close

Вход

Log in using OpenID

Broad El Kitabı

embedDownload
EN 2004 ARI/US
TM
El kitabõ ABD pazarõ içindir
KULLANICI EL K!TABI
Fonksiyonlarõ: so!utma, õsõtma, sõcak su (e"zamanlõ olarak veya ayrõca)
Yakõt: Do!al Gaz, #ehir Gazõ, LPG, Motorin
So!utma/õsõtma kapasitesi: 50Rt-6,614Rt (174-23260kW)
DFA, veya Direkt Yakõtlõ
Çiller/Isõtõcõlarõn güç kayna!õ do!al gaz, "ehir gazõ, propan, motorin ve di!er yakõtlardõr
ve lityum bromit solüsyonu bir so!utucu akõ"kan olarak kullanõr. DFA Çiller/õsõtõcõ fazla bir elektrik ihtiyacõ olmadan so!utma,
õsõtma ve sõcak su elde edebilir. Bunun sonucu olarak elektrik "ebekesi in"aatõ ile õsõtma donanõmlarõnõn yatõrõmõnda
önemli ölçüde tasarrufa neden olur. Kompresöre dayalõ klimanõn yaygõn bir "ekilde yapõldõ!õ ülkelerde ve bölgelerde pik
elektrik "ebekesi ihtiyacõndaki azalma ve elektrik ve gaz endüstrisinin sa!lõklõ bir "ekilde geli"mesinde önemli rol oynayan
sermaye kullanõmõnõ iyile"tirerek "ebeke yük faktörünün düzeltilmesinde ve elektrik "ebeke yatõrõmõnõn azaltõlmasõnda
tüm mü"terilere tasarruf sa!lar. Elektrikli çillerlere göre daha iyi enerji verimlilik oranõ sayesinde
DFA binalar, so!utma, õsõtma ve güç (BCHP) sistemlerinde enerji kademe kullanõmõnõ kolay bir "ekilde
ba"arabilir.
“Sürekli çalõ"manõn” kalite standardõnõ gerçekle"tirmek için BROAD kendisini çillerlerin güvenilirli!ine adadõ. “Sürekli
çalõ"ma” 20 yõllõk bir çalõ"ma süresi içerisinde kaza sonucu çillerlerde tek bir arõzanõn olmadõ!õ anlamõna gelir.
çin “Sürekli çalõ"ma” mü"terinin yararõnõ garanti etmek için çok önemli bir ko"uldur. Ancak bu amaca ula"mak hiçbir
"ekilde kolay de!ildir, ürün kalitesi, tasarõm ve üretimin yanõnda mü"terinin sistemleri için tasarõm, montaj, bakõm ve çiller
montajõ, devreye alõnmasõ, a!õn izlenmesi ve genel bakõm için iyi bir çalõ"ma gerektirir.
aynõ zamanda IFA
(endirekt yakõtlõ
de!inilmektedir. IFA DFA’lar
DFA’lara ek olarak bu el kitabõ
ile ana gövde teknolojisini, bunun uygulamasõnõ ve bakõmõnõ payla"õr, brülörler ile ilgili olmayan her "ey IFA’ya uyabilir.
!
"
#
$
%
"
&
'
#
(
$
)
.
0
-
$
#
-
"
2
*
)
+
,
-
&
&
.
$
-
/
'
(
-
0
-
-
3
1
7
4
&
(
$
1
8
+
,
8
!
8
1
8
8
"
#
$
%
"
&
'
#
(
.
&
$
,
,
-
9
5
6
!çindekiler
Güvenlik Talimatlarõ. ...................................... 1
Bölüm 1 BROAD DFA’ya Giri"
6.6 Vakumun Kontrolü ve Kaçak Belirleme Yöntemi 21
6.7 Vakum Pompasõ Performansõnõn Do!rulanmasõ 22
6.8 Vakum Pompasõnõn Bakõmõ ................................. 22
1.1 Absorpsiyon $lkeleri ................................................ 2
1.2 Akõ" #emasõ ........................................................... 3
Bölüm 7 Bakõm
Bölüm 2 Çillerin Teslimatõ
2.1 Sevkiyat Durumu .................................................... 4
2.2 Teslimat .................................................................. 4
2.3 Kaldõrma ................................................................. 4
2.4 Ta"õma .................................................................... 5
2.5 Çillerin Yerle"imi .................................................... 5
Bölüm 3 Montaj
3.1 Makine Dairesinin Yerle"imi .................................. 6
3.2 Makine Dairesinin Ortam Sõcaklõ!õ ......................... 6
3.3 Makine Dairesinin Su Tahliyesi .............................. 6
3.4 Çiller Temeli ........................................................... 6
3.5 Su Sistem Tasarõmõ ve Montajõ ............................... 7
3.6 Gaz Sistemi Tasarõmõ ve Montajõ ............................ 8
3.7 Ya! Sisteminin Tasarõmõ ve Montajõ ....................... 8
3.8 Egzoz Sisteminin Tasarõmõ ve Montajõ ................... 8
3.9 DFA Çillerlerin/Isõtõcõ Kontrol Sistemlerinin Montaj
Listesi ........................................................................... 9
3.10 Tipik $n"aat ........................................................ 10
3.11 Makine Dairesinde Güç ve Güvenlik Cihazõ ...... 10
3.12 Çillerin Elektrik Tesisatõ ..................................... 10
3.13 Çillerin Dõ" Elektrik #emasõ ............................... 11
3.14 Brülör Montajõ .................................................... 12
3.15 Vakum Pompasõnõn Montajõ .............................. 13
3.16 Dokunarak Çalõ"an Ekranõn Montajõ ................. 13
3.17 Bina Otomasyon Sistemi (BAS) Kontrol
Arabirimi .................................................................... 14
3.18 Standart Makine Dairesinin $htiyaçlarõ .............. 14
Bölüm 4 Kullanma Talimatlarõ
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
On/Off Kullanma ..................................................
Enerjiyi Tasarruf Ederek Kullanma .....................
Sürekli Kullanma .................................................
Fonksiyon Anahtarõ ..............................................
Enerji Maliyet Yönetimi ........................................
Yararlanma Etkileri ..............................................
15
16
16
16
17
18
Bölüm 5 Enerji Tasarruf Önlemleri
5.1 Kullanmada En Üst Düzeyde Enerji Tasarruf
Verimlili!i Sa!layõn .................................................... 19
5.2 So!uk Su Çõkõ" Sõcaklõ!õnõ Arttõrõn ve Isõtma Suyu
Çõkõ" Sõcaklõ!õnõ Azaltõn .............................................. 19
5.3 Sürekli Çalõ"ma ................................................... 19
5.4 $nverter Kontrollü So!utma Suyu Pompasõ ve
So!utma Kulesi Fanõ ................................................. 19
5.5 Enerji Hesabõnõn Yönetimi .................................. 19
Bölüm 6 Vakum Yönetimi
6.1 Vakumun Önemi ..................................................
6.2 $yi Vakum Nedir? ..................................................
6.3 Kötü Vakum Nedir? ..............................................
6.4 Otomatik Temizleme ...........................................
6.5 Manuel Temizleme ..............................................
20
20
20
20
20
7.1 Servis Dosyalarõ .................................................. 23
7.2 Vakum Sõzdõrmazlõk Elemanlarõnõn De!i"tirilmesi23
7.3 So!utma Suyu Kalite Yönetimi ............................ 24
7.4 Su Sisteminin Antifriz $le Korunmasõ ................... 26
7.5 Yanma Yönetimi .................................................. 26
7.6 Solüsyon Yönetimi .............................................. 28
7.7 Düzgün Bakõm ve Yedek Parçalarõn Periyodik
De!i"imi .................................................................... 29
Bölüm 8 Arõza Giderme
8.1 So!utma/Isõtma Sisteminde Arõza Giderme ....... 30
8.2 Brülörde Arõza Giderme ....................................... 33
8.3 Di!erlerinde Arõza Giderme ................................. 36
Bölüm 9 IFA !le !lgili Di#er Bilgiler
9.1 DFA ve $ki Kademeli IFA Arasõndaki Farklõlõk ....... 38
9.2 DFA ve Tek Kademeli IFA Arasõndaki Farklõlõk ..... 39
9.3 IFA Arõza Giderme ................................................ 40
Bölüm 10 Satõ" Sonrasõ Hizmetler
10.1 Çillerin Devreye Alõnmasõ ..................................
10.2 Garanti ...............................................................
10.3 Periyodik Bakõm ve Yedek Parçalarõn De!i"imi
10.4 Arõza Giderme ....................................................
10.5 Doldurma Politikasõ ...........................................
Kullanõcõlar $çin Ek Öneriler .......................................
Ekli Liste
Ana Parça Listesi
Sensör Listesi
Valf Listesi
Güvenlik Cihazlarõnõn Listesi
X DFA P&I
X $ki Kademeli Buhar IFA P&I Diyagramõ
X $ki Kademeli Sõcak Su IFA P&I Diyagramõ
X $ki Kademeli Egzoz IFA P&I Diyagramõ
X Tek Kademeli Buhar IFA P&I Diyagramõ
X Tek Kademeli Sõcak Su IFA P&I Diyagramõ
X Tek Kademeli Egzoz IFA P&I Diyagramõ
Sistemin Kontrolü & Kabul Tablosu
Devreye Alma $çin Hazõrlõk Kontrol Listesi
Su Kalite Standardõ
LiBr Solüsyonu için Doymu" Buhar Basõncõ
LiBr Solüsyonun Kristalle"me E!risi
LiBr Solüsyonunun Sõcaklõk, Yo!unluk Ve
Konsantrasyon E!risi
41
41
41
41
41
41
Güvenlik Talimatlarõ
:
BROAD’u destekledi!iniz için te"ekkür ederiz! A"a!õdaki güvenlik önlemlerinin sizin ve ekipmanõn güvenli!i için oldu!unu lütfen aklõnõzdan
çõkarmayõn.
I
Çalõ"tõrõlmasõ
1. So!utma i"lemi için so!utma suyu pompasõnõn çalõ"tõrõlmasõndan önce so!uk/õsõtma suyu pompasõnõn çalõ"tõrõlmasõ gerekir; Sulandõrma
çevrimi tamamlandõktan sonra so!utma suyu pompasõnõn so!uk/õsõtma suyu pompasõndan önce durdurulmasõ gerekir, yoksa bakõr
borular donabilir.
2. Çiller so!utma çalõ"masõnõ yaparken õsõtma suyu bo"altma vanasõnõn açõlmasõ ve kolunun çõkartõlmasõ gerekir. Isõtma i"lemi için kolun iyi
bir yerde saklanmasõ gerekir.
3. BROAD’õn izni olmadan konsantrasyon ayar vanasõnõn geli"igüzel ayarlanmasõ yasaktõr, örne!in çe"itli hatalar olu"ur, çillerde
kristallizasyon veya kapasite azalmasõ meydana gelir ve daha fazla enerji tüketir.
4. Vakum vanasõnõn kolu çõkartõlmalõ ve kullanõldõktan sonra saklanmalõdõr. Kullanõcõ olmayanlar vanayõ kullanamazlar, yoksa sõzõntõya neden
olabilir.
5. Çalõ"ma i"lemi sõrasõnda üç kö"e vanasõ tamamen kapalõ olmalõdõr. Kö"e vanalarõ kapatõldõktan sonra çiller çalõ"tõrõlabilir. HTG içerisindeki
sõcaklõk 212°F’den fazla olursa kö"e vanasõnõn arkasõndaki borunun sõcaklõk artõ"õnõ lütfen kontrol edin. Sõcaklõk artõ"õ kö"e vanalarõnõn
tam olarak kapalõ olmadõ!õnõ gösterir, bunun sonucu olarak HTG zarar görür.
II
Yanma
1. Yakõt kalitesinin yerel standartlara uygun olmasõ gerekir. Gaz basõncõ ve yakõt õsõl de!eri kararlõ olmalõdõr yoksa, alev borularõnda enerji
sarfiyatõnõ arttõran çiller kapasitesini azaltan bir is olu"ur. Bundan da kötüsü brülör, alev borularõ zarar görür ve hatta tutu"ma
meydana gelebilir.
2. Yakõt sisteminin hava sõzdõrmazlõ!õ yakõt borularõndaki kaça!õn önlenmesi için periyodik olarak kontrol edilmelidir.
3. Yakõt filtresi periyodik olarak temizlenmeli ve de!i"tirilmelidir yoksa bunun sonucunda brülör durur veya duman olu"umu sonucu
solenoid valf bozulur veya tutu"ma olur.
4. Brülörün dumanlõ bir "ekilde çalõ"masõna izin verilmez.
5. Gaz kaça!õ olmamalõdõr. Makine dairesi içerisindeki gaz kaça!õ dedektörü ile cebri fan ba!lantõsõ güvenilir de!ilse gaz kaça!õ olmasõ
halinde gaz yakõtlõ çillerlerin çalõ"tõrõlmasõna izin verilmez.
III
Vakum ve Ömür
1. “Vakum Yönetiminin” gereksinimlerine ve yöntemlerine lütfen tamamen uyun.
2. Vanalar dikkatli bir "ekilde kapatõlmalõdõr. Vakum vanalarõ kapatõldõktan sonra kapak hemen kapatõlmalõdõr. Dõ" vanalar kapatõlõnca vakum
vanasõnõn tamamen kapalõ oldu!undan emin olun.
3. Isõtma i"lemi sõrasõnda dõ" gövde vakum altõnda olmalõdõr.
4. Çalõ"mayan makinenin yönetimi: Çillerin 8 ay boyunca kullanõlmamasõ gerekiyorsa, 1.45-2.90 psig basõnçtaki yüksek saflõktaki azot
(>%99.999) hava kaça!õ ve çillerin korozyonunu önlemek için "arj edilmelidir.
5. Broad çillerlerde BROAD lityum bromid (LiBr) solüsyonu kullanõlmalõdõr. Analiz için solüsyondan her yõl numune alõnmalõdõr. Valf tapasõ
suyla temizlenmeli ve numune alõndõktan sonra takõlmalõdõr. Yoksa tapalar a"õnmaya maruz kalõr.
6. BROAD’õn yazõlõ izni olmadan bakõr borular ve çillerin su boru sisteminin kimyasal maddelerle yõkanmasõna izin verilmez. Kimyasal
maddelerin uygunsuz bir "ekilde kullanõmõ, yõkama i"lemlerinin kontrolsüz bir "ekilde yapõlmasõ veya suyun tam olarak bo"altõlamamasõ
bakõr borularõn ciddi bir "ekilde a"õnarak çillerin hasar görmesine neden olabilir.
7. Suyun her mevsim bir kez analiz edilmesi gerekir. Su kalitesinin "ehir suyu standardõna uygun olmasõ gerekir. Yoksa bakõr borularda
korozyona ve çillerin hasar görmesine neden olur.
IV
Elektrik
1. A!dan izlemek için internet hattõ veya müstakil bir do!rudan telefon hattõ olmalõdõr. Çillerin açõk veya kapalõ olmasõna bakõlmaksõzõn kontrol
kabininde her zaman cereyan bulunmalõdõr. ($nternet/telefon hattõ 24 saat çevrim içi) yoksa BROAD monitör merkezi çillerin çalõ"masõnõ
izleyemeyece!inden çillerin PLC’si zarar görebilir. Çillerin üç aydan fazla çalõ"mayaca!õ biliniyorsa, önceden yazõlõ bir uyarõ varsa
BROAD $zleme Merkezi ile kontrol kabininin elektri!i kesilebilir.
2. Güç kayna!õ yerel standartlara uygun olmalõdõr. Voltaj de!i"meleri nominal de!erin %10’undan fazla olmamalõdõr. Makine dairesinde özel
bir topraklama vardõr. Ve çillerin topraklama kablosu sarõ ve ye"il "eritlidir, topraklama direnci 10 W dan küçüktür. Bunlarõn yerine
getirilmemesi elektrik komponentlerinin ve kontrol sisteminin zarar görmesine veya ki"isel yaralanmalara neden olabilir.
3. Güvenlik cihazlarõnõn kõsa devre yapõlmasõ veya geli"igüzel ayarlanmasõna izin verilmez.
V
Di#erleri
1. Otomatik basõnç tahliyelerinin üzerine a!õr yükler konulmasõna izin verilmez.
2. Sadece brülör söküldü!ü zaman ve tehlikede oldu!unuz zaman yanma odasõna girilebilir.
3. Boru sisteminin titre"imine veya çillerin dõ" bir basõnca maruz kalmasõna izin verilmez, yoksa çillerin ömrü kõsalõr ve hatta çiller zarar
görebilir.
4. Çillerin bakõmõna dikkat edilmelidir. Makine dairesinde güvenlik kilitleri ve pencere parmaklõklarõ bulunmalõdõr. $zin almadan yetkisi
olmayan ki"iler makine dairesine giremez. Takõmlar, yedek parçalar ve belgeler iyi bir "ekilde korunmalõdõr.
5. Makine dairesi temiz olmalõ ve iyi bir "ekilde havalandõrõlmalõdõr. Rutubet %85’den az olmalõ ve sõcaklõk de!i"ikli!i 41°F ila 109°F arasõnda
olmalõdõr. Sõcaklõk 32°F’dan dü"ük ise antifriz kullanõlmalõdõr, çillerin ve su sisteminin donmasõnõ önlemek için donma noktasõ en
dü"ük ortam sõcaklõ!õnõn altõndadõr.
6. Çillerin çalõ"tõrõlmasõ ve bakõmõndan önce lütfen çillerin belirli yerlerindeki i"aretleri okuyun ve bunlara uyun.
7. Çillerin bakõmõ veya teknik olarak güncellenmesi sõrasõnda güvenli!i sa!lamak için en az iki ki"i bulunmalõdõr.
8. Çillerin bakõmõ veya teknik olarak güncellenmesi sõrasõnda i"yerinde yeterince oksijen olmalõdõr, yoksa bir fan ile mekanik olarak
havalandõrõlmalõdõr.
9. Su so!utma kulesi, pompa veya ünite kontrol paneli vs. gibi güçlü akõmõn bulundu!u yerlerde bakõm sõrasõnda elektrik besleme kesilmeli,
üzerinde “bakõm yapõlmaktadõr, dokunmayõn” yazõlõ uyarõ i"areti güç da!õtõm paneli üzerine asõlmalõdõr. Güç kayna!õnõn bulundu!u yerde
ilgisi olmayan ki"iler varsa bir nezaretçi olmalõdõr. Bunlarõn hepsi ki"isel yaralanmayõ veya sistemin zarar görmesini önlemek içindir.
VI
Bakõm
Bakõm i"lemi el kitabõna ve “Bakõm Dosyasõna” göre yapõlmalõdõr.
VII
Geçerlilik
Bu el kitabõnõn bir geçerlili!i vardõr. Güvenli!in ve ileri teknolojilerin sa!lanmasõ için ürünlerimizi geli"tirmeye ve yenilemeye ihtiyacõmõz vardõr.
Bu nedenle bu el kitabõ son teslimat ile tutarlõ olmayabilir. Ayrõca çeviri ve baskõ hatalarõ da kaçõnõlmazdõr. Bu nedenle bu el kitabõ yasal olarak
ba!layõcõ bir belge de!ildir.
;
Bölüm 1
1.1
BROAD DFA’ya Giri"
Absorpsiyon !lkeleri
1.1.1 So#utma !lkeleri
Bir sõvõ buharla"tõ!õ zaman çevresinden õsõ alõr. Örne!in elinizin üzerine alkol dökülünce elinizin so!udu!unu hissedersiniz. Çünkü alkol
elinizin üzerindeki õsõyõ alõr. Buharla"ma genel so!utma donanõmlarõnõn temel teorisidir. Normal atmosferik basõnçta (29.9 inç cõva) su 212°F
sõcaklõkta buharla"õr, fakat vakum altõnda iken çok daha dü"ük sõcaklõkta buharla"abilir. Hava geçirmeye bir kap içerisinde 0.24 inç cõva
basõncõ olu"turarak su 39°F sõcaklõkta buharla"abilir. Lityum bromid suyu çok güçlü bir "ekilde emebildi!inden dü"ük basõnç ko"ullarõnõ
koruyabilmek için çevredeki buharõ sürekli bir "ekilde emer.
DFA çiller ve tüm absorpsiyon çillerler a"a!õdaki ilkeye göre tasarlanõr: Vakum ko"ullarõ altõnda su buharla"õrken klima sisteminden büyük
miktarda õsõ alõr. Lityum bromid tarafõndan alõnan buharõn õsõsõ so!utma suyuna aktarõlarak atmosfere gönderilir. Sulandõrõlan solüsyon õsõ ile
yo!u"ur ve tekrar buharla"õnca su ayrõlõr. Konsantre solüsyon buharõ tekrar emerek çalõ"mayõ bir so!utma çevrimi haline getirir.
BROAD DFA Çiller/Isõtõcõnõn So#utma Çevrimi:
Evaporatör: Klima sisteminden gelen 54°F sõcaklõkta so!uk su evaporatörün bakõr borularõnõn içinden akar ve borularõn dõ"õndaki vakum
ko"ullarõ altõnda püskürtülen 39°F sõcaklõktaki so!utucu akõ"kan suyu ile 44°F dereceye dü"ürülür. So!utucu akõ"kan suyu klima sisteminden
õsõyõ emer ve absorbere girerken buhar haline gelir.
Absorber: 106°F sõcaklõktaki %64 LiBr solüsyonunun su buharõna kar"õ çok güçlü bir e!ilimi vardõr. Solüsyon evaporatörden buharõ
emerken sõcaklõk yükselir, güçlü solüsyon zayõflar. Absorberin bakõr borularõndan geçen ve so!utma kulesinden gelen so!utma suyu klima
sistemindeki õsõyõ alõr. Sulandõrõlmõ" %57 solüsyon õsõnmasõ ve konsantre olmasõ için yüksek sõcaklõktaki jeneratöre (HTG) ve ayrõca dü"ük
sõcaklõk jeneratörüne (LTG) pompalanõr. Evaporatör ve absorber basõncõn yakla"õk 0.24 inç cõva oldu!u aynõ yeri payla"õr.
Yüksek Sõcaklõk Jeneratörü (HTG): LiBr solüsyonu 2552°F sõcaklõktaki alev ile 320°F õsõtõlõr ve LTG’ye girerek solüsyonu %57’den
%64’e yo!u"turan çok miktarda buhar elde edilir. Güçlü solüsyon absorbere tekrar geri döner. HTG’nin içerisindeki basõnç yakla"õk 27.2
inç cõvadõr.
Dü"ük sõcaklõk jeneratörü (LTG ): HTG’den gelen su buharõ LTG’nin õsõ e"anjörü borularõna girer ve çevredeki sulanmõ" solüsyonu
194°F’a õsõtõr. Solüsyon buharla"õr ve buhar kondensere girer. Solüsyon %57’den %63’e yo!unla"õr ve absorbere akar. HTG’den gelen su
buharõ da õsõsõnõ bõraktõktan sonra su haline geçer ve kondensere akar.
Kondenser: So!utma suyu kondenserin õsõ e"anjörünün borularõndan akar ve LTG’nin õsõsõnõ so!utma kulesine aktararak borunun
dõ"õndaki buharõ su haline getirir. Yo!u"an su so!utmak için bir so!utucu akõ"kan haline gelerek evaporatöre girer. LTG ve kondenser iç
basõncõ yakla"õk 2.24 inç cõva olan aynõ yeri payla"õr.
Yüksek Sõcaklõk Isõ E"anjörü (HTHE): HTG e"anjöründen gelen 320°F sõcaklõktaki güçlü solüsyon, absorberden gelen 100°F sõcaklõktaki
sulandõrõlmõ" solüsyon ile õsõ alõ"veri"i yapar, bunun sonucu olarak sulandõrõlmõ" solüsyonun sõcaklõ!õ yükselirken güçlü solüsyonun sõcaklõ!õ
azalõr. Isõ alõ"veri"inden sonra 320°F sõcaklõktaki güçlü solüsyon 212°F sõcaklõk farkõndaki bir õsõ kazancõyla 108°F sõcaklõkta absorbere girer.
Dü"ük Sõcaklõk Isõ E"anjörü (LTHE): LTG e"anjöründen gelen 194°F sõcaklõktaki güçlü solüsyon, absorberden gelen 100°F sõcaklõktaki
sulandõrõlmõ" solüsyon ile õsõ alõ"veri"i yapar. Sulandõrõlmõ" solüsyonun sõcaklõ!õ yükselirken güçlü solüsyonun sõcaklõ!õ azalõr. Isõ alõ"veri"inden
sonra 194°F sõcaklõktaki güçlü solüsyon 88,°F sõcaklõk farkõndaki bir õsõ kazancõyla 106°F sõcaklõkta absorbere girer.
Isõ e"anjörü HTG ve LTG’nin ihtiyacõ olan toplam õsõyõ ve solüsyonun so!utulmasõ için gerekli olan so!utma suyu yükünü önemli ölçüde
azaltõr.
Su Isõtõcõ: So!utma i"lemi sõrasõnda sõcak su e" zamanlõ olarak sa!lanõr. Sõcak su, su õsõtõcõnõn õsõ e"anjörü borularõndan akar ve borularõn
dõ"õndaki su buharõ tarafõndan õsõtõlarak HTG’ye geri dönen kondens suyunu olu"turur.
1.1.2 Isõtma !lkesi
BROAD DFA’nõn õsõtma ilkesi basittir: yanma su õsõtõcõnõn õsõ e"anjörü borularõndaki õsõtma suyunu ve sõcak suyu õsõtan lityum bromid
solüsyonunun buharõnõ õsõtõr, õsõtõlmasõ gereken solüsyona geri akan kondens suyunu üretir. Çevrim tekrarlanõr.
Isõtma i"leminde, 3 so!utma/õsõtma elektro valfi HTG’yi ana gövdeden ayõrmak için kapalõdõr ve ana gövde kapalõ durumdadõr.
Isõtma suyu ve sõcak su HTG’nin üzerindeki su õsõtõcõnõn õsõ e"anjörü borularõndan akar ve kondens suyu HTG’ye geri akarken HTG’nin
içerisindeki buhar ile õsõ alõ"veri"i yapar. HTG bir vakum kazanõ gibi görev yapar. Isõtma suyu ve sõcak su kararlõ bir "ekilde 203°F sõcaklõkta
veya bunun altõnda akabilir.
Sõcak suyun sõcaklõ!õ 149°F sõcaklõkta iken, HTG’deki basõnç yakla"õk 9.45 inç cõvadõr; 203°F sõcaklõkta iken, HTG’deki basõnç yakla"õk 27.8
inç cõvadõr (standart atmosferik basõnçtan 2.09 inç cõva daha a"a!õda).
1.1.3 So#utucu Akõ"kan Maddesi
BROAD DFA çiller/õsõtõcõ, kompresyon çillerlerden en büyük farkõ so!utucu akõ"kan olan absorpsiyon çiller/õsõtõcõya aittir. Kompresyon
so!utma teknolojisi CFC’ler, HFC’ler, HCFC’ler vs. gibi suni olarak yapõlan uçucu so!utucu akõ"kan için uygulanõr. Ozona zarar veren ve
sera etkisi yapan gazlar çevre için potansiyel bir tehlike te"kil etmektedir. Halbuki absorpsiyon so!utma teknolojisi havayõ, suyu ve topra!õ
kirletmeyen ve çevreye zarar vermeyen ve denizden elde edilen do!al bir so!utucu akõ"kan maddesini kullanõr. Ayrõca yeni malzemeler
üretmek için buharla"maz veya di!er maddelerle reaksiyona girmez. Her zaman kullanõlabilir. Bu solüsyonun adõ “lityum bromittir” ve
kimyasal formülü “LiBr+H2O”dur. Küçük miktarda katkõ maddesi eklenir.
<
1.2 Akõ" $emasõ
1.2.1 So#utma $emasõ
Sõcak su
So!utma suyu çõkõ"õ
egzoz
So!uk su çõkõ"õ
1. yüksek sõcaklõk jeneratörü (HTG)
2. alçak sõcaklõk jeneratörü (LTG)
So!uk su giri"i
H
I
K
I
O
I
=
>
?
J
D
?
@
D
C
yakõt hava
D
L
A
A
P
M
@
>
>
C
C
P
A
D
B
N
C
C
So!utma suyu giri"i
6. yüksek sõcaklõk õsõ e"anjörü (HTHE)
7. alçak sõcaklõk õsõ e"anjör
8. su õsõtõcõ
9. solüsyon pompasõ
so!utucu akõ"kan pompasõ
11. so!utulmu" su vanasõ (açõk)
12. õsõtma suyu vanasõ (kapalõ)
13. so!utma/õsõtma elektro valfi (açõk)
F
=
@
>
?
@
A
?
B
C
D
@
>
E
F
@
G
>
?
sulandõrõlmõ" solüsyon
!utucu akõ"kan buharõ
so!utucu akõ"kan suyu
so!utma suyu
so!utulmu" su
>
W
X
I
W
K
I
P
C
F
E
N
Q
R
S
T
U
V
C
1.2.2 Isõtma $emasõ
Sõcak su
egzoz
Sõcak su çõkõ"õ
Sõcak su giri"i
yakõt hava
solüsyon
buhar
õsõtma suyu/sõcak su
1. yüksek sõcaklõk jeneratörü (HTG)
8. su õsõtõcõ
11. so!utulmu" su vanasõ (kapalõ)
12. õsõtma suyu vanasõ (açõk)
13. so!utma/õsõtma elektro valfi (kapalõ)
Y
Bölüm 2 Çillerin Teslimatõ
2.1 Sevkiyat Durumu
Geni"li!i 82.7 inç veya daha küçük olan çillerler tek parça olarak sevk edilebilmektedir. Di!er üniteler 2-6 parça olarak sevk edilir.
Mü"terinin makine dairesine giri"te bir sõnõrlama varsa küçük ünitelerde parçalõ olarak veya birbirine eklenebilen parçalar halinde yani ana
gövde ve HTG birbirine çelik borular ile lehimlenmi" olarak sevk edilebilir ve makine dairesine girmeden önce birbirinden ayrõlabilir. Parçalõ
olarak sevk edilen üniteler mü"terinin makine dairesine gelince, çillerler BROAD kaynakçõlar tarafõndan birle"tirilirken gerekli olan kaynak
ekipmanlarõnõ, azot ve gerekli yardõmõ sa!lamalarõ gerekir.
Bir ünite tek parçalõ olarak sevk edilirken normal olarak çiller/õsõtõcõlara solüsyon "arj edilir ve parçalõ sevkiyat için veya 66 klb’nin üzerindeki
a!õrlõklarda birim sevkiyat için tek parça teslimatta ayrõ bir "ekilde ambalajlanõr.
2.2 Teslimat
Çiller "antiyeye parçalõ olarak teslim edildikten sonra a"a!õdakileri do!rulamak için ambalaj listesini kontrol edin.
a. Toplam parça adedi
b. Dõ"arõdan bakõldõ!õnda çillerin iyi durumda olup olmadõ!õ
c. Bile"ik göstergedeki de!erler
d. Vibrasyon ölçücüdeki de!erler
Nakliye sõrasõnda vibrasyonun kontrolü için her çiller üzerinde sevkiyattan önce bir vibrasyon ölçücü takõlõr. Çiller "antiyeye teslim edilince,
BROAD veya mü"teri ilk önce vibrasyon ölçücünün hareket edip etmedi!ini kontrol etmeli veya kur"un mühür açõldõysa, vibrasyon
ölçücüyü açarak güncel de!erin sevkiyat acentesi ile birlikte do!rulanmasõ ve her iki tarafõn bir tutanak hazõrlayarak mü"terinin ayrõntõlarõ
ile vibrasyon ayrõntõlarõnõn kaydedilmesi ve daha sonra vibrasyon ölçücünün güç kayna!õnõn kesilmesi gerekir. Kontrolden sonra servis
mühendisi tutana!õ BROAD’a gönderir, vibrasyon ölçücünün sevkiyat acentesi veya servis mühendisi tarafõndan BROAD’a gönderilmek
üzere geri alõnmasõ gerekmektedir. Servis mühendisi "antiyeye vardõktan sonra ambalajõ açõn ve ambalaj listesine göre tüm parçalarõ
kontrol edin. Mü"teriler BROAD’õn teslimat ve ayrõntõlõ bilgiler ile ilgili i"lemleri zamanõnda yapabilmesine yardõmcõ olmak için kontrol listesini
BROAD’õn yerel ofisine çillerin "antiyeye varmasõndan sonra fakslamasõ gerekir.
2.3 Kaldõrma
2.3.1 Kaldõrma $irketi Ve Ekipman: kaldõrma sadece yeterlilik sahibi olan ve sigorta "irketleri tarafõndan sigortalanmõ" profesyonel
kaldõrma "irketi tarafõndan yapõlabilir. $ndirmek için kollarõ dõ"arõya do!ru açõlmõ" olan vincin çillerin isim plakasõ üzerindeki a!õrlõk etiketinde
gösterilen de!erin %120’sinin üzerinde yükleme kapasitesi oldu!u do!rulanmalõdõr. Yeterli oldu!u profesyoneller tarafõndan kontrol
edilmedikçe vinç kullanamaz. Kaldõrma i"yerinde profesyonellerin kontrolü altõnda yapõlmalõdõr.
Uyarõ: Bu i"lem sadece profesyoneller tarafõndan yapõlabilir. Çillerin insan gücüyle indirilmesi kesinlikle yasaklanmõ"tõr.
≤
Z
[
\
[
Z
]
^
_
_
`
a
b
c
d
e
f
d
e
g
h
i
d
e
h
Z100 Kaldõrma "ekli
m
j
k
l
i
k
masõ için sa!lam bir temel
üzerinde desteklenmesi gerekir. Bir kaza olmamasõ için vincin
çelik halatlarõnõ ve kancalarõnõ kaldõrmadan önce kontrol edin.
Kaldõrma noktalarõ çillerin üzerindeki kaldõrma kulaklarõdõr.
Kaldõrma kesi"me açõsõ 90°’den az olmalõdõr. Çiller kaldõrma
sõrasõnda mümkün oldu!u kadar düz olmalõdõr. Çiller yerden 0.8
inç yukarõya kaldõrõlõnca o noktada biraz tutulmalõdõr. Sonra her
"ey tamam ise çilleri yava"ça kaldõrõn.
≥ Z100 Kaldõrma "ekli
m
n
Anormal bir "ey olunca lütfen çilleri tekrar yava"ça yere bõrakõn. Problem çözüldükten sonra çiller tekrar kaldõrõlabilir. Dengenin bozulmamasõ
için çillerin tek bir çelik halat ile kaldõrõlmasõna kesinlikle izin verilmez.
Uyarõ: Çillerin yere konulmasõ sõrasõnda çok dikkatli olunmalõdõr. Hõzlõ bir "ekilde indirilerek yere çarpmasõna izin verilmez. Çillere zarar
verebilecek bir "ekilde üzerine kuvvet uygulanmamalõdõr.
2.4 Ta"õma
k
Çilleri ta"õrken ah"ap çubuklar yerine makara olarak sadece kalõn etli yuvarlak çelik borular kullanõlabilir.
p
h
f
üzerine kuvvet uygulayõn. Çillerin üzerine kuvvet uygulamayõn. Üniteyi kaldõrma donanõmlarõ ile kaldõrmadan
krikolar ile kaldõrõn. HTG ve ana gövdenin her iki tarafõndan e" zamanlõ olarak kaldõrõlmalõdõr.
h
w
i
h
q
h
t
h
q
r
s
k
t
u
k
e
k
e
v
h
u
d
w
j
x
t
r
e
o
e
f
h
un
çelik rulolarõn altõndan
y
d
ne 10°’den büyük bir açõ ile kaldõrõn. Çillerin kaldõrõlmasõ sõrasõnda yapõlacak olan bir hata sõzõntõya ve çillerin ömrünün
Uyarõ:
kõsalmasõna neden olabilir. Geçici olarak koyaca!õnõz yerde bile temelin düz sa!lam ve batmayacak "ekilde oldu!undan emin olun. Çillerin
bükülmemesi için çelik rulolarõn ön ve arka tarafõ düzeltilmelidir.
z
2.5 Çillerin Yerle"imi
a. Çillerin yerle"tirilmesinden önce, beton temel yapõlmalõ ve titre"im ve sesin önlenmesi için 0.2 ~ 0.4 inç lastik takozlar kullanõlmalõdõr.
j
Sonra ankraj cõvatasõ olmadan çilleri yerle"tirin.
“2 parçalõ teslimattan” daha fazla parçasõ olan çillerlerde HTG ve Ana Gövde birbirine uymalõdõr. Lütfen çilleri Broad tarafõndan
{
sa!lanan çiller ba!lantõ çizimine göre yerle"tirin, ba!lantõ bo"lu!u 0.06 inç’ten daha küçük olmalõdõr.
Ba#lantõnõn hazõrlanmasõ: Mü"teri a"a!õdaki takõmlarõ ve malzemeleri "antiyede hazõr bulundurmalõdõr.
Takõmlar: kaydõrma donanõmlarõ seti (vinç, manivela, vs. dahil), kaynak takõm seti (argon ark kayna!õ, gaz altõ kayna!õ, el ile ark kayna!õ),
bir set azot basõncõnõ bo"altma göstergesi, bir boya püskürtme tabancasõ/boya fõrçasõ.
Malzeme: yumu"ak çelik kayna!õ için uygun kaynak malzemesi, J422 (örne!in E4303) kaynak elektrodu veya ER40S-6 kaynak teli;
1Cr18Ni9Ti malzemenin kayna!õ için uygun kaynak malzemesi, A132 (veya A302) kaynak elektrodu veya ER309 kaynak teli; çok saf
azot (%99.999, solüsyonla birlikte çillerin ba!lantõsõ için) BZ200’den küçük çillerler için 8 tüp BZ250’den büyük çillerler için 12 tüp
(birle"tirme süresi 8 saat); 4,4 libre demir kõzõlõ epoxy boya; 4,4 libre akrilik asit boya.
Ba#lantõ: BROAD kaynakçõsõ tarafõndan yapõlõr.
c. Çilleri yerle"tirdikten sonra teraziye almayõ lütfen dikkatlice gözden geçirin ve çiller ile taban arasõnda sõkõ bir temasõ sa!lamak için
e
x
u
i
k
q
k
e
q
h
t
u
h
t
h
d
e
f
h
v
h
u
d
w
}
u
k
w
k
u
k
t
w
x
düzg
ayarõ yapõn (her parçanõn yükseklik seviyesini
q
r
e
{
Seviye ayar noktasõnda boru levhayõ referans alõn ve ön/arka ve sa!/sol seviye
|
k
q
r
l
h
~
t
k
g
d
d
d
u
h
w
x
e
l
t
x
u
h
p
d
e

{
€
h
i
j
x
q
r
e
k
s
h

h
i
p
h
h
e
d
e
h
~
h
s
d
q
h
‚
{
ƒ
„
…
‚
‚
‚
x
u
k
t
k
w
~
k
rlanmalõdõr. Seviye ayarõ çillerin yerle"tirilmesinden yarõm saat sonra yapõlmalõdõr. Yoksa çiller zarar görür.
Uyarõ: Çiller düz bir "ekilde yerle"tirilmeli ve çelik tabanlarõ kaide ile uyumlu olmalõdõr, çillerin a!õrlõ!õ kaide üzerinde düzgün bir "ekilde
dengelenmelidir. Yoksa çiller yava"ça bükülebilir ve bunun sonucunda kaça!a sebep olan bir arõza ortaya çõkabilir.
Seviye referansõ
Seviye referansõ (boru levha)
(boru levha)
Lastik tabaka
Çelik levha
Seviye ayarõndan
sonra beton ile doldurma
Beton temel
çekme kula!õ
çelik rulo
(Temel üzerine kaide olarak çelik
levhada kullanõlabilir)
Temel "ekli
d. Yetkisi olmayan ki"iler tarafõndan çillere veya vanalara dokunulmamalõ. Çillerin vanalarõnõn çevrilmesine izin verilmez.
e. Montaj sõrasõnda çiller her zaman korunmalõdõr. Makine dairesi in"aat halinde ise çillerin hasar görmemesi veya kirlenmemesi için
koruyucu önlemler alõnmalõdõr. Boyayõ çizmeyin.
†
Bölüm 3
3.1
Montaj
Makine Dairesinin Yerle"imi
Çillerin bodrumda, çatõda veya herhangi bir katta güvenli çalõ"abilece!i az titre"imli ve dü"ük ses seviyeli özelli!e sahip bir yere yerle"tirilmesi
mümkündür.
3.2
Makine Dairesinin Ortam Sõcaklõ#õ
Makine dairesinin sõcaklõ!õ 41°F ile 109°F olmadõr. Dü"ük sõcaklõk, çillerin çalõ"madõ!õ zaman bakõr borularõ ve su kabõnõ çatlatabilir ve yüksek
sõcaklõk elektrik komponentlerine zarar verebilir.
Makine dairesinin rutubeti %85’den az olmalõdõr. %85’in üzerindeki rutubet elektrik komponentlerinin izolasyonuna zarar verebilir ve çillerin
ömrünü kõsaltabilir.
Makine dairesi iyi havalandõrõlmalõdõr. Kötü havalandõrma çillerin yeterli hava olmadan çalõ"masõna ve makine dairesinde yüksek rutubete ve
çillerin paslanmasõna neden olabilir. Her MBH yakõt için gerekli olan tahmini yanma havasõ miktarõ 14ft3 olmalõdõr.
3.3
Makine Dairesinin Su Tahliyesi
a. Çillerin temeli makine dairesinde yüksek bir konumda olmalõdõr.
b. Makine dairesinin içerisindeki suyun tahliyesi için çillerin temelinin etrafõnõ çevreleyen döküm bir õzgara bulunmalõdõr.
c. Tüm tahliye borularõ ve ta"ma borularõ tahliyenin üzerinde ve görülebilir olmalõdõr.
d. Makine dairesinin tabanõnda bir su çukuru ve otomatik seviye kontrollü bir dalgõç pompa bulunmalõdõr.
3.4
Çillerin Temeli
Temel yükü çillerin çalõ"ma a!õrlõ!õnõn 1.5 katõna göre tasarlanmalõdõr. Çökmemesi için temel takozu kullanõlmalõdõr, yoksa çiller hasar görerek
kaça!a ve çillerin ömrünün önemli bir "ekilde kõsalmasõna neden olabilir. Çillerin küçük titre"imleri ankraj cõvatalarõnõn makine temeli için
gereksiz hale gelmesine neden olur. Çillerin yanõnda güçlü bir sarsõntõ , çalõ"ma yerinde deprem tehlikesi veya mü"terinin depreme kar"õ
özel bir koruma tertibatõ varsa BROAD’õn sipari"i sõrasõnda bunlar özellikle belirtilmelidir. Tasarõm sõrasõnda lütfen temel boyutlarõnõ dikkate
alõn.
Temel Boyutlarõ:
‡
>
B
ˆ
W
I
Seviye düzeltmesi gerekir, bozukluk
%0.3’den az olmalõdõr.
2. Temel çizimi için lütfen boyut çizimine bakõn.
Kaide yastõ!õ
(düzgün
aralõklarla)
Kaide boyutlarõ (inch)
Önerilen Servis Bo"lu#u Gereksinimleri
‰
Š
‹
a
Œ
`

b
Makine dairesi yukarõdaki boyutlardan daha küçük ise bir çözüm için lütfen BROAD’a ba"vurun. F ve G bakõr boru temizli!i için
bölgelerdir. Kapõlar ve pencereler bu amaç için kullanõlabilir. $ki çiller bu alanõ payla"abilir. Çiller/õsõtma/so!utma suyu borularõnõn uygun bir
"ekilde sökülmesi gerekir. Makine dairesinin yüksekli!inin çillerden 20 inç daha yüksek olmasõ önerilir.
Ön veya arka tarafta da olabilir,
arka taraf 300’den küçük modeller
için önerilir
‘
”
•
Servis bo"lu!u
≤
≥
“
–
—
—
˜
™
š
›
œ
Boru servis bo"lu!u
’
≥
‘
Servis Bo"lu#unun Boyutlarõ
3.5
Su Sistem Tasarõmõ ve Montajõ
a. So!utma suyu so!utma kulesine girmeden önce so!utma suyu sõcaklõ!õnõ ayarlamak için motorlu bir baypas vanasõ olmasõ gerekir. Su
kalitesini dengeleme "arj cihazõ so!utma suyu borusuna ve so!utma kulesine takõlmalõdõr. So!utma suyu sisteminin en alt tarafõna
motorlu bir bo"altma vanasõ ve boru "ebekesine su eklemek için bir elektro valf takõlmalõdõr. Kullanõcõnõn yapmasõ gereken sadece boru
çapõna göre motorlu vana ve elektro valfini hazõrlamak ve absorpsiyon çillerin kumanda kabinine elektrik tesisatõnõ dö"emektir, sonra
bunlar BROAD kontrol sistemi tarafõndan kontrol edilir.
b. Pompalarõn giri" borusuna süzgeç büyüklü!ü φ2~φ4 mm (0,08” ~ 0.16”) filtreler takõlmalõ ve bu filtreler kolay sökülebilir olmalõdõr. So!uk/
õsõtma suyu ve sõcak su sistemleri için hermetik pompalar kullanõlõrsa pompalarõn giri"ine ≤ 0.6 mm (0,02”, 18 me"~30 me") den büyük
süzgeç büyüklü!ünde filtreler kullanõlmalõdõr, yoksa pompalar zarar görebilir (elektro valf üzerinde de bu cins bir filtre bulunmalõdõr.
c. So!uk/õsõtma suyu, so!uk su ve sõcak su giri"inde ve çõkõ"õnda esnek ba!lantõlar kullanõlmalõdõr. Borularõn a!õrlõ!õ asla çillere ta"õtõlamaz.
d. Boru sisteminin statik basõncõ 131ft’ten fazla ise, pompalarõn çiller üzerindeki gereksiz basõncõ azaltmak için çillerin çõkõ"õna takõlmasõ
önerilir.
e. Kullanõcõya birebir su sistemi, yani so!uk/õsõtma suyu pompasõ, so!utma suyu pompasõ ve so!utma kulesinin bir setine denk gelen su
sistemi kullanmalarõ önerilir. Ko"ullar gerektirirse çok sayõda çillerin aynõ su sistemini payla"masõ durumunda oto dekristallizasyonun
kontrolü için her çillerin so!uk/so!utma suyu giri"ine bir motorlu vana takõlmasõ gerekir ve çillerler kolayca ayrõ ayrõ durdurulabilir.
f . So!uk/õsõtma su sistemine ilk kez su giri"inde yumu"ak su kullanõlmalõdõr. Kaçak oranõ yõlda %10’dan fazla olmamalõdõr ve kaçak olayõ sõk
sõk olursa çok miktardaki ilave su çillerin ve terminal ünitelerinin õsõ e"anjörü yüzeylerinde kirlenme olur.
g. So!utma kulesi "ehir içerisinde veya konutlara yakõn bir yerde ise az gürültü yapan veya çok az ses çõkaran so!utma kuleleri
kullanõlmalõdõr. Çillerin montaj yeri õsõ kayna!õndan uzakta, özellikle bacadan en az 39.4 ft uzakta veya baca yüksekli!i so!utma kulesinin
üzerinden 6.7 ft yukarõda olmalõdõr yoksa egzoz dumanõ so!utma kulesine girerek çillerin absorberinin ve kondenserinin borularõnda
korozyona neden olur.
h. Boru hattõ gereksinimi: Çillerin ön tarafõndaki boru hattõ (≤ 300 modelden küçük) õsõ e"anjörü borularõnõn temizlenmesi için su bölmesi
kapa!õnõn açõlabilmesi amacõyla kolayca sökülebilmelidir. Bir boru hattõ vanasõnõn montaj, bakõm ve vana kaça!õ
h
Ž
d
{
u
h
j
d
u
h
f
h
w
e
h
p
h
e
d
q
u
h
i
h
q
p
k
e
k
çiller arõzasõna yol açmamasõ için çillerin üst tarafõndan geçmesine izin verilmemelidir.
Isõtma/sõcak su giri" borularõna bir emniyet vanasõ (standart bir kazan vanasõ) takõlmalõdõr (vananõn bulundu!u yerde). Giri"/çõkõ"
vanasõnõn kapalõ olmasõ ve bo"altma vanasõnõn açõk unutulmasõ halinde çillerin õsõtõlmasõ sõrasõnda a"õrõ basõnca neden olmamak için
emniyet vanasõ kullanõlabilir. Emniyet vanasõ boru çalõ"ma basõncõnõn %110-%130’da çalõ"maya ba"lamalõdõr.
j.
Boru hattõ direncinin ve pompa elektrik tüketiminin azaltõlmasõ için öneriler: ! 3 yollu boru konik olarak ba!lanmalõ ve sirkülasyon
borularõndaki vanalar kelebek vana veya sürgülü vana olmalõdõr; "
e
h
t
d
u
h
e
p
h

j
d

NPS3’den küçük borular için 39 inç/s’den küçük,
NPS5’den ~ NPS6’dan küçük borular için 59 inç/s’den küçük, NPS8’den büyük borular için 79 inç/s’den küçük olmalõdõr.
k. Isõtma ve sõcak su borularõnõn tesisatõ için sõcak su sõcaklõk sensörü tutucusu (BROAD tarafõndan çillere takõlõ olarak verilir) vida di"ine
zarar vermeden çillerden 33 ft uzaklõktaki boru üzerine kaynak edilecektir. BROAD sensörü tutucuya takacak ve kablolarõ ba!layacaktõr.
u
{
Suyu sert olan bölgede ikincil õsõ e"anjörü sõcak su sistemi kullanõlmasõ önerilir.

