program›d›r ve
her y›l oynanan oyunlarla
desteklenen bu verilerde,
sadece oyunlar, aç›l›fllar
de¤il, ayn› zamanda taktik,
strateji ve oyun sonu
k›s›mlar›yla zengin bir
içeri¤e sahiptir.Bu
say›m›zda oyun ve turnuva
arflivi d›fl›ndaki k›s›mlar›
tan›taca¤›z ve nas›l
kullanaca¤›m›z› gelecek
say›lar›m›zda inceleyece¤iz.
Bu bölümler sayesinde çok
say›da oynanm›fl oyunda
gerçekleflen konumlar›
inceleyebilir ve
haz›rlanabilirsiniz.
Chessbase içerisindeki anasayfadan
Megadatabase'a t›klad›¤›n›zda, aç›lan sayfa
görülmektedir. Aç›k olan ilk k›s›m , oynanm›fl
oyunlar k›sm›d›r. Hemen yan›nda bu veri bankas›nda yer
alan, oyuncular›n listesi yer almaktad›r. Turnuvalar
k›sm›nda ise, bu tarihe kadar oynanm›fl veri bankas›nda
yer alan turnuvalar› içerir. Yorumcu k›sm›nda ise analizli
oyunlar yer almaktad›r. Kaynaklarda ise, buradaki
oyunlar›n ve di¤er bilgilerin topland›¤› kaynak ve o
kayna¤a ba¤l› bilgiler yer almaktad›r. Tak›mlar k›sm›nda
ise bu veri bankas›nda yer alan, maçlar›n ait oldu¤u
tak›mlar›n listesi yer almaktad›r. Aç›l›fllar k›sm› ise, var
olan oyunlar›n aç›l›fllar› ve varyantlar›n› içerir. E¤er aç›l›fl
eksi¤iniz varsa bu k›s›mdan yararlanabilirsiniz.
70
2
Chessbase
içerisindeki
anasayfadan
Megadatabase'a
t›klad›¤›n›zda, aç›lan sayfa
görülmektedir. Aç›k olan
ilk k›s›m , oynanm›fl
oyunlar k›sm›d›r.Hemen
yan›nda bu veri
bankas›nda yer alan,
oyuncular›n listesi yer
almaktad›r. Turnuvalar
k›sm›nda ise, bu tarihe
kadar oynanm›fl veri
bankas›nda yer alan turnuvalar› içerir. Yorumcu k›sm›nda ise analizli oyunlar yer almaktad›r.
Kaynaklarda ise, buradaki oyunlar›n ve di¤er bilgilerin topland›¤› kaynak ve o kayna¤a ba¤l›
bilgiler yer almaktad›r. Tak›mlar k›sm›nda ise bu veri bankas›nda yer alan, maçlar›n ait
oldu¤u tak›mlar›n listesi yer almaktad›r. Aç›l›fllar k›sm› ise, var olan oyunlar›n aç›l›fllar› ve
varyantlar›n› içerir. E¤er aç›l›fl eksi¤iniz varsa bu k›s›mdan yararlanabilirsiniz.
3
Çok önemli olan
oyun sonu
k›sm›nda, oyunsonu
k›s›mlar›n›n hepsi yer al›r.
Piyon oyun sonu, Kale oyun
sonu, hafif figürler ve a¤›r
figürlerle ilgili oyun sonu
temalar› yer al›r. Bu
alanlarda yüzlerce örne¤i
bulabilir ve çal›flabilirsiniz.
Chessbase ile çal›flmam›za
gelecek hafta Playchess ile
devam edece¤iz. Online
olarak nas›l oyun
oynayaca¤›m›z› ve bu
alandaki bilgileri sizlerle
paylaflaca¤›z.
71
Author
Document
Category
Без категории
Views
0
File Size
1 302 Кб
Tags
1/--pages
Пожаловаться на содержимое документа