close

Enter

Log in using OpenID

8. ve 11. sınıf öğrenc ler nn matemat ksel dü şünme aşamalarındak

embedDownload
8. VE 11. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN MATEMATİKSEL DÜŞÜNME
AŞAMALARINDAKİ DAVRANIŞLARININ KARŞILAŞTIRILMASI
COMPARISON OF 8 TH AND 11 TH GRADE STUDENTS
BEHAVIOURS AT MATHEMATICAL THINKING
Murat KESKİN*, Serap AKBABA DAĞ**, Murat ALTUN***
* Afyon Kocatepe Üniversitesi Bolvadin MYO, [email protected]
** Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi, [email protected]
*** Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi, [email protected]
ÖZET
Bu çalışmanın amacı sekizinci ve on birinci sınıf öğrencilerinin matematiksel düşünmenin özelleştirme,
genelleme, varsayımda bulunma ve ispatlama aşamalarındaki yaşantı farklılıklarını incelemektir. Bu amaçla 14
sekizinci sınıf ve 11 on birinci sınıf öğrencisine matematiksel düşüncenin üzerinde durulan aşamalarını içeren 2
çalışma yaprağı uygulanmıştır. Veriler betimsel analiz yöntemi ile analiz edilmiştir. Çalışma yapraklarından ve
uygulama sırasında yapılan gözlemlerden elde edilen sonuçlar; sekizinci sınıf öğrencilerinin daha fazla olmakla
birlikte her iki grubun da ispat aşamasına doğru ilerledikçe kendilerini hem matematiksel olarak hem de sözel
olarak ifade etmek de zorlandıklarını göstermektedir.
Anahtar Sözcükler: Matematiksel düşünme, matematiksel düşünme aşamaları, ilköğretim, ortaöğretim.
ABSTRACT
The aim of this study is to investigate the experience differences of eight and eleven grade students’ related to
specializing, generalizing, conjecturing and proving stages of mathematical thinking. For that purpose, were
performed 2 worksheet that indicated mathematical thinking stages to 14 eight and 11 eleven grade students.
The data structure was analyzed with discriptive analysis. The results that acquired from worksheets and
observation during the perform were indicated they are forced to express themselves both mathematically and
verbally that either groups progressively throuhg to theproving stage, as well as further at eight grade students.
Keywords: Mathematical thinking, mathematical thinking stage, primary education, secondary education.
33
8. ve 11. Sınıf Öğrencilerinin Matematiksel Düşünme……
Keskin, Akbaba ve Altun
GİRİŞ
Matematik, düşünmeyi geliştirdiği bilinen en önemli araçlardan biridir. Bu nedenledir ki matematik eğitimi
temel eğitimin önemli yapı taşlarından birini, belki de en önemlisini oluşturur (Umay, 2003). Matematik
öğretiminin amacı kişiye günlük hayatın gerektirdiği matematik bilgi ve beceri kazandırmak, ona problem
çözmeyi öğretmek ve olayları problem çözme yaklaşımı içinde ele alan bir düşünme biçimi kazandırmaktır
(Altun, 2008). Bu tür bir düşünme biçiminin gerekliliği, değişik zamanlarda ve biçimlerde vurgulanmış
(Schoenfeld, 1992; Greenwood, 1993; Dunlap, 2001) ve özel olarak “Matematiksel Düşünme “ olarak
adlandırılmıştır.
Matematiksel Düşünme; problemlerin çözümünde doğrudan veya dolaylı olarak matematiksel tekniklerin,
kavramların ve süreçlerin uygulanmasıdır (Henderson, 2002). Bir problemle karşılaşıldığında problemin
cevabının ne olduğunu bulmaktan öte, problemin çeşitli boyutları ile ele alınarak incelenmesi matematiksel
düşünceyi gerektirmektedir (Ferri, 2003).
Araştırmacılar matematiksel düşünceyi oluşturan bileşenleri farklı şekillerde tanımlamışlardır. Örneğin, Liu Po
Hung (2003) tahmin edebilme, tümevarım, tümdengelim, betimleme, genelleme, örnekleme, biçimsel ve
biçimsel olmayan usa vurma, doğrulama vb. karmaşık süreçlerin matematiksel düşünceyi oluşturduğunu; Tall
(2002) matematiksel düşüncenin, soyutlama, sentezleme, genelleme modelleme ve ispat gibi bileşenleri
olduğunu ifade etmişlerdir. Stacey, Burton ve Mason ( 1985) da, matematiksel düşünmenin aşamalarını
özelleştirme, genelleme, varsayımda bulunma ve doğrulama ve ikna etme süreçlerinden meydana geldiğinden
söz etmektedirler.
34
Matematiksel düşünce yukarıda bahsedilen bileşenlerden oluşan bir yapıdır ve oluşum süreci belli aşamaları
içermektedir. Belki söz konusu yapı değişik bileşenlerle de kurulabilir ama bu çalışmada matematiksel
düşüncenin oluşum sürecini, özel değerler için durumu test etme (özelleştirme) , genelleme, varsayımda bulunma
ve ispatlama aşamaları üzerinde yoğunlaşılmıştır. Bu aşamaların seçilmesinin sebebi, tüm bileşenlerin tek bir
çalışmada incelenebilmesinin güç olması ve araştırmacıların tanımladıkları matematiksel düşünme süreçlerinin
birbiri içinde yer alıp bazıların eş anlamlı kullanılmasından kaynaklanmaktadır. Bu seçim, diğer bileşenlerin
reddedilmesi anlamına gelmemektedir. Çalışmamızda üzerinde duracağımız bileşenler aşağıda açıklanmıştır.
Özel Değerler İçin Durumu Test Etme (Özelleştirme)
Özelleştirme, bir problem durumunu anlamak ve anlamlandırabilmek için belli ya da sistematik örnekleri seçmek
ve problem üzerinde bu örnekleri inceleme anlamına gelmektedir. Özel değerler için durumu test etme
tümevarımsal yaklaşım için bir başlangıç noktası olabilir (Burton, 1984). Özelleştirmede bir veya daha fazla
örnek seçme, örnekler verme, bir örneği tanımlama, gösterme, anlatma, çizme gibi eylemler söz konusudur
(Arslan ve Yıldız, 2010).