3.6
Gaz Sisteminin Tasarõmõ ve Montajõ
a. Makine dairesine bir gaz kaçak alarmõ (etkin de!er tehlike sõnõrõ alt de!erinin %20 a"a!õsõna ayarlanmalõdõr) makine dairesine takõlmalõ ve
cebri fan ile ba!lantõlõ olmalõdõr. Makine dairesi her zaman iyi bir "ekilde havalandõrõlmalõdõr.
b. Gaz basõncõnõn 4.9 ftH O’dan büyük olmasõ halinde basõnç tahliye cihazõ takõlmalõdõr. Gaz borularõnõn en alt tarafõna bo"altma vanalarõ
takõlmalõdõr. Tüm ba!lantõ borularõ temizlenmeli ve gaz boru sistemi tamamlanõnca 58 psig basõnçta hava sõzdõrmazlõk testi yapõlmalõdõr.
c. E" zamanlõ olarak çalõ"tõrma sõrasõnda ortaya çõkan dü"ük gaz basõncõ nedeniyle yanmada bir sorun olmamasõ için ara boru (ana
ž
borudan 3-6 kez büyük çapta) ana boru üzerine takõlmalõdõr. Manuel bir vana ara borunun alt tarafõna takõlmalõdõr.
d. Uygun bir brülör seçilebilmesi ve gaz boru çapõnõn mü"teriye bildirilebilmesi için mü"terilerin yakõt tipini, õsõtma de!erini ve basõncõnõ
BROAD’a bildirmesi gerekir. Daha sonra mü"teriler filtreyi, debi ölçeri, küresel vanayõ, difüzör borusunu ve basõnç ölçeri tasarlayabilir.
BROAD vanalarõn teslimat kapsamõ içerisinde takõlmasõndan sorumludur. Dõ" gaz boru sisteminin brülörden 40 inç uzaklõ!a kadar
mü"teri tarafõndan getirilmesi gerekir.
Š
‹
a
b
BROAD’õn gaz vanalarõ setindeki küresel vana, yüksek basõnç nedeniyle gaz vanalarõ setine bir zarar gelmemesi için mü"terinin
boru basõncõnõn testi gerekince kapatõlmalõdõr.
3.7
Ya# Sisteminin Tasarõmõ ve Montajõ
a. Ya! borulama sistemi ya! deposu, ya! pompasõ, günlük ya! tankõ, ya! filtresi ve ölçme cihazlarõndan meydana gelir. Ya! deposunda
j
{
ya! kontrol nozulu, havalandõrma (havalandõrma vanasõ) ya! doldurma vanasõ, ya! seviye sensörü ve bo"altma vanasõ bulunmalõdõr.
Günlük ya! deposunun en alt noktasõ brülörden 4 inç yukarõda olmalõdõr.
Ya! borusu bakõr boru veya diki"siz çelik boru olmalõ ve sõzdõrmazlõk testi en az 116 psig’de yapõlmalõdõr.
c. Orta filtreler (60 me") ya! deposunun giri" ve çõkõ"õna takõlõr. Filtreler temizleme aralõklarõnõ kar"õlamak için yeterince kesite sahip
olmalõdõr, sökülmesi ve bo"altõlmasõ mümkün olmalõdõr.
d. Mü"terinin tam miktarõ bilebilmesi için ya! deposu üzerinde do!ru ölçümler bulunmalõdõr. Ya! ölçüm yönetimi önemlidir, fakat kolayca
ihmal edilebilir.
Özel ipuçlarõ: Debimetre so!utma kapasitesinin ve enerji veriminin her zaman izlenmesi için çillere/õsõtma/so!utma suyu ve yakõt borularõna
takõlmalõdõr. Bu enerji maliyet yönetimine yardõmcõ olur.
3.8
k
{
Egzoz Sisteminin Tasarõmõ ve Montajõ
Her çiller için ba!õmsõz baca kullanõlmasõ önerilir. Çillerler yer
sõnõrlamasõ nedeniyle ortak bir bacaya sahipse, ana baca birinden
Sõkma çubu!u
di!erine bir engelleme olmamasõ için ortak bacadan daha büyük
Ya!mur kapa!õ
bir çapa sahip ve yüksekli!i daha fazla olmalõdõr.
Rüzgardan
koruyucu
b. Baca basõncõ baca direncini yenecek kadar büyüklükte olmamasõ
halinde egzoz bacasõna yüksek sõcaklõ!a dayanõklõ bir cebri fan
takõlmalõdõr.
c. Egzoz yakõt õsõ girdisine ba!lõdõr. Her MBH yakõt girdisi için
…
Ÿ
d
l
¡
Giri"i kontrol edin
h
g
x
g
r
e
Ž
olmasõ gerekti!i dü"ünülür. Baca içerisinde 118~197 inç/s
baca gazõ tasarõm debisi önerilir.
p
{
Çillere baca giri"inde takõlõ kir kollektörü çillere do!rudan akan
Pislik toplayõcõ
Temizleme
kapa!õ
Bo"altma
borusu
Kondens bo"altma
borusu
Suya
daldõrõlmõ"
yo!u"mayõ önler. Bina içi baca gazõ kanalõ izole edilmelidir. Bina
dõ"õndaki yüksek çelik egzoz bacasõ izolasyonu baca gazõ çeki"ini
korumak için yapõlmalõdõr. Alçak bina dõ"õ çelik bacalarda izolasyona
¢
£
¤
£
¥
¦
§
¨
©
¨
ª
£
«
¬
­
®
£
gerek yoktur. Baca gazõnõn çeki"ini korumak için bacayõ izole
edilebilecek "ekilde yapmaya çalõ"õn. Alçak bina dõ"õ çelik bacalarda izolasyona gerek yoktur. Egzoz bacasõnõ so!utma kulesinden
olabildi!ince uza!a koymaya çalõ"õn veya 80 inç daha yüksekte olmalõdõr, yoksa baca gazlarõ so!utma kulesine girerek çillerde tahribata
yol açar.
e. Egzoz borularõ (gaz bacasõ, baca) in"aat molozlarõnõn çõkartõlabilmesi ve kurumun periyodik kontrolü için kontrol giri"i ile donatõlmalõdõr.
{
Çillerin egzoz sõcaklõ!õ 338°F’tõr, ancak izolasyon malzemesinin 572°F’a kadar dayanõklõ olmasõ önerilir. Çevredeki yangõn izolasyon alanõ
da bu sõcaklõ!a göre tasarlanmalõdõr.
¯
3.9
°
DFA Çiller/Isõtõcõ Kontrol Sisteminin Montajõ
x
e
r
Takma konumu ve ihtiyacõ
²
k
u
g
h
i
h
°
k
q
e
k
w
¸
¹
º
¶
»
Mü"teriler
°
x
e
g
l
h
u
t
u
d
x
w
u
u
h
t
d
y
v
d
v
w
x
e
l
t
x
u
w
k
j
d
e
Ÿ
d
³
u
w
k
j
u
x
mü"teriler
Ž
|
|
w
w
v
l
d
u
x
u
h
}
t
t
p
k
w
u
k
i
d
t
h
e
v
…
mü"teriler
Ω
‚
k
dokunarak
çalõ"an ekran
a!õn izlenmesi
5’li korumalõ kablo
(standart kablo
98ft’tir, özel sipari"
ile 16.400 ft
olabilir)
ofiste herhangi bir yer
(duvarda veya masada)
oda rutubeti %20 ~ %85
(yo!u"ma yok) sõcaklõk
32~86°F
x
w
h
l
w
x
e
l
t
x
u
w
k
j
d
e
d
e
d
e
~
d
v
d
e
p
h
p
d
õsõtma suyu çõkõ" borusu
3’lü korumalõ kablo
yangõn
koruma
algõlama cihazõ
yangõn koruma
yetkililerinin ihtiyaçlarõ ile
uyu"ur
yangõn koruma
yetkililerinin ihtiyaçlarõ ile
uyu"ur
g
w
p
h
k
v
w
k
l
w
t
y
±
k
g
l
d
}
|
d
v
d
u
u
h
t

Ž
BAS ara birim
(iste!e ba!lõ)
so!utma suyu
pompasõ,
so!utma fanõ
inverter
w
x
e
l
t
x
u
r
s
s
h
w
l
k
j
d
e
d
e
d
e
d
v
h
t
d
3’lü korumalõ kablo
´
w
e
´
w
x
!
´

‚
e
h
s
k
k
j
u
x
r
u
w
k
j
u
x
r
¶
»
¸
¹
º
¶
»
mü"teriler
j
d
t
d
d
e
d
v
q
d
k
e
Ÿ
u
d
u
mü"teriler
µ
h
mü"teriler
j
d
t
t
l
h
h
e
p
h
w
d
alt tarafta kontrol kabinine
ba!lantõ
çillerin çelik makarasõna
ba!lantõ
! tek fazlõ kuvvet soketi
sa!lama
" dokunarak çalõ"an
ekrandan kontrol kabinine
kadar 5’li korumalõ kablo
dö"eme
kabine ba!lõ
kontrol kabinine
ba!lantõ
so!utma suyu pompasõndan kontrol kabinine
kadar kontrol kablolarõ
sensör ve sensör tutucularõ kaynak
ba!lantõ
edin, 3’lü korumalõ kabloyu
kablolarõnõ
kontrol kabininin altõna
takõn
ba!layõn
sensör ve sensör tutucularõ kaynak
ba!lantõ
edin, 3’lü korumalõ kabloyu
kablolarõnõ
kontrol kabininin altõna
takõn
ba!layõn
! bir çift normal kapalõ
konta!õn takõlmasõ ve
ayrõlmasõ
" kontrol kabini ile
ba!lantõlõ kontrol kablolarõ
k
j
u
x
k
j
u
x
k
j
u
x
u
k
t
w
w
w
k
j
k
k
j
k
k
k
w
k
w
k
w
k
w
k
w
k
w
k
w
k
w
k
w
k
w
k
w
k
w
k
w
k
w
k
w
k
e
u
d
j
j
k
w
d
j
e
u
d
j
j
e
d
j
e
d
j
u
k
u
k
u
k
e
u
k
i
x
³
l
e
s
x
t
u
w
·
h
u
t
r
k
l
h
s
j
u
k
e
k
x
u
h
e
x
d
p
s
k
u
mü"teriler
~
³
u
d
i
w
x
k
l
j
x
t
u
u
x
r
v
q
x
u
u
r
|
k
e
±
k
Ÿ
µ
´
‚
i
¶
´
s
i
h
q
d
w
t
k
x
x
}
u
h
x
e
i
x
}
d
k
p
~
s
k
u
d

" 2sõvõ depolama
kovasõ
#
´
´
³
u
d
³
w
u
k
d
w
j
k
u
j
u
mü"teriler

" çift bükülmü"
korumalõ kablo
!
±
mü"teriler
j
d
j
e
u
u
k
mü"teriler
mü"teriler
mü"teriler
j
d
j
j
e
u
u
k
d
j
j
e
u
u
k
d
j
e
u
u
k
u
k
u
k
l
k
d
normalde
kapalõ
kontak
w
d
w
d
w
d
w
d
w
d
w
d
w
d
w
d
w
d
t
h
t
h
p
x
w
t
h
p
x
k
kontrol kabini ile ba!lantõlõ
t
h
p
x
t
t
h
p
x
k
normalde
açõk kontak
t
x
l
d
|
´
!
s
d
l
t
h
p
x
w
u
t
h
p
x
u
k
p
x
u
h
u
p
x
u
j
p
x
t
t
~
çiller ve iki so!uk/õsõtma
suyu pompasõ birbiriyle
ba!lantõlõ olarak kontrol
edilebilir
º
mü"teriler
"
için
4 kontrol kablosu
ve 1 çift bükülü
korunmu" kablo
!
"
! so!utma suyu borusuna takõlan pompa
rsa
"
"arj cihazõ so!utma kulesinin su yüksekli-!inden
daha yüksekte olmalõdõr
çiller ile bir so!utma suyu
pompasõ ba!lanabilir
u
x
t
h
so!utma suyu
kalite dengeleme "arj
cihazõ
k
t
¶
s
so!utma kulesi ile çõkõ"/
giri" borusu arasõnda
s
w
¹
d
~
d
so!utma suyu
baypas
vanasõ
p
l
i
so!utma kulesi su ekleme !
"
borusu sistemi
d
u
kontrol kablolarõ
so!utma suyu
ekleme vanasõ
x
x
¸
j
k
w
}
e
t
~
so!utma kulesinin altõna
takõlõr, periyodik su
bo"altma
h
l
e

u
w
w
so!utma suyu
bo"altma
vanasõ
so!utma suyu
pompasõ ba!lantõ kontrolü
so!uk/õsõtma
suyu pompasõ
ba!lantõ
kontrolü
x
~
d
anosunun içinde
veya yanõnda, birebir
arabirim sa!lanõr
h
»
w
~
w
¶
mü"teriler
õsõtma suyu
çõkõ" sõcaklõk
sensörü
h
º
mü"teriler
2 kontrol kablosu
k
¹
internet eri"imi
devrenin kontrolü için
so!utma suyu
pompasõna ba!lanõr
sõcak su çõkõ" borusu
Ž
¸
t
so!uk su 3”
seviye
koruma
sõcak su çõkõ"
sõcaklõ!õ
sensörü
p
w
k
t
h
t
! inverterin takõlmasõ ve
güç ba!lantõsõ
" inverterden kontrol
kabinine kontrol kablolarõ
j
bir çift
kontrol açõk
konta!õ,
dört çift
statü
konta!õ
ift
normalde
açõk kontak
ve 4-20mA
güç
d
t
v
! bo"altma vanasõnõn
takõlmasõ
" bo"altma vanasõndan
kontrol kabinine kontrol
kablolarõ
! su ekleme vanasõ
tesisatõ
" ekleme vanasõndan
kontrol kabininin altõna
kontrol kablolarõ
baypas vanasõndan
kontrol kabininin altõna
kontrol kablolarõ
! su kalite dengeleyici
"arj vanasõ veya
pompanõn takõlmasõ
" kontrol kabinine kontrol
kablolarõ
x
x
her su pompasõ
için 2’li kablo
j
d
j
j
e
u
d
j
p
x
e
u
h
p
x
t
h
t
kontrol kabinine ba!lõ
kablolar
kontrol kabinine ba!lõ
kablolar
normalde
açõk kontak
:
¼
3.10
Tipik !n"aat
Dokunarak çalõ"an ekran
(operatör için uygun alan bir yere
takõlõr)
Ortam sõcaklõ!õ
sensörü (dõ"arõda
Makine daimi fanõ
saça!õn altõna
takõlõr)
Isõtma Isõtma suyu
suyu çõkõ"
sõcaklõk
sensörü
Elektrik sistemi güçlü ve zayõf akõmdan meydana gelir. Güçlü akõm
makine dairesi tasarõmcõsõ tarafõndan tasarlanõr ve in"aat "irketi
tarafõndan yapõlõr. BROAD kontrol sistemi kontrol ve ileti"im sistemi
gibi zayõf akõm donanõmlarõ ve yazõlõmlarõ ile donatõlõr. Montaj gereksinimleri
Güç
Seri ileti"im
ProfiBus
ModBus
Hastlink
Çe"itli ileti"im
protokolleri
Yangõndan
koruma
cihazõ
Gaz kaçak
dedektörü
(gaz yakõtlõ
tip)
bu bölümde anlatõlmaktadõr. Makine dairesi tasarõmcõsõ kontrol yazõlõmõnõ
ve donanõmõnõ tasarlamak zorunda de!ildir, bunlarõn sadece boru
çaplarõna göre motorlu vana ve solenoid valfi seçmeleri ve kablo
tesisatõ için in"aat "irketine kablo "emasõnõ vermeleri gerekir.
Yangõndan koruma ile ilgili konular makine dairesinin tasarõmcõsõ ve
Güç
Güç
BAS kuru kontak
BROAD DFA
Kontrol
kabini
Ana güç
in"aat "irketi tarafõndan dikkate alõnõr.
BROAD kontrol kabininin içerisindeki kablolardan
11 kablo
Çiller güç kablosu
31 kablo
Devre
kesici
Kablo tipi
Kuvvet kablosu
Kontrol kablosu
So!utma suyu
bo"altma vanasõ
Sensör kablosu
$leti"im kablosu
So!utma suyu
ekleme vanasõ
Telefon veya a!
kablosu
So!utma suyu bypas
Sõcak su çõkõ" sõcaklõk sensörü
su kalite stabilizatörü
vanasõ veya pompa
Sõcak su
Devre
kesici
Terminaller için ana güç
Starter
No. 1 so!uk/õsõtma su
pompasõ
Starter
No. 2 so!uk/õsõtma su
pompasõ
Kontrol
ünitesi
No. 1 so!uk/õsõtma pompasõ
$nverter
Kontrol
ünitesi
ve tüm kontrol sisteminin devreye alõnmasõndan
sorumludur.
Starter
No. 2 so!uk/õsõtma pompasõ
Starter
Sõcak su pompasõ
Kontrol
ünitesi
Kontrol
ünitesi
So!utma fanõ
$nverter
Makine dairesi elektrik
panosu
3.11 Makine Dairesindeki Güç ve Güvenlik Cihazõ
k
{
j
{
Güç yükü ve güç kayna!õ su sistemine, çiller güç talebine, so!utma/õsõtma yük faktörlerine ve di!erlerine ba!lõdõr.
Makine dairesindeki 3 fazlõ güç kablolarõnõn özellikleri su sisteminin ve çiller gücünün gereksinimlerini kar"õlamalõdõr. Güç kayna!õ 3
fazlõ ve 5 kabloludur. 3 fazlõ voltaj dengesizli!i %2’den az olmalõdõr.
c. Ayrõlan topraklama makine dairesi içerisinde olmalõ ve topraklama direnci 10Ω ‘dan küçük olmalõdõr.
d. Güvenlik cihazõ: Gaz kaçak dedektörü yangõna neden olabilecek kaza sonucu gaz kaça!õnõ önlemek için makine dairesindeki gazla
yanan brülör için donatõlmalõdõr. Gaz kaça!õ dedektörü alarmõn, cebri fanõn ve do!rudan ate"lemeli çiller/õsõtõcõ kontrolü için üç çõkõ"
noktasõ sa!lamalõdõr. Yangõn koruma cihazõ yangõndan korumayõ sa!lamak için bulunmalõ ve direkt ate"lemeli çiller/õsõtõcõya çillerin
elektri!inin kesilmesi için bir çift uç sa!lamalõdõr.
½
¾
k
¿
À
{
Çiller Kablolarõ
Á
h
e
h
u
h
t
h
w
d
e
d
i
u
h
t
Ž
~
! Kablolarõn dö"enmesinden önce güç kesilmelidir.
"
x
}
t
k
w
u
k
i
k
w
k
j
u
x
r
Â
Ã
Ä
³
q
h
elektrik veya iletken olmadan metal gövdeye güvenli bir "ekilde ba!lanmalõdõr.
~
# Tüm kablolar õsõ ba!lantõsõ ve belirsiz çalõ"maya neden olabilecek kötü bir ba!lantõdan kaçõnmak için do!ru ve sõkõ bir "ekilde
ba!lanmalõdõr.
j
{
°
k
j
u
x
u
k
t
õn dö"enmesi
! Yangõna dirençli borunun (galvaniz veya çelik boru) duv
k
d
v
d
e
v
d
u
u
h
t
d
e
v
w
k
j
u
x
r
d
v
d
e
e
h
t
d
u
d
t
t
d
v
h
t
d
d
e
p
h
e
f
h
p
h
e
i
u
i
h
d
Å
d
g
x
u
k
q
x
e
r
e

k
k
Ž
~
y
t
t
i
h
d
e
d
e
u
h
i
h
w
Ž
y
|
~
~
~
y
~
y
{
Ž
|
~
y
" Borunun içerisinden kablolarõ geçirmeden önce kablolarõn borudan geçirilmesi sõrasõnda izolasyonun zarar görmemesi için borunun
veya koruyucu kõlõfõn içerisindeki çapaklar alõnmalõdõr. Borunun içerisinden kabloyu geçirirken zorlanmamalõdõr.
Kablolarõn kopmamasõ için profesyonelce olmayan bir i"lem yapõlmamalõdõr.
# Birbirine karõ"mamasõ için güç kablolarõ ve ileti"im kablolarõ ayrõ bir "ekilde dö"enmelidir. Güç kablolarõ makine dairesinde kuvvet
panosunun altõndan gelir; ileti"im kablolarõ için kaçõk ve orta konektör kullanõlmamalõdõr.
$ Çillerin güç tüketimine uygun güç kablosunun çillerin altõndaki kontrol panosuna ba!lanmasõ ve belirli bir mesafenin bõrakõlmasõ
mü"teriden istenir.
% Çillerin kumanda kabini ile mü"terinin güç panosu arasõndaki mesafe 49ft’ten büyük ise güç giri" kablosunun kesiti uygun bir "ekilde
büyütülmelidir.
c. Kablolarõn dö"enmesi
! DFA kontrol kabinini açõn.
" Güç kablolarõnõ, a! izleme kablolarõnõ kontrol kabininin altõndan geçirin.
# Güç kablolarõnõ ilgili terminallere ba!layõn ve topraklama kablolarõnõ topraklama terminaline sõkõ bir "ekilde ba!layõn.
$ A! izlemeyi modem veya ilgili a! modül portuna ba!layõn.
:
3.13
Çiller Dõ" Kablo $emasõ
`
Æ
:
Ç
È
É
]
_
‹
Ê
a

‹
Œ
_
`
Ë
^
Ê
_
^
Ê
Í
Î
`
^

Í
Ï
^
Í
Œ
Í
_
a

^
_
_
‹
Ê
a

‹
Œ
_
`
Ë
^
Ê
^
^
Ì
güç
güç
1# So!uk/Isõtma
suyu pompasõ
so!uk su 3 kademeli
koruma
1 numaralõ so!uk/
õsõtma suyu
pompasõ ba!lantõsõ
2# So!uk/Isõtma
suyu pompasõ
2 numaralõ so!uk/
õsõtma suyu
pompasõ açma/
kapama
1# so!utma suyu
pompasõ
güç açõk
1 numaralõ
so!utma
suyu
pompasõ
çalõ"õyor
$nverter sinyali
çalõ"õyor
frekans
2# so!utma suyu
pompasõ
2 numaralõ su
pompasõ açma/
kapama
So!utma
kulesi fanõ
güç açõk
so!utma
fanõ
$nverter sinyali
çalõ"õyor
çalõ"õyor
frekans
sõcak su
pompasõ
sõcak su pompasõ
ba!lantõsõ
so!utma suyu kalite
dengeleyici vanasõ
Vana açõk
so!utma suyu
bo"altma vanasõ
Vana kapalõ
so!utma suyu
ekleme vanasõ
so!utma suyu
baypas vanasõ
girdi
internet arabirimi
BAS arabirimi
(seçenek)
BAS açõk
BAS kapalõ
BAS kuru kontak
çalõ"õyor
sulandõrma kapalõ
arõza
ortam sõcaklõ!õ
BROAD’in tadarik kapsamõ
Ð
x
l

1. $nverter takõlõ de!ilse a"õrõ yük rölesinin inverterin konumuna getirilmesi
gerekir, KM23 ve KM25 seri ba!lantõsõ a"õrõ yük rölesinin ortak kapanma
noktasõna ba!lanõr.
2. Ortam sõcaklõk sensörü T9 bina dõ"õnda iyi havalandõrõlmõ" ve güne"
õ"õ!õndan uzak bir yere takõlõr.
;
:
Š
‹
k
a
Œ
{
`

b
Otomasyonun gerçekle"mesi için çillerin kontrol sisteminin makine dairesinin elektrik mühendisli!i tasarõmõna tam olarak uymasõ gerekir.
Yoksa çillerin güvenli!i ve emniyeti ve avantajlarõ gerçekle"emez. Tasarõmcõlar elektrik sistem tasarõmõna özel önem vermelidirler.
b. $nverter kontrollü su sistemi
!
merkezi klima sistemi genellikle maksimum yüke göre tasarlanõr. DFA her zaman nominal yükte çalõ"õr (kõsmi yük).
Ä
e
h
t
Ñ
d
l
k
k
t
t
r
r

~
DFA’nõn gaz tüketimi çe"itli yüklere göre de!i"ir, su sistemleri elektri!in önemli ölçüde tasarruf edilebilmesi için çe"itli yüklere göre
tasarlanmalõdõr. $nverterin su pompasõ motoruna ve so!utma kulesi fan kontrolüne göre uyarlanmasõ elektrik tasarrufunda en etkili
yöntemdir. BROAD’õn geni" deneyimi, bu inverter kontrollü sistemde mü"teri tarafõndan yapõlan yatõrõmõn iki yõl içerisinde geri ödenebilece!ini
ve bunun arkasõndan so!utma suyu tarafõndan tüketilen enerjinin yõlda %40~%70 tasarruf edilebilece!ini göstermektedir. Elektrik
so!utma yükünün dü"ük oldu!u zaman tasarruf edilir. Gece çalõ"masõ uzun sürerse yõllõk çalõ"mada uzundur ve daha fazla
h
Ž
e
h
u
u
d
w
u
h
elektrik tasarrufu yapõlõr. Aynõ zamanda so!uk/õsõtma suyu pompasõnõn ve sõcak su pompasõnõn elektrik harcamasõnda da tasarruf
potansiyeli vardõr. Mü"teri BROAD’dan ayrõca inverter arabirimi de satõn alabilir.
" $nverter gereksinimleri: inverter ve motor arasõndaki güç uyumlu olmalõdõr. $nverterler 4~20mA’lõk simulatif girdi terminali gerektirir.
Yüksek kalitedeki korumalõ ve bükülmü" çift kablo inverter terminali ile kontrol kabini arasõnda kullanõlmalõdõr. $nverterin seçiminden önce
lütfen çiller kontrol kabini terminaline uygunlu!undan emin olmak için BROAD’a danõ"õn.
c. So!uk su üçüncü kademe koruma:
! So!uk su kapalõ ise so!uk su üçüncü kademe korumasõ PLC yerine do!rudan so!utma suyu pompasõ tarafõndan durdurulabilir.
" So!uk su pompasõ çalõ"tõrõlmadan so!utma suyu pompasõ çalõ"tõrõlamaz.
# So!utma suyu pompasõnõ ve arkasõndan so!uk su pompasõnõ kapatõn.
3.14 Brülörün Montajõ
\
[
Ò
Ó
[
Ò
Ô
`
# Yakõtlõ Brülörün Takõlma Kademeleri:
! Brülör kafasõnõ ayarlayõn; " Brülör gövdesini ayarlayõn; # Nozulu ayarlayõn; $ Ya! borusunu ba!layõn; % Kablolarõ ba!layõn.
3.14.2 Gaz Yakõtlõ Brülörün Takõlma Kademeleri:
! Brülör kafasõnõ ayarlayõn; " Brülör gövdesini ayarlayõn; # Kelebek vanayõ ayarlayõn; $ Gaz vanasõ setini ayarlayõn; % Kablolarõ
ba!layõn.
Montajdan önce lütfen el kitabõna bakõn. Burada sadece gaz vanasõ grubunun takõlmasõ söz konusudur.
3.14.3 Gaz Vanasõ Grubunun Takõlmasõ
k
{
Õ
d
u
l
t
h
Å
k
g
t
h
u
k
l
{
Õ
s
h
x
u
h
e
x
d
p
s
k
u
k
p
h
f
h
p
g
j
x
t
r
u
k
t
k
Ž
|
j
t
dikey olarak takõlabilir ve bu kontrol ve bakõm için uygundur. Gaz vanasõ
grubunun ve HTG muhafazasõnõn kolay kontrolü ve bakõmõ için kademe ve yönün ayarõna dikkat edilmelidir.
Ž
d
u
l
t
h
q
d
k
q
k
t
u
k
i
y
k
p
|
k
~
e
e
f
h
~
d
u
l
|
t
d
enin dokunulmamõ" oldu!unu lütfen kontrol edin. Havlõ f
çalõ"maya veya patlamaya neden olur.
y
u
l
t
h
g
h
f
Ž
~
|
d
kullanõlamaz; yoksa düzgün olmayan
c. Çabuk çalõ"ma ve kapanma için küresel vanalar uygundur.
d. Gaz regülatörünün takõlmasõyla havalandõrma sõkõ"tõrõlamaz.
e. Filtre süzgeçli solenoid valfin ucu giri"tir. Egzozun akõ" yönüyle aynõ olmasõ gereken ayar için kolay görülebilen oklar vardõr.
f . Solenoid valf (ate"leme solenoid valfi ve ana solenoid valf dahil) ve brülör boru basõncõnõ azaltmak ve iyi bir çalõ"ma ko"ulu sa!lamak
için birbirine olabildi!ince yakõn olmalõdõr. Boru ayarõ çalõ"maya ba"lamayõ ve brülörün kontrolünü/bakõmõnõ etkilememelidir.
g. Gaz kaça!õ dedektör donanõmõ izlenmesi kolay olan solenoid valfin yan tarafõna konulmalõdõr. Solenoid valfi ayarlamadan önce ilgili
tapa ve deli!in içerisindeki pamuk bilyalar çõkartõlmalõdõr, sonra sõzdõrmazlõk contasõnõ takõn.
h. Gaz maks/min basõnç anahtarõ kolay gözleme ve ayar için genellikle solenoid valfin giri"ine takõlõr.
d
{
Á
k
g
s
k
e
k
larõ grubunun sabitlenmesi için braket kullanõlmalõdõr, önemli parçalarõn ömrünü azaltan titre"imlerin çalõ"ma sõrasõnda önlenmesi
için borulama sisteminde bükülmü" metal borular kullanõlmalõdõr.
j. Flan" cõvatalarõnõ sõkarken simetrik ve düzgün bir "ekilde kuvvet uygulanmalõdõr. Gaz vanasõ grubunun takõlmasõndan sonra gerilim
birikme noktasõ olmamalõdõr. Flan" cõvatalarõnõn sõkõlmasõyla ayardaki bozukluklar giderilmemelidir.
k. Mümkün oldu!u kadar orijinal brülör sõzdõrmazlõk parçalarõnõ kullanõn; yoksa alternatif sõzdõrmazlõk parçalarõ ilgili ulusal gaz kriterlerine
uygun olmalõ ve hava sõzdõrmazlõk testinden geçmelidir. Flan" yüzeylerinin temiz tutulmasõ ve do!ru ayar konusunda dikkatli olunmalõdõr.
u
{
!
Gaz vanalarõ grubunun takõlmasõndan sonra hava sõzdõrmazlõk testi yapõlmalõdõr ve sõzdõrmazlõk testi azot veya basõnçlõ hava ile
yapõlmalõdõr. Test üç kademeye bölünebilir.
°
t
h
h
|
u
vana ve solenoid valften gelen borular: kaçak test basõncõ i"letme basõncõnõn 1.5 ~ 2 katõ olmalõdõr, bu genellikle 1.45~2.18
~
d
ps
³
Ž
p
d
t
{
<
:
" Solenoid valf: sõzdõrmazlõk test basõncõ 1.45~2.18 psig olmalõdõr, borudaki basõnç be" dakikada 0.0145 psig’den fazla dü"erse hava
sõzdõrmaz de!ildir.
i
# Solenoid valften kelebek vanaya kadar olan borular: bu kademedeki test parçalarõn üzerine kaçak testi sõvõsõ sürülerek yapõlõr.
Gaz vanasõ grubunun izin verdi!i en üst basõnca dikkat edilmelidir. Gaz "irketinden gaz besleme borularõndaki basõncõn gaz vanasõ
{
Š
‹
a
grubunun izin vermi" oldu!u maksimum basõncõ geçmedi!ini do!rulayõn.
ksek basõnç hava sõzdõrmazlõk testinde 2.90 psig’yi geçmemelidir.
b
Ä
e
q
|
3.15 Vakum Pompasõnõn Takõlmasõ
k
HTG’ye
{
Takmadan önce lütfen vakum pompasõ el kitabõnõ okuyun.
b. Vakum pompasõnõn büyüklü!üne göre lütfen bir braket imal
edin ve onu ya! durdurucunun altõna yakõn bir yere
koyun.
c. Motorun izolasyonunu kontrol edin: $zolasyon direnci 0.5
MΩ
) fazla olmalõdõr.
d. Vakum pompasõ ba!lantõ kutusunu açõn ve vakum pompasõnõn
³
p
h
±
e
l
h
l
d
v
d
e
Ö
‚
‚
Toplama odasõ
ana gövde
c
~
güç kayna!õnõ kutu içindeki ba!lantõ terminaline ba!layõn ve
sonra vakum pompasõ motorunun döndü!ünü kontrol etmek
Ya!
durdurucu
için elektrik verin.
e. Vakum pompasõnõn giri"ini esnek kanaldan çillerin A temizleme
vanasõna ba!layõn.
Š
‹
a
Temizleme borusu
Çõkõ" borusunu
006-0,12 inç
suya daldõrõn
Vakum
pompasõ
b
Çillerin manuel temizlenmesinden sonra temizleme i"lemini
otomatik olarak gerçekle"tirmek için temizleme solenoid valfi B’nin
0.08 inch
Su kanalõ
altõndaki boruya yumu"ak kanal ba!lanmalõdõr.
3.16 Dokunarak Çalõ"an Ekranõn Montajõ
3.16.1 Gerekli Çevre Ko"ullarõ
a. Ortam sõcaklõ!õ: 32~86°F
b. Ba!õl nem %20~80
p
c. Do!rudan güne" õ"õ!õ kir ve a"õndõrõcõ gazdan korunmu"
Yanõcõ gaz veya ya! atomizasyonundan korunmu"
e. Yakõndaki yüksek sõcaklõktaki cisimlerden ve titre"imlerden korunmu"
{
3.16.2 Yerle"tirilmesi
a. Dokunarak çalõ"an ekran ofise, resepsiyona, BAS ofisine veya ba"ka bir yere konulabilir. Duvara veya masaya takõlabilir. Gözlemek
için uygun bir yerde olmalõ ve alarm duyulabilmelidir.
b. Kontrol kabini ile dokunarak çalõ"an ekran arasõndaki kablo mesafesi standart tedarik için maksimum 98ft’tir ve özel sipari" durumunda
16400 ft’tir.
c. Dokunarak çalõ"an ekranõn korumalõ kablosunun ba!lantõsõ sökülebilir olmalõdõr. Devreye almak için ekran çillere ta"õnabilir, sonra özel
olarak yapõlmõ" olan korumalõ kabloyu kontrol kabininin özel arabirimine takõn. Devreye aldõktan sonra dokunarak kullanõlan ekranõ eski
yerine ta"õyõn.
\
[
Ò
×
[
\
Ø
Í

Í
_
Ï
^
Ê
^
Œ
Í

Ì
k
{
Tek faz/ 3 kutuplu fi" 3ft tesisat ile hazõr olmalõdõr. Dokunarak çalõ"an ekranõn fi"i tek fazlõ, 3 kutuplu olmalõdõr (üçüncü kutup topraklama
içindir). Bu bir güvenlik cihazõdõr ve sadece topraklama fi"i için uygundur. Fi" uygun de!ilse üçüncü kutbun sökülmesi veya iki kutuplu
adaptörün kullanõlmasõna izin verilmez.
b. Dokunarak çalõ"an ekran bazõ sabit yapõlarda dikey olarak takõlmalõdõr.
c. Önce karõ"õma engel olmak için güç besleme kablosundan ayrõlmõ" olan NPS1 çelik boruyu veya esnek kanalõ takõn veya gömün, sonra
Š
\
‹
[
a
Ò
dokunarak çalõ"an ekranõn takõlma yerinden çiller kontrol kabininin alt kõsmõna be"li korumalõ kabloyu dö"eyin.
Dokunarak çalõ"an ekran duvara monte ediliyorsa, dokunarak çalõ"an ekran ile duvar arasõnda 1 inç mesafe olmalõdõr.
b
×
[
Ó
Dokunarak Çalõ"an Ekranõn Montaj $emasõ
Tek fazlõ güç
kayna!õ
Kontrol kabini
Terminaller
Ù
Ú
Û
\
Ü
[
Ý
Ò
Þ
ò
[
ß
Ò
à
ó
ô
á

