close

Enter

Log in using OpenID

4-7 Ekhn 2011,

embedDownload
4-7 Ekhn 2011,
iLKOGRETiM OGRENCiLERiNDE BOCEK FARKINDALIGI YARATILMASINDA
"BOFYAP-BOCEK OKULU" PROJESiNiN ONEMi
Serdar TEZCAN, Fiisun TEZCAN, Nilay GOLPER<;iN, Ali Osman KARABABA, Alahattin
KANLIOGLU, irfan iLHAN, Rezan DUMAN, Mine ATALAY, Nursa~ OZGENER, Nazh
Deniz OZCAN, Ba~ak ~AHiN, Suat SAY, Neslihan OZCAN, Huriye GUMU~TA~, Nazh
DERVi~OGLU, Nuray BATUR, Asiye UZUN, Emrah BEKCi, Ezgi <;ETiN, Ay~e <;ANDAR,
Utku ~ANVER, Tolga YILMAZ ve Sercan PAZARLAR
Ege 0., Ziraat Fakilltesi, Bitki Koruma BaWmil, Bornova / izmir
Bocekieri
yaratmak
siirede
topiuma
amaclyia
sevdirmek
aIml~tlr. Bu projelerin
BOFYAP projelerinde
ilk ii~ yllhk dilimine
2010 ve 2011 'ylllarmda yiiriitiilen
bu bildiride ele almml~nr.
<;ah~malar teorik
oncesinde
yaranian
ogrencilerinde
bocek farkmdahgl
2007 yllmda ba~Iayan ve 2011 YIIma kadar ge~en toplam
TUBiTAK destekli
dersanelerde
ve ilkogretim
17-20 ki~ilik gruplar
farkmdahgm
ili~kin sonu~lar
egitimier
halinde
yaymIanml~
da izlenmeye
oyun hamuru gibi atolye ~ah~malan
sergiler a~Ilml~nr.
~eklinde
yer
oidugundan,
ili~kin sonu~lar
doga, laboratuvar,
ger~ekle~tirilmi~tir.
birer anket uygulanarak
kahclhgl
ve 101 ogretmen
BOFYAP-BOCEK OKULU projelerine
ve uygulamah
ve sonrasmda
1344 ogrenci
5 yIlhk
sera ve
Her grub a ~ah~manm
ortaya ~lkan degi~iklik ol~iilmii~ ve
~ah~IIml~tlr. Aynca
ger~ekle~tirilmi~
olup, iiretilen
fotograf,
resim ve
eserlerin
yer aldlgl
Katlhmcllarm projeden memnuniyetinin
% 100 diizeyinde oidugu anla~Ilml~tlr.
Bocekiere yakIa~lmIarmda
olumiu yonde degi~iklik oldugu, amacma uIa~an etkili bir
proje oidugu, bocekler ve doga konusunda
bilgi birikimi kazandlrdlgl,
bu ~ekiide
boceklerle ilgili farkmdahk
oldugu belirtilmi~tir.
Anahtar Sozciikler:
sagladlgl, eglenerek
Bocek farkmdahgl,
ogreten,
iyi organize
edilmi~ bir proje
doga egitimi, BOFYAP, ilkogr~tim
ogrencileri
TUBiTAK
iLKOGRETiM OGRENCiLERiNDE BOCEK FARKINDALIGI
YARATILMASINDA "BOFYAP-BOCEK OKULU" PROJEsiNiN
ONEMi*
Serdar TEZCAN**, Fusun TEZCAN, Nilay GULPERc;iN,A1i Osman KARABABA,A1ahattin
KANLIOGLU,
irfan iLHAN, Rezan DUMAN, Mine ATALAY, Nursa~ OZGENER, Nazh Deniz OZCAN, Ba~ak ~AHiN, Suat SAV,
Neslihan OZCAN, Huriye GUMU~TA~, Nazh DERvi~OGLU, Nuray BATUR, Asiye UZUN, Emrah BEKCi,
Ezgi c;ETiN, Ay~e c;ANDAR, Utku ~ANVER, Tolga YILMAZ, Sercan PAZARLAR ve Selahattin BALCI
*Bu ~ah~ma TOOiTAK Bilim ve Toplum Daire Ba~kanhg. tarafmdan destekleDJni~tir.
**Ege Universitesi, Ziraat Fakiiltesi, Bitki Koruma BolUmu, 35100 Bomova, izmir
GiRi~
Bocekleri topluma sevdirmek ve i1kogretim ogrencilerinde
biicek farlundah~
yaratmak amaclyla 2007 ylbnda ba~layan ve
2011 yllma kadar g~en toplam 5 ydbk liirede TOOiTAK destekli
BOFYAP projelerlnde 1344
101 ogretmen yer alml~tJr.
Bu projelerin Uk ii~ yllhk dlllmine UI,kln sonu~lar yaymlanml~
oldugundan, 2010 ve 2011 YlUannda yiiriitiilen BOFYAP-BOCEK
OKULU projelerine m,kin sonu~lar bu ~ah,mada ele ahnml,tJr.
BULGULAR VE TARTI~MA
Katlhmcllarm
projeden
memnuniyetinin
%
95-100
diizeyinde
oldugu;
biiceklere
yakla,lmlarmda
da % 100
diizeyinde olumlu yon de degi,ikligin ortaya ~lktJgl belirlenmi~tir.
laboratuvar, sera v
ger~ekl~lrllmi"
~ah~malan i~inde
Her gruba
Dda blrer anket
uygulanarak
ort.
ii, ve yaratdan
farlundab~n
kal
r. Aynca fotograf,
resim, oyun bamuru, bOcek besleme, bOcek bulmacalan
gibi
atiilye ~h,malan
ger~ekl~ilmi,
olup, iiretileD eserlerin yer
aldlgl sergiler a~dml,tJr.
Katlhmcdar
tarafmdan
gorii,lerden bazllan arasmda:
proje
haklunda
bildirilen
• amacma ula,an etkili bir proje oldugu,
• bocekler ve doga konusunda bilgi birikimi kazandlrdlgl,
• bu ,ekilde biiceklerle i1gili farlundahk sagladlgl,
• eglenerek
ogreten ve iyi diizenlenmi,
bir proje
,eklindeki ifadeler dikkati ~ekmi,tir.
oldugu
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
2 108 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content