Genelleme
Genelleme yapma, öğrencilerin matematiksel düşünme ve problem çözme yoluyla elde ettiği sonuçların etki
alanını ya da birkaç örnekten hareketle sonuçları daha genel ve daha geniş uygulanabilir olarak yeniden ifade
edilmesi, genişletmesi olarak tanımlamaktadır (Stacey, Burton, Mason, 1985; TİMMS,2003).
Genelleme
matematiksel sürecin merkezi sayılabilir. Genelleme ile özel durumlar için yapılan gözlemler genişletilerek genel
8. ve 11. Sınıf Öğrencilerinin Matematiksel Düşünme……
Keskin, Akbaba ve Altun
bir kural olarak ifade edilmektedir. Öğrencilerin genelleme yapmalarını sağlayacak bazı stratejiler: ilişkileri
belirleme, varsayımları test etmek için örnekler oluşturma, mümkün olduğu kadar fazla sayıda ve çeşitlilikte
örnekler toplama, örnekleri sistemli bir şekilde organize etme, aynı sonuca ulaşılan denemeleri belirleme ve
benzer bir deneme yapma, varsayımlar ortaya koymadır
(Bell, 1976; Akt. Pilten, 2008). Matematiksel
genellemelerde belli sayıdaki adımlardan hareketle iddia hakkında karar verilmeye çalışılır. Bazı durumlarda
genellemeye ulaşmak için iki üç adım yeterli olabilirken, bazı durumlarda ise sonlu sayıdaki adımların
denenmesi genelleme yapmak için yeterli olmayabilir (Baki, 2006). Bu durum, genelleme sırasında özelleştirme
işleminin de yapıldığını göstermektedir. (Arslan ve Yıldız, 2010)
Varsayımda Bulunma
Varsayım; deneyle kanıtlanmamış olmakla birlikte kanıtlanabileceği umulan yargıdır (Karasar, 2006). Yargıda
bulunmadan önce yeterli sayıda örnek incelenip bu örneklerdeki mevcut bağlantılar ve örüntüler keşfedilir,
kanıtlama yolunda ise keşfedilen örüntülerden yola çıkarak bir yargıya varma sürecidir (Burton,1984).
İspatlama
Bir iddianın doğruluğunu araştırma, niçin doğru olduğunu açıklama ve genelleme koşullarını kontrol etme
aşamalarından oluşan bir süreçtir. Bir başka deyişle iddianın, örüntünün bütün şartlarda genellenebilirliğinin
gösterilmesi süreci olarak tanımlanabilir (Baki, 2006). İspat yapma ana hatlarıyla tümevarım ve tümdengelim
olmak üzere iki yoldan yapılabilir. Tümdengelim de kendi içinde doğrudan ispat, olmayana ergi, çelişki bulma
gibi adlarla çeşitli yollara ayrılır (Çallıalp, 1999). Matematiksel ispatların iki amacı olup, birincisi varsayımın
mantıklı adımların sıralanışı ile bir sona götürdüğünü göstermektir. İkinci amacı ise varsayımdan sonuca neden
ve nasıl gidildiğini anlamak ve anlatabilmektir.
Matematiksel düşünme temelde günlük düşünme biçiminden farklı bir düşünme biçimi olmayıp, düşünmenin
belli bir yöne doğru ilerlemesidir. Matematiksel düşünce, bir sorun ya da problemi çözme uğraşı içerisinde
doğruya ulaşma çabasıdır (Yıldırım, 2010). Hacısalihoğlu ve arkadaşları (2003), matematiksel düşünce
becerisinin, problemle uğraşarak, uğraşma çabaları sırasında gerçekleşen deneyimler ve deneyimler üzerinde
düşünerek, tasarlanan bir problem sürecini çalışma gibi çeşitli aktivitelerle geliştirilebildiğini belirtmiştir.
Hendersen (2002), matematiksel düşünmenin, problemler üzerinde açık ya da açık olmayarak matematiksel
süreçlerin uygulanması olduğunu belirtmiştir. Buradan problem çözmenin matematiksel düşüncenin gelişiminde
temel süreç olduğu anlaşılmaktadır.
Bu çalışmanın amacı, sekizinci sınıf ve on birinci sınıf öğrencilerinde matematiksel düşüncenin, üzerinde
durulan bileşenler açısından nasıl ve hangi aşamasına kadar gerçekleştiğini ve iki sınıf düzeyi arasında
matematiksel düşünme düzeylerinin ne gibi farklılıklar gösterdiğini ortaya koymaktır. Böylece, Öğrenme
faaliyetlerinde ve problem çözme sürecinde öğrencilerin nasıl bir düşünme biçimine sahip olduklarının
belirlenmesi, onların nasıl öğrendikleri hakkında bir takım bilgiler verecektir. Ayrıca, farklı sınıf düzeylerinde
gerçekleşen matematiksel düşünme biçimlerindeki farklılıklarının belirlenmesi ise, eğitim faaliyetlerinin hangi
düzeyde ve nasıl verilmesi gerektiği ve öğrencilerin matematiksel düşünme süreçlerinin gelişiminin
incelenmesini sağlayacaktır. Öğrencilerin bir sorun ya da problemi çözerken hangi matematiksel düşünmenin
hangi aşamasına kadar gelebildiği o sınıf düzeyine uygun ünite ya da problem yapısını belirmede ve düşünce
35
8. ve 11. Sınıf Öğrencilerinin Matematiksel Düşünme……
Keskin, Akbaba ve Altun
yapılarının incelenmesi ile hangi aşamada sorun yaşadıklarının belirlenmesi, problem çözerken yaşadıkları
sorunun ana kaynağını belirleme de yol gösterici olacaktır.