â
ô
ã
_
‹
ä
Ê
a
å
`
æ
_
â
Æ
ç
É
è
õ
å
_
‹
á
Ê
a
é

‹
à
Œ
`
ç

ä
`
Ë
ê
æ
^

à
^
ë
ß
ì
é
í
î
å
á
ä
ï
å
ð
ì
ï
â
ñ
à
ï
à
æ
à
^
Ì
a. Tanõm
BAS AÇIK: BAS açõk oldu!u zaman PLC’nin giri" noktasõ “ON” konumundadõr, su sistemini ve çilleri çalõ"tõrõn.
BAS KAPALI: BAS kapalõ oldu!u zaman PLC’nin giri" noktasõ “OFF” konumundadõr, su sistemini ve çilleri durdurun.
KONTROL MODU: “ON” BAS kontrolünün seçildi!ini gösterir.
Ç$LLER$N DURUMU: “ON” çillerin çalõ"makta oldu!unu, “OFF” çillerin durdu!unu gösterir.
SULANDIRMA: “ON” çillerin sulandõrma konumunda oldu!unu (sulandõrma kapalõ dahil), “OFF” çillerin sulandõrma konumunda olmadõ!õnõ
gösterir.
ARIZA: “ON” bir arõza oldu!unu, “OFF” bir arõza olmadõ!õnõ gösterir.
j
{
°
k
j
u
x
u
k
t
Bölüm 3.13 “çillerin dõ" kablo "emasõna” bakõn. Çillerin kontrol kabininin ba!lantõ terminaline denk gelen tüm kontrol kablolarõnõ ba!layõn.
3. 17.2 Seri port ileti"im arabirimi
k
{
¹
µ
´
o
´
k
t
k
j
d
t
d
i
d
·
RS-232 arabirimi ile birlikte BAS do!rudan PLC’nin SCU21 ileti"im modülüne RS-232 ile ba!lanabilir (Port 2).
j
{
¹
µ
Ÿ
´
´
s
h
¹
µ
o
Ÿ
ƒ
Ö
k
t
k
j
d
t
d
i
d
o
A"a!õdaki "emaya göre PLC RS-232’yi RS-422’ye ve RS-485’e çevirmek için RS-422 ve RS-485 arabirimi ile BAS için ADAM4520
gereklidir.
PLC 9 uçlu fi"
ADAM4520 9 uçlu fi"
KABLO D #EMASI
½
¾
¿
ö
÷
ø
ù
ú
û
ù
ü
ø
ý
ù
þ
ÿ
ú
ù
ÿ
ü
ÿ
ü
þ
ÿ
ú
ÿ
ü
ÿ
a. Kapõlar ve pencereler: yetkisi olmayan ki"ilerin izinsiz eri"imini engellemek için güvenilir kilitler ve parmaklõklar ile cihazlar ve i"aretler
vardõr.
b. Dö"eme ve duvar: Dö"eme seramik veya halõ kaplõ veya beton boyanmõ" olmalõdõr. Temiz, düz ve kuru olmalõdõr. $yi bir drenajõ sa!lamak
için çillerin yanõnda kapak tahtasõ ile drenaj olmalõdõr.
c. Oda sõcaklõ!õ ve havalandõrma: makine dairesindeki sõcaklõk 50 ile 89°F arasõnda olmalõdõr. Makine dairesi kuru ve kokusuz olmalõdõr. Gaz
kaçak dedektörü, havalandõrma ve yangõndan koruma sistemi ile ba!lantõlõ olmalõdõr.
d. Aydõnlatma: Aydõnlatma çiller bakõmõnõ kolayla"tõrmak için yeterli olmalõdõr.
±
e. Güç kayna!õ: ikili güç kayna!õ veya yedek jeneratör minimum güç kapatõldõ!õ zaman solüsyon pompasõnõn ihtiyacõnõ kar"õlayacak kadar
olmalõdõr).
f . Su sistemi: Su sistemi çiller ile ba!lantõlõ bir sistem olmalõdõr. Bir tu"lu çalõ"ma gerçekle"tirilmelidir. Çe"itli çillerler aynõ su sistemini
payla"õrsa, otomatik dekristalizyonun yapõlabilmesi ve çillerlerin ayrõ ayrõ kolayca durdurulabilmesi için her çillerin so!uk/so!utma suyu
giri"ine bir motorlu vana takõlmalõdõr.
g. So!utma suyu sistemi: So!utma suyu pompasõ ve so!utma kulesi fanõna inverter, so!utma suyu baypas vanasõ, otomatik su kalitesi
dengeleyicisi ve motorlu bo"altma vanasõ takõlmalõdõr.
h. Ana donanõm ve borular: titre"im emici, sõzdõrmaz su pompasõ
i. Borulamanõn izolasyonu ve yönü: paslanmaz çelik veya alüminyum plaka izolasyon (izolasyonsuz so!utma suyu), açõk yön gösteren
tabelalar, sa!lam ve "õk braket.
j. Vana: açõk ve kapalõ i"aretler; sõraya dizin.
k. A!õn izlenmesi: $leti"im sürekli olmalõdõr 24/7/365
l. Tam düzenlemeler ve "ema.
m. Mü"teri operatörü: Operatörü BROAD’un operatörü, kõdemli operatör veya operatör mühendis olarak sertifika almalõdõr. Sorumluluk
almalõ, düzgün bir "ekilde kullanmalõ ve enerji tasarrufu sa!layan i"letmeyi bilmelidir.
e
{
Klima etkisi: Mü"terinin gereksinimlerini kar"õlamalõdõr. Yakõt tüketimi normal olmalõdõr.
Ù
Bölüm 4 Kullanma Talimatlarõ
¾
k
¿
ú
ù
ú
ù
4.1.1 So#utma
iller ve dokunarak çalõ"an ekran ü
{
g
h
t
d
e
p
h
w
d
z
elektrik. Kullanma için, "ifreyi girin ve menünün fabrika ayarlarõna girin. “Fonksiyona”
basõn ve “So!utma” fonksiyonunu seçin, “Parametreler ayarõndan” i"letme parametrelerini de!i"tirin.
b. Sistem ba!lantõ pompasõnõn seçimi: ! So!uk su/õsõtma suyu pompasõ ve so!utma suyu pompasõ mü"terinin dü"ük voltajlõ güç
panosunun içerisinde sistem ba!lantõ kontrolü için seçilir. (notlar: en az bir so!uk/õsõtma suyu pompasõ ve bir so!utma suyu
pompasõ seçilmelidir); " So!uk/õsõtma suyu pompasõ ve sistem
ba!lantõlõ so!utma suyu pompasõ monitör ekranõnda
“so!utma suyu ayarõndan” seçin. Seçilen pompalar kademe 1 ile uyumlu olmalõdõr.
s
f
p
{
h
v
d
u
u
h
t
d
u
h
“On” çalõ"masõ: monitör ekranõndan “START”a basõn, so!uk/õsõtma suyu pompasõ ve so!utma suyu pompasõ sõrayla çalõ"õr. So!uk/
õsõtma suyu ve so!utma suyu pompalarõnõn debilerinin ihtiyacõ kar"õladõ!õ anla"õlõrsa, çiller otomatik so!utma yükü modülasyonu ve
güvenlik koruma ile çalõ"maya ba"lar.
. “Off” çalõ"masõ: monitör ekranõnda “sulandõrmayõ kapatõn” üzerine basõn, brülör kapanõr. HTG sõcaklõ!õ so!utmayõ durdurma HTG
sõcaklõ!õndan dü"ük ve sulandõrma zamanõ min. sulandõrma zamanõndan küçük ve so!uk su çõkõ" sõcaklõ!õ 59°F’tan büyük veya
sulandõrma zamanõ maks. sulandõrmayõ durdurma zamanõndan büyük ise çiller durur. Sonra so!utma pompasõ ile so!uk/õsõtma suyu
pompasõ sõrayla durur.
4.1.2 So#utma & Sõcak Su
k
{
Çiller ve dokunarak çalõ"an ekran üzerindeki güç. Çalõ"tõrmak için "ifreyi girin ve fabrika ayarlarõ menüsüne gidin. “Fonksiyona” basõn
ve “So!utma & Sõcak Su” fonksiyonunu seçin, “Parametreler ayarõndan” i"letme parametrelerini de!i"tirin.
b. Sistem ba!lantõ pompasõnõn seçimi: ! So!uk su/õsõtma suyu pompasõ, so!utma suyu pompasõ ve sõcak su pompasõ mü"terinin dü"ük
voltajlõ güç panosunun içerisinde sistem ba!lantõ kontrolü için seçilir; " So!uk/õsõtma suyu pompasõ ve so!utma suyu pompasõnõ ve
sistem ve çiller ile ba!lantõlõ so!utma suyu pompasõ monitör ekranõnda “so!utma suyu ayarõndan” seçin. Seçilen pompalar kademe 1
ile uyumlu olmalõdõr.
c. “On” çalõ"masõ: monitör ekranõndan “START”a basõn, so!uk/õsõtma suyu pompasõ, sõcak su pompasõ, so!utma suyu pompasõ sõrayla
çalõ"õr. So!uk/õsõtma suyu ve so!utma suyu pompalarõnõn debilerinin ihtiyacõ kar"õladõ!õ anla"õlõrsa, çiller otomatik so!utma yükü
modülasyonu ve güvenlik koruma ile çalõ"maya ba"lar.
d. “Off” çalõ"masõ: “sulandõrmayõ kapatõn” üzerine basõn, brülör kapanõr. HTG sõcaklõ!õ so!utmayõ durdurma HTG sõcaklõ!õndan dü"ük ve
sulandõrma zamanõ min. sulandõrma zamanõndan küçük ve so!uk su çõkõ" sõcaklõ!õ 59°F’tan büyük veya sulandõrma zamanõ maks.
sulandõrmayõ durdurma zamanõndan büyük ise çiller durur. Sonra so!utma pompasõ ile so!uk/õsõtma suyu pompasõ, sõcak su pompasõ
sõrayla durur.
4.1.3. Isõtma
a. Çiller ve dokunarak çalõ"an ekran üzerindeki elektrik. Kullanma için, "ifreyi girin ve menünün fabrika ayarlarõna girin. “Fonksiyona”
j
basõn ve “Isõtma” fonksiyonunu seçin, “Parametreler ayarõndan” i"letme parametrelerini de!i"tirin.
. Sistem ba!lantõ pompasõnõn seçimi: ! So!uk su/õsõtma suyu pompasõ mü"terinin dü"ük voltajlõ güç panosunun içerisinde sistem
ba!lantõ kontrolü için seçilir; " So!uk/õsõtma suyu pompasõ ve sistem monitör ekranõnda “so!utma suyu ayarõndan” seçin. Seçilen
pompalar kademe 1 ile uyumlu olmalõdõr.
c. “On” çalõ"masõ: monitör ekranõndan “START”a basõn,
p
{
v
d
u
u
h
t
so!uk/õsõtma suyu pompasõ çalõ"maya ba"ladõktan sonra otomatik õsõtma
yükü modülasyonu ve güvenlik korumasõ ile çalõ"õr.
a basõn, brülör durur. Isõtmayõ durdurma zamanõna gelince çiller so!uk/õsõtma suyu pompasõnõ otomatik olarak durdurur.
º
4.1.4 Isõtma & Sõcak Su
a. Çiller ve dokunarak çalõ"an ekran üzerindeki güç. Çalõ"tõrmak için "ifreyi girin ve fabrika ayarlarõ menüsüne gidin. “Fonksiyona” basõn
ve “Isõtma & Sõcak Su” fonksiyonunu seçin, “Parametreler ayarõndan” i"letme parametrelerini de!i"tirin.
b. Sistem ba!lantõ pompasõnõn seçimi: ! So!uk su/õsõtma suyu pompasõ, sõcak su pompasõ mü"terinin dü"ük voltajlõ güç panosunun
içerisinde sistem ba!lantõ kontrolü için seçilir; " So!uk/õsõtma suyu pompasõ ve sistem çiller ile ba!lantõlõ monitör ekranõnda “su sistemi
ayarõndan” seçin. Seçilen pompalar kademe 1 ile uyumlu olmalõdõr.
d
c. “On” çalõ"masõ: monitör ekranõndan “START”a basõn, çiller so!uk/õsõtma suyu pompasõ ve sõcak su pompasõ çalõ"maya ba"ladõktan
sonra otomatik õsõtma yükü modülasyonu ve güvenlik korumasõ ile çalõ"õr.
d. “Off”a basõn, brülör durur. Isõtmayõ durdurma zamanõna gelince çiller so!uk/õsõtma suyu pompasõnõ ve sõcak su pompasõnõ
x
u
k
t
k
w
p
r
t
p
r
t
r
t
x
l
x
i
k
l
d
w
{
4.1.5 Sadece Sõcak Su
a.
Çiller ve dokunarak çalõ"an ekran üzerindeki güç. Çalõ"tõrmak için "ifreyi girin ve fabrika ayarlarõ menüsüne gidin. “Fonksiyona” basõn
ve “Sadece Sõcak Su” fonksiyonunu seçin, “Parametreler ayarõndan” i"letme parametrelerini de!i"tirin.
b. Sistem ba!lantõ pompasõnõn seçimi: Sõcak su pompasõ mü"terinin dü"ük voltajlõ güç panosunun içerisinde sistem ba!lantõ kontrolü için
seçilir;
c. “On” çalõ"masõ: monitör ekranõndan “START”a basõn, sõcak su pompasõ çalõ"maya ba"ladõktan sonra
modülasyonu ve güvenlik korumasõ ile çalõ"õr.
v
d
u
u
h
t
otomatik õsõtma yükü
Ù
p
{

Š
‹
a
¾
°
“Off” çalõ"masõ “Off”a basõn, brülör durur. Isõtmayõ durdurma zamanõna gelince çiller sõcak su pompasõnõ otomatik olarak durdurur.
___” ile olan ayarlar gerçek duruma göre operatör tarafõndan de!i"tirilebilir.
Œ
`
À

b
ú
ü
ÿ
ÿ
ù
ù
ü
ü
û
ü
þ
ù
ú
ù
BROAD tarafõndan önerildi!i gibi bu hem enerji tasarrufu hem de yerle"im alanlarõnõn dõ"õnda kullanõm için uygundur.
çalõ"an ekran üzerinde so!utma (veya õsõtma) enerji tasarruf modunu seçin, sonra çiller enerji tasarrufu sa!lamak
için ortam sõcaklõ!õndaki de!i"meye göre so!uk (õsõtma) su çõkõ" sõcaklõ!õnõ otomatik olarak de!i"tirir. Sõcaklõk farklõlõ!õ 9°F çõkõnca durmu" bir
çiller otomatik olarak tekrar çalõ"maya ba"lar. Klima tüketiminin geni" deneyiminden bir sonuç çõkarõldõ: “yüksek enerji tasarruf modu” %40
oranõnda enerji tasarrufu yapabilir ve orta enerji tasarruf modu %20 tasarruf yapabilir.
r
u
Ê
u
k
Í
e

i
^
k

»
`
x
Ï
w
`

r

e
ô
k
t
k
w
!"letim Ayarlarõnõn Listesi
Ortam
sõcaklõ!õ
Yüksek enerji tasarruf
modu için so!uk su çõkõ"
sõcaklõ!õ
º
t
l
þ
ÿ
ù
ú
k
108 °F
100 °F
kapalõ
111 °F
108 °F
104 °F
kapalõ
kapalõ
kapalõ
l
118 °F
115 °F
52 °F
54 °F
57 °F
kapalõ
t
126 °F
54 °F
57 °F
kapalõ
ü
º
115 °F
111 °F
82 °F
79 °F
73 °F

122 °F
48 °F
50 °F
÷
l
≤ 23 °F
29 °F
34 °F
39 °F
46 °F
54 °F
57 °F
46 °F
50 °F
52 °F
½
d
Yüksek enerji tasarruf
modu için so!uk su çõkõ"
sõcaklõ!õ
48 °F
¾
j
Ortam
sõcaklõ!õ
≥ 93 °F
70 °F
k
~
enerji tasarruf
modu için so!uk su
çõkõ" sõcaklõ!õ
90 °F
86 °F
±
k
enerji tasarruf
modu için so!uk su
çõkõ" sõcaklõ!õ
ù
Bazõ çillerlerin sürekli olarak 24 saat çalõ"masõ gerekir. Bazõ insanlar bunun çillere zarar verebilece!ini dü"ünerek i"letim zamanõnõ
azaltmaya çalõ"õr. Aslõnda bu gereksizdir çünkü DFA hem klimaya olan etkisi ve hem de çillerin kendisi sürekli çalõ"ma sonucu avantaj
sa!layan özel bir üründür.
4.3.1 Çiller Performansõ Gittikçe Düzeliyor
Çiller sürekli çalõ"õrken klima sisteminin yükü azalõr ve çiller güvenli çalõ"ma, yüksek enerji verimlili!i ve brülörün daha dengeli çalõ"masõ ile
sonuçlanan kõsmi yük çalõ"masõndadõr.
4.3.2 Çillerin Ömrünün Güvenceye Alõnmasõ
Bir çiller uzun süre çalõ"madan durursa baca kanalõndaki ve bacadaki paslandõrõcõ maddeler HTG yanma odasõna ve alev borularõna geri
akarak HTG’de korozyona ve çillerin zarar görmesine neden olabilir. Sürekli çalõ"an bir çiller bu türlü olaylardan uzak kalarak çillerin ömrü
güvence altõna alõnabilir.
4.3.3 Daha Sabit Rutubet Artõ" Konforu
Klima terminallerinin sürekli çalõ"masõ havadaki rutubeti düzenleyebilir ve yazõn konforu arttõrabilir. Çünkü klima edilen odadaki sõcaklõk
dü"üktür, rutubetli havadaki su sürekli yo!unla"õr ve böylece yüksek rutubet nedeniyle ho" olmayan bir durumla kar"õla"mazsõnõz. Kõ"õn
klimanõn rutubetlendirici fonksiyonu konforu azaltan kuru havanõn etkisini ortadan kaldõrmak için
i
k
w
d
e
h
p
k
d
t
h
d
~
e
p
h
rutubeti arttõrabilir.
4.3.4 Odadaki De#erli E"yalarõn Eskimesini Geciktirir
Klimanõn sürekli çalõ"masõ odanõn hava sõcaklõ!õnõ sabit tutarak de!erli e"yalarõn sürekli sõcaklõk de!i"ikliklerinden etkilenerek eskimesini
önleyebilir.
4.4
Ó
[
Ó
[
Fonksiyon Anahtarõ
Ò
^
Œ
Œ
Í

^
Ê
‹
Ê
_
Ï
^
‹
Ê
ô
BROAD DFA fonksiyonlarõna göre üç cinse ayrõlabilir: so!utma-õsõtma-sõcak su tipi, so!utma-õsõtma tipi ve sadece so!utma tipi.
ç fonksiyonlu çiller so!utma ve õsõtma sõrasõnda aynõ zamanda sõcak suda sa!layabilir. Isõtmada, sadece sõcak su veya õsõtma ve sõcak
su kullanõmõnda, ana gövde ve HTG üç yollu vana ile ayrõlõr. Ana gövde görev yapmaz ve õsõtma ve sõcak su HTG tarafõndan ve aynõ
zamanda HTG’nin üzerindeki su õsõtõcõsõ tarafõndan sa!lanõr.
So!utma-õsõtma tipinde õsõtma modu üç fonksiyonlu tipe benzer.
Sadece so!utma tipi, sadece so!utma sa!layabildi!inden fonksiyon de!i"ikli!ine ihtiyaç yoktur.
Ó
[
Ó
[
Z
So#utmadan Isõtmaya (veya sadece sõcak su)
a. Dahili valf anahtarõ
Önce konsantre solüsyon kö"e vanasõnõ kapatõn ve solüsyon pompasõnõ açõn. Sulandõrõlmõ" solüsyon kö"e vanasõnõ ve solüsyon
düzeyi “D” bölümüne eri"ince solüsyon pompasõnõ kapatõn. Son olarak buhar kö"e vanasõnõ kapatõn.
Ù
Š
‹
a
b
€
Á
ve ana gövdenin birbirinden tam olarak ayrõlmasõnõ sa!lamak için üç yollu vanalarõn tam olarak kapatõlmasõ gerekir, yoksa
Â
çillerde önemli bir hasar meydana gelebilir.
b. Dõ" valf anahtarõ
! Isõtma suyu (veya sõcak su) bo"altma vanasõnõ kapatõn, õsõtma (veya sõcak su) çõkõ"/giri" vanalarõnõ açõn.
" So!uk su çõkõ"/giri" vanalarõnõ kapatõn.
# So!u
l
]
^
_
_
i
`
k
a
b
suyu çõkõ"/giri" vanalarõnõ kapatõn.
w
Su sisteminin donmamasõ için makine dairesinin sõcaklõ!õ 32°F altõna dü"erse antifriz e
u
h
i
h
w
h
t
h
w
d
t
{
Ž
c. Parametrelerin ayarõ
Dokunarak çalõ"an ekran üzerinde “so!utmadan” “õsõtmaya” (veya sadece sõcak su) geçin, sonra ihtiyaca göre çillerin di!er parametrelerini
veya õsõtma (veya sõcak) su çõkõ" sõcaklõ!õnõ ayarlayõn
{
4.4.3 Isõtmadan Veya Sõcak Sudan Sadece So#utmaya
a. Dahili valf anahtarõ: 3 yollu valfleri açõn.
b. Dõ" valf anahtarõ
! So!uk su çõkõ"/giri" vanalarõnõ açõn.
" Isõtma (veya sõcak) su çõkõ"/giri" vanalarõnõ kapatõn, õsõtma (veya sõcak) su bo"altma vanasõnõ açõn.
# So!utma suyu çõkõ"/giri" vanalarõnõ açõn.
c. Parametrelerin ayarõ
p
Dokunarak çalõ"an ekran üzerinde “õsõtma
k
e
q
” (veya sadece sõcak su) “so!utma
k
geçin, sonra ihtiyaca göre çillerin di!er parametrelerini
veya õsõtma (veya sõcak) su çõkõ" sõcaklõ!õnõ ayarlayõn.
4.4.4 So#utma/Isõtma ile E" Zamanlõ Olarak Sõcak Su Çalõ"masõ
a. Dahili valf anahtarõna gerek yoktur.
b. Sõcak su bo"altma vanasõnõ kapatõn ve sõcak su çõkõ"/giri" vanalarõnõ açõn.
c. Dokunmayla çalõ"an ekran üzerinde “so!utma & sõcak su” veya “õsõtma & sõcak su” fonksiyonunu seçin ve mü"terinin ihtiyacõna
göre sõcak su çõkõ" sõcaklõ!õnõ ayarlayõn.
4.4.5 E" Zamanlõ Sõcak Suyun !ptali
a. Dahili valf anahtarõna gerek yoktur.
j
{
f
{
Sõcak su çõkõ"/giri" vanalarõnõ kapatõn ve sõcak su bo"altma vanasõnõ açõn.
Dokunarak çalõ"an ekran üzerinde “so!utma” veya “õsõtma” fonksiyonunu seçin.
¾
ú
ü
ÿ
ý
ù
ÿ
ø
!
ú
ø
ÿ
ÿ
Klima için enerji tüketimi modern binalarda ana i"letim maliyetidir ve “global uyarõnõn” (dünyadaki en büyük kirlenme) nedenlerinden biridir.
Bu nedenle enerji tüketiminin verimli bir "ekilde yönetilmesi, izlenmesi ve kontrol edilmesi gerekir. Ayrõca yüksek enerji tüketimi kullanõcõya
{
BROAD’a zaman zaman rapor göndermeyi hatõrlatan çillerin i"letme performansõnõn azalmasõna dolaylõ yönden yansõyabilir
4.5.1 Enerji Ölçümü ve Hesabõ
Kademeli kontrol edilen brülörlerin yakõt tüketim hesabõ devreye alma sõrasõnda servis mühendisi tarafõndan yapõlõr. Brülör çalõ"õrken (gaz
için gaz sayacõ, ya! için ya! fõçõsõ veya hassas terazi) her yanma kademesinin saatlik yakõt tüketimini hesaplamak için a"a!õdaki i"lem
izlenir ve sonra sonucu dokunarak çalõ"an ekrana girin.
±
PDI ile kontrol edilen brülör için servis mühendisi devreye alma sõrasõnda gaz sayacõ
k
±
g
Ž
s
h
q
k

k
k
~
~
l
h
~
t
k
g
d

d
u
h
u
y
v
u
|
h
e
k
h
l
u
d
w
k
u
v
k
w
„
q
w
|
h
w
~
ya!) tüketimini sõrayla hesaplar, bir kronometre ile dü"ük yanmadan yüksek yanmaya geçi" zamanõnõ do!ru olarak kaydeder ve
sonra kontrol yazõlõmõna sonuçlarõ girer ve dokunarak çalõ"an ekran üzerinde hesaplama çevrimini (60s) ayarlar.
v
k
~
¸
r
s
h
t
d
u
h
t
h
s
h

h
t
vrimdeki yanma oranõ artma/eksilme zamanõna dayalõ olarak PLC bu çevrim içerisinde yakõt tüketimini otomatik olarak kontrol eder ve
sonra toplam yakõt tüketimini almak için her çevrime sonuçlarõ ekler.
Çillerin yakõt tüketimi ampermetre veya kaliper ile servis mühendisi tarafõndan ölçülür. Bu so!utucu akõ"kan pompa gücünün, solüsyon
pompasõ yüksek/orta/alçak devir gücünün ve brülörün her yanma kademesinin elektrik tüketiminin ölçümü ile ilgilidir ve sonra bu sonuçlar
dokunarak çalõ"an ekrana girilir.
r
l
o
üketimi servis mühendisi tarafõndan mü"terinin klima yükü ile so!utma suyunun tahmini buharla"ma miktarõ ve su sisteminin drenajõna
göre ayarlanõr.
Bir ana enerji tüketim cihazõ (örne!in brülör) yeniden ayarlanõrsa bu hesaplama ayarõ yenilenmelidir.
Ó
[
"
.2 Enerji Maliyet Ayarõ
Mü"teri tarafõndan önerilen yakõt, gaz ve elektrik fiyatõ servis mühendisi tarafõndan ilk fiyat ayarõ olarak benimsenir. Daha sonra mü"teriler
fiyat de!i"iklikleri halinde zaman içerisinde dokunarak çalõ"an ekran üzerinde bunlarõ de!i"tirir. Bunlarõn çok sõk de!i"tirilmesine gerek
yoktur, aylõk olarak yapõlmasõ kabul edilebilir.
Ù
#
4.5.3. Enerji Maliyetinin De#erlendirilmesi
Mü"terilerden ayda bir kez enerji maliyetlerini de!erlendirmeleri önerilir.
Ä
e
h
t
Ñ
d
i
k
u
d
q
h
l
d
e
x
t
i
k
u
d
h
j
r
d
"in yapõlmasõ 10 dakika alõr; yoksa
~
bunun nedenini bulmak ve bunun dü"ünülmesi için önlem almak için daha fazla zaman gerekebilir. Geni" deneyimlere dayanarak etkin
enerji yönetimi, maliyette %20~50 azalmaya yol açabilir.
É
Ê
‹

`
Œ
Ê
Í

^
`
$
Œ
^
Í
a
^
Ê
^
Ê
%
&
Ì
¶
e
x
t
i
k
u
x
u
k
q
h
e
w
|

^
Olasõ nedenler
h
q
Í
Ì
1 çok açõk bir "ekilde
yüksek enerji tüketimi
´
Œ
'
h
h
t
Ñ
d
i
k
u
d
q
h
l
d
v
x
i
y
|
sõcak su veya klima yükü çok yüksek
kapõ ve pencerelerin açõk olmasõ gibi kayõplar olup
olmadõ!õnõ görmek için odadaki klimayõ veya sõcak suyu
kontrol edin; klima içinde insan bulunmayan odalarda
çalõ"õr durumda, sõcak su musluklarõ kapalõ de!il vs.
so!uk su çõkõ" sõcaklõk ayarõ çok dü"ük
(so!utma)
3~5°F arttõrõn veya enerji tasarruf moduna geçin ve
enerji tasarruf bilincinizi gü
e
h
t
Ñ
v
tasarruf sorumlulu!u ile ilgili
düzenlemeler koyulmamõ"
ana gövde performansõ dü"üyor
enerjinin ölçülmesi ve hesaplanmasõnda
hatalar var
s
k
w
r
i
r
l
h
i
d
g
u
h
¾
(
ù
ü
ù
ü
ù
ú
ù
ø
ÿ
ü
e
p
d
t
d
e
{
q
d
e
Å
w
r
t
r
i
r
s
{
l
h
i
d
g
u
h
q
d
e
nedenlerini bulun ve normalle"tirin
“yüksek enerji tasarruf” modunu kullanõn
bina içi ünitelerde sõcaklõ!õ 3~5°F daha yükse!e (veya
kõ"õn daha dü"ü!e) ayarlayõn
x
p
k
p
k
w
d
h
t
h
w
d
g
j
d
e
k
d
v
d
e
d
l
h
u
h
t
d
kapatõn
taze hava miktarõnõ azaltõn (taze hava sistemi ile birlikte
ise)
geni" çapta enerji tasarruf e!itimi uygulayõn ve binanõn
õsõl direncinin arttõrõlmasõ, radyasyonlu õsõtõcõlarõn
kullanõmõnõn azaltõlmasõ, elektrik aydõnlatma ampullerinde
enerji tasarrufu sa!layan lambalarõn kullanõlmasõ
(aydõnlatma nedeni ile olu"an õsõnõn on kez azaltõlmasõ
mümkündür) vs. dahil enerji tasarrufu önerilerini
toplayõn.
az "irketinden sayacõn de!i"tirilmesini veya ölçüm
yapan "irketten sayacõnõn do!rulanmasõ istey
Ž
Ž
tablo “1” deki nedenler hariç tutulunca gaz
sayacõnda bir arõza olabilir.
ya! tipi için tablo “1”de listelenen nedenler
hariç ya! besleme (satõn alma) ölçüm hatalarõ
vardõr.
þ
h
~
~
3 yakõtõn satõn alma ve
tüketim arasõnda açõk
fark var
u
d
“1” içinde listelenen nedenler hariç ortam
sõcaklõ!õnõn yazõn çok yüksek (veya kõ"õn çok
dü"ük) veya enerji fiyatõnõn çok yüksek olmasõ
mümkündür
w
w
~
g
z
|
d
e
denetimi sõkla"tõrõn ve/veya ba"ka bir ya! tedarikçisi
bulun. Ya! deposunun üzerindeki "effaf borudan
do!ru ölçüm cetvelinin i"aretlenmesi önerilir. Her
eklemeden sonra sõkõ önlemler alõnmasõ gerekir.
ÿ
Mü"terinin beklentilerini en geni" "ekilde kar"õlamak için BROAD her zaman “mü"teriye odaklanmõ"” ilkelere ba!lõ kalõr. DFA’nõn a"a!õdaki
gereksinimleri kar"õlamasõ gerekir.
k
{
Çillerin ömrü boyunca sürekli çalõ"tõrõlmasõ - çiller ömrü boyunca arõza yapmadan uzun bir süre ve kararlõ bir "ekilde çalõ"abilir.
b. Nominal yük kapasitesi - çiller her zaman mü"terinin ihtiyaç duydu!u nominal kapasitede ve buna kar"õlõk olan COP’de çalõ"malõdõr.
c. Dü"ük yakõt/güç tüketimi - kõsmi yükte çalõ"õrken daha yüksek COP ve daha fazla enerji tasarrufu; su sistemi ile ilgili inverter büyük
ölçüde enerji tasarrufu sa!lamalõdõr. Mü"teri için çillerin enerji tüketimini ve dokunarak çalõ"an ekran üzerinde su sistemini kontrol
etmek uygundur.
d. Çevre dostu - çevreye en az zararõ vermek için dü"ük ses ve temiz egzoz gerekir.
E!er mü"teri yukarõdaki avantajlardan yararlanmazsa, lütfen en kõsa zamanda buna tepki gösterin. Size zamanõnda talimat ve çözüm
verebilecek olan yerel servis mühendisimize bu durumu bildirebilirsiniz.
$htiyaçlarõnõza cevap verilmezse BROAD’a "ikayet edebilirsiniz. Mü"terilerimize geri dönmeye her zaman çok önem veririz.
Kullanõcõlarõmõzõn BROAD DFA’nõn avantajlarõndan tam olarak yararlanmalarõnõ sa!lamak bizim en önemli hedefimizdir.
Ù
°
u
)
ima sisteminin enerji tüketimi mü"terinin amacõyla do!rudan ilgilidir. Bu nedenle klima sisteminin kullanõmõ sõrasõnda etkin enerji tasarruf
önlemlerinin alõnmasõ gerekir.
¾
d
¿
u
u
h
t
d
e
p
ù
h
ú
s
t
ù
h
q
û
ù
ú
*
ø
+
û
ú
erji Tasarruf Verimlili#i Sa#layõn
e alõnmasõ ve çalõ"masõ sõrasõnda servis mühendisi çillerin her türlü çalõ"ma ko"ullarõnda en üst düzeyde verimlilikle
z
çalõ"masõnõ ve enerji tüketiminin olabilecek en dü"ük düzeye indirilmesini sa!lamak için yanma verimlili!i (brülör verimlili!i, yanma odasõnõn
kirlenmesi ve baca kanalõnõn kirlenmesi vs.) õsõ e"anjörünün verimlili!i (solüsyonun çevrimsel oranõnõn ayarlanmasõyla) ve so!utucu
akõ"kan düzeyi (a"õrõ debiden kaçõnõn) konusunda çok dikkatli olmasõ gerekir.
¾
À
ú
So#uk Su Çõkõ" Sõcaklõ#õnõ Arttõrõ ve Isõtma Suyu Çõkõ" Sõcaklõ#õnõ Azaltõ
Kullanõcõnõn gereksinimlerinin kar"õlanmasõ için so!uk/õsõtma suyu çõkõ" sõcaklõ!õnõ
k
q
k
t
u
k
t
w
h
e
ú
mü"teri yazõn so!uk su çõkõ" sõcaklõ!õnõ uygun
bir "ekilde arttõrabilir ve kõ"õn õsõtma suyu çõkõ" sõcaklõ!õnõ azaltabilir. Bu "ekilde yüksek so!utma (õsõtma) kapasitesi elde edilebilir ve çillerin
COP’si enerji tüketiminin azaltõlmasõ için arttõrõlabilir. Mü"teri dokunarak çalõ"an ekrandan enerji tasarruf kontrolünü seçebilir. Çiller konforu
ve enerji tasarrufunu sa!lamak için ortam sõcaklõ!õndaki de!i"meye göre so!utma/õsõtma çõkõ" sõcaklõ!õnõ otomatik olarak de!i"tirir.
5.3 Sürekli Çalõ"ma
Sürekli çalõ"manõn enerjiyi bo"a harcayaca!õ dü"ünülür. Aslõnda bu çok yanlõ" bir de!erlendirmedir! Çillerin sürekli çalõ"masõ halinde
so!utma yükü dü"ük ve çiller kõsmi yük çalõ"masõndadõr ve bu daha güvenli bir çalõ"maya ve yüksek enerji verimine daha dengeli brülör
t
çalõ"masõna yol açar. Kimsenin kalmadõ!õ yerlerde temiz hava devre dõ"õ bõrakõlõrsa daha çok enerji tasarrufu sa!lanõ
{
5.4 !nverter Kontrollü So#utma Suyu Pompasõ ve So#utma Kulesi Fanõ
Merkezi klima sistemi genellikle en yüksek yüke göre tasarlanõr, ancak genellikle DFA nominal yükün altõnda çalõ"õr (örne!in kõsmi yük).
DFA’nõn gaz tüketimi yükteki de!i"meye göre de!i"ti!inden su sisteminin çalõ"masõ da elektri!in önemli bir "ekilde tasarrufunun sa!lanabilmesi
için yük de!i"ikli!i ile birlikte de!i"ebilecek bir "ekilde tasarlanmalõdõr. So!utma suyu sisteminin enerji tasarrufunda çok büyük bir potansiyeli
w
vardõr ve tüm
u
d
i
k
sisteminin güç tüketiminin %60-%80’ni kapsadõ!õndan bu çok kolay bir "ekilde görülebilmektedir. Pompa ve so!utma fanõ
k
motorunda inverter kullanõmõ elektrik tasarrufunun en etkili yöntemidir. Elektrik genel olarak so!utma yükünün dü"ük oldu!u zaman t
h
p
d
u
d
t
{
¸
q
u
h
f
h
x
e
l
t
x
u
w
k
j
d
t
t
r
gece çalõ"masõnõn uzun olmasõ halinde daha fazla enerji tasarrufu sa!lanõr.
y
°
k
~
e
d
e
p
h
so!utma suyu pompasõ ve so!utma fanõnõn kontrolü için iki inverter kontrollü arabirim bulunmaktadõr. BROAD standart
olarak so!utma suyu pompasõ ve so!utma fanõ için sõrayla bir 4-20mA inverter sinyal çõkõ"õ ve kontrol yazõlõmõ sa!lamaktadõr. Çiller inverter
h
v
ile donatõldõktan sonra mü"terinin sadece dokunarak çalõ"an ekran üzerinde sistem ba!lantõ modunu s
i
h
d
q
h
l
h
t
~
Å
PLC so!utma suyu
giri" sõcaklõ!õna göre so!utma kulesi ve kapasitesinin ortam sõcaklõ!õnõ analiz edebilir, sonra elektrik tasarrufu sa!lamak için so!utma fan
motorunun frekansõnõ ayarlamak amacõyla bir sinyal gönderir, so!utma suyu kaybõnõ azaltõr ve so!uk su çõkõ" sõcaklõ!õnõ dengeler. PLC aynõ
zamanda so!uk su çõkõ" de!i"ikli!ine göre çillerin içerisindeki õsõ radyasyon yükünü analiz edebilir, güç tüketimini minimize etmek için
so!utma suyu pompasõnõn frekansõnõ ayarlayabilir.
5.5 Enerji Hesabõnõn Yönetimi
»
d
w
w
k
l
u
d
s
h
j
d
u
d
i
sel enerji ölçüm yönetimi mü"terinin çõkarlarõyla do!rudan alakalõdõr. Etkili enerji yönetimi
yol açabilir (ayrõntõlar için lütfen Bölüm 4.5’e bakõn).
i
k
u
d
q
h
l
u
h
t
p
h
%20~%50 azalmaya
,
-
¾
(
»
¿
Õ
ù
.
¶
v
d
u
u
þ
h
t
q
ú
w
h
w
ú
/
s
k
w
r
ÿ
i
k
u
l
õnda çalõ"an bir so!utma donanõmõdõr. Yo!u"mayan gazlarõn varlõ!õ (örne!in N
so!utma performansõnõ, enerji verimlili!ini ve ömrünü kötü bir "ekilde etkiler.
|
~
ž
Å
º
Å
ž
€
ž
vs.) çiller içinde
a. DFA’nõn so!utma kapasitesi önemli miktarda azalacak veya çillerin kendisi devre dõ"õ kalacaktõr. Yo!u"mayan gazlarõn jeneratörün
içindeki solüsyon üretimini sõnõrlayaca!õndan dolayõ suyun absorber içerisinde absorbe edebilme yetene!ini azaltacak ve bunun
sonucu olarak da evaparatörde basõnç artõ"õ sonucu so!utma suyunun buharla"masõnõ ve emilmesini etkileyecek ve evaparatörde
basõnç artõ"õna neden olacaktõr.
b. Çillerin içerisindeki hava kaça!õ nedeniyle DFA onarõlamayacak bir "ekilde hasar görebilir. LiBr solüsyonunun çilleri kötü bir "ekilde
a"õndõrmasõ sonucu filtreler ve nozullarõn tõkanmasõna neden olan çok miktarda pas meydana gelecektir. Ayrõca çillerin korozyonu
sonucu üretilen bile"ik, LiBr solüsyonunu kirletecek ve bunun sonucunda çillerin bakõr borularõnda ve çelik plakalarõnda delinme
sonucu çillerde ciddi "ekilde korozyona neden olacak "ekilde kompozisyonu de!i"ecektir, böylece çok kõsa sürede çiller
kullanõlmaz hale gelecektir (hatta birkaç ayda).
Vakum çillerin hayatõdõr.
6.2
!yi Vakum Nedir?
Å
a. Çiller içindeki yo!u"mayan gazlarõn (örne!in N
º
Å
ž
€
s
ž
{
ž

x
~
u
i
k
masõ
b. Çillerin içerisinde pas olmamasõ
c. $yi hava sõzdõrmazlõ!õ
¾
(
½
ø
!
ù
.
þ
û
0
ÿ
ü
1
a. So!uk su sõcaklõ!õ azaltõlamaz, so!utma kapasitesi azalõr
b. So!utucu akõ"kan seviyesinin yükselmesi
c. HTG’de anormal sõcaklõk ve basõnç
d. Bakõr borularõn anormal rengi ve paslõ çelik plakalar
e. Hermetik pompa filtresi tõkalõ
f.
Solüsyon rengi de!i"iyor ve PH de!eri artõyor
6.4
Otomatik Temizleme (so#utma)
a. Çiller çok iyi vakum ko"ulunda çalõ"tõ!õndan çiller içerisinde bazõ yo!u"mayan gazlarõn üretilmesi mümkündür. BROAD tüm
yo!u"mayan gazlarõn bir toplama kabõnda toplandõ!õ ve solüsyon pompasõnõn çalõ"masõ sõrasõnda tasviye edildi!i e"siz bir otomatik
temizleme cihazõ geli"tirdi.
b. Solüsyon pompasõndan gelen solüsyon giri" odasõndan a"a!õ inen ana boruya girer. Kanal içerisindeki yo!u"mayan gazlar kendi
a!õrlõ!õyla separatöre gelir. Solüsyon absorbere geri akarken hava kabarcõ!õ yo!u"mayan gazlarõn toplandõ!õ odaya otomatik olarak
yükselir. Toplama odasõnda yo!u"mayan gazlar biriktikçe basõnç yükselir. Solüsyonun toplama odasõnõn alt tarafõndaki contasõ
azalõr. Solüsyon düzeyi yo!u"mayan gazlarõn probunun altõnda kalõnca veya çalõ"ma zamanõ tasarlanan temizleme aralõ!õna geline,
PLC vakum pompasõnõ otomatik olarak çalõ"tõrõr ve iki dakika içerisinde temizlik yapmak için temizlik solenoid valfini açar ve temizli!in
yapõlmakta oldu!unu dokunarak çalõ"an ekrana bildirir.
c. Operatör gösterge borusuna eliyle dokunabilir ve a"a!õ inen en az 3 ana borunun sõcak oldu!unu fakat gösterge borusunun sõcak
olmadõ!õnõ görü
t
{
x
2
w
k
¸
¹
º
¶
»
³
k

h
i
h
e

k
j
h
t
s
h
t
d
u
i
h
u
d
p
d
t
{
~
¾
(
ý
ù
ú
ÿ
+
$lk devreye aldõktan veya nitrojen "arj edildikten sonra önce ana gövdenin manuel olarak temizlenmesi ve sonra yo!u"mayan gazlarõn
toplama odasõnõn manuel olarak temizlenmesi ve õsõnma sõrasõnda HTG’nin manuel olarak temizlenmesi gerekir. Manuel temizlemeden
önce vakum pompasõnõn iyi durumda oldu!undan emin olmak gerekir.
k
{
¶
e
k
s
p
h
q
d
l
h
i
d
g
u
h
q
d
e
Ž
y
Ana temizleme valfinden mantarõ çõkartõn, valfe bir temizleme hortumu takõn ve çõkõ"õnõ su içine daldõrõn, sonra vakum pompasõnõ
çalõ"tõrõn. $ki dakika içinde hortumdan hava kabarcõ!õ çõkmazsa hortumun hava sõzdõrmaz oldu!u anla"õlõr. Sonra ana temizleme
valfini açõn ve bir dakika sonrada direkt temizleme valfini açõn. Temizleme i"lemi hava kabarcõ!õnõn dakikada iki kezden daha az
olmasõna kadar devam etmelidir. Ana gövdenin temizlenmesinden sonra direkt temizleme valfini kapatõn ve bir dakika sonrada ana
temizleme valfini kapatõn, vakum pompasõnõ durdurun, temizleme hortumunu sökün ve valf mantarõnõ tekrar takõn ve hemen kapatõn.
b. HTG’nin temizli!i
HTG sadece sõcaklõk 104°F’den az oldu!u zaman temizlenebilir. Önce vakum pompasõnõ, temizleme hortumunu ve su tankõnõ ana
gövdenin temizlenmesi i"leminde oldu!u gibi ba!layõn. $ki dakika içerisinde çõkõ"õndan hava kabarcõ!õ gelmezse hortumun hava
sõzdõrmaz oldu!u anla"õlõr. Ana temizleme valfini açõn ve bir dakika sonra HTG temizleme valfini açõn. Hava kabarcõ!õ sayõsõ
dakikada 1’in altõna dü"ünceye kadar vakumu temizleyin. Temizleme bitince HTG temizleme vanasõnõ ve vakum pompasõnõ hemen
kapatõn, sonra numune alma temizlik vanasõnõ, ya! durdurucunun bo"altma mantarõnõ açõn, bo"altma nozulunu ve mantarõ bo"altma
bittikten sonra temizleyin. Numune alma temizleme vanasõnõ kapatõn ve muslu!u sõkõn, sonra üç dakikalõk temizlik için vakum
pompasõnõ çalõ"tõrõn, hava kabarcõ!õ miktarõ dakikada 1’den az ise ana temizle vanasõnõ kapatõn ve vakum pompasõnõ durdurun,
temizleme hortumunun ba!lantõsõnõ sökün ve vananõn mantarõnõ tekrar takõn ve hemen kapatõn.
Ù
,
c. Yo!u"mayan gazlarõ toplama odasõnõ temizleyin, toplama odasõ temizleme vanasõnõ kapatõn, dokunarak çalõ"an ekrandan vakum
pompasõnõ çalõ"tõrõn. Hortumdan iki dakika içinde hiç hava kabarcõ!õ gelmemesi hortumun hava sõzdõrmazlõ!õnõ gösterir sonra PLC
i
h
elektro temizle
s
k
u
d
e
d
x
l
x
i
k
l
d
w
x
u
k
t
k
w
k
v
k
t
s
h
d
w
d
p
k
w
d
w
k
x
e
t
k
toplama odasõ temizleme valfini yava"ça açõn. Kabarcõk sayõsõnõ
~
sayõn. Dakikada kabarcõk sayõsõ 2’den az oluncaya kadar toplama odasõnõ temizleyin. Dokunarak çalõ"an ekranõn üzerinde “vakum
pompasõ kapalõ” tu"una basõn, temizleme elektro valfi kapalõdõr ve pompa 2 dakika içerisinde durur.
Š
‹
a
Œ
`