YÖNTEM
Araştırma makalelerinde bu bölümde yöntem kısmı yer almalı ve aşağıda belirtilen hususlar dikkate Bu
çalışmada, nitel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Nitel araştırma bir duruma dâhil olan bireylerin algıların ya da
olayların doğal ortamda gerçekçi bir şekilde ortaya konmasına yönelik nitel bir sürecin izlendiği araştırma
yöntemi olarak tanımlanabilir (Yıldırım ve Şimşek, 2006).
Çalışma Grubu
Çalışma grubunu, 2010-2011 öğretim yılında Afyonkarahisar’daki bir ilköğretim okulunun 8. sınıfına devam
eden 14 ve bir lisenin 11. sınıfına devam eden 11 öğrenci oluşturmaktadır. Bu çalışma grubu amaçlı örnekleme
yöntemlerinden kolay ulaşılabilir durum örneklemesi yoluyla seçilmiştir. Yıldırım ve Şimşek (2006)’e göre bu
örnekleme yöntemi yakın ve ulaşılması kolay olan bir durum seçilerek yapılır.
Çalışma grubuna dahil olan öğrenciler tamamen gönüllülük esasına göre seçilmiştir. Sınıf düzeylerinin
seçiminde, bilimsel araştırmanın tekrar edilebilirlik ilkesinden hareketle, Arslan ve Yıldız (2010) tarafından
yapılan çalışmanın farklı bir örnekleme uygulanması amacıyla 11. Sınıf öğrencileri seçilmiştir. 8. Sınıf düzeyi
ise, öğretim kademeleri arasındaki farkın belirlenmesi amacıyla seçilmiştir.
Veri Toplama Araçları
Bu çalışmada veriler araştırmacılar tarafından hazırlanan iki çalışma yaprağı ve uygulama sırasında yapılan
yapılandırılmamış gözlemler yolu ile toplanmıştır.
Her bir çalışma yaprağı bir soru ve bu sorunun
cevaplanabilmesi ve matematiksel düşünmenin aşamalarının görülebilmesi için 4 alt soru ile desteklenmiştir. Her
bir çalışma yaprağındaki soruların bu araştırmada ele alınan matematiksel düşünmenin aşamalarındaki
davranışları ortaya koyulabilecek nitelikte düzenlenmiştir. Çalışma yapraklarındaki 1. sorular, özel değerleri için
durumu test etme (özelleştirme), 2. sorular genelme, 3. sorular varsayımda bulunma ve 4. sorular ise ispat ile
ilgilidir. Soruların belirlenen aşamalara yönelik olduğu kanaatine matematik eğitiminde uzman akademisyenlerin
görüşleri neticesinde varılmıştır. Aşağıda çalışma yapaklarından bir tanesi örnek olarak verilmiştir.
36
8. ve 11. Sınıf Öğrencilerinin Matematiksel Düşünme……
Keskin, Akbaba ve Altun
Şekil 1 - Çalışma Yaprağı 1 (Ç1)
Grup Elemanları:
Şekildeki gibi yan yana sıralanmış 22 küçük dikdörtgenden elde edilen şekilde kaç dikdörtgen vardır?
1
Bu soruyu cevaplamak için ilk önce aşağıdaki sorulara cevap veriniz.
Yan yana sıralanmış dikdörtgen sayısı
Elde edilen şekildeki toplam dikdörgen sayısı
1
3
?
?
1.Yukarıda bir ve iki dikdörtgenden elde edilen şekil için oluşan dikdörtgen sayıları
verilmiştir. 3 ve 4 dikdörtgenden oluşan şekillerdeki toplam dikdörtgen sayılarını
hesaplayınız.
2. Şekilleri oluşturan dikdörtgen sayıları arttıkça oluşan toplam dikdörtgen sayılarının
oluşturduğu örüntüyü matematiksel olarak nasıl ifade edebilirsiniz? Yazınız.
3. Oluşan dikdörtgen sayıları ile ilgili bir varsayımda bulunacak ve yukarıdaki şekildeki 22
dikdörtgenden oluşan şekil için bu varsayımı doğrulayacak işlemi yazınız.
4. n tane dikdörtgenden oluşan şekildeki toplam dikdörtgen sayısını bir formülle ifade
ediniz? Matematiksel olarak bu formülü doğrulayacak/ispatlayacak işlemi yazınız.
Hazırlanan çalışma yapraklarının uygulanabilirliğini test etmek için 8. ve 11. sınıf öğrencileriyle pilot çalışma
yapıldıktan sonra gerekli düzenlemeler yapılıp sorular için gerek süre belirlenmiştir. Asıl uygulama için
öğrencilere 1 ders saati süre verilmiştir. Öğrencilerden 2 şerli gruplar halinde çalışmaları istenmiştir.
Verilerin Analizi
Çalışma yapraklarının incelenmesinden elde edilen veriler, betimsel analiz kullanılarak gerçekleştirilmiştir.
Betimsel analizde temelde yapılan işlem, birbirine benzeyen verileri belirli temalar çerçevesinde bir araya
getirmek ve bunları okuyucunun anlayacağı bir biçimde düzenleyerek yorumlamaktır. Bu amaçla elde edilen
veriler sistematik bir biçimde betimlendikten sonra bu betimlemeler açıklanır, yorumlanır ve bir takım sonuçlara
ulaşılır (Yıldırım ve Şimşek, 2006).
Matematiksel düşünmenin aşamalarındaki öğrenci davranışlarını incelenmesinin amaçlandığı çalışma
yapraklarından elde edilen veriler de betimsel analiz yöntemiyle analiz edilmiştir. Verilerin analizi için yapılan
işlemler aşağıda maddeler halinde verilmiştir.
1.
Verilerin analizine başlamadan önce verilmesi beklenen muhtemel cevapları içeren bir cevap anahtarı
hazırlanmıştır.
2.
İki çalışma yaprağındaki her bir soruya her bir 8. Ve 11. Sınıf öğrenci grubunun verdiği yazılı cevaplar
ayrıntılı olarak incelenmiştir. Öncelikle verilen cevapların tümü analiz edilerek söylenen her bir kelimenin
anlamına odaklanılarak öğrencilerin nasıl akıl yürüttükleri üzerinde durulmuştur.
37
8. ve 11. Sınıf Öğrencilerinin
rencilerinin Matematiksel Dü
Düşünme……
……
3.
Keskin, Akbaba ve Altun
Her bir öğrencinin
rencinin cevabı sınıf seviyeleri gözetilerek 2 çalı
çalışma yaprağındaki
ındaki tüm sorular için ayrı ayrı
kodlanmıştır.
4.
Öğrencilerin
rencilerin cevapları benzerliklerine ggöre düzenlenmiş ve daha genel kategoriler elde edilmi
edilmiştir.
5.
Kodlamanın güvenirliğii açısından tüm ööğrenci cevapları araştırmacılar
tırmacılar tarafından ayrı ayrı incelenmiştir.
incelenmi
6.
Birbiriyle uyumsuz kodlamalar için çalışma
çalı
yaprakları araştırmacılar
tırmacılar tarafından tekrar bir
birlikte incelenip
kodlama konusunda görüş birliğ
birliğine varılmıştır.
7.
Araştırmanın geçerliğii konusunda da dı
dış geçerliği sağlamada
lamada betimsel analizin temel özelliklerinden
doğrudan
rudan alıntılar yapma ve verileri ayrıntılı yorumlayarak sa
sağlanmıştır.
Sınırlılıklar
Bu çalışmada hazırlanan çalışma
şma
ma yapraklarındaki sorular sadece matematiksel dü
düşünmenin belirlenen
aşamalarına
amalarına yönelik olarak hazırlanıp o aşamalarda
a
öğrenci davranışlarını
larını incelemeye yöneliktir. Ayrıca bu
çalışma Afyonkarahisar İlinde
linde 14 sekizinci sınıf, 11
1 on birinci sınıf öğrencisi ile sınırlıdır.
BULGULAR
Bu bölümde matematiksel düşünmenin
ünmenin belirlenen özel de
değerler
erler için durumu test etme, genelleme, varsayımda
bulunma ve ispat aşamaları
amaları ile ilgili 8.ve 11 sınıf ööğrencilerinin çalışma
ma yapraklarındaki soru
sorulara verdikleri
cevapların analizi sonucunda ulaşılan
şılan bulgulara yer verilmi
verilmiştir.
Özel Değerler İçin
çin Durumu Test Etme
38
Çalışma
ma yapraklarının birinci soruları özel değerler
de erler için durumu test etme ile ilgilidir. Bu sorular sırasıyla (Ç1S1)
“ bir ve iki dikdörtgenden
enden elde edilen şekil için oluşan
an dikdörtgen sayıları verilmesi ve 3 ve 4 dikdörtgenden
oluşan şekillerdeki
ekillerdeki toplam dikdörtgen sayılarının bulunması” ve (Ç2S2) satranç tahtasındaki toplam kare sayısı
probleminde ise “1x1,2x2,3x3 ‘lük tahtalardaki kare sayıları
sa
verilmiş olup, 4x4 değeri
eri için kaç kare olduğunun
oldu
bulunması” şeklindedir.
Bu aşamadaki davranışlar öğrenci
renci cevaplarından hareketle 2 kod altında toplanmı
toplanmıştır.
ştır. Bunlardan ilki Kod1;
istenilenleri özel durum için doğru
ğru bilme ve Kod2, verilen değerler
de
için yanlış sonuçlar bulma ya da soruyu boş
bo
bırakma şeklindedir. Aşağıdaki
ıdaki tabloda özel de
değerler için durumu test etme basamağı
ğı ile ilgili kodlar, 8 ve 11.
sınıf öğrencilerinin
rencilerinin bu kodlara uygun verdikleri cevap sayıları ve örnek cevaplar verilmi
verilmiştir.
Tablo 1 - Özel Değerler İçin
çin Durumu Test Etme (Özelleştirme)
8. sınıf
11. sınıf
11
10
Kod1
İstenilenleri özel
Ç1
durum için doğru bilme
S1
Örnek cevaplar
8. ve 11. Sınıf Öğrencilerinin
rencilerinin Matematiksel Dü
Düşünme……
……
Ç2
S1
10
10
3
1
4
1
Keskin, Akbaba ve Altun
Kod2
Verilen değerler için
Ç1
yanlış sonuçlar bulma
S1
ya da soruyu boş
Ç2
bırakma
S1
Yukarıdaki tablo incelendiğinde
inde bu basamakta ööğrencilerin pek de sorun yaşadıkları
adıkları söylenemez. 8 ve 11
sınıfları karşılaştıracak
tıracak olursak; 8. sınıflardan Ç1S1 için 3 ööğrenci grubu, Ç2S2 İçin
çin ise 4 öğrenci
ö
grubunun
verilen değerler için yanlış sonuçlar buldukları ya da soruları bo
boş bıraktıkları görülmektedir. Bu sayılar her iki
soru için 11.sınıflarda sadece bir öğrenci
öğrenci grubu ile sınırlıdır. Bu bize 8. sınıfların bu aaşamada biraz daha
zorlandıklarını fakat genel anlamda her iki grubunda özel değerler
de erler için durumu test etme aaşamasında
zorlanmadıklarını ortaya koymaktadır. Ayrıca Ç1S1 örnek cevabında görüldüğü
görüldü ü gibi bazı ööğrencilerin bir
genellemeye ulaşabilmek
abilmek için verilen de
değerler dışında da özel değerler
erler için durumu test ettikleri görülmektedir.
Genelleme
Çalışma
ma yapraklarının ikinci soruları genelleme aşaması
a aması ile ilgili olup (Ç1S2), bu sorular sırasıyla şekilleri
oluşturan
turan dikdörtgen sayıları arttıkça olu
oluşan toplam dikdörtgen sayılarının oluşturduğu
ğu örüntüyü matematiksel
olarak nasıl ifade edileceğini
ini yazılması ve tahtaların büyüdükçe artan kare sayılarının olu
oluşturduğu örüntüyü
matematiksel olarak nasıl ifade edileceği
edilece sorularıdır (Ç2S2).