b
! Her zaman vakum pompasõ vananõn açõlmasõndan önce çalõ"tõrõlmalõdõr, yoksa çillere hava girer! Pompanõn durdurulmasõndan önce
valf kapatõlmalõdõr, yoksa çillere vakum ya!õ girer.
" So!utma i"lemi sõrasõnda toplama odasõ ve ana gövde temizlenebilir. So!uk/õsõtma suyu pompasõ, so!utma suyu pompasõ ve
solüsyon pompasõ çiller kapalõ iken ana gövdenin temizlenmesi sõrasõnda çalõ"tõrõlmalõdõr.
# Vakum metrenin basõnç ölçme vanasõ nitrojenin "arj edilmesinden önce açõlmalõdõr ve temizlikten önce kapatõlmalõdõr.
$ Her ön temizlemeden sonra (normal atmosferik basõnçtan vakuma do!ru temizleme) ya! durdurucunun içerisi “HTG Temizleme”de
tanõmlandõ!õ gibi bo"altõlmalõdõr.
% 0.29 psig’ye (0.59 inç cõva) temizlendi!i zaman kirli ya! tamamen bo"altõn ve yeni vakum pompasõ ya!õ ile de!i"tirin, sonra son
vakumu temizleyin. Vakum pompasõ ya!õnõn çok erken emülsiyonla"masõnõ önlemek için hava safra vanasõ temizlik için açõlmalõdõr.
Kabarcõk sayõsõnõ kaydederken kapatõlmalõdõr.
HTG’ye
Vakum gresi
Sõzdõrmazlõk ve ya!lama için kullanõlõr.
Temizleme hortumu veya vana kapa!õ
takõlmadan önce sõzdõrmazlõk yüzeyine
vakum gresi sürülmelidir. O-ring ve
tapa takõlõr. Gres sürülmeden önce
sõzdõrmazlõk yüzeyi temizlenmelidir.
Toplama odasõ
Ana gövdeye
Vanayõ açmak/kapatmak için kolu
kullanõn. Vakumu bo"altmak için
bir tur çevirin. Ön temizlik için
tam olarak açõn.
Vana kapatõldõktan
sonra vana kapa!õnõ
sõkõn.
Ya!
durdurucusu
temizleme
hortumu
bu valf
vakumun temizlenmesi
sõrasõnda açõlõr
bo"altma için kullanõlan
tapa sadece el ile
vidalanõr
¶
k
e
k
l
h
i
d
g
u
h
i
h
s
k
u
Çillerin içindeki yo!u"maya
gazlarõn miktarõnõ anlamak için
kullanõlõr. Temizleme sõrasõnda temizleme
hortumu suya doldrulmalõdõr. Suyun
pompa tarafõndan emilmesini önlemek
için pompayõ doldurmadan önce bu
hortum sudan çõkartõn.
Vakum
pompasõ
Ya! çõkõ"õ
d
¸
p
d
t
h
w
l
l
h
i
d
g
u
h
Temizlikten sonra her
vananõn üzerindeki tapayõ el
ile vidalayõn. Temizlikten
önce bunu anahtar ile açõn.
Suyun 0.06-0.12 inç altõnda
hava çõkõ" hortumuk. Daha sa!
veya daha derin olamaz.
i
h
s
k
u
d
€
7
Á
l
h
i
d
g
u
h
i
h
s
k
u
d
»
e
r
i
r
e
h
k
u
i
k
l
h
i
d
g
u
h
i
h
s
k
u
d
Â
E toplama odasõ temizleme valfi
Õ
l
h
i
d
g
u
h
i
h
x
u
h
e
x
d
p
s
k
u
d
Á
l
h
i
d
g
u
h
~
i
h
x
u
h
e
x
d
p
s
k
u
d
€
e
d
l
t
x
Ñ
h
e
p
x
u
p
r
t
i
k
s
k
u
d
~
Temizleme $emasõ
(
¾
(
.
ù
þ
ú
3
ú
ø
ü
3
4
ù
5
ù
þ
6
ÿ
ü
!
ú
ø
ÿ
6.6.1 Kabarcõk Mukayese Kaçak Algõlama
a. Kabarcõk mukayese kaçak algõlamasõ yukarõdaki iki durum için uygulanabilir.
! Çillerin basõnç göstergesinin de!eri çillerin "antiyeye teslimi sõrasõnda yakla"õk sõfõr ise
" Bir çillerde kaçak oldu!undan "üphelenilirse (devreye alõnma sõrasõnda hava sõzdõrmazlõk kontrolü)
b. Kabarcõk kõyaslama i"lemleri
! Vakum pompasõnõ ana temizleme pompasõna ba!layõn.
" Hava safra vanasõnõ kapatõn ve vakum pompasõnõn iyi durumda oldu!undan emin olun
# Vakum pompasõnõn çõkõ"õna bir hortum takõn; hortumun çõkõ"õnõ temiz bir tank içerisindeki "ehir suyuna daldõrõn. Hortum çõkõ"õnõ 0.08
inç derinlikteki su içerisinde tutmaya dikkat edin.
,
,
$ Sudan çõkan hava kabarcõklarõnõn sayõsõ dakikada 5’den az olunca 10 dakikadan az olmayacak "ekilde kabarcõk sayõsõnõ kaydedin.
Belirli bir zaman sonra (2 saatten az olmamak üzere) aynõ yöntemle kabarcõk sayõsõnõ kaydedin. $kinci kez sayõlan kabarcõklar ilk kez
sayõlandan fazla de!ilse çillerde kaçak olmadõ!õ anla"õlõr. Artan sayõ çillerde kaçak oldu!unu gösterir.
6.6.2 Pozitif Basõnç Kaçak Kontrolü
Kabarcõk Kõyaslama Kaçak Belirleme ile çillerin kaça!õ do!rulanõrsa vanalarõn ve di!er kaçak olasõlõ!õ olan parçalarõn, özellikle vakum
vanalarõnõn sõkõ bir "ekilde kapatõlõp kapatõlmadõ!õnõ kontrol edin. Kaçak olan bir yer bulunamazsa, kaça!õn yerini tam olarak belirlemek için
helyum belirleme testi uygulanmalõdõr. Sadece bunun da ba"arõsõz olmasõ halinde ve BROAD’un do!rulamasõ ile Pozitif Basõnç Kaçak
Belirleme testine izin verilir.
Š
‹
a
b
Vakum metrenin basõnç ölçüm vanasõ nitrojenin doldurulmasõndan önce açõlmalõ ve kaçak testinden sonra ve temizlemeden önce
kapatõlmalõdõr.
k
{
x
u
o
q
|
x
e
d
v
d
e
p
h
w
d
}
k
t
v
k
u
k
t
~
Basõnç 5.8 psig’ye çõkõncaya kadar azot doldurma vanasõndan çillere çok saf nitrojen (saflõk>%99.999) doldurun, çillerin çevresini
dikkatlice kontrol edin, gözle görülür bir kaçak yoksa basõnç 11.6 psig’ye (basõnç bundan daha yüksek olamaz) çõkõncaya kadar
u
azotu tekrar do
p
r
t
r
e
s
h
x
e
t
k
solüsyon ile temasta olan parçalarda kuru-ya" kõyaslama kontrolü yapõn. $"lem a"a!õdaki gibidir: Bu
~
parçalarõn solüsyon ile temas eden dõ" yüzeylerinin tamamen kuru oldu!undan emin olun. Islak olmadõklarõnõ görmek için her iki
k
q
saatte bir gözetleme camlarõndan k
e
k
w
diki"leri boyunca vanalarõ kontrol edin. (kaçak olan noktalara ka!õt mendil ili"tirilebilir), bu
kaçak oldu!unu gösterir. 6 saat boyunca bir kaçak görülmezse kuru-ya" kõyaslama ara"tõrmasõ sona erer.
j
{
x
u
o
q
|
x
e
d
u
h
l
h
i
k
h
~
l
i
h
q
h
e
}
k
t
v
k
u
k
t
~
Kuru-ya" kõyaslama ara"tõrmasõndan sonra, solüsyon ile temas etmeyen tüm kaynak diki"lerine, vanalara (vanalarõn koruma
kapaklarõ açõlmalõdõr) sabun köpü!ü püskürtülebilir. Bir kabarcõk olup olmadõ!õnõ görmek için her noktayõ be" dakika izleyin. Kaçak
bulunursa onarõm için bir i"aret koyun.
f
{
Kaça!õn belirlenmesinden ve onarõlmasõndan sonra temizleyin. Çillerin iyi bir vakum durumunda oldu!undan emin olmak için
kabarcõk kõyaslama testini tekrarlayõn.
Uyarõ: Çok saf azot pozitif basõnç belirlemesi için kullanõlmalõdõr ve basõnç 11.6 psig’den fazla olmamalõdõr.
Š
‹
a
Œ
`

! Avucunuzun üzerine birkaç damla hava kabarcõ!õ sõvõsõndan damlatõn ve biraz üfleyin. Parmaklarõnõzõn arasõnda kabarcõk varsa
b
sõvõ kabul edilebilirdir. " Kaçak varsa sõzdõrmazlõk elemanlarõnõ de!i"tirin. Kaynak diki"lerinde veya çelik plakada bir kaçak varsa kaynak
h
p
d
u
i
h
d
h
t
h
w
h
e
q
h
t
u
h
t
d
e
onarõmõnõ uzman bir kaynakçõya yaptõrõn, kaynaktan sonra boyatõn.
Ž
~
6.7
c
k
w
r
Vakum Pompasõ Performansõnõn Do#rulanmasõ
i
i
h
l
t
h
q
d
±

k
k
~
~
d
q
h
l
~
8
‚
{
007psig) numune alma temizleme vanasõna takõn ve çõkõ"õ suyun altõna gelecek "ekilde ana temizleme
vanasõna bir temizleme hortumu ba!layõn, vakum pompasõnõ çalõ"tõrõn (yeni vakum ya!õ), 2 dakika sonra ana temizleme vanasõnõ açõn, 1
dakika sonra numune alma vanasõnõ açõn. Hortumda kabarcõk kalmayõncaya kadar temizleyin. Vakum metrenin de!eri 0.007 psig’den az ise
bu vakum pompasõnõn iyi durumda oldu!unu gösterir. Yoksa temizleme hortumunun temas noktasõnõn hava sõzdõrmazlõ!õ ve vakum
pompasõnõn kalitesi veya vakum pompasõnõn ya!õ kontrol edilmelidir (vakum de!eri 0.021 psig’den daha fazla ise temizlik yapõlmasõna izin
verilmez, yoksa bazõ ters etkiler olur).
ú
ù
;
!
4
û
4
ù
<
=
her temizleme i"leminden sonra
6.8
Vakum Pompasõnõn Bakõmõ
uygulanacaktõr. Otomatik temizleme yõlda bir kezden fazla yapõlmamalõdõr)
9
:
a. Vakum pompasõ ya!õ sõcak iken hemen bo"altõlmalõdõr. Pompayõ ya! çõkõ"õna do!ru e!in, pompadan ya! gelmeyince ya!õ tamamen
bo"altmak için pompayõ hemen
j
{
f
{
d
w
d
w
h
g
çalõ"tõrõn.
Biraz yeni ya! doldurun ve pompayõ bir dakika çalõ"tõrõn, ya!õ tamamen bo"altõn. Bu i"lemi bir kez tekrarlayõn.
Sonunda yeterince yeni vakum pompasõ ya!õ doldurun, pompayõ bir dakika çalõ"tõrõn ve sonra giri" ve çõkõ" pompalarõnõ örtün,
pompanõn bakõmõ tamamlanmõ"tõr. Gelecek sefer do!rudan temizlemek için pompa çalõ"tõrõlabilir.
p
{
Vakum pompasõnõn içerisine LiBr solüsyonu gelirse, hemen temizlenmelidir. Temizleme yöntemi: iki kez temizlemek için (pompayõ
çalõ"tõrmadan) 122°F üzerinde sõcak su kullanõn, sonra “a” & “b”’de tanõmlandõ!õ gibi temizlemek için vakum pompasõ ya!õ kullanõn.
Sõcak su yoksa vakum pompasõ ya!õ ile 3 kez temizleyin.
e. Bakõmdan sonra vakum pompasõ toplama odasõnõn elektro valfine ba!lanmalõdõr, dokunarak çalõ"an ekrandan otomatik temizleme
fonksiyonunu çalõ"tõrõn.
f.
Kullanõlmõ" vakum pompasõ ya!õ "effaf bir kap içerisinde 60 gün çökeldikten sonra taze ya! görünümüne sahip olunca tekrar
kullanõlabilir. Suyu ve kiri a"a!õdaki gibi temizleyin. Vakum pompasõ ya!õ toplam 50 saate kadar kullanõlabilir.
g. Kõ" mevsiminde vakum pompasõ temizleme i"leminden önce 20 dakika süreyle önceden õsõtõlmalõdõr.
h. Çalõ"ma sõrasõnda bir anormallik olup olmadõ!õnõ görmek için gelen sesi dikkatlice dinleyin.
,
Bölüm 7
7.1
€
h
t
h
Bakõm
Servis Dosyalarõ
v
t
>
d
s
u
u
h
t
d
d
e
´
i
o
‚

~
h
q
e
õllõk ömrü boyunca kusursuz bir servis alabilmesi için
p
d
d
|
e
d
e
~
¸
¹
º
¶
»
servis mühendisine 20 yõllõk servis dosyasõ sunar.
Sistem Kontrolü Ve Kabul Formu”, “Devreye Alma Prosedürü”, “Devreye Alma Sonuç Formu”, “Düzgün Bakõm
$"lemi”, “Üç Ayda Bir Bakõm Kaydõ”, “Yõllõk Bakõm Kaydõ”, “Yedek Parça De!i"tirme Kaydõ”, “Yõllõk Servis Sözle"mesi”, “Yõllõk Servis Konularõ”,
vs. içeren bu servis dosyasõnõ her seferinde kullanmasõ gerekir.
7.2
ò
[
Z
[
Vakum Sõzdõrmazlõk Elemanlarõnõn De#i"tirilmesi
Ò
Š
‹
a
Œ
`

b
Gerekiyorsa a"a!õdaki parçalarõn sõzdõrmazlõk elemanlarõ de!i"tirilmelidir: vakum vanasõ, regülasyon vanasõ, bile"im göstergesi, basõnç
kontrolü, gözetleme camõ ve solüsyon seviye probu. Sõzdõrmazlõk elemanlarõnõn eskimesi veya bozulmasõ kaça!õ neden olarak çillerin
performansõnõ etkiler ve ömrünü kõsaltõr.
! Çillerin içerisindeki basõncõ atmosferik basõnç ile aynõ veya biraz yüksek tutmak için çillerin içine çok saf azot (saflõk>%99.999)
doldurun.
"
x
u
q
o
|
x
e
h
~
s
d
q
h
d
~
e
d
k
~
p
h
f
h
k
f
d
u
d
h
~
x
~
u
q
~
|
x
e
h
~
s
d
q
h
d
~
~
nin sõzdõrmazlõk elamanõnõn de!i"tirildi!i yerden daha a"a!õda oldu!undan emin
olmak için bo"altõn, bu solüsyon seviye probunun de!i"tirilmesi do!rudan vakum halinde yapõlabilir.
# Sadece tam olarak aynõ büyüklükte yeni sõzdõrmazlõk elemanõ kullanõlabilir
{
$ Pasõ tamamen temizleyin veya sõzdõrmazlõk yüzeyine sürün
% Tüm vana kapaklarõ yerine konulmalõ ve de!i"tirmeden sonra ba!lanmalõdõr.
& Bir kaçak olmamasõ için Köpük Kõyaslama Kaçak Testi dõ" vakum vanasõ kapatõldõktan sonra yapõlmalõdõr. Daha sonra valf mantarõ
takõlmalõdõr.
' Sõzdõrmazlõk elemanõ bozuldu!u veya deforme oldu!u anla"õlõnca hemen de!i"tirilmelidir.
7.2.2 Vakum Sõzdõrmazlõk Elemanlarõnõn De#i"tirilmesi
DN5 ve DN10 vakum vanasõ
c
k
e
k
²
d
u
d
°
h
v
h
d
!

~
c
k
e
k
s
p
h
d
g
h
t
d
e
p
h
w
d
x
i
r
e
r
w
e
{
Ž
y
~
|
~
~
y
|
Vananõn milini çõkartõn. " Milin içerisindeki lastik O-ring’leri çõkartõn. # Mili ve
keçenin yüzeyini temizleyin. $ Aynõ büyüklükteki 3 adet yeni lastik O-ring’i keçenin yuvasõna takõn. % Vananõn milini ve somunu tekrar
takõn.
Vana Plakasõ “T” Halka Contasõ: ! Vana plakasõnõn ucundaki vana milini ve “T” halkayõ çõkartõn; " Vana milini ve vana plakasõnõn yüzeyini
temizleyin, yeni “T” halkayla de!i"tirin; # Vana milini ve somunu tekrar takõn.
Mantar O-ring keçesi (sadece tek yollu vana için): ! Mantarõ ve O-ring’i çõkartõn; " Sõzdõrmazlõk yüzeyini temizleyin ve tam olarak aynõ
büyüklükte yeni bir O-ring’le de!i"tirin.
Š
‹
a
Œ
`
l
için

k
! De!i"tirmeden önce O-ring’in temiz yüzeyine vakum gresi folyosu sürün; " De!i"tirilen eski O-ring’ler yenileri ile karõ"mamasõ
b

t
d
}
h
p
d
u
i
h
u
d
p
d
t
{
DN20 ve DN32 vakum vanalarõ (kö"e vanalarõna benzer)
Vana Kapa!õ O-ringi: ! Vakum vanasõ kapa!õnõ sökün; " Vananõn kapak yüzeyindeki lastik O-ring’i çõkartõn; # Sõzdõrmazlõk kanalõnõ
temizleyin ve O-ring’i tam olarak aynõ büyüklükte bir O-ring ile de!i"tirin.
c
k
e
k
²
d
u
d
°
h
v
h
d
~

! Kapak plakasõnõ sökün; " Tüm plastik contalarõ ve lastik O-ring’leri çõkartõn; # Tam olarak aynõ büyüklükte O-ring’lerle
bir pense kullanarak sõrasõyla yeni plastik contalar ve yeni lastik O-ring’lerle de!i"tirin; $ Bir tornavida ile kapak plakasõnõ takõn.
]
^
_
_
`
a
b
Sõzdõrmazlõk elemanlarõnõ takarken bükmeden ve zarar vermeden sõkõn.
Vana Plakasõ “T” Halka Keçesi: ! Vananõn tabanõnõ düzeltmek için bir ta"lama makinesi veya yanan bir "alumo kullanõn ve vananõn milini ve
vana plakasõnõ çõkartõn; " Vana plakasõnõn ucundan “T” halkayõ sökün; # Vana plakasõnõ temizleyin, tamamen aynõ büyüklükte yeni bir “T”
halka ile de!i"tirin; $ Vana tabanõnõ tekrar takõn, vana tabanõnõ ve vana gövdesini kaynak ile sabitleyin.
²
k
e
l
k
r O-ring Keçesi (sadece tek yollu vana için): ! Mantarõ sökün ve O-ring’i çõkartõn; " Sõzdõrmazlõk yüzeyini temizleyin, tam olarak aynõ
büyüklükte yeni O-ring’le de!i"tirin.
Š
‹
a
b
De!i"tirmeden önce
º
µ
t
d
e
³
u
h
t
d
e
q
g
Ž
h
q
d
e
d
l
h
i
d
g
u
h
q
d
e
s
h
s
k
w
r
i
t
h
d
x
u
q
x
r
t
e
{
Ž
|
~
~
~
|
|
Regülasyon vanasõ
Valf kapa!õnõn O-ring keçesi: ! Vakum vanasõnõn kapa!õnõ sökün. O-ring’leri çõkartõn; " Keçenin kanalõnõ temizleyin ve tam olarak aynõ
büyüklükte bir O-ring ile de!i"tirin.
Vana Mili Keçesi: ! Kapa!õ sökün; " Oryantasyon plakasõnõ ve kapak plakasõnõ sõrayla sökün; # Tüm plastik contalarõ ve lastik O-ring’leri
çõkartõn $ Mili ve mil man"on keçe yüzeyini temizleyin, aynõ büyüklükte yeni plastik conta ve lastik O-ring’lerle sõrayla de!i"tirin; % Kapak
?
plakasõnõ düzgün bir "ekilde takõn ve oryantasyon plakasõnõ tekrar takõn; & Vana kapa!õnõ tekrar takõn.
Ú
,
]
^
_
_
`
a
! De!i"tirmeden önce O-ring’in temiz yüzeyine vakum gresi folyosu sürün; " Sõzdõrmazlõk elemanõ sõkõlmalõ fakat bükülmemeli
b
veya tahrip edilmemelidir; # Valf açõklõ!õ de!i"tirme sõrasõnda de!i"mi" olabilece!inden valf milinin konumu keçe elemanõnõn de!i"tirilmesinden
önce i"aretlenmeli.
`
@
_
ô
Í
Ì
a

Í
Ì
! Vakum metreye ba!lanan boru üzerindeki basõnç ölçüm vanasõnõ kapatõn; " $ki anahtar ile vakum metreden ve tabanõndan sõrayla tutun,
vakum metreyi tabanõndan sökün ve sõzdõrmazlõk yüzeyini temizleyin; # O-ring’leri tabanõndan çõkartõn ve tabanõn sõzdõrmazlõk yüzeyini
temizleyin, O-ring’leri tam olarak aynõ ölçülerdekilerle de!i"tirin; $ Vakum metreyi tekrar takõn.
Basõnç ko
Ê
a

‹
Œ
'
! Çillere veya HTG’ye iç basõnçlarõnõ atmosferik basõnçta veya biraz üzerinde tutmak için çok saf azot (saflõk %99.999) doldurun; " $ki
anahtar ile basõnç presostatõndan ve tabanõndan sõrayla tutun, presostatõ tabanõndan sökün ve sõzdõrmazlõk yüzeyi
#
e
d
l
h
i
d
g
u
h
q
d
e
?
Sõzdõrmazlõk elemanlarõnõ çõkartõn ve tabanõn sõzdõrmazlõk yüzeyini temizleyin, O-ring’leri tam olarak aynõ ölçülerdekilerle de!i"tirin; $ Basõnç
presostatõnõ tekrar takõn ve sõzdõrmazlõk elemanlarõna zarar vermemeye dikkat edin.
ó
‹
`
A
Î
^
Ï
_
^
Ì
!
iç basõnçlarõnõ atmosferik basõnçta veya biraz üzerinde tutmak için çok saf azot (saflõk %99.999) doldurun; " Flan" cõvatalarõnõ
gev"etin ve dõ" kapa!õ sökün; #
halkayõ ve diyaframõ çõkartõn; $ Keçenin kanalõndaki " T halkayõ çõkartõn % Keçe kanalõnõ
d
u
u
h
t
h
z
°
h
w
d
e
?
~
temizleyin ve içine tam olarak aynõ büyüklükte yeni bir T halka takõn; & Diyaframõn sõzdõrmazlõk yüzeyini temizleyin, keskin halkayõ, dõ"
kapa!õ ve diyaframõ sõrasõyla takõn; ' Flan" cõvatalarõnõ diyagonal olarak sõkõn.
!
sõrasõnda kontak yüzeyinin düzlü!ünü sa!lamak için özel dikkat harcayõn; " Dõ" kapa!õn bo" kõsmõ
takõlmalõdõr.
Gözetleme camõ
! Ana gövdenin içerisindeki basõncõ atmosferik basõnçta veya biraz üzerinde tutmak için çok saf azot doldurun. Solüsyon gözetleme camõ
Š
‹
a
Œ
`

b
k
w
i
k
j
d
t

r
e
d
q
h
Â
için solüsyonun bir bölümünü bo"altõn veya solüsyon düzeyi gözetleme cam düzeyinin altõnda oluncaya kadar HTG’ye gönderin; " Dõ"
kapa!õ sökün ve dõ" contayõ çõkartõn; # $ç kapak cõvatalarõnõ sökün ve iç kapak plakasõnõ çõkartõn; $ Üst/alt iç contalarõ ve camõ çõkartõn; %
Gözetleme camõnõn tabanõnõ ve sõzdõrmazlõk yüzeyini temizleyin, aynõ büyüklükte yeni bir sõzdõrmazlõk elemanõ ile de!i"tirin, alt iç contayõ,
gözetleme camõnõ, üst iç contayõ ve iç kapa!õ sõrayla takõn. Gözetleme camõnõn ortada oldu!undan emin olun, düzgün bir "ekilde sõkõlmasõ
iç
kapak cõvatalarõnõ diyagonal olarak sõkõn; & Yeni dõ" contayõ, dõ" kapa!õ takõn ve vidalarõnõ sõkõn.
d
e
d
v
! Düzgün ve hatasõz bir "ekilde takmaya dikkat edin; " Çiller normal çalõ"õrken gözetleme camõ kapa!õnõn kapalõ olmasõ gerekir; #
So!utucu akõ"kan conta malzemelerinin de!i"tirilmesi sõrasõnda so!utucu akõ"kan düzeyi gözetleme camõndan yukarõda ise so!utucu
Š
‹
a
Œ
`

b
akõ"kanõn düzeyini gözetleme camõ düzeyine indirmek için so!utucu akõ"kanõ baypas edin ve sonra de!i"tirme i"lemi yapõlabilir.
! Çillere iç basõnçlarõnõ atmosferik basõnçta veya biraz üzerinde tutmak için çok saf azot (saflõk %99.999) doldurun. " Solüsyon seviye
problarõnõn kontrol devresini sökün, # Bakõr kapa!õ ve problarõ sökün. $ Somunu, düz rondelayõ ve eski UDK üst/alt ceketini çõkartõn, %
Problarõn taban yüzeyini ve sõzdõrmazlõk yüzeyini temizleyin, yeni UDK üst/alt ceketini takõn
& Bakõr kapa!õ manuel olarak sõkõn. Ceketlere zarar gelmemesi için cõvata anahtarõ
s
q
k
j
x
t
r
k
e
k
htarõ kullanmayõn. ' Solüsyon seviye
problarõnõn kontrol devresini tekrar takõn ( Gerekli vakum durumuna temizleyin.
vakum durumunda iken özel durumlarda de!i"tirme de yapõlabilir. ! Aynõ tipteki solüsyon seviye problarõnõ hazõrlayõn. " Yukarõda
d
z
h
u
u
h
t
belirtilen süreçleri izleyerek solüsyon seviye problarõnõ hõzlõ bir "ekilde dõ"arõ çekin. # Yeni problarla hemen de!i"tirin bakõr kapa!õ elle sõkõn.
Not: Prob ile kontrol devresi arasõnda yo!u"ma meydana gelerek so!utucu akõ"kan seviyesinde hatalõ kontrol olmamasõ için so!utucu
akõ"kan seviye problarõnõn sõzdõrmazlõk elemanlarõnõn de!i"tirilmesinden sonra bakõr kapa!a biraz 704 zamk veya cam yapõ"tõrõcõsõ sürün.
7.3 So#utma Suyu Kalitesi Yönetimi
7.3.1 So#utma Suyu Standardõnõn Gerektirdikleri
So!utma suyu uzun süre boyunca atmosfere açõk kaldõ!õ için, buharla"ma kaybõ çok fazladõr ve su kalitesi korozyon ve kötüle"meye
maruz kalmaktadõr. Bilimsel yönetim ölçümlerinin eksikli!i ciddi so!utucu hasarlarõna sebep olabilir, kullanõm ömrünü kõsaltabilir veya hatta
bakteri üretebilir ve insan sa!lõ!õnõ tehlikeye atabilir.
So!utma suyu kalitesi a"a!õdaki tabloda "artlarõ gösterildi!i gibi GB/T 18362-2001 in gerektirdiklerini kar"õlamak zorundadõr. Klor iyonunun
ve asidik malzemelerin yüksek miktarlarõ metali kötü a"õndõrabilir, mineral ve alkalin maddelerin çok fazla miktarõ ciddi tõkanmalara sebep
olabilir. Genel olarak konu"ulursa, "ehir "ebekesi suyu (la!õm suyu karõ"tõ!õ için deniz suyu de!il) so!utma suyu olarak kullanõlabilir, fakat
endüstri suyu, yer altõ suyu, göl suyu ve tuzdan arõndõrõlmõ" deniz suyu kullanõlmadan önce ilgili teknik departman tarafõndan analiz
edilmelidir. A"a!õdaki standart tablosuna göre kullanõlabilir olsa bile, düzenli analiz gereklidir. Tahliye suyu, deniz suyu ve atõk suyun
do!rudan kullanõlmasõ yasaktõr.
e
E!er so!utma kulesi ; atõk gaz, tahliye suyu veya egzos gibi dõ" kirlenmeye açõk ise, suyun kalitesini sa!layabilmek için so!utma suyunu
p
g
h
e
u
d
k
e
k
u
d
g
d
h
Ž
|
t
h
w
u
d
p
d
t
{
,
Su analiz raporuna dayanarak, so!utucunun kullanõm ömrünü büyük ölçüde uzatacak ;korozyona kar"õ, kesit daralmasõna ve bakteriye
kar"õ yeterli miktarda nitelikli su kalite sabitleyici eklemek gerekmektedir.
So#utma suyu ve Tamamlama suyunun Kalite Standardõ (GB/T18362-2001)
Ba"lõklar
±
}
±
€
B
B
C
Õ
B
B
C
Õ
i
„
l


}
4.8
pH
h
t
l
u
d
w
}
}
}
}
i
i
}
}
i
}
}
i
±
±
7
k
7
º
E

7
k
7
º
E

o
Õ
}
}
i
}
}
i
}
}
i
o
Ð
+
4
€
}
d
º
) (Çok dü"ük)
) (Çok yüksek)
<24
<200
<200
<6
<50
<50
)
)
)
<100
<200
<50
<50
−
−
−
−
−
<1.0
Hayõr
<1.0
<0.3
Hayõr
<0.2
)
)
<50
<30
−
Ö
F
{
‚
)
)
}
Notlar: *)
\
[
Z
i
Ô
So#utma Suyu Sisteminin
a.
−
Uyum olmamasõ halinde olasõ zarar;
Ê
%
Í
a
^
)
−
−
)
D
o
[
Uyum olmamasõ halinde olasõ zarar
Korozyon
Kesit daralmasõ
h
-2
ò
standartõ
∼8.0
i
$letkenlik
Cl
-2
SO -4
Tamamlama suyu
{
F
o
}
So!utma suyu
standartõ
∼8.0
)
Uyum olmamasõ halinde zarar söz konusu de!il
^
Ì
So!utma suyu sisteminin düzenli bakõmõnõn ba"lõklarõ ve periyodu
Ba"lõk
So!utma suyu
sirkülasyon sistemi
r
d
o
l
Ð
Bakõm metodu
h
i
d
d
u
l
t
h
Õ
e
i
x
l
x
t
r
e
r

k
g
e
h
u
h
t
d
Å
r

k
s
r
g
r
e
r
t
i
k
u
}
h
t
d
q
x
l
g
p
her so!utma sezonu öncesi;
so!utucunun serviste oldu!u
sürece her yarõ yõl
ve filtreyi temizleyin, e!er su çok sert ise
4 saat boyunca zayõf organik asidi
sirkülasyon yaptõrõn.
r
h
u
t
r
}
h
i
t
d
q
x
k
p
t
h
t
h
t
h
Ž
y
yõlda bir defa
So!utulmu"/õsõtma suyu , so!utma suyu
ve tamamlama suyunun filtresini; yeni
kurulmu" so!utucunun çalõ"masõndan bir
hafta sonra temizleyin
~
x

Å
~
d
~
k
p
r
t
r
i
k
Ž
y
p
r
t
r
i
k
Ž
r
w
k
u
d
l
h
d
o
k
e
k
u
d
g
d
º
~
t
l
k
w
r
w
k
yna!õ uluslararasõ
standartlara göre uzmanla"mõ" personel
tarafõndan analiz edilmektedir.
PH de!eri su yenileme periyodunu
kararla"tõrmak için kendiniz tarafõndan
analiz edilmelidir.
yõlda bir defa
~
So!utulmu"/so!utma su sistemindeki
kirlenme detektörünü, bakõr borularda
kirlenme veya pas varlõ!õ açõsõndan
kontrol edin. Sõcak su borularõnõ, bakõr
borularda kirlenme olmasõnõ göstermesi
bakõmõndan kirlenme için kontrol edin.
So!utucu su sistemi
kontrolü
k
q
p
k
d
w
d
p
h
y
k

k
l
k
p
k
j
d
t
yarõ yõlda bir defa
yõlda bir defa
b. Çok sert su so!utma kulesinde ciddi kirlenmeye ve so!utma kapasitesinin azalmasõna sebep olacaktõr. Servis mühendisi,
onaylamasõ ve uygun temizleme metodunu kullanmasõ için bilgilendirilmelidir.
h
Uyarõ: So!utucunun kullanõm ömrünü garanti etmek için, BROAD’õn yazõlõ onayõ olmadan H$Ç bir kimyasal temizlem
r
q
r
u
k
i
k
g
}
t
x
h
~
p
t
|
|
G
Ž
7.3.3 So#utma suyu Kalite Sabitleyici Eklenmesi
a. Su kalitesi sabitleyici; kesit daralmasõna kar"õ, korozyona kar"õ madde ve bakteri öldürücüden olu"mu"tur. Sonuçlar a"a!õdadõr:
Õ
x
e
w
d
q
x
e
r
~
o
Kesit daralmayõ
önleyici
°
x
t
x
g
q
x
e
e
y
l
o
h
t
d
u
d
g
k
q
~
x
e
u
h
q
d
f
d
w
k
u
d
l
h
d
~
k
j
d
l
u
h
q
d
f
d
x
u
i
k
p
k
e
~
r
o
w
k
u
d
l
h
d
~
k
j
d
l
u
h
q
d
f
d
d
u
h
~
tamamlama suyu/sirkülasyon suyu sertli!i
sõrasõyla 50 ppm ve 200 ppm (CaCO3)den fazla
olamaz, aksi halde kirlenme, so!utma
kapasitesinin dü"mesine ve enerji sarf olmasõ
sonucu verecektir
Sirkülasyon suyu sertli!i 800 ppm’den (CaCO3) daha
fazla olamaz; konsantrasyon, bir yandan so!utma
etkisini sa!larken di!er yandan büyük miktar su ve
enerji tasarrufu yapacak "ekilde, dört kez artõrõlabilir.
bakõr ve demir, muhtemelen tehlikeli karõncalanma
korozyonu ile çabucak a"õnacaktõr, ve tuzlu ve
asidik maddeler içeren yer altõ suyu için durum
daha ciddidir
Bakõr a"õnma oranõ 0,0002 inç/yõl dan daha azdõr,
Demir ve çelik a"õnma oranõ 0,002 inç/yõldan daha
azdõr; a"õnma miktarlarõ %95 azaltõlmõ"tõr.
so!utucunun çalõ"masõnõ ve insan sa!lõ!õna zarar
verecek "ekilde alg, mantar ve bakteri üremesi
için uygun ortam
Mikro canlõlarõn %99’u ölür
Not: Su kalitesi sabitleyici, antifriz olmadan ve sõcak su için birinci õsõtma su sistemi olmadan, so!utulmu"/õsõtma su sistemine
eklenebilir.
,
j
{
r
w
k
u
d
l
h
d
o
k
~
j
d
l
u
h
q
d
f
d
h
~
v
d
i
d
~
Pazarda farklõ fonksiyonlar için seçilebilecek farklõ tür sabitleyiciler bulunmaktadõr. $yi sonuç elde etmek için, ta"õmaya , korumaya
uygunluk için ve böyle ilavelerin kullanõlmasõnõn çevreye olan kötü etkilerin azaltõlmasõ dikkate alõnarak; içerdi!i maddelerin kimyasal
reaksiyonlarõ ciddi biçimde hesaba katõlmalõdõr. Kimyasal uzmanlõ!õ olmayan mü"terilere BROAD sabitleyici tavsiye edilmektedir.
Sabitleyici opsiyonlarõ "unlarõ içerir:
k
Ba"lõklar
Kesit daralmasõna
kar"õ
Korozyona kar"õ
madde
i
¸
k
w
l
h
t
s
d
Â
d
u
p
t
f
q
h
h
p
d
u
h
e
l
d
}
k
|
f
{
r
w
k
u
d
l
h
d
o
k
~
j
d
l
u
h
d
f
d
h
w
u
h
h
p
d
u
i
h
q
h
e
l
d
}
tehlikeli olan, zehirli ve bile"enlerine ayrõlmasõ ve
kontrolü zor: kromat, nitrit,silikat, fosfat, poly fosfat ve
a"õrõ çinko tuzlarõ. Fosfor yasaklõ alanlarda "unlarda
dahildir: organik fosfat, fosfin karboksilik asit
x
u
k
d

k
k
g
g
h

d
t
u
d
Å
v
g
e
y
q
h
zararsõz, do!ada biyolojik olarak çözünebilen
maddeler:
bdat, organik fosfat, fosfin karboksilik asit,
çinko tuzlarõ,tannin , BTA ve türevleri,
merkapyobenzotiazol. Konsantrasyonu
dü"ürmek için kesit daraltõcõ kar"õtõ maddelerle
birlikte kullanõlmalõdõr.
|
H
q
do!ada biyolojik olarak çözünemeyen maddeler, zehirli
ve besleyici maddeler: poly-fosfat. Fosfor yasaklõ
alanlarda "unlarda dahildir: organik fosfat, fosfin
karboksilik asit
»
|
d
~
zararsõz, do!ada biyolojik olarak çözünebilen
maddeler:
poly-karboksilik asit, polyesterler ve onlarõn
kopolimerler; tannin,lignin, amylum ve kuma"
de!i"tirici; organik fosfat, fosfin karboksilik asit
h
j
d
u
d
t
s
h
s
h
e
u
d
i
k
p
p
h
u
h
t

tehlikeli olan, korozif ,zehirli ve bile"enlerine ayrõlmasõ
ve kontrolü zor: klorin, bromid, hipoklorit,klorin dioksit,
organik klor, a!õr metalik tuzlar (çinko, bakõr, kalay),
Ž
y
s
Â
~
r
k
|
|
l
ernariler, organik sülfid, izotiazolinon.
Mikroplarõn hõzla artmasõndan sakõnõlan yerlerde
gerekli ise farklõ bile"enlerle kullanõn.
e
i
h
w
u
x
t
x
h
e
x
u
Å
w
}
w
y
u
i
|
k
p
p
h
u
h
t
s
j
{
|
d
~
~
Her su tahliyesi veya de!i"imi sonrasõnda veya belirli bir çalõ"ma periyodundan sonra su kalitesi sabitleyici
eklenmelidir.Mü"teriler sabitleyici eklemeden önce tipine, miktarõna ve ekleme periyoduna karar verebilmek için su kalitesini düzenli
olarak analiz ettirmelidirler. Otomatik su kalitesi analizi ve sabitleyicinin otomatik eklenmesi için; akõllõ sabitleyici ekleme sistemi satõn
alõnmasõ faydalõ olabilir.
So!utma suyunun çevrimi için kabul edilebilir sertlik 200 ppm’den 800 ppm’e (CaCO3) yükselmektedir, bu su de!i"imi sayõsõnõ %75
azaltarak ekonomik kullanõmõ sa!lõyor.
E!er su uzun bir zaman boyunca de!i"tirilmez ise, mineraller a"õrõ birikebilir ve borularda kirlili!e , so!utma kapasitesi azalmasõna,
enerji sarfiyatõna ve hatta so!utucu hasarõna yol açabilir. Bu nedenle, su tahliye aralõ!õnõ yerel su kalite durumuna göre ayarlamak
gereklidir.
¾
I
÷
÷
ÿ
ø
ÿ
ÿ
ÿ
5
ú
ú
ø
ÿ
ü
ÿ
+
ÿ
þ
ü
3
ù
:
Su sistemi (so!utma suyu, so!utulmu"/õsõtma veya sõcak su) kapandõ!õ zaman, bakõr borularõn ve sistem borularõnõn a"õnmasõnõ önlemek
için sistemdeki suyu bo"altmayõn. So!utucu ve su sistemini donmaktan korumak için; ortam sõcaklõ!õ 32°F den daha dü"ük oldu!u zaman
antifriz sõvõsõ kullanõlmalõdõr ve anti friz sõvõsõnõn donma noktasõ ortamõn olasõ en dü"ük sõcaklõ!õndan daha a"a!õda olmalõdõr.
J
K
L
M
N
®
O
N
M
P
­
O
¬
£
®
£
7.5.1 Fazla Hava Katsayõsõ (λ) Kontrolü
k
{
¸
j
{
¸
d
t
d
i

k
f
d
i
p
h
w
i (1ft³) veya birim a!õrlõktaki (1lb) yakõtõn tamamen yakõlmasõ için gerekli hava miktarõna teorik hava miktarõ denir. Gerçekte
gereken hava teorik hava miktarõndan fazladõr. Gerçek miktarõn teorik miktara oranõna fazla hava katsayõsõ denir
t
u
t
e
w
k
t
k
t
u
õ yanma aralõ!õnda tutulmasõ için fazla hava katsayõsõ iyi ayarlanmalõdõr.
Yüksek fazla hava katsayõsõ egzos ile bacadan fazla õsõ atõlmasõna ve enerji harcanmasõna ve hatta kararsõz yanmaya ve ate"in
patlamasõna sebep olabilir. Dü"ük fazla hava katsayõsõ alevin uzamasõna ve CO miktarõnõn artmasõna sebep olabilir ve hatta çõkõ"
|
y
|
bacasõnda ikincil yanmaya, ki çok tehlikelidir, sebep olabilir. Fakat çevre koruma bakõ" açõsõndan; NOx salõmõ, fazla hava katsayõsõnõn
uygun biçimde dü"ürülmesi ile azaltõlabilir, böylece õsõ kaybõ ve bunun yanõnda çevreye yanma karõ"õmõnõn kirlili!i azaltõlabilir. Fazla hava
katsayõsõnõn standardõ ( λ ): gaz tipi 1,18~1,25 , motorin tipi 1,13 ~1,20
Servis mühendisi fazla hava katsayõsõnõ, en iyi yanma verimini tutabilmek için egz
x
€
h
t

k
e
d
j
d
t
k
}
i
k

h
i
h
e
p
g
h
u
l
d
u
i
h
u
d
p
d
t
k
~
e
k
u
d
g
t
y
d
|
u
h
Å
h
g
x
e
p
k
j
d
t
p
h
k
w
x
e
l
t
x
u
h
l
i
h
u
d
p
d
t
{
~
{
Ž
~
ò
[
"
[
Z
^
Œ
a