Genelleme aşaması
aması için elde edilen ööğrenci cevapları 4 kod altında toplanmıştır.
tır. Bunlar; Kod1: Sayılar veya
değişkenler arasındaki ilişkiyi
kiyi sözel olarak ifade etme, Kod2: Sayılar veya de
değişkenler
şkenler arasındaki ilişkiyi
ili
matematiksel olarak ifade etme, Kod3: Sayılar veya değişkenler
de
arasındaki ilişkiyi sözel
özel veya matematiksel
olarak yanlış ifade etme, Kod4: Soruyu bo
boş bırakanlar olarak belirlenmiştir.
Aşağıda genelleme basamağıı ile ilgili kodlar, 8 ve 11. sınıf ööğrencilerinin
rencilerinin bu kodlara uygun verdikleri cevap
sayıları ve örnek cevaplar verilmiştir.
ştir.
Tablo 2 - Genelleme
8. sınıf
11. sınıf
2
1
Kod1
Sayılar veya
değişkenler
arasındaki
ilişkiyi sözel
olarak ifade
Ç1
S2
Örnek cevaplar
39
8. ve 11. Sınıf Öğrencilerinin
rencilerinin Matematiksel Dü
Düşünme……
……
Keskin, Akbaba ve Altun
etme
Ç2
S2
0
1
0
5
0
4
1
1
Kod2
Sayılar veya
değişkenler
arasındaki
Ç1
S2
ilişkiyi
matematiksel
Ç2
olarak ifade
S2
etme
Kod3
Sayılar veya
değişkenler
Ç1
S2
arasındaki
40
ilişkiyi sözel
veya
matematiksel
Ç2
S2
1
1
11
4
13
5
olarak yanlış
ifade etme
Kod4
Ç1
Soruyu cevapsız
S2
bırakma
Ç2
S2
Yukarıdaki Tablo incelendiğinde
inde 8 sınıf öğrencilerinin
ö rencilerinin tamamına yakınının bir genelleme yapmaktan
kaçındıkları ve soruları boş bırakmayı tercih ettikleri görülmektedir. Bu bize 8. Sınıf öğrencilerinin
ö
birkaç
örnekten hareketle sonuçları daha genel ve daha geniş
geni uygulanabilir
lanabilir olarak yeniden ifade etmede zorlandıklarını
göstermektedir. 11. Sınıf öğrencilerinin
rencilerinin ise sözel olarak genelleme de bulunmaktan çok sayılar veya de
değişkenler
arasındaki ilişkiyi
kiyi matematiksel olarak ifade etme de taraf oldukları söylenebilir.
Varsayımda Bulunma
Çalışma
ma yapraklarının üçüncü soruları varsayımda bulunma aşaması
a aması ile ilgili olup bu sorular sırasıyla (Ç1S3)
Oluşan
an dikdörtgen sayıları ile ilgili bir varsayımda bulunması ve verilen 22 dikdörtgenden olu
oluşan şekil için bu
8. ve 11. Sınıf Öğrencilerinin
rencilerinin Matematiksel Dü
Düşünme……
……
Keskin, Akbaba ve Altun
varsayımı doğrulayacak işlemi
lemi yazmaları ve (Ç2S3) oluşan
olu an kare sayısı ile ilgili matematiksel bir varsayımda
bulunmaları ve 8x8’lik satranç tahtası için bu varsayımı doğrulayacak
do
işlemleri
lemleri yazmaları sorularıdı
sorularıdır.
Varsayımda bulunma aşamasından
amasından elde edilen ööğrenci cevapları 3 kod altında toplanmıştır.
toplanmış Öğrencilerin sözel
olarak varsayımda bulunmaları kod1, matematiksel olarak varsayımda bulunmaları kod2, soruları cevapsız
bırakmaları kod3 olarak belirlenmiştir.
Aşağıda
ıda varsayımda bulunma basamağı
basama ile ilgili kodlar, 8 ve 11. sınıf öğrencilerinin
rencilerinin bu kodlara uygun verdikleri
cevap sayıları ve örnek cevaplar verilmiştir.
verilmi
Tablo 3 - Varsayımda Bulunma
8.
11.
sınıf
sınıf
2
1
1
1
Örnek cevaplar
Kod1
Ç1
S2
Sözel olarak
varsayımda
bulunma
Ç2
S2
41
8.
11.
sınıf
sınıf
0
6
0
4
12
4
13
6
Kod2
Ç1
Matematiksel
S2
olarak
varsayımda
bulunma
Ç2
S2
Kod3
Soruları
cevapsız
bırakmaları
Ç1
S2
Ç2
S2
Örnek cevaplar
8. ve 11. Sınıf Öğrencilerinin Matematiksel Düşünme……
Keskin, Akbaba ve Altun
Tablo incelendiğinde grupların daha çok sözel varsayımda bulunmayı tercih ettikleri görülmektedir.
Matematiksel varsayımda bulunmada, her iki grupta da sıkıntı vardır. Fakat 8. sınıflarda bu sıkıntı daha da
artmaktadır. 8. Sınıf grubunda matematiksel olarak varsayımda bulunabilen öğrenci grubu çıkmamış olup bu
grup daha çok sözel olarak varsayımda bulunma eğilimindedirler. Yinede 8. sınıf grubunun yarıdan fazlası
varsayımda bulunma aşamasına gelememişlerdir. 11. Sınıf grubunda ise sözel varsayımdan çok matematiksel
olarak varsayımda bulunma eğilimi vardır. Fakat özeleştirme ve genelme aşamaları ile karşılaştığında sorulara
cevap veren grup sayılarında düşüş gözlemlenmiştir.
Ayrıca çalışma yapraklarının uygulanması sırasında
öğrenciler varsayımda bulunma ve genelleme aşamalarını birbirinden ayırmakta güçlük çekmişler ve bu konuda
yardım istemişlerdir. Bu gözlem genelleme ve varsayımda bulunma aşamalarının bulgularını da destekler
niteliktedir.
Varsayımda bulunma ve genelleme aşamaları öğrencilerin zorlanmalarından da anlaşılacağı gibi benzer aşamalar
gibi görünmektedir. Genelleme, temelde bir örnekten hareketle geniş örnek kümesi ile ilgili tahminde bulunmayı
içerirken, varsayımda bulunma, daha üst düzey aşama olarak bulunulan tahminin doğruluğunu test etmeyi içeren
döngüsel bir süreçtir (Stacey,vd. 1985). Aynı aşamalar olmamakla birlikte birbirine çok yakın ve birbirini
tamamlayıcı nitelikteki aşamalardır.
İspat
Çalışma yapraklarının dördüncü soruları ispat aşaması ile ilgili olup bu sorular sırasıyla (Ç1S4) “n tane
dikdörtgenden oluşan şekildeki toplam dikdörtgen sayısını bir formülle ifade edilip, matematiksel olarak bu
formülü doğrulayacak/ispatlayacak işlemi yazmaları” ve (Ç2S4) “ n tane kareden oluşan nxn’lik bir tahtada
oluşacak kare sayısı, bunun formülle ifade edilmesi, matematiksel olarak bu formülü doğrulayacak/ispatlayacak
işlemi yazılması” sorularıdır.
İspat aşamasından elde edilen öğrenci cevapları üç kod altında toplanmıştır. Kod1: cebirsel ispat (tümevarımla),
Kod2: aritmetik ispat, Kod3 ise cevapsız bırakılan sorular olarak belirlenmiştir.
Aşağıda ispat basamağı ile ilgili kodlar, 8 ve 11. sınıf öğrencilerinin bu kodlara uygun verdikleri cevap sayıları
ve örnek cevaplar verilmiştir.
42
8. ve 11. Sınıf Öğrencilerinin
rencilerinin Matematiksel Dü
Düşünme……
……
Keskin, Akbaba ve Altun
Tablo 4 - İspat
8.
11.
sınıf
sınıf
0
4
0
3
8.
11.
sınıf
sınıf
0
1
0
1
Örnek cevaplar
Kod1
Cebirsel
İspat yapma
Ç1
(tüme
S2
varımla)
Ç2
S2
Kod2
Ç1
Aritmetik
S2
İspat
(Değişkene
değer
vererek)
Ç2
S2
43
Örnek cevaplar
8. ve 11. Sınıf Öğrencilerinin Matematiksel Düşünme……
Keskin, Akbaba ve Altun
Kod3
Soruları
cevapsız
bırakmaları
Ç1
S2
Ç2
S2
14
6
14
7
Yukarıdaki tablo incelendiğinde, gruplardan 8. sınıfların ispatlama aşamasına kadar gelemedikleri bu aşama ile
ilgili soruları boş bıraktıkları gözlemlenmiştir. 11. sınıflarda ise cebirsel ispat yapmada aritmetik ispata göre
daha başarılı oldukları fakat genel olarak grubun yarısından azının bu aşama ile ilgili soruları cevaplamaya
çalıştıkları diğer grupların ise ispat ile ilgili soruları cevapsız bıraktıkları gözlemlenmiştir.
TARTIŞMA ve SONUÇ
Gruplardaki öğrencilerin çalışma yapraklarının özelleştirme ile ilgili sorularını yapmada sıkıntı çekmemeleri
matematik derslerinin işlenirken hem ilköğretim hem ortaöğretimde işlemsel bilgiye yönelik çalışmaların
üzerinde durulduğunu göstermektedir. Özelleştirme basamağından sonra genelleme basamağını bazı öğrenciler
atlayıp varsayımda bulunma aşamasına geçmişlerdir. Genelleme ve sonrasında varsayımda bulunma aşamasında
sırasıyla bir önceki aşamaya göre başarı düşmüş olup 11. sınıf öğrencileri genelde belirtilen süreçlerde daha
başarılıdırlar. 8. sınıf öğrencileri ise bu aşamalardaki sorulara daha çok sözel olarak cevap verme eğiliminde
oldukları gözlemlenmiştir. Bu durum 8. sınıf öğrencilerinin bir durumu matematiksel olarak ifade etmede 11.
sınıf öğrencilerine göre daha çok zorlandıklarını göstermektedir. Öğrencilerin bu konuda sıkıntı yaşamaları
Arslan ve Yıldız ( 2010) ile Uğurel ve Moralı (2010) çalışmaları ile paralellik göstermektedir.
Bulgular genel olarak ele alındığında 8. sınıf grubunun daha çok olmakla birlikte her iki grubunda ispat
aşamasına doğru ilerledikçe başarılarının düştüğü, kendilerini hem matematiksel hem de sözel olarak ifade
etmekte zorlandıkları görülmüştür. Fakat benzer gruplarda ispatı konu edinen bazı araştırmalar incelendiğinde bu
çalışmanın sonuçlarının farklılaştığı gözlemlenmektedir.
Lise öğrencileri üzerinde yapılan çalışmalarda (Özer ve Arıkan, 2002; Arslan ve Yıldız, 2010) öğrencilerin
varsayımları özel sayısal değerlerle aritmetik olarak ispat etmeye çalıştıkları ve cebirsel ispattan kaçındıkları
bulgusu elde edilmiş ve buna gerekçe olarak öğrencilerin cebirsel ispat yapmak yerine özel bazı sayısal örneklere
bağlı yaklaşımlarda bulunmalarının sonuçta doğru ve geçerli bir ispatın geliştirilmesini engellemektedir görüşü
savunulmuştur. Bu çalışmada ise aksi bir durum söz konusudur. İspat yapan 11. Sınıf öğrenci gruplarının daha
çok cebirsel ispata yöneldikleri gözlemlenmiştir. Bunun nedeni çalışma yapılan 11. sınıf öğrencilerinin başarı
düzeyi yüksek bir lisenin öğrencileri olmasından kaynaklanıyor olabilir. İlköğretim ve ortaöğretim
programlarında matematiksel düşünme süreçlerinin önemi vurgulanmakta olmasına rağmen bu süreçlerin
öğrencilerdeki gelişiminin işlevselliğini ortaya koyacak çalışmalara ayrıca öğrencilerin bu süreçleri öğrencilere
yaşatacak olan öğretmen adaylarının ve öğretmenlerin matematiksel düşüncenin aşamalarındaki yaşantılarını
daha iyi anlayabilmek için yukarıda sayılan çeşitli gruplarda matematiksel düşüncenin aşamalarını konu
edinecek çalışmalara ihtiyaç olduğu düşünülmektedir.