Í
|
Í
^
Ì
&
Œ
Í
Í
Ì
a. Gaz filtresi; filtre silindiri, filtre elemanõ vb. den olu"mu"tur. Gazõn içindeki kirlilikleri filtreleyerek basõnç regülatörüne ve solenoid valfe
gitmesini engellemek ve böylece brülörün normal yanmasõnõ sa!lamak için kullanõlõr. E!er kirlilikler solenoid valfe girerse, ve valf
sõzdõrmaz biçimde kapanmaz ise yanma odasõna gaz sõzacaktõr ve brülör tekrar ate"lendi!inde alevlenmeye (parlamaya) sebep
olarak, so!utucunun normal çalõ"masõnõ etkileyecek veya hatta so!utucuya hasar verecek veya insanlarõn yaralanmasõna sebep
olacaktõr.
,
Temizleme prosedürleri: ! Küresel vanayõ kapatõn, ana solenoid vananõn giri" muslu!unu açõn, küresel vana ile solenoid valf
arasõndaki boru bölümündeki gazõ de"arj edin. " Filtrenin kapak plakasõnõ çõkarõn ve filtre elemanõnõ dõ"arõ alõn. # Filtreyi sallayarak
veya vakumlu emici gibi bir temizleme ekipmanõ ile temizleyin. $ Çok fazla kirlilik var ise fitler elemanõ su ile temizlenebilir (suyun içine
korozif olmayan bir parça deterjan katõlabilir), kuruduktan sonra filtre elemanõnõ tekrar takõn. % E!er filtre elemanõnda temizlendikten
sonra kõlcal çatlaklar bulunursa, hemen de!i"tirin aksi halde solenoid valfin kaça!õna sebep olabilir. & Gaz kaça!õndan sakõnmak
için, temizlemeden sonra filtre kaçak kontrolünden geçirilmelidir.
b. Ya! filtresi temizleme prosedürü: ! ya! filtresinin giri" valfini kapatõn; " ya! filtresinin lat kapa!õnõ sökün ve filtre içindeki ve
ya! borusundaki kirli ya!õ tahliye memesinden alõn. # Filtre flan"õndan somunlarõ ve cõvatalarõ çõkarõn, flan" plakasõnõ çõkarõn; $ Filtre
silindirinin setüskürünü ve contasõnõ sökün; % Filtre silindirini çõkarõn ve iç tarafõndan dõ"arõya do!ru su ile yõkayõn ve tüm kirlilikler
giderildikten sonra kurutun. &Ya! filtresinin pislik tutucusunu bir bez parçasõ ile temizleyin.; ' Filtre silindirini tekrar takõn. Alt
kenarlarõnõn tabandaki yarõklara iyice oturdu!undan emin olun; ( Flan" plakasõnõ tekrar yerle"tirin; + Ya! valfini açõn ve filtredeki ve
borudaki havayõ temizleyin.
7.5.3 Alev dedektörünün temizlenmesi (ya# tipi)
Alev dedektörü, brülör çalõ"õrken alevin normal oldu!unu gözlemlemek için kullanõlõr. Brülörün en önemli güvenlik koruma cihazlarõndan
birisidir. Duman bacasõnda fazla direnç, zayõf yakõt kalitesi, tõkalõ ya! filtresi veya brülör damperinin hatalõ ayarõ brülörde yetersiz yanmaya
sebep olacaktõr ve alev dedektörü kurumla kaplanacaktõr ve brülör hatasõna sebep olacak "ekilde alev sinyalini algõlamayacaktõr. Bu
nedenle, alev dedektörü temizlenmelidir : ! Alev dedektörünü dõ"arõ alõn; " cam kapa!õ yumu"ak bez veya kaliteli ka!õt mendil ile
temizleyin; 3 alev dedektörünü tutucusunun içine yerle"tirin.
7.5.4. Ya# sisteminin (yakõt) havasõnõn alõnmasõ
E!er ya! sisteminde hava var ise, ya! pompasõna girerek pompa di"lilerinin tamamen ya!a dolmasõnõ önleyecektir. Di"liler , ya! pompasõ
yüksek hõzda oldu!u zaman kuru sürtünme nedeniyle zarar görebilir. Bu nedenle, ya! sisteminin havasõnõn alõnmasõ, ilk doldurma sonrasõ
veya filtrenin temizlendi!i her seferde yapõlmalõdõr.
a. ya! filtresinin havasõnõn alõnmasõ: Ya! filtresinin giri" valfini açõn;ya! filtresi havadan arõnana kadar hava alma tertibatõnõn vidasõnõ
yava"ça gev"etin. Vidayõ tekrar sõkõn
{
b. Ya! pompasõnõn havasõnõn alõnmasõ: Ya! temin borusundaki Allen vidalõ muslu!u Allen anahtarõ ile gev"etin ve tüm hava alõndõktan
sonra sõkõn. E!er muslu!un vidasõnõ çözmek zor ise havayõ almak için ya! basõncõ göstergesi de gev"etilebilir.
7.5.5 Yanma Odasõnõn ve Alev Borularõnõn Kesit daralmasõnõn giderilmesi
Yanma odasõnda ve alev borularõnda kurum HTG õsõ transfer verimlili!ini dü"ürebilir, enerjiyi israf eder, hava kirlili!ine yol açar ve hatta
}
egzos sõcaklõ!õ belli bir dereceyi a"arsa yangõna sebe
x
u
k
j
d
u
d
t
{
Kurum kontrolü: egzos sõcaklõ!õnõn anormal yükselmesini kontrol edin; e!er alev borularõnda kurum var ise otomatik basõnç kaçõrma
tertibatõnõ açõn; brülör çalõ"õrken yanma odasõnda kurum varlõ!õnõ gözetleme camõndan kontrol edin.
°
r
t
r
i
l
h
i
d
g
u
h
i
h
}
t
x
h
p
t
~
u
h
t
d

|
a. So!utucuyu kapatõn, yanma odasõndaki ve alev borularõndaki sõcaklõk oda sõcaklõ!õna dü"ünce temizlemeye ba"layõn.
b. E!er gerekiyorsa brülör kontrol kablosunu ba!lantõdan çõkarõn. E!er kabloda i"aretler belirgin de!ilse, daha sonraki seferde hatalõ
kablolama olmamasõ için uygun biçimde yeniden i"aretleyin.
c. Yakõt giri" valfini, kapatõn, gazõ da!õtõn ve artõk yakõtõ tahliye edin.
d. Ya! borusunu veya kelebek vanaya do!rudan ba!lantõ borusunu çõkarõn.
e. Brülörü çõkarõn ve iyi muhafaza edin.
{
€
Á
e
Â
„
k
t
w
a baca odasõ kapa!õnõ ve izolasyon ba"lõ!õnõ çõkarõn. Not: izolasyon malzemelerine hasar vermemeye dikkat edin.
y
g. Türbülatörleri ön baca odasõnõn alev borularõndan çõkartõn ve bez ile temizleyin ( korozif olmayan deterjan kullanõlabilir).
h. Yanma odasõnõ ve alev borularõnõ çelik fõrçalar veya di!er boru kazõma ekipmanõ ile temizleyin.
d
{
j.
°
r
t
r
i
r
s
k
w
r
i
u
r
l
h
i
d
g
u
h
q
d
f
d
d
u
h
l
h
i
d
g
u
h
q
d
e
Türbülatörleri takõn, ön ve araka baca odalarõnõ, izolasyon ba"lõ!õnõ, brülörü ve kontrol kablosunu, ya! borusunu veya do!rudan
ba!lantõ borusunu sõrayla takõn.
,
#
]
^
_
_
`
a
b
Ön ve arka baca odalarõ kapaklarõnõn setüskürleri yenisi ile de!i"tirilmelidir. Takõlmadan önce vidalara bir miktar grafit tozu ve
ya! karõ"õmõ sürülmelidir. " brülör tekrar takõldõktan sonra, brülör i"letilmeden önce havasõnõ alõn (ya! brülörü) veya gazõ da!õtma
valfinden (gaz brülörü) da!õtõn. # Gaz kaça!õndan sakõnmak için ön baca odasõ flan"õ için sõzdõrmazlõk contalarõ (silika fiber) mutlaka
yenisi takõlmalõdõr.
¾
I
ò
[
÷
(
×
[
Ò
3
ú
3
ú
!
ø
ÿ
ÿ
LiBr Solüsyonunun Yõllõk A
Ê
`
Œ
^
&
^
So!utucuda dü"ük vakum metal korozyonu sonucu olu"turur ve solüsyon kompozisyonunun de!i"mesine sebep olur, böylece
so!utucunun içindeki vakum "artlarõ LiBr solüsyonunun Fe, Cu içerikleri incelenerek de!erlendirilebilir. “Mü"teri merkezli” olma
prensibine dayanarak, BROAD mü"teri için yõllõk olarak, garanti süresi içinde ücretsiz, solüsyonu analiz etmeyi önermektedir. Mü"teriler
2 fl oz LiBr solüsyonunu örne!ini her so!utma sezonu sonunda alabilir ve BROAD’a test için gönderebilirler (posta olabilir). BROAD;
so!utucunun vakum durumunu, so!utucunun kaçak kontrolü gerektirip gerektirmedi!ini ve solüsyonun filtrelenmesi veya bazõ
malzemelerin eklenmesi, örne!in inhibitör katkõ, HBr vb.ne karar vererek test raporunu adrese gönderecektir.
ò
[
×
[
Z
õ
‹
Œ
Ï
'
‹
Ê
Ç
Í
Í
Ê
Í

`
Ï
‹
Ê
ô
Solüsyon 2 "art altõnda rejenere edilmelidir. ! So!utucu görevde iken; " solüsyon gözetleme camõndan bulanõk görünüyorsa.
t
Solüsyonu rejenere etmek için, solüsyonun giri" ve çõkõ" renk formu uygun hale gelene kadar en azõndan 7 ile 15 gün ge
h
w
u
d
p
d
t
{
BROAD iki model rejeneratör üretmektedir: küçük model ve büyük model. Normal olarak küçük model ≤ BZ100 so!utucu ve büyük
model ≥ BZ125 so!utucu içindir. Rejenerasyon sõrasõnda solüsyon rejeneratörü so!utucunun içine yerle"tirilmelidir.
k
{
x
u
~
q
|
x
n rejeneratörünün yerle"tirilme prosedürü
~
Yerle"tirme prosedürü:
su
1. Seyreltik solüsyon
örnek alma valfi
2. Solüsyon giri" valfi
3. Temizleme valfi
4. Solüsyon çõkõ" valfi
5. LTHE örnek alma valfi
6. Tahliye valfi
Açõk
Kapalõ
Solüsyon sirkülasyon tankõ
Q
R
Z
Solüsyon Rejenerasyon $emasõ
Ç
Í
Í
Ê
Í

`
a
%

`
d
Œ
^
S
T
]
Í
U
]
Ï
b
V
W
U
X
U
Y
Z
[
Y
\
]
^
_
\
T
]
R
X
`
a
_
Y
U
c
^
b. Rejeneratörün çalõ"masõ
! rejeneratörü kurun ve ba!lantõ borularõnõn iyi kurulmasõna dikkate edin.Vakum pompasõnõ çalõ"tõrõn, temizleme valfini ve solüsyon
giri"/çõkõ" valfini açõn,ba!lantõ borusu ve rejeneratörün içindeki havayõ temizleyin ve sonra temizleme valfini kapatõn ve vakum
pompasõnõ durdurun.
" so!utucu so!utma i"lemindeyken, solüsyon pompasõnõn çalõ"tõrõldõ!õna emin olun, sonra LTHE örnek alma valfini ve seyreltik
solüsyon örnek alma valfini sõrayla açarak rejenerasyon prosedürünü ba"latõn.
# Solüsyon rejenerasyonu tamamlanõnca, sõrayla seyreltik solüsyon örnek alma valfi, solüsyon giri" valfi, solüsyon çõkõ" valfi ve
LTHE örnek alma valfini kapatõn.
f
{
¹
h
Ñ
h
e
h
t
k
l
t
y
l
k

u
d
q
h
d
~
Solüsyon rejeneratörü 3 ile 15 gün arasõ çalõ"madan sonra geriye yõkama metodu ile temizlenmelidir. Geriye yõkama prosedürü:
tahliye borusunu (yukarõdaki "emada görüldü!ü gibi) ba!layõn, rejeneratörün solüsyon giri"/çõkõ" valfini kapatõn, temizleme valfinden
rejeneratöre temiz su besleyin. Geriye yõkama her defasõnda 100 ile 175 ft³ su tüketir.
,
Š
‹
a
Œ
`

)
! rejeneratörün di!er malzemeleri filtrelemek için kullanõlmasõ yasaktõr. " jeneratörün giri"inde belirli bir basõnç gerektirmesi
b
nedeniyle rejenerasyon sadece so!utma i"lemi sõrasõnda yapõlabilir.; # Solüsyon pompasõ durmadan önce solüsyon giri"/çõkõ" valfi ve
jeneratörün ba!lantõ valfinin kapatõlmasõ kapatõlmalõdõr. (so!utucuya); $ Örnek alma valfi memesinde artõk kalan solüsyonu temizlemek için
su kullanõn ve solüsyon rejenerasyonu tamamlandõktan ve rejeneratör çõkarõldõktan sonra onu muslu!a monte edin. % Solüsyon rejenerasyon
sonrasõ analiz edilmelidir ve laboratuar analizine göre kimyasal kompozisyonu ayarlanmalõdõr. & Bo" periyotta, filtre elemanõnõ donmaktan
korumak için rejeneratör %50 LiBr solüsyonuna yüklenmelidir veya azot yükleyerek tüm suyu bo"altõlmalõdõr. '*Seyreltik solüsyon örnek
alma valfi çok fazla açõlmamalõdõr ve yüksek basõnç altõnda kõrõlmasõnõ önlemek için ba!lantõ borusunun sa!lamca sõkõlmalõdõr.
(
¹
h
Ñ
h
e
h
t
k
l
t
d
u
l
t
h
d
y
e
d
p
d
w
w
k
l
~
d
g
f
h
w
~
~
i
h
q
d
e
{
y
7.7 Düzenli Bakõm ve Yedek Parçalarõn Periyodik de#i"imi
e
f
e
f
g
h
i
j
k
l
m
n
m
o
m
p
q
r
s
r
i
Tasarlanan kullanõm ömrü 20 yõldõr. So!utucunun kazadan korunmasõ ve kararlõ ve ekonomik biçimde çalõ"õr durumda kalmasõ için düzenli
bakõm ve yedek parçalarõn periyodik de!i"imi gereklidir. Bazõ kullanõcõlar bunu maliyet artõrõcõ olarak yanlõ" anlamaktadõrlar ancak, en iyi
biçimde ekonomik ve verimli olmaktadõr çünkü so!utucuyu "u "artlarda çalõ"tõrmanõn tek olasõ yoludur : ! Sürekli çalõ"tõrma; " sõfõr bakõm
maliyeti # dü"ük yakõt ve enerji sarfiyatõ; $ BROAD” Düzenli Bakõm Prosedürü”, “Üç aylõk Bakõm kaydõ”, “Yõllõk Bakõm Kaydõ”, “Yedek Parça
De!i"tirme Kaydõ” belgelerinin gereklerine kesin biçimde uyarak normal kullanõm ömrü.
Düzenli Bakõm ve periyodik parça de!i"imi servis mühendisi tarafõndan yönetilmelidir.
7.7.2 Sürekli Çalõ"ma (kesintisiz çalõ"ma)
1
Tanõm: sürekli çalõ"ma 20 yõllõk kullanõm ömründe bir defa bile durma arõzasõ olmamasõ ve so!utucunun enerji verimli ve kapasitesini
2
Sürekli çalõ"ma kullanõcõlara ne ifade eder:
sa!lar olmasõdõr.
a. Yedekleme ünitesi gerekmez, böylece ilk yatõrõm daha dü"ük olacaktõr
b. So!utucunun kararlõlõ!õnõ sa!lama ve hava "artlandõrma sisteminin rahatlõ!õ için so!utucunun güvenilirli!inin artõrõlmasõ, bakõm maliyetlerinin
dü"ürülmesi ve servis gerektiren arõza nedeniyle olu"acak ekonomik kayõptan sakõnmak.
c: So!utucuyu yüksek verimle çalõ"mada tutabilmek ve enerji sarfiyatõnõ dü"ürmek.
t
. Önceden yapõlmasõ gerekenler
a. Kullanõcõnõn sisteminin dizaynõ ve konstrüksiyonu
! Sürekli çalõ"mayõ garanti edecek yüksek kalite pompa, so!utma kulesi, valf, esnek ba!lantõ, telafi tertibatõ ve di!er malzemeler/yedek
parçalarõn seçimi. Tüm ekipmanlar kesin düzenli kontrol ve bakõm zamanõ limitine sahip olmalõdõr.
" Sa!lam zemin tabanõ ve sa!lam boru destekleri.
# Kontrol ve koruma sistemi için komple otomasyon. Merkezi kontrol ve çalõ"ma "artlarõnõn görüntülenmesi için tüm motorlu ekipmanlar
kullanõlabilir olmalõdõr.
b. So!utucunun göreve sokulmasõ
! Servis mühendisi, devreye sokmayõ, “Tesis görevlendirme prosedürleri”, “So!utma i"lemi görevlendirme talimat formu ve “Varyasyon
testi talimat formu” formlarõnõn talimatlarõnõ sõkõca takip ederek gerçekle"tirmelidir. So!utucu ve sistem her ikisi de
dikkatlice kontrol edilmelidir. Uygun biçimde ele alõnmamõ"; çözülmemi" veya potansiyel problemler kalamaz.
" Göreve alma sonrasõnda HTG solüsyon konsantrasyonu mümkün oldu!u kadar az olmalõ ve ancak mü"terinin gereksinimlerini
kar"õlamalõdõr, böylece so!utucu daha güvenli çalõ"acaktõr ve sürekli çalõ"mayõ garanti etmeyi sa!layacaktõr.
c. $lgili personele etkin e!itim.
Servis mühendisi kullanõcõdan göreve alma ve bakõm sõrasõnda ilgili personele tesis e!itimi önermelidir. Kullanõcõya ayrõca,e!er gerekliyse,
BROAD fabrikasõnda yo!un e!itim için personel göndermesi de tavsiye edilmektedir.
u
v
w
x
y
x
z
{
|
}
~
|

x
€
|
x


‚
ƒ
„

ƒ
|
„
{
|

€
{
y
$leti"im hattõ açõk olmalõdõr.Her türlü anormallik veya arõza, gözlemleme merkezine ve servis m
…
x
|
u
~
‡
~
|
x
€
ƒ
ˆ
{
€
x
u
~
y
x
‰
~
y
~
€
v
†
e. Düzenli bakõm ve yedek parçalarõn periyodik de!i"imi
Servis mühendisi Düzenli Bakõm ve Yedek Parçalarõn Periyodik de!i"imini yönetebilmek için;“ Düzenli Bakõm Prosedürü”, “Üç aylõk
Bakõm kaydõ”, “Yõllõk Bakõm Kaydõ”, “Yedek Parça De!i"tirme Kaydõ” belgelerinin gereklerini kesin biçimde takip etmelidir.
>
-
Bölüm 8
Arõza Gidermeler
8.1 So#utma/Isõtma Arõza gidermeleri
Š
{
v
‹
x
ƒ

ƒ
y
ƒ
€
‰
x
ˆ
y
x
€

Œ
|
ƒ

ƒ
€
y
ƒ
€
†
Ž
a. ta"õma sõrasõnda meydana gelmi"
kaçak ve ba"langõç
çalõ"masõnda kaçak kontrolü
gerçekle"tirilmemi" veya çalõ"ma
sõrasõnda yeni mey
dü"ük vakum
"artlarõ
u
„
ƒ
‘
ƒ
ƒ
|
ƒ

x
y
x
a. Genel kaçak kontrolünü yapõn ve kaçaklarõ giderin
b. Pasõ temizleyin ve kaça!õ önleyin sonra onu veya tüm
so!utucuyu tekrar boyayõn (so!utucu boyama sõrasõnda
vakum içinde olmalõdõr); makina odasõnõn iyi havalandõrma,
nem (%85’ten daha az olmalõdõr) ve su tahliye "artlarõnõ
sa!layõn.
c. Temizleme için Bölüm 6’da “Vakum Yönetimi”ni sõkõ biçimde
takibedin.
d. Vakummetre ile vakum pompasõnõn en son temizleme
kapasitesini kontrol edin, temizleme boru ba!lantõsõnõn hava
sõzdõrmazlõ!õnõ kontrol edin, vakum pompasõ ya!õnõn yükleme
hacmini ve tipini kontrol edin ve kötü biçimde emülsiyon haline
gelen ya!õ de!i"tirin.
e. De!i"tir veya yeniden tak
f . Sõkõca kapat
g. Yüksek sõcaklõkta çalõ"maktan kaçõnmak için HTG’nin sõcaklõk
ayarõnõ tekrar ayarla.
|
„
b. Ciddi dõ" çürüme nedeniyle kaynak
diki"inden kaçak
v
“
x

x
€
‡
~
‚

x
”
~
‚
y
x
”
x
’
d. Vakum pompasõnõn performansõ
azalmõ"
e. Sõzdõrmazlõk elemanõ ömrünü
doldurmu" veya hatalõ monte
edilmi"
f . Vakum valfi yeterince sõkõ
kapatmõyor.
g. HTG sõcaklõ!õ çalõ"ma sõrasõnda
329° F ‘den daha yüksekte kalõyor
ve Hidrojen üretilmesine sebep
oluyor.

a. dü"ük vakum "artlarõ
b. so!utma suyu akõ" hõzõ yetersiz
c. so!utma suyu giri" sõcaklõ!õ
yüksek (olmasõ belirlenenden
yüksek)
d. çok yüksek solüsyon devir hõzõ
e. HTG’nin dü"ük sõcaklõ!õ
f . Yanma odasõnda ve alev
borularõnda kurum
So!utma
kapasitesi
anõlandan dü"ük

v
•
€
~
‡

ƒ
y
~
‚
ƒ
‡
–
{
a. “No 1”e bakõnõz
b. su sistemi havasõndaki havayõ giderin ve su ile tamamen
doldurun; su sitemini valflerin tamamen açõlmasõ ve filtrelerin
tõkanmasõ için bakõn. Su pompasõnõn so!utucunun
gereksinimini kar"õlayabilmesini kontrol edin, veya
de!i"tirilm
c. So!utma kulesi fan kayõ"õnõn gev"emi" veya kopmu" olup
olmadõ!õna bakõn; so!utma kulesi fan kanadõ açõsõnõ ayarlayõn;
so!utma kulesindeki su da!õtõcõsõnõn açõsõnõn ve hõzõnõn do!ru
olup olmadõ!õnõ kontrol edin; so!utma kulesinin so!utucunun
ihtiyacõnõ kar"õlayõp kar"õlayamadõ!õna bakõn
x
|
h. So!utucu akõ"kan kirlenmi"
~
v
“
x

x
€
‡
~
‚
‡
{
y
‡
–
{
y
~
u
~
€
v
‹
|
u
v
w
™
‡
{
y
‡
–
{
|
„
{
|
‡
ƒ
|

€
ƒ
‡
–
{
|

|

š
›
t
œ
š

ž
Ÿ
¡
w
™
…
…
j. Yo!u"turucudaki bakõr tüpler ve
absorber (emici) tõkanmõ" veya
kesiti daralmõ"
k. Sõcak su a"õrõ yüklemesi olmu"
y
v
“
x

x
€
‡
~
‚
—
x
–
ƒ
~
‘
{
y
”
ƒ
–
ƒ
|
{
„

ƒ
|
‡
„
y
x
”
x
‡
{
e.
f.
y
~
…
g.
h.
i.
j.
k.
y
t
So!utulmu" su
çõkõ" sõcaklõ!õ
ayarlanandan
yüksek
a. so!utucunun a"õrõ yüklenmesi
b. so!utma yükü öngörülenden daha
dü"ük
v
‡
x
|
‡
˜
€
u
x
‡
ƒ
ˆ
”
ƒ
’
d. uygun olmayan de!er ayarõ
y
‡
–
{
|
„
{
|
‡
ƒ
|

€
ƒ
‡
–
{
|

|

š
›

œ
…
†
–
%0,5; ayarlayõn
Uyarõ: Konsantrasyon regülasyon valfini regüle ettikten sonra
vidayõ iyice sõkõn.
Brülörü tekrar ayarlayõn ve yanmayõ artõrõn
Kurumu temizleyin ve shell-Bacharach cihazõ ile brülörü
tekrar ayarlayõn
“No.4 ve 5”e bakõn
“No.6”ya bakõn
yeterli miktarda solüsyon de!i"tirin ve konsantrasyonu tekrar
ayarlayõn.
Kesit tõkanõklõ!õnõ giderin
Fiili duruma göre ayarlayõn
õnda yükleyin
{
v
š

ž
t
{
€
ƒ
|
a. yük so!utucu kapasitesine uygun de!il, daha fazla so!utucu
ile donat veya yük ihtiyacõnõ azalt
b. “No.2”ye bakõnõz
c. hassas termometreyi kalibre edin; toleransõ ≥ 3°F olunca
sõcaklõk sensörünü yeniden ayarlayõn; toleransõ < 3°F olunca
su sõcaklõ!õ telafi parametresini yeniden ayarlayõn
d. de!er ayarõnõ de!i"tirin
>
Š
{
v
‹
x
ƒ

ƒ
y
ƒ
€
‰
x
ˆ
y
x
€

|
Œ
ƒ

ƒ
€
y
ƒ
€
†
¢
HTHE
kristalle"mesi
a. basõnç yükselmesine ve solüsyon
devir hõzõnõ dü"ürecek "ekilde HTG
içine hava kaça!õ
b. Ana bölümde zayõf vakum ko"ullarõ
yo!u"turucuda veya
buharla"tõrõcõda daha fazla
so!utucu akõ"kana sebep olarak
solüsyon konsantrasyonunu
yükseltiyor
c. Solüsyon açõ valfi yeterince
açõlmõyor
d. Kontrol dõ"õ HTG solüsyon
seviyesi veya inverter solüsyon
devrinin dü"mesine sebep oluyor
e. Yanma çok fazla
f . HTG konsantrasyon düzenleme
valfinin açõklõ!õ çok küçük
g. So!utma suyu giri" sõcaklõ!õ çok
dü"ük
HTG ve HTG konsantre solüsyon çõkõ"õ aralarõndaki sõcaklõk
farklarõnõ otomatik olarak kõyaslanmasõ ve kristalle"me giderme
programõnõn otomatik ba"latõlmasõ, daha sonra takibeden
prosedürleri uygulayõn:
a. HTG kaçak kontrol, solüsyon devirini normal yapmak için
kaça!õ önleyin
b. Ana bölüm kaçak kontrolü ve so!utucu akõ"kan seviyesini
normal yapmak için kaça!õ önleyin
c. Solüsyon açõ valfini en yüksek açõya artõrõn
d. Solüsyon kontrolü tetkik edin ve invanteri ayarlayõn
(inverteri)
e. Yanmayõ ayarlayõn
f . HTG konsantrasyon ayarlama valf açõklõ!õnõ artõrõn
g. So!utma suyu giri" sõcaklõ!õnõ normal olacak "ekilde veya
inverter kontrolünde olacak "ekilde so!utma suyu sõcaklõ!õnõ
kontrol edin.
LTHE
kristalle"mesi
a. HTG solüsyonu seviye kontrolü
veya inverter kontrol dõ"õ
b. Üst bölüme hava kaçaklarõ
solüsyonun devirini azalmasõna
sebep oluyor.
c. Yanma çok fazla
d. LTG solüsyon konsantrasyon valfi
açõklõ!õ çok küçük veya
regülasyondan sonra kilitlenmemi"
(kontrasõ sõkõlmamõ")
e. So!utma suyu giri" sõcaklõ!õ çok
dü"ük
a. so!utma suyu giri" sõcaklõ!õ çok
dü"ük
b. yanma çok fazla
c. çok fazla devir yapmasõ HTG veya
LTG solüsyon seviyesini çok
yüksek ve konsantrasyonu çok
dü"ük hale getiriyor
d. karõ"õm solüsyon konsantrasyonu
çok seyreltik
LTHE seyreltik solüsyonunun giri" ve çõkõ"larõ arasõndaki sõcaklõk
farkõ otomatik olarak kõyaslanmasõ ve kristalle"me giderme
programõ otomatik ba"latõlmasõ, sonra a"a!õdaki prosedürleri
yerine getirin.
a. solüsyon seviye kontrolü tetkik edin veya inverteri ayarlayõn
b. kaça!õ kontrol edin ve kaça!õ giderin
c. yanmayõ azaltõn
d. LTG konsantrasyon düzenleme valfini açõn ve kilitleyin
(kontrasõnõ sõkõn)
e. So!utma suyu sõcaklõ!õ ayarõnõ kontrol edin ve so!utma giri"
sõcaklõ!õnõ normalde tutun
Ÿ
›
£
so!utucu akõ"kan
kirlenmi"
(yo!unlu!u >1,04)
HTG solüsyon
kontrolü normal
de!il
a. Solüsyon seviyesi geni"
dalgalanma ile Zone C’de kararlõ
hale gelmiyor, bazen Zone A veya
E’ye dalgalanõyor ve Zone D veya
B’de uzun süre kalõyor
b. Solüsyon seviyesi algõlayõcõlarõ iyi
ba!lanmamõ" veya ba!lantõsõ
kopmu".
c. Solüsyon seviye kontrolü veya
PLC ile ilgili bir problem var
d. UDK yorulmasõ (eskimi")
e. Solüsyon seviye kontrolü
topraklamasõ zayõf
a.
b.
c.
d.
so!utma suyu giri" sõcaklõ!õ uygun biçimde yükseltin
yanmayõ azaltacak "ekilde brülörü ayarlayõn
örnek sonuca göre solüsyon devirini ayarlayõn
örnek sonuca göre biraz so!utucu akõ"kan bo"altõn
Yukarõdaki prosedürlerden sonra tüm so!utucu akõ"kanõ bypas edin
a. Uzun süreli gözlem yapõn ve frekans parametresini do!ru
biçimde ayarlayõn
b. bakõm yapõn
c. bakõm veya de!i"tirme
d. de!i"tirin
e. topraklamayõ kontrol edin
b, c, d, e maddeleri aynõ zamanda “akõ"kan kontrolü normal
de!il’e de uygulanabilir
Ù
>
,
Š
{
v
‹
x
ƒ

ƒ
y
ƒ
€
‰
x
ˆ
y
x
€

Œ
|
ƒ

ƒ
€
y
ƒ
€
†
¤
Ana bölümdeki
bakõr borular
çatlak
a. yetersiz so!utulmu" su borularõn
donmasõna sebep oluyor
! so!utulmu" su sistemi içindeki bazõ
valf plakalarõ aniden dü"üyor.
" So!utulmu" su pompasõ arõzasõ
# So!utulmu" su sistemindeki filtre
ciddi biçimde tõkanmõ"
b. so!utulmu" su çõkõ" sõcaklõ!õ çok
dü"ük
3üncü basamaktaki koruma
eksikli!i ile birlikte yukarõdaki
durumlarda veya uygun olmayan
ayarlamada so!utma suyu sõcaklõk
sensörünün çok fazla sapmasõ
so!utucuyu so!utma i"leminde
dü"ük so!utma suyu akõ" oranõ ve
dü"ük sõcaklõk borularõn donmasõna
sebep olur.
c. su sisteminde yetersiz temizleme
bakõr borunun a"õnmasõna sonuç
verir
d. makina odasõndaki sõcaklõk 32°F’ten
daha dü"ük ise su sistemine antifriz ilave etmeyin
e. so!utucunun titre"imi nedeniyle
bakõr boru kõrõlmasõ
f . bakõr borunun a"õnmasõna sebep
olacak "ekilde so!utma suyu
sistemine korozif gaz karõ"masõ
a.
b.
c.
d.
su pompasõnõ hemen durdurun (e!er çalõ"õyorsa)
su sistemi giri"/çõkõ" valflerini hemen kapatõn
so!utucuyu kapatõn ve gücü hemen kesin
3 açõ valfini (buhar, seyreltik solüsyon ve konsantre
solüsyon açõ valflerini) kapatõn
e. tahliye vanasõndan örnek alarak özgül a!õrlõ!õnõ ölçün, e!er
özgül a!õrlõk 1,1 in üstünde ise giri" ve çõkõ" vanalarõ
arasõndaki su ileride rejenerasyona tabi tutulmak üzere
toplanmalõdõr.
z
v
x
”
x
|
‡
x
€
—
~
‡
”
x
†

v
‡
…
{
y
‡
–
{
|


ƒ
y
…
~
|
u
~
‡
~
|
~
‰
~
y

~
y
x
|
u
~
€
~
|
†
–
x
x
u
~
|
†
h. su kutusu kapa!õnõ açõn, borunun bir ucunu lastik bir takoz ile
sõkõca tõkayõn , baloncuk metodu ile kaçak yapan boruyu
inceleyin
i. kaçõran borular e!er %3 ten az ise bakõr takoz ile tõkanabilir
ama kaçõran borular %3’ten fazla ise de!i"tirilmelidir.
j. akõ" svicini ve 3’üncü kademe korumasõnõ çalõ"malarõ
açõsõndan kontrol et, akõ" svicini tekrar kalibre et veya
de!i"tir.
k. e!er tolerans ≥ 3°F ise so!utulmu" su sensörünü de!i"tirin
l. bakõr borunun su tarafõnõn kimyasal metodlarla temizlenmesi
BROAD onayõ gerektirir
m. makina odasõnõn "artlarõnõ donma olmamasõ için iyile"tirin,
e!er sõcaklõk 32°F’ten daha dü"ük ise, ya antifriz ekleyin
veya bakõr borulardaki suyu tamamen tahliye edin.
n. so!utma kulesi bacadan 39,4 ft uzakta olmalõdõr veya baca
so!utma kulesinden 6,7 ft yüksek olmalõdõr
o. Tekrar olmasõndan sakõnmak için sebebini analiz edin
ˆ
v
{
y
‡
–
{
|

€
x
¦
x
|
x
€
ƒ
‡
–
{
|
ƒ

ƒ
‰
~




|
Œ
…
q. So!utucunun tekrar göreve alõnmasõ
¥
su õsõtõcõnõn içindeki
bakõr boru çatlak
ƒ
v
‡

õsõtõcõdaki bakõr borunun su
tarafõndaki tõkanõklõk giderilmesinde
hatalõ yöntem uygulanmasõ ile bakõr
borunun delinmesi
b. bakõr borunun korozyona ve
sõzdõrmasõna sebep olan dü"ük su
kalitesi
c. Kõ"õn yetersiz bakõm donmu"
boruya sebep olmu"tur
a. Isõtma su pompasõnõ ve sõcak su pompasõnõ hemen durdurun.
(e!er çalõ"õyorlarsa)
b. Isõtma suyu ve sõcak su sistemi giri"/çõkõ" valflerini kapatõn.
c. Isõtma suyu ve sõcak su tahliye valflerinden örnek alarak
özgül a!õrlõk ölçümü yapõn e!er özgül a!õrlõk 1,1 den fazla
çõkarsa, giri" ve çõkõ" valfleri arasõndaki su daha sonra
rejenerasyona tabi tutulmak üzere alõnmalõdõr.
‹
u
v
x
”
x
|
‡
x
€
—
~
‡
”
x
…
|
u
~
‡
~
|
~
‰
~
y

~
y
x
|
u
~
€
~
|
†
e. HTG’ye solüsyon seviyesini %75’ten daha yüksek
yapmamak üzere biraz solüsyon bo"altõn (D zonu)
f . Su kapa!õnõ açõn ve kaçak yapan boruyu hava kabarcõ!õ
metodu ile bulmak için kontrol edin
g. %3 ten az iseler kaçõran borular bakõr takozlarla tõkanabilirler.
Ancak kaçõran borular %3’ten fazla iseler yenileri ile
de!i"tirilmelidir.
h. Bakõr borunun su tarafõnõn kimyasal metodlarla temizlenmesi
BROAD onayõ gerektirir
i. Makina odasõnõn "artlarõnõ donma olmamasõ için iyile"tirin,
e!er sõcaklõk 32°F’ten daha dü"ük ise, antifriz eklenmelidir.
Sõcak su için, ikincil õsõ de!i"tirme sistemine antifriz ilave
edilmelidir veya bakõr borulardaki suyu tamamen

ƒ
y
~
†
x
u
~
y
”
x
y
~
u
~
€
v
j. Tekrar olmasõndan sakõnmak için sebebini analiz edin
„
v
{
y
‡
–
{
|

€
x
¦
x
|
x
€
ƒ
‡
–
{
|
ƒ

ƒ
‰
~




|
Œ
…
l. So!utucunun tekrar göreve alõnmasõ
–
x
>
Š
{
v
‹
x
ƒ

ƒ
y
ƒ
€
‰
x
ˆ
y
x
€

Œ
|
ƒ

ƒ
€
y
ƒ
€
†
Ž

ƒ
õsõtma kapasitesi
öngörülenden
dü"ük
v
–
ƒ
|
”
ƒ
–
x

x
€
‡
~
‚
b. bakõr boru tõkanmõ"
c. yanma odasõnda kurum d
d. HTG kaçaklarõ
{
y

a. yakõt sistemindeki filtrenin tõkalõ olup olmadõ!õnõ kontrol edin,
yanmayõ "iddetlendirmek için brülörü tekrar ayarlayõn
b. kesiti açõn (uygun bir çözüm için BROAD servis
mühendislerine danõ"õn)
ülörü shell,Bacharach ölçme cihazõ ile ayarlayõn.
d. Kaçak kontrolü kaça!õ önleyin ve vakumu temizleyin
v
’
Ž
Ž
a. hiç olmayan veya kötü su i"leme
cihazõ ile zayõf su kalitesi
b. dü"ük akõ" hõzõ
Su õsõtõcõ kesit
daralmasõ
„

€

”


x
”
~
‚
y
x
–
~
|
ž
‡
x
‰
x
‰
~
‰

y

|
—
x
§
€
Kesit temizleme metodu BROAD onayõ almalõdõr
a. Su i"leme cihazõ ile donatõn veya hatalõ olanõ onarõn
b. Akõ" hõzõnõ artõrõn
8.2 Brülör Arõza Giderme
8.2.1 Motorin brülörü (Ya# brülörü)
Š
{
v
‹
x
ƒ

ƒ
y
ƒ
€
‰
x
ˆ
y
x
€

Œ
|
ƒ

ƒ
€
y
ƒ
€
†
Ž

t
Brülör fanõ
çalõ"mõyor
a. a"õrõ yük korumasõ
b. kontaktör veya termik röle hasar
görmü"
c. kontaktör zayõf temaslõ ba!lanmõ"
d. brülör fanõ hatasõ
e. kontrol devresi hatasõ
f . hava klapesi (damperi) hasarlõ
veya tõkanmõ"
Ÿ
x
v
„
{
|

v
„
{
|

€
{
y
u
x
—
€
x
‡
~
|
~
x
y
u
x
|

x
‘
~
€
~
|
f . elden geçirin veya de!i"tirin
motor yüksek
frekansta õslõk sesi
çõkarõyor veya
anormal mekanik
gürültü
kirli fan kanatlarõ veya rulman a"õnmõ"
kiri temizleyin veya rulmanõ de!i"tirin
Yakõt pompasõ ya!
sa!layamõyor
veya anormal ya!
basõncõ
a.
b.
c.
d.
a.
b.
c.
d.
ya! pompasõ a"õnmõ"
ya! borusu kaçõrõyor
ya! verme valfi kapanõyor
ya! borusunda veya ya!
pompasõnda hava blokesi
e. ya! filtresi tõkanmõ"
f . ya! basõncõ ayarõ çok dü"ük
g. dü"ük ya! kalitesi veya uygun
olmayan ya! tipi düzgün olmayan
ya! temini sunucu veriyor
ƒ
¢
’
a. do!ru olup olmadõ!õna bakmak için ayarõ kontrol edin, sebebi
bulun ve sorunu giderdikten sonra resetleyin
b. kontaktörü veya termik röleyi de!i"tirin
aktörü onarõn veya de!i"tirin
d. fanõ de!i"tirin
Yakõt pompasõnda
mekanik ses var
v
ˆ
{
”
ˆ
ƒ
u
ƒ
ƒ
—
ƒ
—
ƒ
€
†
b. ya! borusunda çok yüksek vakum
var
c. zayõf ya! kalitesi (fazla kirlilik var)
d. ya! seviyesi brülörden a"a!õda ve
her ilk çalõ"tõrmada a"õnmaya
sebep oluyor.
ate"leme elektrodu a. ate"leme elektrodu açõklõ!õ çok
fazla veya kõsa devre var
çalõ"mõyor
b. ate"leme elektrodu çok kirli veya
nemli
c. izolasyonu kõrõk
d. ate"leme elektrodunun teli
karbonla"mõ" veya çatlak
e. ate"leme elektrodu hasarlõ
f . kontrol devresi hatasõ
x
ya! pompasõnõ de!i"tirin
konnektörü onarõn veya ya! borusunu de!i"tirin
ya! temin valfini açõn
borudaki ve ya! pompasõndaki havayõ atõn
re periyodik temizleme
aralõ!õ belirleyin
f . ya! basõncõnõ ayarlayõn
g. ya!õ de!i"tirin
v
z
~
y

€
x
–
~

x
”
~
‚
y
x
–
~
|
—
x
z
~
~
y
~
u

€

”
ƒ

˜
a. havayõ atõn ve tekrar olmasõndan sakõnmak için sebebini
bulun
b. filtreyi temizleyin ve ya! tankõ durumunu kontrol edin ve tüm
valfleri açõn
c. kaliteli ya! ile de!i"tirin ve filtreyi temizleyin
d. günlük ya! tankõnõn pozisyonunu brülörden en az 4 inç daha
yüksek yapõn
a. aralõ!õ ayarlayõn
b. aralõ!õ temizleyin ve ayarlayõn
c. de!i"tirin
d. hasarlõ elektrodu de!i"tirin ve tekrar olmasõndan sakõnmak
için sebebini bulun
e. ate"leme transformatörünü de!i"tirin
f . kontrol devresini ve arõza gider
”
x
–
~
„
{
|

€
{
y
x
u
~
|
>
>
Ú
Š
{
v
‹
x
ƒ

ƒ
y
ƒ
€
‰
x
ˆ
y
x
€

Œ
|
ƒ

ƒ
€
y
ƒ
€
†
›
a. valf sargõsõ yanmõ"
b. valf sürgüsü tõkanmõ"
c. kontrol sigortasõ yanmõ"
Solenoid valf
çalõ"mõyor
‡
£
¤
¥
{
y
x
|
valf tabanõnda kirlilik var
oid valf
sõkõca kapanmõyor
sprey
atomizasyonu
düzgün de!il
(püskürtme
da!õlõmõ
ƒ
y
x
—
ƒ
y
x
—
u
x
u
x
„