44
8. ve 11. Sınıf Öğrencilerinin Matematiksel Düşünme……
Keskin, Akbaba ve Altun
KAYNAKLAR
Alkan, H., Bukova Güzel, E. (2005). Öğretmen Adaylarında Matematiksel Düşüncenin Gelişimi. Gazi Eğitim
Fakültesi Dergisi, 25(3), 221-236.
Altun, M. (2008). İlköğretim İkinci Kademe (6, 7 ve 8. Sınıflarda) Matematik Öğretimi (5. Baskı). Bursa: Alfa
Aktüel Yayınları.
Arslan, S., Yıldız, C. (2010). 11. Sınıf Öğrencilerinin Matematiksel Düşünmenin Aşamalarındaki
Yaşantılarından Yansımalar. Eğitim ve Bilim,35(156).
Baki, A. (2006). Kuramdan Uygulamaya Matematik Eğitimi. Trabzon: Derya.
Burton, L. (1984). Mathematical Thinking: The Strugglef Or Meaning. Journal of Researching Mathematics
Education, Vol. 15(1), 35-49.
Çallıalp, F. (1999). Örnekler İle Soyut Matematik (3. Baskı), İstanbul: Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim
Fakültesi Yayınları.
Dunlap, J. (2001). Mathematical Thinking.
<http://www.mste.uiuc.edu/courses/ci431sp02/students/jdunlap/WhitePaperII.doc> (2011, Mayıs 4)
Greenwood, J. J. (1993). Teaching and Assessing Mathematical Power and Mathematical Thinking, The
Aritmetic Teacher, Nov 1993, 41,3: ProQuest Education Complete pg.144.
Ferri, R. B. (2003). Mathematical Thinking Styles- An Emprical Study.
<http://www.dm.unipi.it/clusterpages/didattica/CERME3/proceedings/Groups/TG3/TG3_BorromeoFerri_cerme
3.pdf> (2011, Mayıs 4)
Hacisalihoğlu, H. H.,, Mirasyedioğlu, Ş., Akpınar, A. (2003). Matematik Öğretimi (1. Baskı), Ankara: Asil Yayın
Dağıtım.
Henderson, P. (2002). Materials Development In Support Of Mathematical Thinking.
<http://portal.acm.org/citation.cfm?id=783001> (2011, Nisan 22).
Karasar, N. (2006). Bilimsel Araştırma Yöntemi. Ankara: Nobel.
Liu, P. H. (2003). Do Teachers Need To Incorporate The History Of Mathematics İn Their Teaching?, The
Mathematics Teacher, 96(6), 416.
Lutfiyya, L. A. (1998). Mathematical Thinking Of High School Students In Nebraska.
International Journal of Mathematics Education and Science Technology. Vol. 29 (1), 55 – 64.
Özer, Ö., Arikan, A. (2002). Eylül. Lise matematik derslerinde öğrencilerin ispat yapma düzeyleri. V. Ulusal Fen
Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara.
Pilten, P. (2008). Üst Biliş Stratejileri Öğretiminin İlköğretim 5. Sınıf Öğrencilerinin Matematiksel Muhakeme
Becerilerine Etkisi. Yayınlanmamış Doktora Tezi. Ankara: G.Ü Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
Schoenfeld, A. H. (1992). Learning to think mathematically: Problem solving, metacognition, and sense making
in mathematics. In D. A. Grouws ( Ed.), Handbook of research on mathematics teaching and learning (pp. 334371). New York: Macmillan.
Stacey, K., Burton, L., Mason, J. (1985). Thinking Mathematically. England: Addison-Wesley Publishers.
45
8. ve 11. Sınıf Öğrencilerinin Matematiksel Düşünme……
Keskin, Akbaba ve Altun
Tall, D. (1998). The Cognitive Development of Proof: Is Mathematical Proof For All or For Some?, Conference
of the University of Chicago School Mathematics Project.
Tall, D. (2002). Advanced Mathematical Thinking. USA: Kluwer Academic Publishers.
TIMSS. (2003). IEA’s TIMSS 2003 International Report on Achievement in the Mathematics Cognitive
Domains: Findings from a Developmental Project International Association for the Evaluation of Educational
Achievement. TIMSS & PIRLS International Study Lynch School of Education, Boston College.
Uğurel, I., Moralı, S. (2010). Bir Ortaöğretim Matematik Dersindeki İspat Yapma Etkinliğine Yönelik Sınıfiçi
Tartışma Sürecine Öğrenci Söylemleri Çerçevesinde Yakından Bakış, Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, 28: 134154.
Umay, A. (2003). Matematiksel Muhakeme Yeteneği. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 24, 234–
243.
Yıldırım, A., ŞİMŞEK, H. (2006). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin.
Yıldırım, C. (2010). Matematiksel Düşünme (6. Baskı). İstanbul: Remzi Kitabevi.
46
8. ve 11. Sınıf Öğrencilerinin Matematiksel Düşünme……
Keskin, Akbaba ve Altun
SUMMARY
The aim of this study is to investigate the experience differences of eight and eleven grade students’ related to
specializing, generalizing, conjecturing and proving stages of mathematical thinking. For that purpose, two
worksheet were performed that included mathematical thinking stages to 14 eight and 11 eleven grade students.
The data structure was analyzed with descriptive analysis. Qualitative research is defined as research method that
is followed qualitative process intended to expose individuals’ perceptions or the incidents as realistic in native
atmosphere (Yıldırım and Şimşek, 2006). The study’s research group was elected by the way of easily reachable
state sample method that is the one of the purposive sampling methods. According to Yıldırım and Şimşek
(2006), this sample method is performed by elected a close and easy to reach case. Students who are involved
in the working group have been selected on the basis of voluntary participation. According to Yıdırım and
Şimşek (2006), this sampling method is used by electing a close and easy to reach case. Students who are
involved in the working group have been selected on the basis of voluntary participation. Selection of grade
levels of scientific research with the principle of reproducibility, 11 grade students were selected with the aim of
a different sampling implementation of made investigation by Arslan and Yıldız (2010). As for that 8 grade level
was selected for the determine the differences between instructional grade.
The data were gathered through two worksheets made by investigators and through unstructured observations in
course of practice. Each worksheet was supported with one question and four sub-questions to receive a reply to
this question and to observe mathematical thinking levels. Questions were regulated that reveals the behaviors in
mathematical thinking levels that addressed in this research. As a result of the opinions of scholars specialized in
mathematics education has been concluded that the questions are on the mathematical thinking levels. In order to
determine the applicability of worksheets after the pilot study with for eight and eleventh grade students were
made arrangements and were determined required time for the questions. For the actual implementation it was
given duration a lesson. Students are asked to work in groups of two. Data are observed by descriptive analysis
method. Descriptive analysis basically brings together data that similar to each other within the framework of
specific themes as regulates that reader can understand and comments. Data which were obtained for this
purpose were systematically described then; these descriptions were clarified, were commented and got some
results (Yıldırım and Şimşek, 2006).
According to evidences that obtained through the answers regarding the determined levels of mathematical
thinking, students had a troubled with the first questions of the worksheets regarding examined the condition for
special values. Even though eight grade students had difficulty in this stage, in general terms both groups were
not forced by further.
According to the second questions about the generalization level, almost all of the eight grade students are
avoided from making a generalization and preferred to leave questions blank. This is demonstrated us the eight
year students forced by in expressing the results that starting from several samples again as more general and
broader applicable. Eleventh grade students preferred to express mathematically relationship between numbers
or variables rather than generalized as verbal.
According to the third questions about the hypothesize level, it seen that groups prefer to assume that they are
more verbal. Both groups have problems about mathematical assumption level. However the problems increase
at eight grade levels. More than half of the eight grade students could not reach the level of assumption. Eleven
47
8. ve 11. Sınıf Öğrencilerinin Matematiksel Düşünme……
Keskin, Akbaba ve Altun
grade students had tendency of mathematically assumption rather than verbal assumption. However it was
observed decline number of group who answered the question when encountered with privatization and
generalization levels.
According to fourth questions regarding proof level, it was observed that eight grade students could not move up
to this point and left blank the questions. However eleventh grade students achieved algebraic proof more than
arithmetical proof but in general it was observed less than half of the groups trying to answer the questions but
the other groups left blank the questions about this level.
According to findings, it is adduced that not to be down in the dumps in connection with privatization of
students’ worksheets and while math classes were being studied, both primary and secondary school it is
emphasized on operational knowledge. After the privatization level certain students skipped the generalization
level to assumption level. Generalization level and after it at the assumption level respectively achievement
decreased so far as the preceding one. Current state demonstrates that eight grade students are forced as
expressing a case mathematically rather than eleventh grade. The students have trouble with it shows parallels
with the work of Arslan and Yıldız ( 2010) with Uğurel and Moralı (2010).
In general it was observed that either groups achievement decrease as proceeding while findings were dealt and
that they are forced while expressing themselves both mathematically and verbal. However it was observed in
similar groups when is inspected certain research that had proof as a subject that this research findings
differentiate.
It was observed that eleventh grade students groups who prove more tended to algebraic prove. This is because
under study eleventh grade of high school students may be due to a high level of achievement for the students.
Despite the fact that emphasized the importance of the processes of mathematical thinking processes in primary
and secondary school curriculum, it is required that studies which betray students’ development and
functionality. Additionally it is thought that studies which should be raised about mathematical thinking levels to
be able to understand mathematical thinking levels related to applicant and teachers who will perpetuate these
processes to the students.
48
8. ve 11. Sınıf Öğrencilerinin Matematiksel Düşünme……
Keskin, Akbaba ve Altun
EK 1:
ÇALIŞMA YAPRAĞI 1
Grup Elemanları:
Şekildeki gibi yan yana sıralanmış 22 küçük dikdörtgenden elde
edilen şekilde kaç dikdörtgen vardır?
Bu soruyu cevaplamak için ilk önce aşağıdaki sorulara cevap
veriniz.
Yan yana sıralanmış dikdörtgen sayısı
toplam dikdörgen sayısı
Elde edilen şekildeki
1
3
?
?
1.
2.
3.
4.
Yukarıda bir ve iki dikdörtgenden elde edilen şekil için oluşan dikdörtgen sayıları verilmiştir.
3 ve 4 dikdörtgenden oluşan şekillerdeki toplam dikdörtgen sayılarını hesaplayınız.
Şekilleri oluşturan dikdörtgen sayıları arttıkça oluşan toplam dikdörtgen sayılarının
oluşturduğu örüntüyü matematiksel olarak nasıl ifade edebilirsiniz? Yazınız.
Oluşan dikdörtgen sayıları ile ilgili bir varsayımda bulunacak ve yukarıdaki şekildeki 22
dikdörtgenden oluşan şekil için bu varsayımı doğrulayacak işlemi yazınız.
n tane dikdörtgenden oluşan şekildeki toplam dikdörtgen sayısını bir formülle ifade ediniz?
Matematiksel olarak bu formülü doğrulayacak/ispatlayacak işlemi yazınız.
49
8. ve 11. Sınıf Öğrencilerinin Matematiksel Düşünme……
Keskin, Akbaba ve Altun
EK 2:
ÇALIŞMA YAPRAĞI 2
50
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
2 103 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content