˜
u
€
…
—
Ž
x
€
x

”
~
x
–
ˆ
„
{
~
€
ƒ
çalõ"ma sõrasõnda
alev kesiliyor

ƒ
Ž
Ž
Ž
Yanma ba"lõ!õ
lekeli (renk
de!i"tirmi")

a. de!i"tirin
b. de!i"tirin ve sebebini bulun. Yakõtta kirlilikler var ise filtre
periyodik olarak temizlenmeyi gerektirir.
c. De!i"tirin
valfi sökün, kirlili!i ve filtreyi temizleyin
a. ya! borusundaki filtre tõkanmõ"
b. sprey memesi a"õnmõ" veya
tõkanmõ"
c. hava akõ"õ düzgün de!il
"
v
‡
ˆ
€
x
–
”
x
”
x
‡
~
‡
ƒ
‰
~

y
x
|
”
x
”
„
{
v
|
ƒ

—
€
{
y
ƒ
u
u
ƒ
x
—
”
€
ˆ
x
x
‡
€
~
~
—
—
x
x
–
–
|
”
ƒ
z
~
y

€
x
–
~

x
”
~
‚
y
x
–
~
|
a. kurumu temizleyin ve brülörü tekrar ayarlayõn
b. de!i"tirin ve tekrar olmasõnõ önlemek için sebebini bulun
c. alev dedektörü kartõnõ de!i"tirin
ƒ
ƒ
v
b. sprey memesini temizleyin veya de!i"tirin, kontrol edin ve
filtreyi temizleyin
c. hava klapesini tekrar ayarlayõn
d. sprey memesini sõkõn
~
a. alev dedektörü kurum ba!lamõ"
b. yüksek sõcaklõk veya ya"lanmaya
ba!lõ olarak hasar görmü"
c. alev dedektörü kartõ hatalõ
enerji arõzasõ
b. alev dedektörü veya alev
dedektörü kartõ hatasõ
c. ya! pompasõ a"õnmõ"
d. günlük ya! tankõnda ya! tükenmi"
e. ya! temini borusu kaça!õ
f . so!utucu kapatma için alarm
vermi"
ba"lõ!õ iyi
ayarlanmamõ"
b. uygun olmayan yanma ba"lõ!õ
takõlmõ"
c. uygun olmayan sprey memesi
takõlmõ"
d. uygun olmayan yakõt kalitesi
(yüksek kirlilik veya yüksek
viskozite, kalõn yakõt)
e. makina odasõnda kötü
havalandõrma
a. uygun olmayan karõ"tõrma, yakõt ile
temiz havanõn hatalõ oranda
karõ"masõ
b. difüzör (da!õtõcõ) hatalõ ayarlanmõ"
c. sprey memesi yanlõ" seçilmi"
d. yakõt sistemi tõkalõ
e. yakõt tipi ve kalitesi standarda
uygun de!il
v
ƒ
‰
a. kontrol devresini ve enerji voltajõnõ kontrol edin
in ve alev dedektör kartõnõ
de!i"tirin
c. ya! pompasõnõ de!i"tirin ve sebebini bulun
d. günlük ya! tankõna ya! koyun
e. kaça!õ kontrol edin ve giderin
f . Dokunmatik ekranda belirtilene göre arõza giderme çalõ"masõ
v
ƒ
y
x
—
u
x
u
x
„

˜
€
|

…
ƒ
v
w
x
„
€
ƒ
€
ƒ
–
ƒ
€
y
x
”
~
‚
y
x
–
…
ƒ
†
Bacadan siyah
duman çõkõyor
z
v
‰
ƒ
ƒ
u
ƒ
–
„
‡
x
„
u
~
€
x
|
u
b. de!i"tirin
c. de!i"tirin
n yakõt ile de!i"tirin ve filtreyi temizleyin
e. havalandõrma "artlarõnõ iyile"tirin. Hava kanalõnõn enine kesiti
bacanõnkinden %50 daha fazla olmalõdõr.
v
ƒ
¨
–
v

ƒ

—
ƒ
u
ƒ
”
ˆ
x
€
~
|
~
‡
x
y
y
©
§
ƒ
ƒ
€
ƒ
˜
’
†
y
‘
”
ƒ
y
x

~
~
y
x

x
„
€
ƒ
†
†
…
b. da!õtõcõnõn pozisyonunu tekrar ayarla
v

v
z
–


|
‡
ˆ
€
x
–
”
x
”
x
‡
~
‡
x
‘
’
u
~
y

€
x
–
~

x
”
~
‚
y
x
–
~
|
e. yakõtõ de!i"tirin
f . baca kanalõnõ temizleyin ve direnci dü"ürecek "ekilde
tekrar in"a edin
‘
’
…
ö
¾
Š
À
¾
{
À
v
ù
+
ü
6
!
ü
‹
x
ƒ

ƒ
y
ƒ
€
‰
x
ˆ
y
x

€
|
Œ
ƒ

ƒ
€
y
ƒ
€
†
Ž
Brülör fanõ
çalõ"mõyor
ƒ
x
v
x
|
x
€
¦
~
–
{
„
ƒ
b. sigorta atmõ"
c. motor hatasõ
d. kontrol devresi hatasõ
veya dü"ük
basõnç
f . brülör kontrol devresi hatasõ
g. solenoid valfin kaça!õ nedeniyle
korumaya geçmi"
h. hava damperi hatasõ
i. servo cihazõ motorunun svici
açõlmamõ"
v

ƒ
‚

x
”
~
|
~
„
x
‡
~
„
€
’
†
v
x
b.
c.
d.
x
x
€
¦
~
—
x
€
~
|
sebebi bulun ve sigortayõ de!i"tirin
bakõm yapõn veya de!i"tirin
devreye bakõm yapõn
v

v
‡
f.

|
ƒ
‚

x
”
~
|
x
u
~
|
bakõm yapõn veya de!i"tirin
h.
i.
{
y
x
|
{
~
u
—
ƒ
y
z
~
—
x
z
~
y

€
x
–
~
ˆ
x
€
~
bakõm yapõn veya de!i"tirin
svici açõn
–
{
u
~
„
{
y
ƒ
€
ƒ
„

x
”
~
‚
y
x
–
~
|
ƒ
–
ƒ
€
y
ƒ
>
Š
{
v
‹
x
ƒ

ƒ
y
ƒ
€
‰
x
ˆ
y
x

€
|
Œ
ƒ

ƒ
€
y
ƒ
€
†

fan çalõ"õyor, fakat a. hava basõncõ svici hatasõ
brülör damperin tam b. hava basõncõ svici ile ba!lantõlõ
basõnç borusunda kirlilikler
açõklõ!õnda ; ön
süpürmede
d. gaz kaçak alarmõ
kilitlenecek
v
z
ƒ
|
”
{

{
€


x
€
‡
–
˜
|
u
x
u
˜
|
–
{
a.
b.
c.
d.
€
’
…
t
Fan çalõ"õyor ve 20 Gaz temin solenoid valfi kaçõrõyor
saniyede
kilitleni
fan çalõ"õyor fakat a. çalõ"ma periyodunda hava basõncõ
svici konta!õ çalõ"mõyor
tam hõz ön
süpürmede 10
saniyede kilitleniyor c. dü"ük voltaj
fan çalõ"õyor fakat a. ate"leme elektrodu aralõ!õ çok
fazla
ate"leme elektrodu
b. ate"leme elektrodu veya onun
kõvõlcõm üretmiyor
kontrol kablosu izolasyonu hasarlõ,
topraklamaya kõsa devre yapõyor.
c. Ate"leme transformatörü hatalõ
d. Kontrol devresi hatalõ
ate"leme elektrodu a. bobin arõzasõ veya kontrol
devresinin ba!lõ olmamasõ
kõvõlcõm çõkarõyor
nedeniyle gaz geli" solenoid
fakat ate"lemiyor
vanasõ açmõyor
b. gaz filtresi tõkanmõ"
–
¢
{
›
Kaça!õ giderin ve tekrar çalõ"tõrõn
€
‰
Ÿ
v
z
ƒ
|
v
‘
ƒ
—
{
ƒ
„
z
„
ƒ
~
‚
y
€
y
~
ƒ

x
y
~
–
{
a. basõnç svicinin do!ru de!erini ayarlayõn. E!er hasar
görmü"se de!i"tirin.
‰
ate"leme normal
fakat kõsa sürede
sönüyor
v
„

€

”
u
~
€
x
|
~
‘
{
€
„
z
ƒ
‚
y
x
”
~
‚
y
x
–
~
|
brülörü Kullanõcõ Manueline göre ayarlayõn
hasarlõ elektrodu veya onun kontrol kablosunu de!i"tirin
de!i"tirin
kontrol edin ve hatayõ yok edin.
a. solenoid valfi de!i"tirin veya kontrol devresinin ba!lantõsõnõ
yapõn
b. filtreyi temizleyin veya de!i"tirin
c. hava damperini ayarlayõn
d. devre hatasõnõ kontrol edin ve giderin
e. gaz basõncõnõ normale getirin
d.
e.
a.
b.
c.

w
a.
b.
c.
d.
†
kontrol devresi arõzasõ
gaz basõncõ normal de!il
gaz filtresi tõkalõ
basõnç regülatörü arõzalõ
gaz sayacõ arõzalõ veya dü"ük
basõnç gaz geli" borusunda
su mevcut
d. gaz ve havanõn karõ"õm oranõ hatalõ
e. yetersiz gaz geli"i
f . alev detektörü hatasõ
v
c. Güç teminini sa!layõn.
’
£
de!i"tirin
de!i"tirin
Üç fazdan herhangi ikisinin kablo ba!lantõsõnõ de!i"tirin.
kaça!õ giderin ve yeniden çalõ"tõrõn
a.
b.
c.
d.
filtreyi temizleyin
kontrol edin veya de!i"tirinõ
gaz temin eden firma ile görü"ün
brülör hava damperini ve gaz kelebek vanasõnõ tekrar
ayarlayõn
e. gaz geli" sistemini kontrol edin
f . kontrol edin veya de!i"tirin

v
„

€

”


x
”
~
‚
y
x
–
~
|
ƒ
’
¤
egzos gazõ a"õrõ
yüksek sõcaklõkta
çõkõyor (not: aynõ
zamanda mazot
brülöründe de
geçerlidir)
a. yanma odasõ ve baca kurumlu
b. brülör hava damperi çok fazla
açõlõyor
c. a"õrõ yüksek yanma hõzõ
d. yanlõ" veri ayarõ
e. sõcaklõk sensörünün sapmasõ
a. temizleyin ve sonra shell-Bacharach ayar cihazõ ile brülörü
tekrar ayarlayõn
b. biraz kapayõn ve sonra shell-Bacharach ayar cihazõ ile
brülörü tekrar ayarlayõn
c. yanma hõzõnõ dü"ürün
d. egzos sõcaklõ!õnõ tekrar ayarlayõn
e. kablosunu kontrol edin veya sõcaklõk sensörünü de!i"tirin
>
8.3 Di#er Arõza Gidermeler
Š
{
v
‹
x
ƒ

ƒ
y
ƒ
€
‰
x
ˆ
y
x

€
|
Œ
ƒ

ƒ
€
y
ƒ
€
†
Ž
x
|
„
{
|
u
¦

x
{
ƒ
€
|
x

x
€
€
„
~
—
{
¦
~

ƒ
y
y
u
x
|
€
z
x
|
—
”
”
ƒ
€
~
ƒ

~
„
–
„
ƒ
x
‡
{
€
x
„
~
€
ƒ
|
a. dokunmatik ekranõn enerjisi
gelmiyor
b. PLC arõzasõ
c. Dokunmatik ekran arõzasõ
d. PLC ve dokunmatik ekran
arasõndaki kablo arõzasõ
e. 24V DC arõzasõ
f . komünikasyon arabirimi ayarlarõ
hatalõ
g. hatalõ çalõ"maya sebep olan sistem
programõ problemi
€
õzalõ
t
dokunmatik
ekrandaki sõcaklõk
verileri çok fazla
dalgalanma
gösteriyor
¢
›
‡
„
~
‡

x
”
~
y
x

~
”
ontrolünde,
mü"terinin su
pompasõ veya
so!utma fanõ
çalõ"mõyor veya
çalõ"tõktan hemen
sonra duruyor
ƒ
v
x
b.
c.
d.
e.
f.
g.
|
x
€
¦
~
—
x
€
~
|
bakõm yapõn veya de!i"tirin
de!i"tirin
bakõm yapõn veya de!i"tirin
de!i"tirin
programcõ ile resetleyin
programõ kurun
a. zayõf topraklama
b. sõcaklõk sensörü kablolama hatasõ
dülü arõzalõ
d. Korumalõ kablolar zayõf
topraklanmõ"
e. $nverterden veya sistem
enerjisinden yüksek frekans
giri"imi var
a. tekrar topraklayõn (özellikle yapõlmõ" bir topraklama
elektroduna)
b. bakõm yapõn ve de!i"tirin
c. bakõm yapõn ve de!i"tirin
d. korumalõ kablolarõ iyi topraklayõn
e. giri"imi olmasõnõ önleyin ve so!utucuyu iyice topraklayõn
batarya bo"almõ"
2 dakika içinde yenisi ile de!i"tirin
batarya bo"almõ"
2 dakika içinde yenisi ile de!i"tirin
a. su sistemindeki çõkõ" röle kontrolü
arõzalõ
b. PLC çõkõ" modülü arõzalõ
c. Dokunmatik ekranda su sisteminin
kontrolü “sistem-iletim” modunda
de!il
d. Su pompasõ motor kontaktörü
arõzalõ
a. de!i"tirin
b. de!i"tirin
v
’
batarya voltajõ
dü"ük (PLC)
batarya voltajõ
dü"ük (TS)
Ÿ
a. devreyi dikkatlice kontrol edin, sebebini bulun ve sigortayõ
de!i"tirin
b. nötr kablosunu ba!layõn
c. normal enerji gelmesini sa!layõn
a. sigorta yanõk
b. nötr hattõ iyi ba!lanmamõ"
c. enerji modülü normal de!il

x
v
¬
¡
w
­
x
®
€
u
”
x
~
„
„
€
~
x
˜
|
y
x
x
€
„
¦
{
~
”
€
{

”
ƒ
–
ƒ

x
‘
~
–
{
v
ª
‡
~
‡

x
”
~
y
x

~
”
«
x

x

~
€
~
|
’
d. de!i"tirin
x
z
v
v
„
{
€
|
x

‡
€
{
x

y
y
x
x
u
–
~
~
|
—
x
€
x
‡
x

y
x
–
~
|
|
€
f . Ayarlar hatalõ
£
solüsyon pompasõ
inverter hatasõ
‰
¤
muhafazalõ pompa
arõzasõ
z
¥
so!utma yetersiz
a. inverterin kontrol devresi arõzasõ
veya giri"im oluyor
ok dü"ük
c. inverter arõzasõ
d. inverter a"õrõ yük korumasõnda
e. inverter de!erlerinin hatalõ ayarõ
f . hatalõ ayar
a. pompa motoru a"õrõ yük
korumasõnda
b. kontrol devresi arõzasõ
c. pompa arõzasõ
d. so!utucu otomatik korumada
e. vanalar, solüsyonun kristalle"mesi
sonucu tõkanmõ" durumda
v
v
—
z
{
ƒ
y

ƒ
‚
¦

x
y
”
~
–
{
v
‡

u
x
|

x
‡
x
v
bakõm yapõn
voltajõ yükseltin
onarõn veya de!i"tirin
sebebini bulun ve çalõ"tõrõn
€
x
‡
x

y
x
–
~
|
f . de!i"tirin
ƒ
v
‡
‰
v
u
c.
d.
e.
f.
x
‰
x
x
—
‰
€
~
x
‰
–
~

„
y
{

|
|
—

€
x
{
€
y
x
x
u
‡
~
x

y
x
–
~
|
|
bakõm yapõn veya de!i"tirin
bakõm yapõn
kristalle"meyi
normal enerji gelmesini sa!layõn

~
u
x
€
~
|
€
a. mü"terinin hava "artlandõrma boru
sisteminde hava veya kirlilik blokajõ
olmu"
b. hava kanalõ tõkalõ
c. valf göbe!i çalõ"mõyor veya
paslanmõ"
u
a.
b.
c.
d.
‘
~
u
‚
x
|
‡
~
‚
…
e. fan sargõsõ küçük kalõyor
a. havayõ döndürün veya kirlili!i giderin ve filtreyi temizleyin
‰
v
z
~
y

€
x
–
~

x
”
~
‚
y
x
–
~
|
c. bakõmõnõ yapõn veya de!i"tirin
d. yetersiz so!utma borularõ için valfi biraz daha açõn; veya
tersi
e. daha fazla fan sargõsõ ilave edin
>
Š
{
v
‹
x
ƒ

ƒ
y
ƒ
€
‰
x
ˆ
y
x
€

Œ
|
ƒ

ƒ
€
y
ƒ
€
†
Ž

Ž
Su pompasõ
çõkõ"õnda basõnç
normal de!il
Ž
boru basõnç
göstergesi ciddi
biçimde
dalgalanõyor
a. filtre tõkanmõ"
‰
’
v
‡
~
‡
v
ˆ
v
z
{
ƒ
Ž
t
Ž
¢
x
”
”
u
ˆ
‚
x


x
‡

ƒ
‚
„
y
ƒ
ƒ
‡
u
~
x
|

x
y
~

x
y
”
~
–
{
€
—
x
–
ƒ
z
ƒ
‚
y
Ÿ
solüsyon pompasõ
arõzasõ
v
–
‰
v
„
x

x
‡
€
x

‡

ƒ
~
y
x
€
~
‚
‡
‡
‚
ƒ
{
~
‚
‡
–
y
‡
‡
{
{
–
|
—
{
|
x
–
y
‡
–
{
ƒ
|
‰
ƒ

‡
‚
x
y
‰
x
ƒ
|
”
{
”
ˆ
ƒ
y
ƒ
|
ƒ
ƒ
„
‡
{
y
‡
–
{
|
ˆ
{
–
{
y

–
{
€
ž
„
…
z
Ž
£
¤
so!utucu akõ"kan
pompa kontaktörü
hatasõ
valf tam açõk/kapalõ
geri besleme
noktasõ alarmõ
–
~

x
”
~
‚
y
x
–
~
|
a.
b.
c.
d.
e.
suyu tamamlayõn
boru deste!ini sa!lamlayõn
hemen ba!lantõyõ sabitleyin
so!utucuyu kapatõn ve 3 fazõ temin edin
havayõ uzakla"tõrõn ve çek valfi açõn
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
suyu tamamlayõn (otomatik tamamlama ile)
fan açõsõnõ büyükçe ayarlayõn
hazneleri artõrõn veya temizleyin
resetleyin veya onarõn
bakõmõnõ yapõn
de!i"tirin veya paralel olarak ba"ka sistem kullanõn
havalandõrma "artlarõnõ iyile"tirin
v
‰
~
€
ƒ
‚
‡
{
y
‡
–
{
|
x
„
y
x
–
~
y
x

~
|
|
b. so!utucu akõ"kan bypass valfini açõn, so!utma pompasõnõn
kristalle"mesini veya donmasõnõ gidermek için durdurun
c. kristalle"meyi giderin
d. de!i"tirin
e. bakõm yapõn
f . kontrol sistemini inceleyin ve hasarlõ parçayõ de!i"tirin
ƒ
…
Ž
x
~
’
so!utucu akõ"kan
pompa arõzasõ
€
…
~
ˆ
›

…
€
–
Ž
y
a. kontrol edin ve sebepleri giderin (veya so!utucu
çalõ"tõrõlamõyor, öyleyse sõcaklõk kontrolünü manuel olarak
ayarla)
b. ayarlarõ kontrol edin, kalibre edin veya de!i"tirin
c. de!i"tirin
so!utucuyu kapatõn, su pompasõnõ kapatõn ve valfi kapatõn.
Yerel BROAD servis temsilinize bilgi
a. çok fazla Azot basõlmõ"
b. bakõr boru kõrõlmõ"
c. õsõtma i"leminde, õsõtma/sõcak su
pompa suyu kesik veya HTG
içinde anormal yüksek basõnç
nedeniyle yetersiz
ƒ
~
ƒ
ƒ
Ž
z
„
e. boruda hava blokajõ veya valf
tõkanmõ"
so!utma suyu a"õrõ a. suyun az olmasõ suyun hava ile
karõ"masõna sebep oluyor
yüksek sõcaklõkta
b. so!utma fan kanadõnõn açõsõ çok
küçük
c. hazne seviyelerinin düzensiz
doldurulmasõ ve uygun olmayan
so!utma kulesi kurulumu veya
hazneler kirlenmi"
d. so!utma suyu sõcaklõ!õnõn de!er
ayarõ uygun de!il veya fan motoru
çalõ"mõyor
e. su da!õlõmõ düzgün de!il
f . so!utma kulesi modeli seçimi hatalõ
g. so!utma kulesi kurulum yeri
yeterince hava sirkülasyonuna
sahip de!il
a. HTG sõcaklõ!õ 338°F’ten daha
HTG maksimum
yüksek
sõcaklõk kontrol
b. Kontrol hatalõ çalõ"masõ
fonksiyonlarõ
c. Sõcaklõk sensöründe büyük sapma
Ayõrma diski arõzalõ
v
b. suyu takviye edin veya kaça!õ önleyin
c. su tankõ kapa!õnõ açõn ve filtreyi ayarlayõn veya bakõr boru
donmu" olabilir; bu çok ciddidir
d. valfi tamamõyla açõn veya bakõmõnõ yapõn
e. havanõn geçmesini sa!layõn
c. bakõr borular tõkanmõ"
d. su pompasõ giri"/çõkõ" valfi veya
çek valf tamamõyla açõlmamõ" veya
valf göbe!i sõkõ"mõ"
e. boruda hava blokajõ
a. suyun eksik gelmesi nedeniyle
pompa içinde bo"luk olu"tu
b. boru deste!i iyice sõkõlmamõ"
yere ba!lama cõvatalarõ iyi
sõkõlmamõ"
u
Ž
ƒ
c. kristalizasyon solüsyon
pompasõnõn tõkanmasõna sebep
oluyor
d. solüsyon pompasõ hasarlõ
e. inverter hatasõ
hatasõ
v
„
{
|

€
{
y
‡
~
|
–
ƒ
y
~
ƒ
ƒ
v

x
€
”
~
„
€
˜
y
x
„
{
€

”
ƒ
u
v
‡
x
‰
x
‰
~
‰

y

|
—
x
€
x
‡
x

y
x
–
~
|
ƒ
b. çubukla vurun veya faz sõrasõnõ de!i"tirerek pompa yönünü
saat yönü ve saati tersi yönünde de!i"tirerek döndürün.
c. De!i"tirin
bakõm yapõn
b. pompa tõkanmõ"
c. pompa hasar görmü"
kontrol ve geri besleme devre hatasõ
a. tam açõlma stroku tamamlanamõyor
b. tõkanmõ"
c. geri besleme hatasõ
a. kontrol edin ve tam strok zamanõnõ ayarlayõn
b. de!i"tirin
v
’
u
x
—
€
x
–
~
„
{
|

€
{
y
x
u
~
|
>
#
Bölüm 9 IFA Hakkõnda Ek Bilgi
9.1
DFA ve !ki-kademeli IFA Arasõndaki Farklar

Ba"lõk
¯
Buhar So!utucusu
°
Sõcak su
so!utucusu
Egzos so!utucusu
±
{
|
„
‡
~
–
{
|
So!utma/õsõtma/
sõcak su
°
Isõ kayna!õ
Sadece so!utma
Do!al gaz, hava
gazõ, LPC ve dizel
¢
t
‰
ž
Ÿ
³

ƒ
Ž
t

ž
Ÿ
ˆ
‡
~
~
ƒ
€
‘
ƒ
y
ƒ
€
|
‡
˜

„
~
y
Tamamlayõcõ brülör ile çift
etkili
~
so!utma/õsõtma
284 ~ 392°F sõcak su
≥
so!utma/õsõtma/sõcak su

¤
¢

´
x

‚
{
‡
446°F üstünde egzos ile
birlikte yakõt
°
€

ƒ
€
‡
x
€
—
{
—
ƒ
y
z

‚
{
‡
‡
x
€
—
{
—
ƒ
y
z
~
õsõ kayna!õ su servo
valfi
~
†
x

‚
{
‡
‡
x
€
—
{
—
ƒ
y
i,brülör
z
ve aksesuarlarõ
õsõtma/sõcak su
termostatik valfi yok
õsõtma/sõcak su
termostatik valfi yok
Yo!u"turucu õsõ
Yo!u"turucu õsõ
e"anjörü ve buhar e"anjörü ve buhar
ayõrõcõ ile
ayõrõcõ yok
Yo!u"turucu õsõ
e"anjörü ve buhar
ayõrõcõ yok
Yo!u"turucu õsõ e"anjörü ve buhar ayõrõcõ yok
Egzos sõcaklõ!õ
sensörü
Yo!u"turucu çõkõ"
sõcaklõ!õ sensörü
Isõ kayna!õ su çõkõ"
sõcaklõ!õ sensörü
egzos çõkõ" sõcaklõ!õ sensörü
Isõtma/sõcak su
çõkõ" sõcaklõ!õ
sensörü
Isõ kayna!õ giri"
sõcaklõ!õ sensörü
yok
Isõtma/sõcak su çõkõ"
sõcaklõ!õ sensörü
yok
Isõtma/sõcak su çõkõ"
sõcaklõ!õ sensörü yok
Isõtma/sõcak su çõkõ"
sõcaklõ!õ sensörü yok
buhar giri" sõcaklõ!õ
sensörü
Isõ kayna!õ su giri"
sõcaklõ!õ sensörü
Egzos giri" sõcaklõ!õ sensörü
õsõtma/sõcak su
termostatik valfi yok
Isõtma/sõcak su
termostatik valfi
x
x
†
‰
Brülör ve
aksesuarlarõ

Sadece so!utma
x
¬
z
õsõtma/sõcak su
termostatik valfi
€
Œ
x
Kontrol
programõ
Brülör kontrolü ve
arõza g
~

x
€
”
{
‡
u
x

€
ƒ

~
”
x
„
—
ž
ƒ
y
z
—
‰

ƒ
€
‡
x
€
—
{
—
ƒ
y
z
~
Isõ kayna!õ su servo
valfi PID
regülasyonu
†
¬
²
€
x

y
¯
ƒ
‡
–
{
|

…
x

‚
{
‡
‡
x
€
—
{
—
ƒ
y
z
~
¬
õsõtma/sõcak su
termostatik valfi
Brülör kontrol ve arõza
giderme, termostati
²
¯
„
€
x

y
ƒ
‡
–
{
|

…
—
x
²
„
{
|

€
{

‚
{
‡
‡
x
€
—
{
—
ƒ
y
—
z
ƒ
¬
y
z
²
¯
€
¬
x
x

y
ƒ
‡
–
{
|

y
…
¯
™
ˆ
˜
€
€
{
x
‡
—
x
y
x
|
u
u
~
€
”
x
So!utma/õsõtma/
sõcak su
yönlendirilmesi
€
…
…
§
€
y
˜
€
…

Çalõ"ma
Bakõm
˜
€
x
—
y
x
|
u
~
€
”
x
‡
~
So!utma/õsõtma/
sõcak su
! su õsõtõcõsõnõn
kesitini periyodik
olarak temizleyin
" HTG alev
borularõndaki
kurumu periyodik
olarak temizleyin
# brülör bakõmõ
$ akõt sistemini
kontrol edin
–
sadece so!utma
yönlendirilmesi
so!utma/õsõtma
yönlendirilmesi
buhar servo valfi
PID de!er
görevlendirmesi
Isõ kayna!õ su servo
valfi PID de!er
görevlendirmesi
egzos servo valfi PID !
de!er
" egzos servo valfi ve
görevlendirm
egzos servo valfi PID
de!er görevlendirmesi
sadece so!utma
sadece so!utma
so!utma/õsõtma
! õsõ kayna!õnõ
yo!u"turucusunu
periyodik olarak
analiz edin
"
! õsõ kayna!õ su
tarafõnõ periyodik
olarak kesitini
temizleyin
" Isõ kayna!õ su
valfini ve Isõ kayna!õ
su sistemini
periyodik olarak
kontrol edin
‰

ƒ
€
—
ƒ
y
z
~
|
~
—
†
‰

ƒ
€
‡
~
‡

x
”
†
„
so!utma/õsõtma/sõcak su
yönlendirilmesi
sadece so!utma
yönlendirilmesi
{
|

€
{
y
x
u
~
|
~
|
~
x
‰
€
y
˜
€
…

x
!
x

‚
{
‡
€
x
‡

˜
~
~
‡
~
|
u
x
!
|
’
€
~
€
"
–
{
u
~
„
{
y
ƒ
€
ƒ
{
x
|
u
~
€
”
x
‡
~
x

‚
{
‡
€
x

~
~
‡
~
|
u
x
|
’
…

”
x


‚

{
x
”
~
‡
‡
‚
|

€
{
y
x
u
~
x
y
€
x
€
~
–
{
u
~
„
{
y
ƒ
€
ƒ
„
„

€

”

„
x
—
–
{
~
x
”
~
‚
y
x
–
~
|
|
—
ƒ
y
z
~
|
"
~
„
„
y
…
x

—
so!utma/õsõtma/sõcak su

„
x
~
ˆ
ˆ
€
{
x
|


‚
€
{
{
y
‡
x
‡
u
~
x
€
—
{
—
ƒ
y
z
~
|
~
|
|
# su õsõtõcõsõnõ periyodik
olarak kesitini temizleyin
$HTG alev borularõndaki
kurumu periyodik olarak
temizleyin
% Brülör bakõmõ
& Yakõt sistemini kontrol
edin
>
9.2
DFA ve Tek-kademeli IFA Arasõndaki Farklar

Ba"lõk
{
|
„
¯
‡
~
–
{
|
Isõ kayna!õ
ƒ
€
‘
ƒ
y
ƒ
Sõcak su so!utucusu
≤
Do!al gaz, hava gazõ,
LPC ve dizel
€
Brülör ve aksesuarlarõ
‰

¥
ˆ
‡
~

‰

ƒ
€
ƒ
€
‡
x
€
—
{
—
ƒ
y
z
ƒ
u
x
x

x
„
¦
x
|
x
€
¢
ƒ

˜
€
‡
ƒ
u
x
x

x
„
¦
x
|
x
€
ƒ

˜
x
’
›
³
›
›

´
x

‚
{
‡

‚
{
‡
‡
x
€
—
{
—
ƒ
y
z
~
€
‡
HTG/LTG
¢
°
õsõ kayna!õ su servo valfi
~
†
‡
Sadece so!utma
167 ~ 284 °F sõcak su
†

Egzos so!utucusu
Sadece so!utma
So!utma/õsõtma/sõcak su Sadece so!utma
°
¬
Buhar So!utucusu
°
ƒ
u
x
x

x
„
¦
x
|
x
€
ƒ

˜
€
’
’
HTHE/LTHE
sadece tek õsõ
e"anjörü
sadece tek õsõ e"anjörü
Isõtma/sõcak su
termostatik valfi
õsõtma/sõcak su
termostatik valfi yok
õsõtma/sõcak su termostatik
valfi yok
‡
adece tek õsõ e"anjörü
õsõtma/sõcak su termostatik valfi yok
‹
w
™
‡
{
y
‡
–
{
|
‹
HTG solüsyon seviyesi
kontrol kutusu
w
‡
–
{
|
‡
x
—
~
–
x
‡
‹
~
™
‡
{
y
‡
–
{
|
‡
x
‡
x
—
~
–
x
~
–
x
‡
~
„
{
|

€
{
y
…
~
–
x
‡
~
„
{
|

€
{
y
{
|

€
{
y
„



‡

–
{
„
„



‡

–
{



‡

–
{
„
„
Emme pompasõ
Emme pompasõ
Emme pompasõ
‹
w
˜
y
w
—
‹
‡
{
…
x
„
Emme pompasõ yok
|
‡
…
‡
„
x
™
™
‡
{
y
‡
–
{
|
w
™
‡
{
y
‡
–
{
|
‡
x
—
~
–
x
ˆ
€
{
‰

€
Œ
HTG solüsyon seviye
probu
‹
w
…
‡
{
y
‡
–
{
|
—
ˆ
€
{
‰

–
{
„
…
‡
x
—
~
–
x
ˆ
€
{
‰

–
{
„
–
Egzos sõcaklõ!õ sensörü Yo!u"turucu çõkõ"
sõcaklõ!õ sensörü
Isõtma/sõcak su çõkõ"
sõcaklõ!õ sensörü
yok
Isõtma/sõcak su çõkõ"
sõcaklõ!õ sensörü
HTG/LTG kristalizasyon
sensörü
™
…
µ
x
|
x
€
ƒ

˜
€
µ
{
„
Isõ kayna!õ çõkõ" sõcaklõ!õ
sensörü
egzos sõcaklõ!õ sensörü
Isõtma/sõcak su çõkõ" sõcaklõ!õ
sensörü yok
Isõtma/sõcak su çõkõ" sõcaklõ!õ
sensörü yok
x
|
x
€
ƒ

˜
€
„
€
~
‡

ƒ
y
~
‚
ƒ
‡
–
{
|
µ
x
|
x
€
ƒ

˜
€
„
€
~
‡

ƒ
y
~
‚
ƒ
‡
–
{
|
‡
x
|
‡
˜
€
…
„
€
~
‡

ƒ
y
~
‚
ƒ
‡
–
{
|
‡
x
|
‡
˜
€
…
‡
x
|
‡
˜
€
…
buhar giri" sõcaklõ!õ
sensörü
Isõ kayna!õ giri" sõcaklõ!õ
sensörü yok
Emme pompasõ
solüsyon seviye
algõlayõcõsõ yok
Emme pompasõ
solüsyon seviye
algõlayõcõsõ
§
Kontrol
programõ
™
ˆ
˜
€
€
{
x
‡
—
x
y
x
|
u
u
~
€
…
Çalõ"ma
Bakõm
Brülör kontrolü ve arõza
giderme, termostatik valf
ve PID kontrol
…
€
”
x

ƒ
€
‡
x
€
—
{
—
ƒ
y
z
²
€
x

y
ƒ
‡
–
{
|
Isõ kayna!õ su servo valfi PID
regü

y
¯
x
zos giri" sõcaklõ!õ sensörü

Emme pompasõ solüsyon seviye
algõlayõcõsõ
~
†
¬
Isõ kayna!õ su giri" sõcaklõ!õ
sensörü
Emme pompasõ solüsyon
seviye algõlayõcõsõ
…
ƒ
‡
–
{
|
x

‚
{
‡
‡
x
€
—
{
—
ƒ
y
z
~
¬
²
€
x

y
¯
ƒ
‡
–
{
|

…

HTHE/LTHE kristalle"me
giderme kontrolü
Isõ e"anjörü
Isõ e"anjörü kristalle"me
kristalle"me giderme giderme kontrol
kontrol
Isõ e"anjörü kristalle"me giderme
kontrol
HTG solüsyon
seviyesine göre
solüsyon pompasõ
frekansõ kontrol
Jeneratör sõcaklõ!õna Jeneratör sõcaklõ!õna göre
solüsyon pompasõ kontrol
göre solüsyon
frekansõ
pompasõ kontrol
frekansõ
Jeneratör sõcaklõ!õna göre solüsyon
pompasõ kontrol frekansõ
Emme pompasõ kontrolü
yok
Emme pompasõ
kontrolü
So!utma/õsõtma/sõcak su sadece so!utma
yönlendirilmesi
yönlendirilmesi
Brülör görevlendirmesi ! buhar servo valfi
PID de!er
görevlendirmesi
" emme düzenleme
valfi de!er
yönlendirmesi
So!utma/õsõtma/sõcak su sadece so!utma
! su õsõtõcõsõnõ periyodik
olarak kesitini temizleyin
" HTG alev
borularõndaki kurumu
periyodik olarak
temizleyin
# brülör bakõmõ
$ yakõt sistemini kontrol
edin
Emme pompasõ kontrolü
Emme pompasõ kontrolü
sadece so!utma
yönlendirilmesi
sadece so!utma yönlendirilm
! õsõ kayna!õ su servo valfi
PID de!er görevlendirmesi
" emme düzenleme valfi
de!
! egzos servo valfi PID de!er
görevlendirmesi
" emme düzenleme valfi de!er
yönlendirmesi
sadece so!utma
sadece so!utma
x
€
–
˜
|
y
x
|
u
~
€
”
x
x
‡
~
! õsõ kayna!õ su tarafõnõ
! õsõ kayna!õ
periyodik olarak dü"ürün
yo!u"masõnõ
periyodik olarak test " õsõ kayna!õ su valfini ve õsõ
kayna!õ su sistemini kontrol
edin
edin
"
‰

ƒ
€
—
ƒ
y
z
~
|
~
—
†
‰

ƒ
€
‡
~
‡

x
”
†
„
{
|

€
{
y
x
u
~
|
~
|
~
x
!
ˆ
x
"
x

‚
{
‡
€
x

~
~
u
x
„
~
„

€

”
‡
~

’
…
€
~
x
–
{

u
‚
~
{
„
‡
{
‡
y
x
ƒ
€
€
ƒ
—
„
{

—
x
”
ƒ
~
y
z
~
|
‚
y
~
x
–
„
~
{
|
|

€
{
y
x
u
~
|
)
Ú
-
9.3
IFA Arõza gidermeler (Farklõlõklar DFA ile kõyaslanmõ"tõr)
±
Š
{
v
x
Arõzalar
Ž
x
ˆ
y
x
˜
€
‚
”
y
x
€
…
Buhar giri" sõcaklõ!õ sensörü hatasõ

‰
Œ
Yo!u"ma çõkõ" sõcaklõ!õ sensörü hatasõ
1. kablo kopuk veya hasarlõ
2. sõcaklõk modülü hatasõ
1. Kabloyu kontrol et veya de!i"tir.
2. De!i"tir
1. a"õrõ yüksek buhar basõncõ
2. HTG içindeki bakõr boru kesiti
daralmõ"
1. pompa motoru a"õrõ yük
korumasõnda
2. pompa arõzasõ
1. basõncõ normalle"tir
2. bakõr borunun kesitini normale
getir
Isõ kayna!õ su sõcaklõ!õ sensörü hatasõ ,
t
¢
Egzos giri" sõcaklõ!õ Sensör hatasõ
Isõ kayna!õ su çõkõ" sõcaklõ!õ Sensör hatasõ,
Ÿ
¶
›

‚
{
‡
‘
õkõ" sõcaklõ!õ Sensör hatasõ
£
Jeneratör sõcaklõ!õ Sensör hatasõ
¤
Yo!u"ma a"õrõ yüksek sõcaklõk
¥
Emme pompasõ arõzasõ
t
Ž

Isõ kayna!õ valf arõzasõ
‹
Ž
Ž
v
z
Ž
Ž
‚

x
y
”
~
–
{
™
®
u
x
„
v
‡

x
x
‰
„
x
€
‰
ƒ
~
€
–
„
{

„
€
x

u
~
|
—
x

x
€
”
~
„
€
˜
y
x
–
~
|
2. onarõn veya de!i"tirin
3. 3 fazõn gelmesini sa!layõn
€
1. onarõn veya de!i"tirin
2. onarõn veya de!i"tirin
1. valf mekanik arõzasõ
2. Aktüatör elektriksel arõzasõ
alev borularõnda veya
jeneratörde kurum nedeniyle kesit
daralmasõ
w
Egzos çõkõ" a"õrõ yüksek sõcaklõk
ƒ
Ž
Ž
~
v
‚
ƒ
”
ƒ
|
y
ƒ
„

€

”


x
”
~
‚
y
x
–
~
|
2. temiz egzos sa!layõn

Isõ kayna!õ suyu çõkõ" a"õrõ yüksek sõcaklõk
1. HTG içindeki bakõr borular veya
jeneratör kesit daralmasõ
2. õsõ kayna!õ su akõ" hõzõ çok yüksek
1. Kesitini açõn
2. õsõ kayna!õ su sõcaklõ!õnõ veya
basõncõ dü"ürün veya valfi bir
miktar kapatõn
Jeneratör a"õrõ yüksek sõcaklõk
1. õsõ kayna!õ su akõ" hõzõ çok yüksek
veya a"õrõ yüksek sõcaklõk
2. vakum durumu zayõf
3. so!utma suyu yetersiz veya
yüksek giri" sõcaklõ!õ veya so!utma
suyu bakõr borusu kesiti daralmõ"
1. õsõ kayna!õ sõcaklõ!õnõ veya basõncõ
dü"ürün veya valfi bir miktar
kapatõn
2. kaça!õ tespit edin ve giderin
3. so!utma suyu akõ" hõzõnõ artõrõn
veya giri" sõcaklõ!õnõ dü"ürün veya
bakõr borunun kesitini açõn
t
Not:
Buhar so!utucu
Egzos so!utucu
,
Sõcak Su so!utucu
w
x
„
„
ƒ
u
x
”
x
‡
{
!utucu
Ú
Ù
Bölüm 10 Satõ" sonrasõ Servisi
10.1 So#utucu Göreve Alõnmasõ
So!utucunun göreve alõnmasõ kalifiye servis mühendisi tarafõndan gerçekle"tirilmelidir.
10.2 Garanti
Garanti süresi, hangisi önce gelirse ; göreve alma tarihinden itibaren 12 ay veya B/L tarihinden itibaren 18 aydõr. Garanti süresi içinde
tüm onarõm ve bakõm masraflarõnõ BROAD üstlenmektedir. Mü"terilere, garanti geçerlik süresinden sonra, BROAD ile “ Yõllõk Servis
Anla"masõ “ imzalamalarõ önerilmektedir.
10.3 Periyodik Bakõm ve Yedek Parçalarõn De#i"imi
DFA dizaynõ kullanõm ömrü 20 yõldõr. “Sürekli Çalõ"ma”, yüksek güvenilirlik ve ekonomik çalõ"ma için bilimsel ve etkin periyodik bakõm
gereklidir. Bazõ insanlar periyodik bakõm ve parça de!i"tirmeyi ek maliyet olarak yanlõ" anlamaktadõrlar; bu büyük bir hatadõr. Gerçekte
en ekonomik ve en etkin yoldur. “Periyodik Bakõm Prosedürü”, “Üç aylõk Bakõm Kaydõ”, “Yõllõk Bakõm Kaydõ” ve “Parça De!i"tirme kaydõ”
gerektirmelerini sõkõca takip ederek a"a!õdakileri sa!lamak mümkündür:
a. Kesintisiz sürekli çalõ"ma
b. Sõfõr maliyetli bakõm
c. Dü"ük Yakõt ve Güç maliyetleri
d. Normal kullanõm ömrü
e. Maksimum Rahat çalõ"ma
Periyodik bakõm ve parça de!i"imi kalifiye servis mühendisi tarafõndan gerçekle"tirilmelidir.
10.4 Arõza Giderme
Arõza oranõ çok dü"üktür, ama yine de arõza kaçõnõlmazdõr. So!utucunun kapatõlmasõnõ gerektirmeyen arõzalar onarõlmalõ veya
giderilmelidir. E!er zamanõnda onarõlmaz ise, ayarlanan periyot geçtikten sonra so!utucu otomatik olarak kapanacaktõr. So!utucu arõzalõ
biçimde çalõ"tõkça daha fazla enerji harcayacak, ömrü kõsalacaktõr ve arõzanõn giderilmesi daha zorla"acaktõr. Tüm bakõm i"leri servis
mühendisi tarafõndan gerçekle"tirilmelidir. Arõza giderme yanõnda, sebebini bulup aynõ hatanõn tekrar olmasõndan sakõnmak gereklidir.
10.5 Ücret Politikasõ
Mü"terilere, BROAD ile “Yõllõk Servis Anla"masõ” imzalamalarõ önerilmektedir, ücreti so!utucunun modeli, fonksiyonu, miktarõ ve çalõ"ma
periyoduna ba!lõdõr. “Yõllõk Servis Anla"masõ” periyodik bakõm, arõza giderme vb. gibi tüm satõ" sonrasõ servisi kapsamaktadõr.
Herhangi bir makul olmayan ücret BROAD merkezine rapor edilebilir. Emme ile hava "artlandõrma endüstrisinde lider olarak BROAD,
satõ" sonrasõ servis ücret sistemini standartla"tõrmak sorumlulu!undadõr.
Ek: Makina Odasõ Operatörü için Tavsiyeler
a. Makina odasõnda durmaya gerek yoktur, ama makina odasõ kilitli olmalõdõr ve yetkili olmayan personelin girmesi yasaklanmalõdõr.
b. Her makina odasõ için en az 2 kalifiye operatör olmalõdõr.
c. Operatörlerin makina odasõnda durmasõ gerekmez, sadece düzenli kontrol gerçekle"tirilmelidir.
d. Operatörler ba"ka yarõm zamanlõ i"ler yapabilirler.
e. Mü"teriler makina odasõ yönetiminde, tam zamanlõ operatörler bulundurmaktansa BROAD’a güvenebilirler.
ANA PARÇA L!STES!
Š
{
v
{
Adõ
|
„
‡
~
–
{
|

°
‹
‹
Ž
w
™
x
–
€
x
y

~
„
‡
{
y
‡
–
{
|

w
™
®
u
x
–
ƒ
„
ƒ
€
ƒ
„
„
{
|
‡
ƒ
|

€
x
x
u
x
€
x
„
ž
‰

ƒ
€
—
x
„
{
|
‡
ƒ
|

€
x
Œ
…
‡
{
y
‡
–
{
|
€
…
x
†

”
x
„
…
‹

¡
w
™
x
–
€
x
y

~
„
‡
{
y
‡
–
{
|

¡
w
™
®
u
x
w
™
®
u
x
|
‰

ƒ
€
~
y
x
„
{
|
‡
ƒ
|

€
x
x
u
x
€
x
„
ž
‰

ƒ
€
—
x
Œ
…
„
{
|
‡
ƒ
|

€
x
‡
{
†
y
‡
–
{
|
€
…
t
Yo!u"turucu
Buharla"tõrõcõ
¢
‰
‡
‹
{
€
‰
x
€
w
¶
‹
¡
£
¥

Ž
¶
Isõtma suyu õsõtõcõsõ
Sõcak su õsõtõcõsõ
Solüsyon pompasõ
So!utucu akõ"kan pompasõ
¤
Ž
w
Ž
§
Ž

Ž
t
€
y

{
˜
ƒ

~
†
„
…
„

x
”
~
‚
y
x
”
x
‡
~
‡

x
”

–

|
ƒ

€
ƒ
|
‡
z
x
€
x

”
x
„
‹
x
–
€
x
y

~
„
‡
{
y
‡
–
{
|

w
™
—
x
¡
w
™
®
–
x
ƒ
„

ƒ
€
”
ƒ
„
…
So!utucu akõ"kan sirkülasyonu ve püskürtmesi (sprey) yapmak
HTG’ye õsõ temini
So!utucunun performansõnõ ve ömrünü garantilemek için yo!u"mayan
malzemeyi so!utucudan uzakla"tõrmak
€
”
x
Œ
…
·
”
‡
‹
›

LTG’de so!utucu akõ"kan buharõ yo!u"turmak
Dü"ük sõcaklõkta so!utulmu" su yapmak
Buharla"tõrõcõdan buhar emmek ve sõcaklõ!õ so!utma
HTG’den yüksek sõcaklõktaki konsantre solüsyon ile absorberden dü"ük
sõcaklõktaki seyreltik solüsyon arasõnda õsõ de!i"imi gerçekle"tirmek
LTG’den yüksek sõcaklõktaki konsantre solüsyon ile absorberden dü"ük
sõcaklõktaki seyreltik solüsyon arasõnda õsõ de!i"imi gerçekle"tirmek
Isõtma suyu üretmek
Sõcak su üretmek

Ÿ
x
~
SENSÖR L!STES!
Š
{
v
{
Adõ
Ž
So!utulmu" su giri" sõcaklõk sensörü (T1)
So!utulmu" su çõkõ" sõcaklõk sensörü (T2)

t
So!utulmu" su kalibrasyon sõcaklõk
sensörü (T2A)
So!utma suyu giri" sõcaklõk
¢
‡
x
|
‡
˜
€
…
Ÿ
w
t
¹
¸
So!utma suyu çõkõ" sõcaklõk sensörü (T4)
HTG sõcaklõk sensörü (T5)
›
HTG sõcaklõk kontrolü (T5A)
Egzos sõcaklõk sensörü (T6)
Sõcak su çõkõ" sõcaklõk sensörü * *
Isõtma suyu çõkõ" sõcaklõk sensörü (T8) *
£
¤
¥
Ž

Ž
Ž
‹

Ž
t
Ž
¢
Ž
Ÿ
Ž
›
Ž
¤
Ž
¥
™
„
€
LTHE giri" sõcaklõk sensörü (T11)
LTG kristalle"me sõcaklõk sensörü (T12)
Kontrol paneli sõcaklõk sensörü (T13)
So!utulmu" su akõ" svici (B1)
So!utulmu" su akõ" svici (B1A)
So!utma suyu akõ" svici (B2)
So!utulmu" su akõ" svici (B3)
£
Ž
‹
w

™
‡
{
y
‡
–
{
|

‡
x
—
~
–
x
ˆ
€
{
‰

“
•
Ž
¹

…




t
¸
So!utucu akõ"kan seviye probu (YK2)
Ž
Yo!u"maz malzeme probu (YK3)
Basõnç kontrol (GY)
§
€
y
˜
€

ƒ
‚
„
ƒ
‘
ƒ
„
u
x
u
x
„

˜
€
™
Ž
¹
Œ

¢

Ÿ

›
…
„
‡
~
–
{
|

…
¸
Ya! seviyesi Probu (SL)
Makina odasõ gaz kaça!õ dedektörü (SG2)
So!utulmu" su giri" sõcaklõ!õnõ algõlar
So!utma yükü düzenlemesini gerçekle"tirmek ve buharla"tõrõcõda bakõr boru
donmasõndan sakõnmak için so!utulmu" su çõkõ" sõcaklõ!õnõ algõlar
So!utulmu" su çõkõ" sõcaklõ!õ sapmasõ nedeniyle buharla"tõrõcõda boru
donmasõndan sakõnmak için so!utulmu" su çõkõ" sõcaklõ!õnõ kalibre eder
So!utma suyu giri" sõcaklõ!õnõn ayarlanandan daha yüksek olmasõndan
sakõnmak ve so!utma fanõnõn inverter kontrollü olmasõnõ gerçekle"tirmek için
so!utma suyu giri" sõcaklõ!õnõ algõlar
So!utma suyu çõkõ" sõcaklõ!õnõ algõlar
HTG sõcaklõ!õnõ algõlar ve HTG solüsyonunun kristalle"memesi için PLC’ye
sinyal gönderir
Brülörü do!rudan kapatarak HTG maksimum sõcaklõk korumasõnõ gerçekle"tirir.
A"õrõ yüksek sõcaklõ!õ önlemek için Egzos sõcaklõ!õnõ algõl
203°F’in üstüne çõkmamasõ için sõcak su çõkõ" sõcaklõ!õnõ algõlar
Isõtma yükü düzenlemesini gerçekle"tirmek için Isõtma suyu çõkõ" sõcaklõ!õnõ
algõlar
Enerji tasarrufu için ortam sõcaklõ!õnõ algõlar
HTHE’nin (HTG) kristalle"mesini görmek için HTG konsantre solüsyon çõkõ"
sõcaklõ!õnõ algõlar
LTHE’nin kristalle"mesini görmek için LTHE seyreltik solüsyonun giri" sõcaklõ!õnõ
algõlar
LTHE’nin kristalle"mesini görmek için LTHE (LTG) seyreltik solüsyonun çõkõ"
sõcaklõ!õnõ algõlar
Yüksek sõcaklõ!õn güvenirli!i, güvenli!i ve elektriksel komponentlerin ömrünü
etkilememesi , için kontrol paneli sõcaklõ!õnõ algõlar
Buharla"tõrõcõda boru donmasõnõ önlemek için so!utulmu" su akõ" hõzõnõ algõlar
Buharla"tõrõcõda boru donmasõnõ önlemek için so!utulmu" su akõ" hõzõnõ algõlar
So!utucu kapasitesini garantilemek için so!utma suyu akõ" hõzõnõ algõlar
3’üncü derece koruma gerçekle"tirmek için so!utulmu" su akõ" hõzõnõ algõlar
HTG solüsyonu seviyesini algõlar ve ve inverteri kontrol etmek için PLC’ye
sinyal gönderir, solüsyon sirkülasyon düzenlemesini ve HTG dü"ük solüsyon
seviye korumasõ gerçekle"tirir ve boru kõrõlmasõ sinyalini algõlar
So!utucu akõ"kan seviyesini algõlar ve brülörü ve so!utucu akõ"kan pompasõnõ
on/off kontrol etmek için PLC’ye sinyal gönderir, yük düzenlemesini
gerçekle"tirir ve so!utucu akõ"kan ta"masõnõ önler
solüsyon seviyesini otomatik temizleme sisteminin ayrõ bir kutusunda algõlar ve
PLC’ye sinyal gönderir.E!er doluysa, vakum pompasõnõ ve solenoid valfi
temizlemek üzere otomatik olarak ba"layacaktõr.
HTG a"õrõ basõnç korumasõ. A"õrõ basõnçta ise sinyal do!rudan PLC’ye
gönderilecektir.
Kaza olmasõnõ önlemek için gaz algõlanõnca brülörü durdurur.
günlük ya! tankõndaki tankõn seviyesini algõlamak için mü"teri tarafõndan takõlõr,
ina odasõndaki gaz borusunda kopukluk olmadõ!õnõ algõlamak için mü"teri
tarafõndan takõlõr. Kaza olmasõnõ önlemek için gaz kaça!õ algõlandõ!õnda bir fan
çalõ"tõrõlacaktõr
ƒ
Ortam sõcaklõk sensörü (T9)
istalle"me sõcaklõk sensörü (T10)
w
Ž
|
°
”
ƒ
„
Not: “**” olan parçalar õsõtma –so!utma tipi için de!ildir; “**” ve”*” sadece so!utma tipi için de!ildir.
€
v
VALF L!STES!

w
No.
Ó
~
ˆ
So!utma/
õsõtma sviç
valfi
Akõ"
düzenleme
valfi
Buhar açõ valfi (F3) *
Konsantre solüsyon açõ valfi (F4)*
Seyreltik solüsyon açõ valfi (F5)*
HTG konsantrasyon düzenleme valfi
(F6)
LTG konsantrasyon düzenleme valfi
(F7)
So!utucu akõ"kan düzenleme valfi (F8)
Di!er vakum So!utucu akõ"kan bypass valfi (F9)
Ô
Õ
Ö
×
Ø
Ù
valfleri
Ú
So!utucu akõ"kan örnek alma valfi
(F10)
Û
Ó
Ó
LTHE örnek alma valfi (F11)
LTHE örnek alma valfi (F12)
Seyreltik solüsyon örnek alma valfi
(F13)
Ana temizleme valfi (F14)
Direkt temizleme valfi (F15)
Toplama odasõ temizleme valfi (F16)
Ü
Ó
Ó
Ô
Ó
Õ
Ó
Ö
Ó
×
”
Adõ
ƒ
º
‘
Isõtma ve bakõm sõrasõnda gerekirse ana
kabu!u ayõrmak
Ý
Þ
Ä
â
ß
à
Ê
Þ
Ò
Ã
ß
Ä
à
»
Â
½
Ò
Ê
Ã
½
½
½
Ò
Î
Æ
»
Â
à
Ã
à
Ã
»
Ã
á
»
Â
Ò
¾
Â
¼
¿
¾
Ò
Î
»
Â
Ï
Â
Î
»
Ã
Â
á
»
Â
Ò
¾
Â
¼
¿
¾
Ò
Î
»
Â
Ï
Ï
Þ
ß
Ý
Þ
Ì
»
ß
Â
Ì
Ò
»
¾
Â
¾
¿
Ì
So!utucu akõ"kan püskürtme düzenlemesi
So!utucu akõ"kan suyunu absorbere baypas
etmek
So!utucu akõ"kanõ dõ"arõ almak; solüsyonu
konsantre etmek; so!utucu akõ"kanõn kirlilik
derecesini kontrol etmek
â
½
Regülasyondan sonra
setuskurlarõ sõkõn, vakum
valfine aittir
Ï
Â
¼
So!utmadaki açõk, vakum
valfine aittir
Ì
Ò
Æ
Â
»
Â
Ò
¼
¾
¿
Â
¼
Ã
Ò
¿
Ã
»
Ò
½
»
à
½
Ò
à
Î
Ò
»
Î
Â
»
Ï
Â
Â
Ï
Á
¿
Â
Á
Â
¿
Ã
Â
Ì
Ã
½
Ì
Ã
½
Æ
Ã
Ã
Æ
Ò
Ã
À
Á
Â
½
Ã
Â
Ä
Å
¿
Æ
Ã
Å
Ç
Å
Â
Å
Ò
Å
Solüsyon yükleme/bo"altma veya seyreltik
solüsyonun örneklenmesi
So!utucuyu veya ya! tutucuyu vakumlamak
Do!rudan so!utucuyu vakumlamak
Bakõm durumunda ve acil durumda
toplama odasõ ile dõ"arõsõnõn ba!lantõsõnõ
kesmek
È
¾
Ä
Ã
É
Ã
¼
Ã
Æ
Å
Ê
½
Ã
Æ
Ã
Å
Ç
Å
Â
Genellikle açõk, bakõm veya
acil bir durumda kapanõr
Ë
¿
Örnek alma temizleme valfi (F17)
Ó
Örnek "i"esini vakumlamak veya
vakummetre ile vakumu kontrol etmek
Í
HTG temizleme valfi (F18)
Ó
Ù
Ó
Ú
Ó
Û
Ô
Ü
Ô
Ó
Ô
Ô
Ô
Õ
Ô
Ö
Ô
Ø
Ô
Ù
Ú
Ô
Û
Õ
Ü
Õ
Ó
Õ
Ô
Õ
Õ
Î
Å
Í
¾
Ì
Ï
Æ
½
¾
Æ
¾
Ì
Ana bölüm basõnç valfi (F19)
Ana bölüm basõncõnõ kontrol etmek
HTG basõnç valfi (F20)
HTG basõncõnõ kontrol
Azot yükleme valfi (F21)
So!utucuya azot yüklemek
Ã
¼
Æ
Ã
Ì
Ð
æ
ƒ
y
ƒ
„

”
”
ƒ
y
z
~
–
y
x
ƒ
‘
~
Isõtõcõ su termostatik valf (F26) **
Isõtma suyu sõcaklõ!õnõ kararlõ tutmak
So!utulmu" su valfi (F1)
Buharla"tõrõcõdan geçen so!utulmu" suy
|
¾
|
Ç
Æ
¾
Ì
ä
Ì
¾
å
¾
Æ
¾
Ï
Ì
€
Isõtma suyu valfi (F2) *
Sõcak su so!utucusundan geçen sõcak su
akõ"õnõ açmak kapamak
So!utulmu" su tahliye valfi (F27)
E!er gerekiyorsa buharla"tõrõcõnõn bakõr
borularõndan suyun tahliye edilmesi
E!er gerekiyorsa absorber ve yo!u"turucu
bakõr borularõndan geçen suyu tahliye
etmek
Isõtma suyu õsõtõcõsõ bakõr borularõndan
geçen suyu tahliye etmek
Sõcak su õsõtõcõsõ bakõr borularõndan geçen
suyu tahliye etmek
So!utma suyu tahliye valfi (F28)
Ô
ã
Toplama odasõndaki yo!u"maz malzemeyi
otomatik olarak temizlemek
So!utucu akõ"kan solenoid valfi (F24) So!utucu akõ"kanõ absorbere bypass
yapmak
Sõcak su sõcaklõ!õnõ kararlõ tutmak
Sõcak su termostatik valf (F25) **
—
×
ß
Temizleme solenoid valfi (F22,F23)
{
Ô
Þ
Isõtma suyu tahliye valfi (F29)*
Sõcak su tahliye valfi (F30)**
So!utulmu" su havasõnõ atma valfi
(F31)
So!utma suyu havasõnõ atma valfi
(F32)
So!utulmu" su basõnç valfi (F33)
So!utma suyu basõnç valfi (F34)
Ì
Ã
Ï
Ì
¾
Æ
½
Ï
Æ
¾
Â
Ì
Í
Å
¾
Ì
Ç
Å
Ï
Â
Æ
Í
Æ
Ã
Ã
¼
Î
¿
¾
Ã
ile
ölçülmesi için açõlõr
Sadece HTG’nin
temizlenmesi için açõk
Çalõ"õrken genellikle kapalõ,
HTG basõncõnõ kontrol
ederken açõk
Çalõ"õrken kapalõ, ana kabuk
basõncõnõ kontrol ederken
açõk
Sadece so!utucuya azot
yüklerken açõk
Ø
Ý
Â
¾
¼
»
Æ
¾
¼
Å
Ì
Ñ
Ò
¾
Ä
Ã
É
Ã
¼
Ã
Æ
Å
Ê
½
Å
Ì
sõrasõnda açõlõr
Otomatik, sadece so!utucu
akõ"kan bypassõ sõrasõnda açõk
Sõcak su yüklemesini otomatik
takibeder ve düzenler
Isõtma suyu yüklemesini otomatik takibeder ve düzenler
So!utmada açõk, õsõtmada
kapalõ: mü"teri tarafõndan
temin edilir
So!utmada açõk, õsõtmada
kapalõ: mü"teri tarafõndan
temin edilir
So!utmada kapalõ
So!utmada açõk
Sõcak su giri"i sõrasõnda ve
çõkõ" valfleri kapalõ iken
so!utmada/ õsõtmada açõk
So!utulmu" su sistemindeki havayõ atmak
So!utma suyu sistemindeki havayõ atmak
So!utulmu" su basõnç kaybõnõ ölçmek
So!utma suyu basõnç kaybõnõ ölçmek
Not: “**” olan parçalar õsõtma –so!utma tipi için de!ildir; “**” ve”*” sadece so!utma tipi için de!ildir.
Sadece basõncõn ölçülmesi
sõrasõnda açõk
GÜVENL!K C!HAZLARI L!STES!
No.
w
~
Ó
ˆ
So!utulmu" su akõ"
svici (B1,

§
Ž
¹
ƒ
So!utulmu" su akõ"
svici (B3)
Basõnç kontrol
Ô
™
Õ
“
so!utulmu" su dü"ük akõ" hõzõ
durumunda bakõr borularõn
donmasõnõ önlemek (izin
verilen endü"ük akõ" hõzõndan
daha dü"ük)
ynõsõ
so!utulmu" su giri" borusu
Hatõrlatmalar
so!utulmu" su çõkõ" borusu
w
HTG’nin a"õrõ yüksek basõnçta
çalõ"masõnõ önlemek
Buharla"tõrõcõda bakõr borularõn
donmasõnõ önlemek
So!utulmu" su sõcaklõk
sensörü sapmasõ nedeniyle
buharla"tõrõcõda bakõr borularõn
donmasõnõ önlemek
So!utulmu" su çõkõ"
sõcaklõk sensörü (T2)
So!utulmu" su
kalibrasyon sõcaklõk
sensörü (T2A)
×
Yerle"tirme pozisyonu
So!utma pompasõ ile birlikte
ba!lõ
‹
¹
¸
Ö
Adõ
™
{
€
so!utulmu" su çõkõ" b

‡

so!utulmu" su çõkõ" borusu
‹
Ø
HTG sõcaklõk sensörü
(T5)
HTG a"õrõ yüksek sõcaklõ!õnõ ve
kristalle"me
HTG sõcaklõk kontrolü
(T5A)
Egzos sõcaklõk sensörü
(T6)
Sõcak su çõkõ" sõcaklõk
sensörü (T7)
Isõtma suyu çõkõ"
sõcaklõk sensörü (T8)
HTG kristalle"me probu
(T10)
HTG a"õrõ yüksek sõcaklõ!õnõ
önlemek
Baca kanalõnda a"õrõ õsõnma
nedeniyle yanmayõ önlemek
–
~
˜
|
y
x
”
x
w
™
w
™
„
‹
Ù
Ú
Û
Ó
Ó
Ü
Ó
•
Ó
Ô
Ó
Õ
{
|

€
{
y
ˆ
ƒ
w
™
‡
{
y
‡
–
{
|

‡
x
—
~
–
x
…
{
‰

“
•
Ž
¹
¸
Ó
Ö
Ó
×
So!utucu akõ"kan
seviye probu (YK2)
Brülör güvenlik cihazõ
Isõtma suyu çõkõ" borusu
HTG konsantre solüsyon çõkõ"
borusu
Kontrol kabininin a"õrõ yüksek
sõcaklõ!õ nedeniyle i"lem
güvenli!inin, elektriksel
komponentlerin güvenlik ve
çalõ"ma ömrünün olumsuz
etkilenmesini önlemek
HTG solüsyonunun olmamasõ
nedeniyle HTG hasarõnõ önlemek
So!utucu akõ"kan pompasõnda
bo"luk olu"masõnõ önlemek
|
‹
€
Sõcak su çõkõ" borusu
Sõcak suyun 203°F’den
yükse!e çõkmasõnõ önlemek
Isõtma suyunun 203°F’den
yükse!e çõkmasõnõ önlemek
HTG’nin hasar görmesini
önlemek
eli sõcaklõk
sensörü (T13)
ˆ
HTG egzos çõkõ"õ
¶
„
~
ˆ
”
ƒ
|
—
x
ˆ
x
€
‡
{
|
x
y
x
‚
ƒ
€
ƒ
•
w
Ó
Ù
Ó
Ú
|
Ó
ƒ
‡
—
~
‘
Û
$nverter
Ô
Ô
Ü
Ó
Ô
Ô
Ô
Õ
æ
So!utucu akõ"kan
pompasõ termik rölesi
sõ termik
rölesi
ƒ
„
~


”
{
€
ˆ

{
”
ˆ
ƒ
ƒ
Œ
Ayõrma diski
Ô
Ö
w
Ô
Ô
×
Ø
{
ˆ
€
ƒ
„
y
ƒ
”
ƒ
„
ƒ
‰
y
{
‡

Yõldõrõm çubu!u
Yangõn algõlama cihazõ
€
{
y
„
ƒ
‰
~
|
~
™
Buharla"tõrõcõdaki so!utucu akõ"kan
odasõ
{
|

€
{
y
„
ƒ
‰
~
|
~
ž
‰
€
y
˜
€
—
x

ƒ
‚
—
ƒ
y
z
~
…
x
y
”
x
‡
~
|
~
˜
|
y
x
”
x
„
Otomatik basõnç kaçõrma Brülör tutu"masõ veya baca
tõkanmasõ durumunda basõncõ
bo"altmak
Makina odasõ gaz
Gaz borularõnõn kaça!õ nedekaça!õ dedektörü (SG2) niyle olabilecek kazayõ önlemek


€

Ø
|
‹
•

Ó
{
So!utucu bakõmõ durumunda
gücü kesmek
$"lemin ba"arõsõz olmasõ
durumunda solüsyon pompasõ
ve inverterin korunmasõ
So!utucu akõ"kan pompasõna
a"õrõ yük gelmesini önlemek
Vakum pompasõna a"õrõ yük
gelmesini önlemek
Kõsa devre durumunda koruma
Anormal yüksek basõnç
durumunda personeli bve
ekipmanõ korumak
Elektririk kaça!õ durumunda
personeli ve ekipmanõ korumak
Yõldõrõm dü"mesinden
personeli ve ekipmanõ korumak
Makina odasõnda yangõn
kazasõ olmasõ durumunda
personeli ve ekipmanõ korumak
€

‰

Ön baca odasõ
Üstüne cisim koymayõn
Makina odasõ
Kullanõcõ tarafõndan
hazõrlanõr
•
{
|

€
{
y
„
ƒ
‰
~
|
~
$nverter kabini
•
{
|

€
{
y
„
ƒ
‰
~
|
~
•
{
|

€
{
y
„
ƒ
‰
~
|
~
|

€
{
y
„
ƒ
‰
~
|
~
|

€
{
y
„
ƒ
‰
~
|
~
•
{
‹
w
•
™
{
Baca çõkõ" deli!i ya!mur
koruyucusunun üstünde
Makina odasõ
Not: ! güvenlik ekipmanõnõ güvenlik de!erinin üstünde ayarlamak kesinlikle yasaktõr
" tüm güvenlik cihazlarõnõn güvenilirli!ine, düzenli kontrol yapõlarak özel dikkat sarfedilmelidir.
Kullanõcõ tarafõndan
hazõrlanõr
Kullanõcõ tarafõndan
hazõrlanõr
Kullanõcõ tarafõndan
hazõrlanõr
%52$'')$,;62ö878&8,6,7,&,¶1,1ù(0$6,
VXÕVÕWÕFÕVÕQGDQIW
X]D÷DNXUXOPXú
,VÕWPDVX\XÕVÕWÕFÕVÕ
6XÕVÕWÕFÕVÕQGDQIW
X]D÷DNXUXOPXú
6ÕFDNVXÕVÕWÕFÕVÕ
6ÕFDNVX
/7*'úNVÕFDNOÕNUHWLFL
VR÷XWPDVX
oÕNÕúÕ
(J]R]
<R÷XúPXúVX
hUHWLFL
VR÷XWXOPXú
ÕVÕWPDVXoÕNÕúÕ
<NVHNVÕFDNOÕNUHWLFLVL
(YDSRUDW|U
VR÷XWXOPXúÕVÕWPD
VXJLULúL
$EVRUEHU
VR÷XWPDVX\XJLULúL
0RWRULQ\DNÕW
*D]
GÕúDUÕ\DNXUXOPXú
0DNLQDRGDVÕ
KDYDODQGÕUPDIDQÕ
RWRPDWLNWHPL]OHPH
VLVWHPL
6R÷XWPDVX\XWDKOL\HYDOIL
6R÷XWPDVX\XWDPDPODPD
VX\XYDOIL
5WMCNKVGUKUCDKVNG[KEKXCNHK
QXPDUDOÕ
QXPDUDOÕ
VR÷XWXOPXúÕVÕWPD VR÷XWXOPXúÕVÕWPD
VX\XSRPSDVÕ 6ÕFDNVXSRPSDVÕ
VX\XSRPSDVÕ
QXPDUDOÕVR÷XWPD QXPDUDOÕVR÷XWPD
VX\XSRPSDVÕ 6R÷XWPDIDQÕ
VX\XSRPSDVÕ
LQYHUWHULOH
.RGX
7 6R÷XWXOPXúVXJLULúVÕFDNOÕNVHQV|U
7 6R÷XWXOPXú VX oÕNÕú VÕFDNOÕN VHQV|U
7$ 6R÷XWXOPXúVXNDOLEUDV\RQVÕFDNOÕN
VHQV|U
7 6R÷XWPDVX\XJLULúVÕFDNOÕNVHQV|U
7 6R÷XWPDVX\XoÕNÕúVÕFDNOÕNVHQV|U
7 +7*VÕFDNOÕNVHQV|U3/&¶\H
7$ +7*VÕFDNOÕNNRQWUROEUO|UH
7 (J]RVVÕFDNOÕNVHQV|U
7 6ÕFDNVXoÕNÕúVÕFDNOÕNVHQV|U
7 ,VÕWPDVX\XoÕNÕúVÕFDNOÕNVHQV|U
7 2UWDPVÕFDNOÕNVHQV|U
7 +7*NULVWDOOHúPHVHQV|U
7 /7+(VH\UHOWLNVROV\RQJLULúVÕFDNOÕN
VHQV|U
7 /7*NULVWDOOHúPHVHQV|U
7 .RQWUROSDQHOLVÕFDNOÕNVHQV|U
% 6R÷XWXOPXúVXDNÕúVYLFL
%$ 6R÷XWXOPXúVXDNÕúVYLFL
% 6R÷XWPDVX\XDNÕúVYLFL
% 6R÷XWXOPXúVXDNÕúVYLFL
1RWODU
*<
<.
<.
<.
)5
)5
,19
76
3/&
.)
53
63
93
&*
&*
3*
3*
5'
)
%DVÕQoNRQWURO
+7*VROV\RQXVHYL\HSUREX
6R÷XWXFXDNÕúNDQVHYL\HSUREX
<R÷XúPD]PDO]HPHSUREX
VR÷XWXFXDNÕúNDQWHUPLNU|OHVL
YDNXPSRPSDVÕWHUPLNU|OHVL
VROV\RQSRPSDVÕLQYHUWHUL
'RNXQPDWLNHNUDQ
SURJUDPODQDELOLUPDQWÕNVDOGHQHWOH\LFL
NRQWUROSDQHOLKDYDODQGÕUPDIDQÕ
6R÷XWXFXDNÕúNDQSRPSDVÕ
6ROV\RQ SRPSDVÕ
9DNXPSRPSDVÕ
.DUÕúÕP J|VWHUJHVL
.DUÕúÕP J|VWHUJHVL
%DVÕQo VDDWL
%DVÕQo VDDWL
$\ÕUPDGLVNL
6R÷XWXOPXúVXYDOIL
6R÷XWPDVX\X
E\SDVVYDOIL
øQWHUQHW
%LQDRWRPDV\RQVLVWHPL
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
6R÷XWPDVX\XYDOIL
%XKDUYDOIL
.RQVDQWUHVROV\RQYDOIL
6H\UHOWLNVROV\RQYDOIL
+7*NRQVDQWUDV\RQG]HQOHPHYDOIL
/7*NRQVDQWUDV\RQG]HQOHPHYDOIL
6R÷XWXFXDNÕúNDQG]HQOHPHYDOIL
6R÷XWXFXDNÕúNDQE\SDVVYDOIL
6R÷XWXFXDNÕúNDQ|UQHNDOPDYDOIL
/7+(|UQHNDOPDYDOIL
+7+(|UQHNDOPDYDOIL
VH\UHOWLNVROV\RQ|UQHNDOPDYDOIL
$QDWHPL]OHPHYDOIL
'LUHNWWHPL]OHPHYDOIL
+DYDNXWXVXYDOIL
gUQHNDOPDWHPL]OHPHYDOIL
+7*WHPL]OHPHYDOIL
$QD NÕVÕP EDVÕQo YDOIL
+7*EDVÕQoYDOIL
%52$'WHPLQNDSVDPÕ
77YH7KDULFLQGHWPNRPSRQHQWOHUIDEULNDGDPRQWHHGLOGLYHJ|UHY\DSWÕUÕOGÕ
³´LúDUHWOLNRPSRQHQWOHUVR÷XWXOPXúYHVDGHFHÕVÕWPDWLSLVLVWHPOHUGHGDKLOGH÷LOGLU
³´YH³´LúDUHWOLNRPSRQHQWOHUVDGHFHVR÷XWPDWLSLVLVWHPOHUGHGDKLOGH÷LOGLU
ùHPDoLIWOL\DNÕWVLVWHPOLVR÷XWXFX\XJ|VWHUPHNWHGLUH÷HUWHNOL\DNÕWVLVWHPOLLVHVDGHFH
LOJLOLPRWRULQJD]ERUXODPDVLVWHPOHULWHPLQHGLOPHOLGLU
) $]RW\NOHPHYDOIL
) 7HPL]OHPHVROHQRLGYDOIL
) 7HPL]OHPHVROHQRLGYDOIL
) 6R÷XWXFXDNÕúNDQVROHQRLGYDOIL
) 6ÕFDNVXWHUPRVWDWLNYDOIL
) ,VÕWPDVX\XWHUPRVWDWLNYDOIL
) 6R÷XWXOPXúVXWDKOL\HYDOIL
) 6R÷XWPDVX\XWDKOL\HYDOIL
) ,VÕWPDVX\XWDKOL\HYDOIL
) 6ÕFDNVXWDKOL\HYDOIL
) 6R÷XWXOPXúVXKDYDVÕQÕDOPDYDOIL
) 6R÷XWPDVX\XKDYDVÕQÕDOPDYDOIL
) 6R÷XWXOPXúVXEDVÕQoYDOIL
) 6R÷XWPDVX\XEDVÕQoYDOIL
%0 %UO|U
)5 %UO|UWHUPLNU|OHVL
%& %UO|UNRQWURO
6* %UO|UJD]NDoD÷ÕGHGHNW|U
6* 0DNLQDRGDVÕJD]NDoD÷ÕGHGHNW|U
.DEORWLSL BBBBBBBBB DNWDW|UVLQ\DOoÕNÕúÕ
BBBBBBBBB VHQV|UVLQ\DOJLULúL
BBBBBBBBB LOHWLúLPVLQ\DOL
%)
%)
%)
%)
%)
3
3
35
*
%)
%)
%)
%)
3
25
*
*
23
60
3
*D]NUHVHOYDQDVÕ
$QDJD]VROHQRLGYDOIL
dDOÕúPDJD]VROHQRLGYDOIL
$WHúOHPHJD]VROHQRLGYDOIL
*D]NHOHEHNYDOIL
*D]EDVÕQFÕVYLFLPLQLPXP
*D]EDVÕQFÕVYLFLPDNVLPXP
*D]EDVÕQFÕUHJODW|U
*D]ILOWUHVL
<DNÕWVROHQRLGYDOIL
<DNÕWVROHQRLGYDOIL
<DNÕWILOWUHVLWDKOL\HYDOIL
<DNÕWILWOHUVLKDYDVÕQÕDOPDYDOIL
<DNÕW EDVÕQFÕ VYLFL
<DNÕWUHJODW|U
<DNÕWILOWUHVL
<DNÕWILOWUHVL
<DNÕWSRPSDVÕ
+DYDGDPSHULVHUYRPRWRUX
+DYD EDVÕQFÕ VYLFL
%52$'ø.ø.$'(0(%8+$562ö878&868ù(0$6,
/7*'úNVÕFDNOÕNUHWLFL
VR÷XWPDVX
oÕNÕúÕ
%XKDUJLULú
hUHWLFL
<NVHNVÕFDNOÕNUHWLFLVL
VR÷XWXOPXú
ÕVÕWPDVXoÕNÕúÕ
VR÷XWXOPXú
ÕVÕWPDVXJLULúL
VR÷XWPDVX\X
JLULúL
$EVRUEHU
<R÷XúPXúVX
oÕNÕúÕ
<R÷XúPXúVX
ÕVÕHúDQM|U
RWRPDWLNWHPL]OHPH
VLVWHPL
GÕúDUÕ\DNXUXOPXú
6R÷XWPDVX\XWDKOL\HYDOIL
6R÷XWPDVX\XWDPDPODPDVX\XYDOIL
QXPDUDOÕVR÷XWPD
VX\XSRPSDVÕ
QXPDUDOÕVR÷XWPD
VX\XSRPSDVÕ
.RGX
7 6R÷XWXOPXúVXJLULúVÕFDNOÕNVHQV|U
7 6R÷XWXOPXúVXoÕNÕúVÕFDNOÕNVHQV|U
7$ 6R÷XWXOPXúVXNDOLEUDV\RQVÕFDNOÕNVHQV|U
7 6R÷XWPDVX\XJLULúVÕFDNOÕNVHQV|U
7 6R÷XWPDVX\XoÕNÕúVÕFDNOÕNVHQV|U
7 +7*VÕFDNOÕNVHQV|U
7 \R÷XúPXúVXoÕNÕúVÕFDNOÕNVHQV|U
7 EXKDUJLULúVÕFDNOÕNVHQV|U
7 2UWDPVÕFDNOÕNVHQV|U
7 +7*NULVWDOOHúPHVHQV|U
7 /7+(VH\UHOWLNVROV\RQJLULúVÕFDNOÕN
VHQV|U
7 /7*NULVWDOOHúPHVHQV|U
7 .RQWUROSDQHOLVÕFDNOÕNVHQV|U
% 6R÷XWXOPXúVXDNÕúVYLFL
%$ 6R÷XWXOPXúVXDNÕúVYLFL
% 6R÷XWPDVX\XDNÕúVYLFL
6R÷XWPDIDQÕ
LQYHUWHULOH
5WMCNKVGUK
UCDKVNG[KEKXCNHK
QXPDUDOÕVR÷XWXOPXú
ÕVÕWPDVX\XSRPSDVÕ
%52$'WHPLQNDSVDPÕ
7KDULFLQGHWPNRPSRQHQWOHUIDEULNDGDPRQWHHGLOGLYHJ|UHY\DSWÕUÕOGÕ
QXPDUDOÕVR÷XWXOPXú
ÕVÕWPDVX\XSRPSDVÕ
øQWHUQHW
%LQDRWRPDV\RQVLVWHPL
% 6R÷XWXOPXúVXDNÕúVYLFL
*< %DVÕQoNRQWURO
<. +7*VROV\RQXVHYL\HSUREX
<. 6R÷XWXFXDNÕúNDQVHYL\HSUREX
<. <R÷XúPD]PDO]HPHSUREX
)5 VR÷XWXFXDNÕúNDQWHUPLNU|OHVL
)5 YDNXPSRPSDVÕWHUPLNU|OHVL
,19 VROV\RQSRPSDVÕLQYHUWHUL
76 'RNXQPDWLNHNUDQ
3/& SURJUDPODQDELOLUPDQWÕNVDOGHQHWOH\LFL
.) NRQWUROSDQHOLKDYDODQGÕUPDIDQÕ
53 6R÷XWXFXDNÕúNDQSRPSDVÕ
63 6ROV\RQSRPSDVÕ
93 9DNXPSRPSDVÕ
&* .DUÕúÕPJ|VWHUJHVL
&* .DUÕúÕPJ|VWHUJHVL
1RWODU
6R÷XWPDVX\X
E\SDVVYDOIL
3*
3*
5'
*
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
%DVÕQoVDDWL
%DVÕQoVDDWL
$\ÕUPDGLVNL
%XKDUILOWUHVL
+7*NRQVDQWUDV\RQG]HQOHPHYDOIL
/7*NRQVDQWUDV\RQG]HQOHPHYDOIL
6R÷XWXFXDNÕúNDQG]HQOHPHYDOIL
6R÷XWXFXDNÕúNDQE\SDVVYDOIL
6R÷XWXFXDNÕúNDQ|UQHNDOPDYDOIL
/7+(|UQHNDOPDYDOIL
+7+(|UQHNDOPDYDOIL
VH\UHOWLNVROV\RQ|UQHNDOPDYDOIL
$QDWHPL]OHPHYDOIL
'LUHNWWHPL]OHPHYDOIL
+DYDNXWXVXYDOIL
gUQHNDOPDWHPL]OHPHYDOIL
.DEORWLSL BBBBBBBBB DNWDW|UVLQ\DOoÕNÕúÕ
BBBBBBBBB VHQV|UVLQ\DOJLULúL
BBBBBBBBB LOHWLúLPVLQ\DOL
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
+7*WHPL]OHPHYDOIL
$QDNÕVÕPEDVÕQoYDOIL
+7*EDVÕQoYDOIL
$]RW\NOHPHYDOIL
7HPL]OHPHVROHQRLGYDOIL
7HPL]OHPHVROHQRLGYDOIL
6R÷XWXFXDNÕúNDQVROHQRLGYDOIL
6R÷XWXOPXúVXWDKOL\HYDOIL
6R÷XWPDVX\XWDKOL\HYDOIL
6R÷XWXOPXúVXKDYDVÕQÕDOPDYDOIL
6R÷XWPDVX\XKDYDVÕQÕDOPDYDOIL
6R÷XWXOPXúVXEDVÕQoYDOIL
6R÷XWPDVX\XEDVÕQoYDOIL
%XKDUNDSDQÕ
\R÷XPXúVXE\SDVVYDOIL
EXKDUVHUYRYDOIL
%52$'ø.ø.$'(0(6,&$.6862ö878&868
/7*'úNVÕFDNOÕNUHWLFL
VR÷XWPDVX
oÕNÕúÕ
ÕVÕND\QD÷ÕVXJLULúL
hUHWLFL
ÕVÕND\QD÷ÕVXoÕNÕúÕ
<NVHNVÕFDNOÕNUHWLFLVL
VR÷XWXOPXú
ÕVÕWPDVXoÕNÕúÕ
VR÷XWXOPXú
ÕVÕWPDVXJLULúL
VR÷XWPDVX\X
JLULúL
$EVRUEHU
RWRPDWLNWHPL]OHPH
VLVWHPL
GÕúDUÕ\DNXUXOPXú
6R÷XWPDVX\XWDKOL\HYDOIL
6R÷XWPDVX\XWDPDPODPDVX\XYDOIL
QXPDUDOÕVR÷XWPD
VX\XSRPSDVÕ
QXPDUDOÕVR÷XWPD
VX\XSRPSDVÕ
.RGX
7 6R÷XWXOPXúVXJLULúVÕFDNOÕNVHQV|U
7 6R÷XWXOPXúVXoÕNÕúVÕFDNOÕNVHQV|U
7$ 6R÷XWXOPXúVXNDOLEUDV\RQVÕFDNOÕNVHQV|U
7 6R÷XWPDVX\XJLULúVÕFDNOÕNVHQV|U
7 6R÷XWPDVX\XoÕNÕúVÕFDNOÕNVHQV|U
7 +7*VÕFDNOÕNVHQV|U3/&¶\H
7 ,VÕND\QD÷ÕVX\XoÕNÕúVÕFDNOÕNVHQV|U
7 6ÕFDNVXoÕNÕúVÕFDNOÕNVHQV|U
7 2UWDPVÕFDNOÕNVHQV|U
7 +7*NULVWDOOHúPHVHQV|U
7 /7+(VH\UHOWLNVROV\RQJLULúVÕFDNOÕNVHQV|U
7 /7*NULVWDOOHúPHVHQV|U
7 .RQWUROSDQHOLVÕFDNOÕNVHQV|U
% 6R÷XWXOPXúVXDNÕúVYLFL
%$ 6R÷XWXOPXúVXDNÕúVYLFL
% 6R÷XWPDVX\XDNÕúVYLFL
1RWODU
%
*<
<.
<.
<.
)5
)5
,19
76
3/&
.)
53
63
93
&*
&*
6R÷XWPDIDQÕ
LQYHUWHULOH
5WMCNKVGUK
UCDKVNG[KEKXCNHK
QXPDUDOÕVR÷XWXOPXú QXPDUDOÕVR÷XWXOPXú
ÕVÕWPDVX\XSRPSDVÕ
ÕVÕWPDVX\XSRPSDVÕ
6R÷XWXOPXúVXDNÕúVYLFL
%DVÕQoNRQWURO
+7*VROV\RQXVHYL\HSUREX
6R÷XWXFXDNÕúNDQVHYL\HSUREX
<R÷XúPD]PDO]HPHSUREX
VR÷XWXFXDNÕúNDQWHUPLNU|OHVL
YDNXPSRPSDVÕWHUPLNU|OHVL
VROV\RQSRPSDVÕLQYHUWHUL
'RNXQPDWLNHNUDQ
SURJUDPODQDELOLUPDQWÕNVDOGHQHWOH\LFL
NRQWUROSDQHOLKDYDODQGÕUPDIDQÕ
6R÷XWXFXDNÕúNDQSRPSDVÕ
6ROV\RQSRPSDVÕ
9DNXPSRPSDVÕ
.DUÕúÕPJ|VWHUJHVL
.DUÕúÕPJ|VWHUJHVL
%52$'WHPLQNDSVDPÕ
7KDULFLQGHWPNRPSRQHQWOHUIDEULNDGDPRQWHHGLOGLYHJ|UHY\DSWÕUÕOGÕ
6R÷XWPDVX\X
E\SDVVYDOIL
øQWHUQHW
%LQDRWRPDV\RQVLVWHPL
3*
3*
5'
*
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
%DVÕQoVDDWL
%DVÕQoVDDWL
$\ÕUPDGLVNL
ÕVÕND\QD÷ÕVXILOWUHVL
+7*NRQVDQWUDV\RQG]HQOHPHYDOIL
/7*NRQVDQWUDV\RQG]HQOHPHYDOIL
6R÷XWXFXDNÕúNDQG]HQOHPHYDOIL
6R÷XWXFXDNÕúNDQE\SDVVYDOIL
6R÷XWXFXDNÕúNDQ|UQHNDOPDYDOIL
/7+(|UQHNDOPDYDOIL
+7+(|UQHNDOPDYDOIL
VH\UHOWLNVROV\RQ|UQHNDOPDYDOIL
$QDWHPL]OHPHYDOIL
'LUHNWWHPL]OHPHYDOIL
+DYDNXWXVXYDOIL
gUQHNDOPDWHPL]OHPHYDOIL
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
+7*WHPL]OHPHYDOIL
$QDNÕVÕPEDVÕQoYDOIL
+7*EDVÕQoYDOIL
$]RW\NOHPHYDOIL
7HPL]OHPHVROHQRLGYDOIL
7HPL]OHPHVROHQRLGYDOIL
6R÷XWXFXDNÕúNDQVROHQRLGYDOIL
6R÷XWXOPXúVXWDKOL\HYDOIL
6R÷XWPDVX\XWDKOL\HYDOIL
6R÷XWXOPXúVXKDYDVÕQÕDOPDYDOIL
6R÷XWPDVX\XKDYDVÕQÕDOPDYDOIL
6R÷XWXOPXúVXEDVÕQoYDOIL
6R÷XWPDVX\XEDVÕQoYDOIL
EXKDUVHUYRYDOIL
ÕVÕND\QD÷ÕVX\XVHUYRYDOIL
.DEORWLSL BBBBBBBBB DNWDW|UVLQ\DOoÕNÕúÕ
BBBBBBBBB VHQV|UVLQ\DOJLULúL
BBBBBBBBB LOHWLúLPVLQ\DOL
%52$'ø.ø.$'(0((*=2662ö878&868
,VÕWPDVX\XÕVÕWÕFÕVÕ
VXÕVÕWÕFÕVÕQGDQIW
X]D÷DNXUXOPXú
/7*'úNVÕFDNOÕNUHWLFL
VR÷XWPDVX
oÕNÕúÕ
(J]R]JLULúL
hUHWLFL
VR÷XWXOPXú
ÕVÕWPDVXoÕNÕúÕ
(J]R]oÕNÕúÕ
<NVHNVÕFDNOÕNUHWLFLVL
VR÷XWXOPXúÕVÕWPD
VXJLULúL
VR÷XWPDVX\XJLULúL
RWRPDWLNWHPL]OHPH
VLVWHPL
GÕúDUÕ\DNXUXOPXú
6R÷XWPDVX\XWDKOL\HYDOIL
6R÷XWPDVX\X
WDPDPODPDVX\XYDOIL
QXPDUDOÕVR÷XWPD
VX\XSRPSDVÕ
QXPDUDOÕVR÷XWPD
VX\XSRPSDVÕ
.RGX
7 6R÷XWXOPXúVXJLULúVÕFDNOÕNVHQV|U
7 6R÷XWXOPXúVXoÕNÕúVÕFDNOÕNVHQV|U
7$ 6R÷XWXOPXúVXNDOLEUDV\RQVÕFDNOÕNVHQV|U
7 6R÷XWPDVX\XJLULúVÕFDNOÕNVHQV|U
7 6R÷XWPDVX\XoÕNÕúVÕFDNOÕNVHQV|U
7 +7*VÕFDNOÕNVHQV|U3/&¶\H
7 (J]RVJLULúVÕFDNOÕNVHQV|U
7 ,VÕWPDVX\XoÕNÕúVÕFDNOÕNVHQV|U
7 2UWDPVÕFDNOÕNVHQV|U
7 +7*NULVWDOOHúPHVHQV|U
7 /7+(VH\UHOWLNVROV\RQJLULúVÕFDNOÕNVHQV|U
7 /7*NULVWDOOHúPHVHQV|U
7 .RQWUROSDQHOLVÕFDNOÕNVHQV|U
% 6R÷XWXOPXúVXDNÕúVYLFL
%$ 6R÷XWXOPXúVXDNÕúVYLFL
% 6R÷XWPDVX\XDNÕúVYLFL
% 6R÷XWXOPXúVXDNÕúVYLFL
1RWODU
6R÷XWPDIDQÕ
LQYHUWHULOH
*<
<.
<.
<.
)5
)5
,19
76
3/&
.)
53
63
93
&*
&*
3*
3*
5WMCNKVGUK
UCDKVNG[KEKXCNHK
QXPDUDOÕVR÷XWXOPXú QXPDUDOÕVR÷XWXOPXú
ÕVÕWPDVX\XSRPSDVÕ
ÕVÕWPDVX\XSRPSDVÕ
%DVÕQoNRQWURO
+7*VROV\RQXVHYL\HSUREX
6R÷XWXFXDNÕúNDQVHYL\HSUREX
<R÷XúPD]PDO]HPHSUREX
VR÷XWXFXDNÕúNDQWHUPLNU|OHVL
YDNXPSRPSDVÕWHUPLNU|OHVL
VROV\RQSRPSDVÕLQYHUWHUL
'RNXQPDWLNHNUDQ
SURJUDPODQDELOLUPDQWÕNVDOGHQHWOH\LFL
NRQWUROSDQHOLKDYDODQGÕUPDIDQÕ
6R÷XWXFXDNÕúNDQSRPSDVÕ
6ROV\RQSRPSDVÕ
9DNXPSRPSDVÕ
.DUÕúÕPJ|VWHUJHVL
.DUÕúÕPJ|VWHUJHVL
%DVÕQoVDDWL
%DVÕQoVDDWL
%52$'WHPLQNDSVDPÕ
6R÷XWPDVX\X
E\SDVVYDOIL
øQWHUQHW
%LQDRWRPDV\RQVLVWHPL
5'
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
$\ÕUPDGLVNL
6R÷XWXOPXúVXYDOIL
6R÷XWPDVX\XYDOIL
%XKDUYDOIL
.RQVDQWUHVROV\RQYDOIL
6H\UHOWLNVROV\RQYDOIL
+7*NRQVDQWUDV\RQG]HQOHPHYDOIL
/7*NRQVDQWUDV\RQG]HQOHPHYDOIL
6R÷XWXFXDNÕúNDQG]HQOHPHYDOIL
6R÷XWXFXDNÕúNDQE\SDVVYDOIL
6R÷XWXFXDNÕúNDQ|UQHNDOPDYDOIL
/7+(|UQHNDOPDYDOIL
+7+(|UQHNDOPDYDOIL
VH\UHOWLNVROV\RQ|UQHNDOPDYDOIL
$QDWHPL]OHPHYDOIL
'LUHNWWHPL]OHPHYDOIL
+DYDNXWXVXYDOIL
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
gUQHNDOPDWHPL]OHPHYDOIL
+7*WHPL]OHPHYDOIL
$QDNÕVÕPEDVÕQoYDOIL
+7*EDVÕQoYDOIL
$]RW\NOHPHYDOIL
7HPL]OHPHVROHQRLGYDOIL
7HPL]OHPHVROHQRLGYDOIL
6R÷XWXFXDNÕúNDQVROHQRLGYDOIL
,VÕWPDVX\XWHUPRVWDWLNYDOIL
6R÷XWXOPXúVXWDKOL\HYDOIL
6R÷XWPDVX\XWDKOL\HYDOIL
,VÕWPDVX\XWDKOL\HYDOIL
6R÷XWXOPXúVXKDYDVÕQÕDOPDYDOIL
6R÷XWPDVX\XKDYDVÕQÕDOPDYDOIL
6R÷XWXOPXúVXEDVÕQoYDOIL
6R÷XWPDVX\XEDVÕQoYDOIL
.DEORWLSL BBBBBBBBB DNWDW|UVLQ\DOoÕNÕúÕ
7YH7KDULFLQGHWPNRPSRQHQWOHUIDEULNDGDPRQWHHGLOGLYHJ|UHY\DSWÕUÕOGÕ
BBBBBBBBB VHQV|UVLQ\DOJLULúL
³´LúDUHWOLNRPSRQHQWOHUVDGHFHVR÷XWPDWLSLVLVWHPOHUGHGDKLOGH÷LOGLU
BBBBBBBBB LOHWLúLPVLQ\DOL
%52$'7(..$'(0(%8+$562ö878&868ù(0$6,
<R÷XúWXUXFX
VR÷XWPDVXoÕNÕúÕ
%XKDUJLULú
<R÷XúPXúVXoÕNÕúÕ
hUHWLFL
6R÷XWXOPXúÕVÕWPD
VX\XoÕNÕúÕ
6R÷XWXOPXúÕVÕWPD
VX\XJLULúL
(YDSRUDWRU
$EVRUEHU
6R÷XWPDVXJLULúL
,VÕHúDQM|U
RWRPDWLNWHPL]OHPHVLVWHPL
GÕúDUÕ\DNXUXOPXú
6R÷XWPDVX\XWDKOL\HYDOIL
6R÷XWPDVX\XWDPDPODPDVX\XYDOIL
QXPDUDOÕVR÷XWPD
VX\XSRPSDVÕ
QXPDUDOÕVR÷XWPD
VX\XSRPSDVÕ
.RGX
7 6R÷XWXOPXúVXJLULúVÕFDNOÕNVHQV|U
7 6R÷XWXOPXúVXoÕNÕúVÕFDNOÕNVHQV|U
7$ 6R÷XWXOPXúVXNDOLEUDV\RQVÕFDNOÕNVHQV|U
7 6R÷XWPDVX\XJLULúVÕFDNOÕNVHQV|U
7 6R÷XWPDVX\XoÕNÕúVÕFDNOÕNVHQV|U
7 MHQHUDW|UVÕFDNOÕNVHQV|U
7 \R÷XúPXúVXoÕNÕúVÕFDNOÕNVHQV|U
7 EXKDUJLULúVÕFDNOÕNVHQV|U
7 2UWDPVÕFDNOÕNVHQV|U
7 HúDQM|UVH\UHOWLNVROV\RQJLULúVÕFDNOÕNVHQV|U
7 MHQHUDW|UNULVWDOOHúPHVHQV|U
7 .RQWUROSDQHOLVÕFDNOÕNVHQV|U
% 6R÷XWXOPXúVXDNÕúVYLFL
%$ 6R÷XWXOPXúVXDNÕúVYLFL
% 6R÷XWPDVX\XDNÕúVYLFL
1RWODU
6R÷XWPDIDQÕ
LQYHUWHULOH
%
*<
<.
<.
)5
)5
)5
,19
76
3/&
.)
53
63
93
$3
5WMCNKVGUK
UCDKVNG[KEKXCNHK
QXPDUDOÕVR÷XWXOPXú QXPDUDOÕVR÷XWXOPXú
ÕVÕWPDVX\XSRPSDVÕ
ÕVÕWPDVX\XSRPSDVÕ
6R÷XWXOPXúVXDNÕúVYLFL
%DVÕQoNRQWURO
6R÷XWXFXDNÕúNDQVHYL\HSUREX
<R÷XúPD]PDO]HPHSUREX
VR÷XWXFXDNÕúNDQWHUPLNU|OHVL
YDNXPSRPSDVÕWHUPLNU|OHVL
DEVRUEHUSRPSDVÕWHUPLNU|OHVL
VROV\RQSRPSDVÕLQYHUWHUL
'RNXQPDWLNHNUDQ
SURJUDPODQDELOLUPDQWÕNVDOGHQHWOH\LFL
NRQWUROSDQHOLKDYDODQGÕUPDIDQÕ
6R÷XWXFXDNÕúNDQSRPSDVÕ
6ROV\RQSRPSDVÕ
9DNXPSRPSDVÕ
$EVRUEHUSRPSDVÕ
%52$'WHPLQNDSVDPÕ
7KDULFLQGHWPNRPSRQHQWOHUIDEULNDGDPRQWHHGLOGLYHJ|UHY\DSWÕUÕOGÕ
6R÷XWPDVX\X
E\SDVVYDOIL
øQWHUQHW
%LQDRWRPDV\RQVLVWHPL
&*
3*
3*
*
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
.DUÕúÕPJ|VWHUJHVL
%DVÕQoVDDWL
%DVÕQoVDDWL
%XKDUILOWUHVL
NRQVDQWUDV\RQG]HQOHPHYDOIL
6R÷XWXFXDNÕúNDQG]HQOHPHYDOIL
6R÷XWXFXDNÕúNDQE\SDVVYDOIL
6R÷XWXFXDNÕúNDQ|UQHNDOPDYDOIL
NRQVDQWUHVROV\RQ|UQHNDOPDYDOIL
VH\UHOWLNVROV\RQ|UQHNDOPDYDOIL
$QDWHPL]OHPHYDOIL
'LUHNWWHPL]OHPHYDOIL
+DYDNXWXVXYDOIL
gUQHNDOPDWHPL]OHPHYDOIL
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
$QDNÕVÕPEDVÕQoYDOIL
$]RW\NOHPHYDOIL
7HPL]OHPHVROHQRLGYDOIL
7HPL]OHPHVROHQRLGYDOIL
6R÷XWXFXDNÕúNDQVROHQRLGYDOIL
6R÷XWXOPXúVXWDKOL\HYDOIL
6R÷XWPDVX\XWDKOL\HYDOIL
6R÷XWXOPXúVXKDYDVÕQÕDOPDYDOIL
6R÷XWPDVX\XKDYDVÕQÕDOPDYDOIL
6R÷XWXOPXúVXEDVÕQoYDOIL
6R÷XWPDVX\XEDVÕQoYDOIL
%XKDUNDSDQÕ
\R÷XúPXúVXE\SDVVYDOIL
EXKDUVHUYRYDOIL
.DEORWLSL BBBBBBBBB DNWDW|UVLQ\DOoÕNÕúÕ
BBBBBBBBB VHQV|UVLQ\DOJLULúL
BBBBBBBBB LOHWLúLPVLQ\DOL
%52$'7(..$'(0(6,&$.6862ö878&868ù(0$6,
<R÷XúWXUXFX
VR÷XWPDVXoÕNÕúÕ
ÕVÕND\QD÷ÕVXoÕNÕúÕ
ÕVÕND\QD÷ÕVXJLULúL
hUHWLFL
6R÷XWXOPXúÕVÕWPD
VX\XoÕNÕúÕ
6R÷XWXOPXúÕVÕWPD
VX\XJLULúL
$EVRUEHU
6R÷XWPDVXJLULúL
,VÕHúDQM|U
RWRPDWLNWHPL]OHPHVLVWHPL
GÕúDUÕ\DNXUXOPXú
6R÷XWPDVX\XWDKOL\HYDOIL
6R÷XWPDVX\XWDPDPODPDVX\XYDOIL
QXPDUDOÕVR÷XWPD
VX\XSRPSDVÕ
QXPDUDOÕVR÷XWPD
VX\XSRPSDVÕ
6R÷XWPDIDQÕ
LQYHUWHULOH
5WMCNKVGUK
UCDKVNG[KEKXCNHK
6R÷XWPDVX\X
E\SDVVYDOIL
QXPDUDOÕVR÷XWXOPXú QXPDUDOÕVR÷XWXOPXú
ÕVÕWPDVX\XSRPSDVÕ
ÕVÕWPDVX\XSRPSDVÕ
øQWHUQHW
%LQDRWRPDV\RQVLVWHPL
.RGX
7 6R÷XWXOPXúVXJLULúVÕFDNOÕNVHQV|U
7 6R÷XWXOPXúVXoÕNÕúVÕFDNOÕNVHQV|U
7$ 6R÷XWXOPXúVXNDOLEUDV\RQVÕFDNOÕNVHQV|U
7 6R÷XWPDVX\XJLULúVÕFDNOÕNVHQV|U
7 6R÷XWPDVX\XoÕNÕúVÕFDNOÕNVHQV|U
7 MHQHUDW|UVÕFDNOÕNVHQV|U
7 ,VÕND\QD÷ÕVX\XoÕNÕúVÕFDNOÕNVHQV|U
7 ,VÕND\QD÷ÕVX\XJLULúVÕFDNOÕNVHQV|U
7 2UWDPVÕFDNOÕNVHQV|U
7 HúDQM|UVH\UHOWLNVROV\RQJLULúVÕFDNOÕNVHQV|U
7 MHQHUDW|UNULVWDOOHúPHVHQV|U
7 .RQWUROSDQHOLVÕFDNOÕNVHQV|U
% 6R÷XWXOPXúVXDNÕúVYLFL
%$ 6R÷XWXOPXúVXDNÕúVYLFL
1RWODU
%
%
*<
<.
<.
)5
)5
)5
,19
76
3/&
.)
53
63
6R÷XWPDVX\XDNÕúVYLFL
6R÷XWXOPXúVXDNÕúVYLFL
%DVÕQoNRQWURO
6R÷XWXFXDNÕúNDQVHYL\HSUREX
<R÷XúPD]PDO]HPHSUREX
VR÷XWXFXDNÕúNDQWHUPLNU|OHVL
YDNXPSRPSDVÕWHUPLNU|OHVL
DEVRUEHUSRPSDVÕWHUPLNU|OHVL
VROV\RQSRPSDVÕLQYHUWHUL
'RNXQPDWLNHNUDQ
SURJUDPODQDELOLUPDQWÕNVDOGHQHWOH\LFL
NRQWUROSDQHOLKDYDODQGÕUPDIDQÕ
6R÷XWXFXDNÕúNDQSRPSDVÕ
6ROV\RQSRPSDVÕ
%52$'WHPLQNDSVDPÕ
7KDULFLQGHWPNRPSRQHQWOHUIDEULNDGDPRQWHHGLOGLYHJ|UHY\DSWÕUÕOGÕ
93
$3
&*
3*
3*
*
)
)
)
)
)
)
)
)
9DNXPSRPSDVÕ
$EVRUEHUSRPSDVÕ
.DUÕúÕPJ|VWHUJHVL
%DVÕQoVDDWL
%DVÕQoVDDWL
ÕVÕND\QD÷ÕVXILOWUHVL
NRQVDQWUDV\RQG]HQOHPHYDOIL
6R÷XWXFXDNÕúNDQG]HQOHPHYDOIL
6R÷XWXFXDNÕúNDQE\SDVVYDOIL
6R÷XWXFXDNÕúNDQ|UQHNDOPDYDOIL
NRQVDQWUHVROV\RQ|UQHNDOPDYDOIL
VH\UHOWLNVROV\RQ|UQHNDOPDYDOIL
$QDWHPL]OHPHYDOIL
'LUHNWWHPL]OHPHYDOIL
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
+DYDNXWXVXYDOIL
gUQHNDOPDWHPL]OHPHYDOIL
$QDNÕVÕPEDVÕQoYDOIL
$]RW\NOHPHYDOIL
7HPL]OHPHVROHQRLGYDOIL
7HPL]OHPHVROHQRLGYDOIL
6R÷XWXFXDNÕúNDQVROHQRLGYDOIL
6R÷XWXOPXúVXWDKOL\HYDOIL
6R÷XWPDVX\XWDKOL\HYDOIL
6R÷XWXOPXúVXKDYDVÕQÕDOPDYDOIL
6R÷XWPDVX\XKDYDVÕQÕDOPDYDOIL
6R÷XWXOPXúVXEDVÕQoYDOIL
6R÷XWPDVX\XEDVÕQoYDOIL
ÕVÕND\QD÷ÕVX\XVHUYRYDOIL
.DEORWLSL BBBBBBBBB DNWDW|UVLQ\DOoÕNÕúÕ
BBBBBBBBB VHQV|UVLQ\DOJLULúL
BBBBBBBBB LOHWLúLPVLQ\DOL
%52$'7(..$'(0((*=2662ö878&868ù(0$6,
<R÷XúWXUXFX
VR÷XWPDVXoÕNÕúÕ
HJ]R]JLULúL
HJ]R]oÕNÕúÕ
hUHWLFL
6R÷XWXOPXúÕVÕWPD
VX\XoÕNÕúÕ
6R÷XWXOPXúÕVÕWPD
VX\XJLULúL
(YDSRUDWRU
$EVRUEHU
6R÷XWPDVXJLULúL
,VÕHúDQM|U
RWRPDWLNWHPL]OHPHVLVWHPL
GÕúDUÕ\DNXUXOPXú
6R÷XWPDVX\XWDKOL\HYDOIL
QXPDUDOÕVR÷XWPD
VX\XSRPSDVÕ
6R÷XWPDVX\XWDPDPODPDVX\XYDOIL
5WMCNKVGUK
UCDKVNG[KEKXCNHK
QXPDUDOÕVR÷XWPDVX\X
SRPSDVÕ
QXPDUDOÕVR÷XWXOPXú QXPDUDOÕVR÷XWXOPXú
ÕVÕWPDVX\XSRPSDVÕ
ÕVÕWPDVX\XSRPSDVÕ
6R÷XWPDIDQÕ
LQYHUWHULOH
6R÷XWPDVX\X
E\SDVVYDOIL
øQWHUQHW
%LQDRWRPDV\RQVLVWHPL
.RGX
7 6R÷XWXOPXúÕVÕWPDVXJLULúVÕFDNOÕNVHQV|U
7 6R÷XWXOPXúÕVÕWPDVXoÕNÕúVÕFDNOÕNVHQV|U
7$ 6R÷XWXOPXúÕVÕWPDVXNDOLEUDV\RQVÕFDNOÕNVHQV|U
7 6R÷XWPDVX\XJLULúVÕFDNOÕNVHQV|U
7 6R÷XWPDVX\XoÕNÕúVÕFDNOÕNVHQV|U
7 MHQHUDW|UVÕFDNOÕNVHQV|U
7 (J]R]JLULúVÕFDNOÕNVHQV|U
7 2UWDPVÕFDNOÕNVHQV|U
7 HúDQM|UVH\UHOWLNVROV\RQJLULúVÕFDNOÕNVHQV|U
7 MHQHUDW|UNULVWDOOHúPHVHQV|U
7 .RQWUROSDQHOLVÕFDNOÕNVHQV|U
% 6R÷XWXOPXúVXDNÕúVYLFL
%$ 6R÷XWXOPXúVXDNÕúVYLFL
% 6R÷XWPDVX\XDNÕúVYLFL
1RWODU
%
*<
<.
<.
)5
)5
)5
,19
76
3/&
.)
53
63
93
6R÷XWXOPXúVXDNÕúVYLFL
%DVÕQoNRQWURO
6R÷XWXFXDNÕúNDQVHYL\HSUREX
<R÷XúPD]PDO]HPHSUREX
VR÷XWXFXDNÕúNDQWHUPLNU|OHVL
YDNXPSRPSDVÕWHUPLNU|OHVL
DEVRUEHUSRPSDVÕWHUPLNU|OHVL
VROV\RQSRPSDVÕLQYHUWHUL
'RNXQPDWLNHNUDQ
SURJUDPODQDELOLUPDQWÕNVDOGHQHWOH\LFL
NRQWUROSDQHOLKDYDODQGÕUPDIDQÕ
6R÷XWXFXDNÕúNDQSRPSDVÕ
6ROV\RQSRPSDVÕ
9DNXPSRPSDVÕ
%52$'WHPLQNDSVDPÕ
$3
&*
3*
3*
)
)
)
)
)
)
)
)
)
$EVRUEHUSRPSDVÕ
.DUÕúÕPJ|VWHUJHVL
%DVÕQoVDDWL
%DVÕQoVDDWL
NRQVDQWUDV\RQG]HQOHPHYDOIL
6R÷XWXFXDNÕúNDQG]HQOHPHYDOIL
6R÷XWXFXDNÕúNDQE\SDVVYDOIL
6R÷XWXFXDNÕúNDQ|UQHNDOPDYDOIL
NRQVDQWUHVROV\RQ|UQHNDOPDYDOIL
VH\UHOWLNVROV\RQ|UQHNDOPDYDOIL
$QDWHPL]OHPHYDOIL
'LUHNWWHPL]OHPHYDOIL
+DYDNXWXVXYDOIL
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
gUQHNDOPDWHPL]OHPHYDOIL
$QDNÕVÕPEDVÕQoYDOIL
$]RW\NOHPHYDOIL
7HPL]OHPHVROHQRLGYDOIL
7HPL]OHPHVROHQRLGYDOIL
6R÷XWXFXDNÕúNDQVROHQRLGYDOIL
,VÕWPDVX\XWHUPRVWDWLNYDOIL
6R÷XWXOPXúVXWDKOL\HYDOIL
6R÷XWPDVX\XWDKOL\HYDOIL
6R÷XWXOPXúVXKDYDVÕQÕDOPDYDOIL
6R÷XWPDVX\XKDYDVÕQÕDOPDYDOIL
6R÷XWXOPXúVXEDVÕQoYDOIL
6R÷XWPDVX\XEDVÕQoYDOIL
6R÷XWPDÕVÕWPDVYLoYDOIL
.DEORWLSL BBBBBBBBB DNWDW|UVLQ\DOoÕNÕúÕ
7KDULFLQGHWPNRPSRQHQWOHUIDEULNDGDPRQWHHGLOGLYHJ|UHY\DSWÕUÕOGÕ
BBBBBBBBB VHQV|UVLQ\DOJLULúL
³´LúDUHWOLNRPSRQHQWOHUVDGHFHVR÷XWPDWLSLVLVWHPOHUGHGDKLOGH÷LOGLU
BBBBBBBBB LOHWLúLPVLQ\DOL
6ø67(0.21752/9(.$%8/7$%/268
0úWHULNRGX
0DNLQDRGDVÕQGDJD] \DQJÕQNRUXPD
JHUHNWLUPHOHULQHX\JXQ
EDVÕQFÕGúPHVL
VX\X WDPDPHQ WDKOL\H
7DKOL\H
HGHELOL\RU
EDNÕPJHUHNWLUPHOHULQH
%RúOXN
X\X\RU
DoÕNELoLPGH\|Q
%RUXODU
LúDUHWOHPHOHULLOHPDQWÕNOÕ
GD÷ÕOÕPYHERUXoDSODUÕ
VD÷ODP J]HO YH WLWUHúLP \RN
%RUXWXWWXUPDODUÕ
,VÕL]RODV\RQX
VR÷XWPD VX\X
VLVWHPLLoLQJHUHNOL
GH÷LO
6R÷XNL]RODV\RQX
ODVWLNPDO]HPH
ROPD]
SDVODQPD]LOHNDSODQPÕú
VLOLVLNDVLGILEHUNXOODQÕQoHOLN
YH\D DOPLQ\XP SODND
6XSRPSDVÕNDoD÷Õ
aGDPODGDNLND
VR÷XWXOPXúÕVÕWPDVX
SRPSDVÕLoLQNXWXOXSRPSD
WDYVL\H HGLOLU
0DNLQDRGDVÕQGD
VÕFDNOÕNYHQHP
$\GÕQODWPD
0DNLQDQÕQ\HUL
6HYL\H
=HPLQ GXYDUODU
VÕFDNOÕNƒ)aƒ)
QHP
WPHNLSPDQJ|UOHELOL\RU
VD÷ODP
ER\DOÕ YH\D G|úHQPLú
*D]EDVÕQFÕ
'D÷ÕWÕFÕERUX
32 LOH X\XPOX
aIWEUO|UGHQX]DNOÕ÷Õ
.DoDNGHGHNW|U
WHVWL JHoWL
VSUPHIDQÕLOHLOLúNLOL
ILOWUHQLQJ|]DUDOÕ÷ÕWHVWLJHoWL
%RUXEDVÕQFÕWHVWL
%DVÕQo|OoHU
|OoPH PHVDIHVL YH KDVVDVL\HWL
JHUHNWLUPHOHULNDUúÕOÕ\RU
gOoPH PHVDIHVL YH KDVVDVL
\HWL úDUWQDPHOHUL NDUúÕOÕ\RU
D\QÕVÕ
dHN YDOI
%RUX ERúDOWPD YDOIL
QRUPDO
HQDOWSR]LV\RQGD
ø]RODV\RQPRWRULQ
WDQNÕQÕQWHPL]OL÷L
<DNÕWWDQNÕKDYDODQ
GÕUPD YDOIL
<DNÕW GROGXUPD YDOIL
SDVROPDPDVÕYHJHQHO
WHPL]OLN
G]JQYHGÕúDUÕ\|QOHQGLULOPLú
G]JQ
<DNÕW VHYL\H VHQV|U
<DNÕWDNÕú|OoHU
GHELPHWUH
*QON\DNÕWWDQNÕ
*QON\DNÕWWDQNÕ
VHYL\H |OoHU
*QON\DNÕWWDQNÕ
\NVHNOL÷L
<DNÕWERUXVXNDoDN
WHVWL YH WHPL]OL÷L
<DNÕWSRPSDVÕGHQHPH
oDOÕúPDVÕ
)LOWUH
J|]OHPLoLQX\JXQ
\DNÕWWDQNÕQDGROGXUXODQ\DNÕWÕ
|Oo\RU
NDSDVLWH LKWL\DFD \HWHUOL
J|]OHPLoLQX\JXQ
)LOWUH
$NÕú|OoHU
0RWRULQVLVWHPL
WPERUXODPDODUGDL]RODV\RQ
DoÕ÷Õ \RN YH YDOIOHU
\R÷XúPDGDQVDNÕQÕOPÕú
EUO|UGHQLQoGDKD\NVHN
tSVLJEDVÕQo
GLúOLSRPSDWDYVL\HHGLOLU
PHVK V|NOPH\H X\JXQ
%DúOÕN
(J]R]VLVWHPL
L\L KDYDODQGÕUPD NRNX \RN
.DWH
JRUL
%DFD
6WDQGDUW
6RQXo
ED÷ÕPVÕ]YH\DRWXUWPDWLSL
\NVHN GLUHQFL \RN
NRQWUROYHNDEXOLoLQX\JXQ
7RSODPDNROHNW|U
WDKOL\H ERUXVX
L\L WDKOL\H HGLOPLú
dHOLNEDFDÕVÕL]RODV\RQX ƒ)¶HGD\DQDELOHFHN
PDO]HPH
5]JDU NRUX\XFXVX
\D÷PXUXQ JLUHPH\HFH÷L
\D÷PXUNDSD÷Õ
úHNLOGH
<ÕOGÕUÕPoXEX÷X
WRSUDNODPDGLUHQFLd:
6R÷XWPDNXOHVLQHX]DNOÕN VHYL\H!IW 9H\D
\NVHNOLN!IW
6XVLVWHPLJHQHOPDGGH
+DYDODQGÕUPD
6RQXo
%RUXEDVÕQoWHVWL
oDOÕúPDEDVÕQFÕQÕQNDWÕ
*LULúoÕNÕúWHUPRPHWUHVL
PHVDIH|OoPYHKDVVDVOÕ÷Õ
JHUHNWLUPHOHULNDUúÕOÕ\RU
*LULúoÕNÕú YDOI YH\D VX
SRPSDVÕ
6XSRPSDVÕoÕNÕúÕoHN
YDOIL
*LULúoÕNÕú
WLWUHúLP HPLFL
*LULúoÕNÕú YDOIL
DoÕOPDYHNDSDQPDVÕ
LúDUHWOHUOHX\JXQ
QRUPDO
d IW
DoÕOPDYHNDSDQPDVÕ
LúDUHWOHUOHX\JXQNDSDQ
GÕNWDQVRQUDNDoDN\RN
7DKOL\HERUXVX
J|]OHJ|UOHELOLUWDKOL\HQRNWDVÕQD
VR÷XWXOPXúVX YH VR÷XWPD
$\QÕ VLVWHPGH oRNOX
VX\X JLULúLQH VHUYR YDOI
QLWHOHU
\HUOHúWLULQ
7RSODPDNROHNW|U
GHPRQWDMLoLQX\JXQ
¡a¡PP´a´
6R÷XWXFXJLULúILOWUHVL
2WRPDWLNVXWDPDPODPD QRUPDO
FLKD]Õ
6XGHELPHWUHVL
PHVDIH |OoP YH KDVVD
VL\HW JHUHNOHUL NDUúÕOÕ\RU
JHUH÷LNDUúÕOÕ\RUt 6XDNÕúKÕ]Õ
*HQOHúPHPRGX
*HQOHúPH ERUXVX YDOIL
6R÷XWXOPXúÕVÕWÕODQVX
%DúOÕN
6HUL1XPDUDVÕ
LQFLNRQWURONDEXOWDULKL QFNRQWURONDEXOWDULKL
6R÷XWPD VX\X
*D]VLVWHPL
0DNLQDRGDVÕ
.DWH
JRUL
6WDQGDUW
9DOI \RN
*HQOHúPHVXWDQNÕWDúPD
ERUXVX
2WRPDWLNKDYDODQGÕUPD
YDOIL
,VÕWPD VX\X JYHQOLN
YDOIL
,VÕWPDVX\XVÕFDNOÕ÷Õ
VHQV|U
6R÷XWXFXVXSRPSDVÕ
LQYHUWHUL
2WRPDWLN WDKOL\H WHUWLEDWÕ
6XNDOLWHVLVWDELOL]DW|U
\ROOX VHUYR YDOI
*|]OHPLoLQX\JXQ
6R÷XWXFXQXQHQHUMLVL
6XVLVWHPLLOHWLPNRQWURO
NRQWUROSDQHOLQLQDOWÕQGDQNDEORODPD
GRQDWÕOPÕúGHQHPHROXPOX
QFNDGHPHDQWLIUL]
NRUXPDVÕ
WRSUDNODPDGLUHQFL
KD]ÕUED÷ODQPÕúGHQHPH
ROXPOX
(QVWQRNWDL\L
KDYDODQGÕUPD
dDOÕúPDEDVÕQFÕQÕQNDWÕ
6R÷XWXFXGDQLQoX]DNWD
JoJHUH÷LNDUúÕOÕ\RU
QRUPDO
RWRPDWLN WDPDPODPD
QRUPDO
VR÷XWPDNXOHVLIDQLQYHUWHUL JoJHUH÷LNDUúÕOÕ\RU
VR÷XWPDNXOHVLVX
QRUPDO
RWRPDWLN WDPDPODPDVÕ
*YHQOLN YDOIL
oDOÕúPDEDVÕQFÕQÕQNDWÕ
6XWDPDPODPDYH
HQ \NVHN SR]LV\RQ
JHQOHúPHVXWDQNÕ
VR÷XWXFXGDQIWX]DNWD
6ÕFDNOÕNVHQV|U
6XLúOHPHFLKD]Õ
GRQDWÕOPÕú
6ÕFDNVX
6LVWHPPKHQGLVOLNWDULKLLQFLNRQWURONDEXOWDULKL
1R
6R÷XWXFX0RGHOL
(OHNWULNYH\DQJÕQNRUXPDVÕ
0úWHUL
PRWRUHNLSPDQÕWRSUDNODPDVÕ
D\DUODQPÕú \DQJÕQ
X\JXQ QLWHOLNWH
NRUXPDFLKD]Õ
JD]NDoD÷ÕGHGHNW|U
QRUPDO
WHOHIRQKDWWÕYH\DD÷NDEORVX GRQDWÕOPÕú
LQFLNRQWURONDEXOGH÷HUOHQGLUPHVL
VR÷XWXFXJ|UHYHDOÕQPDGDQ|QFH
LQFLNRQWURONDEXOGH÷HUOHQGLUPHVL
VR÷XWXFXJ|UHYHDOÕQPDGDQ|QFH
QFNRQWURONDEXOGH÷HUOHQGLUPHVL
VR÷XWXFXJ|UHYHDOÕQGÕNWDQVRQUD
.RQWUROHGLOGLNDEXOHGLOGL
.RQWUROHGLOGLNDEXOHGLOGL
.RQWUROHGLOGLNDEXOHGLOGL
7DULK
7DULK
1RW³QLWHOLNOL´´\HULQHNR\PD´³WHNUDU\DSÕQ´YH\D³QLWHOL÷L\HWHUVL]´QLWHOHPHOHUL³GH÷HUOHQGLUPH´LoLQGLU
0KHQGLVOLNILUPDVÕYHoDOÕúDQODU
.RQWUROHGHQNDEXOHGHQ
7DULK
*g5(9/(1'ø50(+$=,5/,..21752//ø67(6ø
0úWHUL
6HUYLVGHSDUWPDQÕ
6HUYLVPKHQGLVL
0úWHUL
.RGX
0RGHO
6HULQXPDUDVÕ
1R +D]ÕUOÕN%DúOÕNODUÕ
7DPDPODQPÕú7DPDPODQPD
PÕú
7DPDPODQ7DPDPODQ
PÕúPDPÕú
1R +D]ÕUOÕN%DúOÕNODUÕ
'
'
2SHUDW|UJ|UHYOHQGLULOPHVLYHH÷LWLPL
0HUGLYHQ IW
<DNÕWÕQYH\DÕVÕWPDND\QD÷ÕQÕQ
\HUOHúWLULOPHVL
DGHWQHPGHQHWNLOHQPH\HQÕúÕOGDN
+DYDúDUWODQGÕUPDVLVWHPLQLQNXUXOPDVÕ
YHGHQHPHoDOÕúPDVÕ
1LWHOL÷LX\JXQ\NVHNKÕ]YDNXP
SRPSDVÕ\D÷ÕJDO
/L%UVROV\RQKD]ÕUODQPDVÕ
6ROV\RQ%52$'GH÷LOVHNLP\DVDO
DQDOL]L
%LUVXWDQNÕYH\DSODVWLNNRYDtJDO
3DVODQPD]oHOLNILOWUHPHVKIWð
0DNLQDRGDVÕQGDNLERUXODPDVLVWHPLLoLQ
EDNÕPDOHWOHUL
(OHNWULNND\QD÷ÕYHJD]LOHNHVPHLoLQ
NRPSOHWDNÕP
$]RW VHUYLV PKHQGLVL WDUDIÕQGDQ
RQD\ODQPÕú
RILVPDVDVÕYHVDQGDO\H
2NVLMHQYHRNVLMHQERUXODUÕLoLQIW
EDVÕQoGúUPHFLKD]Õ
\HUWHPL]OHPHLoLQELUVHWPDO]HPH
0DNLQDRGDVÕQGDVXPXVOXNODUÕYH
KRUWXPODUÕ
WHUPRPHWUHOHUƒ)
ƒ)
ƒ)
GHWHUMDQ YH\D VDEXQ VROV\RQX
JDO
PDNLQDRGDVÕQÕQWHOHIRQQXPDUDVÕ
X]DNWDQNRQWUROLoLQWHOHIRQLQWHUQHW
,3DGUHVL
OEVEH]UXORWXYDOHWND÷ÕGÕ
7DPDPODQPDPÕúEDúOÕNODULoLQDoÕNODPDODU
øP]D
7DULK
1RW M 6R÷XWXFXQXQJ|UHYHDOÕQPDVÕQGDQJQ|QFHIRUPXGROGXUXS%52$'VHUYLVGHSDUWPDQÕQDYH\DVHUYLVPKHQGLVLQHSRVWDLOH
YH\DIDNVLOHJ|QGHUPHQL]LQD]LNoHTKECGFGTK\
N (÷HUVROV\RQVR÷XWXFX\D\NOHQPLúVHYHPDGGHOHULoLQKD]ÕUOÕNJHUHNPH]
68.$/ø7(6ø67$1'$5',
6R÷XWPD VX\X YH WDPDPODPD VX\X *%7
0DGGHOHU
S+ƒ)
6R÷XWPDVX\X
7DPDPODPDVX\X
8\JXQROPDPDKDOLQGHRODVÕ]DUDU
VWDQGDUGÕ
VWDQGDUGÕ
.RUR]\RQ
7ÕNDQPD
a
a
oRNGúN
oRN\NVHN
B
øOHWNHQOLN
ƒ)P6IW
&,
SSP
62
SSP
S+
SSP&D&2
B
6HUWOLN
SSP&D&2
B
)H
SSP
6
SSP
+D\ÕU
+D\ÕU
B
1+
SSP
B
6L2
SSP
B
B
B
1RWODU M 8\JXQROPDPDKDOLQGHRODVÕ]DUDU8\JXQROPDPDKDOLQGH]DUDUV|]NRQXVXGH÷LO
N VR÷XWPDVX\XVLVWHPLQLNRUR]\RQGDQWÕNDQPDGDQYHYLVNR]LWHGHQNRUXPDNLoLQVXNDOLWHVLVDELWOH\LFLLODYHHGLOHELOLU
O NLUOLOLNOHULQWRUWXODúPDVÕQÕ|QOHPHNLoLQVR÷XWPDVX\XNÕVPHQGHúDUMHGLOHELOLUYH\DWDPDPHQGH÷LúWLULOHELOLU
P 6R÷XWXOPXúVX\XÕVÕWPDVX\XYHVÕFDNVXLoLQEXWDEOR\DEDúYXUXODELOLU
6R÷XWPD VX\X 6R÷XWXOPXúÕVÕWPD VX\X VÕFDN VX YH WDPDPODPD VX\X NDOLWH VWDQGDUGÕ -,6 % -5$,$-6$
0DGGHOHU
6R÷XWPDVX\X
%LU
GHID
6LUNODV 7DPDPOD %LU
\RQ VX\X PDVX\X GHID
$QDPDGGHOHU
6LUNODV\RQ
S+
ƒ)
6R÷XWXOPXú
VX
6LUNODV\RQ
ƒ)¶QLQ
DOWÕQGD
ƒ)
,VÕWPD
VX\X
7DPDP
ODPD
'úNVÕFDNOÕN
ÕVÕWPDVX\X
5KTM×NCU 7DPDP
[QP UW[W ODPDVX\X
u(`
u(
øOHWNHQOLN
ƒ)P6IW
&,SSP
62SSP
S+
SSP&D&2
*HQHOVHUWOLN
SSP&D&2
5HIHUDQV0DGGHOHUL
&DVHUWOL÷L
&D&2
6L2SSP
)HSSP
&XSSP
6SSP
1+SSP
&,SSP
&2SSP
5VCDKNKVG
GPFGMUK
1RW8\JXQROPDPDKDOLQGHRODVÕ]DUDU8\JXQROPDPDKDOLQGH]DUDUV|]NRQXVXGH÷LO
<NVHNVÕFDNOÕNÕVÕWPD
VX\X
5KTM×NCU[QP 7DPDPOD
PDVX\X
UW[W
u(`u(
2ODVÕ
]DUDUOÕOÕN
.RUR]\RQ 7ÕNDQPD
/L%U62/h6<218ødø1'2<08ù%8+$5%$6,1&,
Q
V\R
QWUD o
QVD DVÕQ
.R
%
6ÕFDNOÕN
1RWEDVÕQFÕQELULPLLQo+2¶GXU
/L%U62/h6<218.5ø67$//(ù0((ö5ø6ø
.ULVWDOL]DV\RQ
6ÕYÕ
6ÕFDNOÕN
\R÷XQOXN ,EIW
.RQVDQWUDV\RQ .RQVDQWUDV\RQ NWOH
$ELGHL+UUL\HW&DGùHKLW$KPHW6RN0HFLGL\HN|\øú0U]
.DW1R3.0HFLGL\HN|\ø67$1%8/
7HO
7HO)D[
HPDLOWUDQVNOLPD#WUDQVNOLPDFRPZHEZZZWUDQVNOLPDFRP
%52$'$,5&21',7,21,1*
&<%(5 72:(5 +$,',$1 ',675,&7 %(,-,1* &+,1$ 7HO )D[ =LS
%52$' 72:1 &+$1*6+$ &+,1$ 7HO )D[ =LS KWWSZZZEURDGFRP
%X HO NLWDEÕQÕQ NRS\DODQPD KDNODUÕ %52$'¶D DLWWLU %52$'¶GDQ \D]ÕOÕ L]LQ DOÕQPDGDQ \DSÕODQ NRS\DODU \DVDO GH÷LOGLU
Author
Document
Category
Без категории
Views
0
File Size
8 256 Кб
Tags
1/--pages
Пожаловаться на содержимое документа