close

Enter

Log in using OpenID

3153 Sayılı Kanuna Tabi Radiyoloji, Radiyom Ve Elektrikle Tedavi

embedDownload
3153 SAYILI KANUNA TABĠ RADĠYOLOJĠ, RADĠYOM VE ELEKTRĠKLE TEDAVĠ VE DĠĞER
FĠZYOTERAPĠ MÜESSESELERĠ SORUMLU HEKĠM DEĞĠġĠKLĠĞĠNDE RUHSAT
BAġVURUSUNDA DÜZENLENECEK BELGELER
Evrağın Adı
1
2
Mesul Müdür dilekçesi
Ayrılan hekimi belirterek
düzenlenecek
Hekim dilekçesi
ATT Ek-1 Ruhsat
başvuru dilekçesi
ĠĢ SözleĢmesi
Mesul müdürün imzası
yoksa yetkili kişinin imza
sirküsü
SözleĢme eki
Çalışma saatleri
belirtilecek
(Radyoloji için 35 saat)
3
4
AÇIKLAMA
Üçlü imza ve tabip odası beyanı
5
6
7
8
9
ĠĢ SözleĢmesi ve imza sirküsü
Sözleşmede mesul müdür
imzası olmadığı
durumlarda imza sirküsü
istenir.İl dışı
başvurularda her iki
kuruluşun
sözleşmelerinde il
dışında çalışabileceğinin
belirtilmiş olması
gereklidir.
Taahhütname Ek-8
İmza yetkilisinin imza
sirküsü
2 adet fotoğraf
Son altı ay içinde ve
tanınmasına
engel
olmayacak
şekilde
çekilmiş olacak ve renkli
fotokopi olmayacak
Hekimler için ATT EK 2/A Bildirim
formu
Hekim ve mesul müdür
imzalı
Ġlçe Sağlık
Müdürlüğü
Evrağın
Uygunluğunun
Tespiti
Ġl Sağlık
Müdürlüğü
Evrağın
Uygunluğunun
Tespiti
UYGUN
UYGUN
TAEK Belgesi
Noter onaylı (Vize
tarihine dikkat edilmeli)
Mahal raporu ve Kroki 1/100
ölçekli
İlçe Sağlık Müdürlüğü
Onaylı
Ruhsat Harcı
Mal Müdürlüğü ödeme
yapılır.
Diploma ve uzmanlık belgesi
Noter onaylı
T.C. Kimlik numarası beyanı
resmi kurumlardan
Sağlık Kurulu raporu
72 yaş ve üzeri
başvurularda istenir.
Müdürlük değerlendirmesi
a) Uzmanlı dalı Faaliyet
İzin Belgesinde var mı?
b) Teknisyen veya
Fizyoterapist Ek-1’e
uygun mu?
10
11
12
13
14
15
16
İlçe Sağlık Müdürlüğü Yetkilisi
Adı ve Soyadı:
Tarih:
İmzası
İl Sağlık Müdürlüğü Yetkilisi
Adı ve Soyadı:
Tarih:
İmzası
EK: 1
BAŞVURU DİLEKÇESİ
ĠL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜNE
KuruluĢun/Laboratuarın/Müessesenin
Adı
Adresi
Sahibi
Açılacak
Laboratuvarın/
müessesenin türü
Laboratuvar/Müessese Sorumlusu Uzmanın
Adı
Uzmanlık dalı
Fakülte diploma no
Uzmanlık no
TC kimlik numarası
Çalışma şekli kısmi
zamanlı/ kadrolu
Kısmi zamanlı
çalışacaksa kadrolu
çalıştığı kuruluşun
adı/adresi
3153 sayılı Kanun ve bu Kanun’a istinaden çıkarılan Nizamname/Yönetmelik
kapsamında yukarıda adı ve adresi belirtilen kuruluşun bünyesinde bulunan müessesenin
sorumluluğunu yürütmek istiyorum.
Ruhsatlandırma işlemlerinin başlatılması için gereğini arz ederim.
...../...../……
İlgili Branş Uzmanı
Adı-Soyadı
imza
Kuruluşta kısmi zamanlı olarak çalıştırmak istiyorum.*
Kısmi zamanlı çalışma saatleri
Yukarıda adı ve adresi belirtilen kuruluşta kısmi zamanlı çalışmasına
izin veriyorum.**
Kadrolu çalışma saatleri
Mesul Müdürün adı-soyadı
…./…./……
İmza-Kaşe
Mesul Müdürün adı-soyadı
…./…./…….
İmza-Kaşe
Doktor bilgi bankası kaydı kontrolü yapılmıştır/yapılmamıştır
*Kısmi zamanlı çalışılacak kuruluşun mesul müdürü tarafından imzalanacaktır.
**Kadrolu çalışılan kuruluşun mesul müdürü tarafından imzalanacaktır.
NOT : Hastanenin mesul müdürü ve ilgili branş uzmanı tarafından mutlaka imza ve kaşesi olmak
zorunda.
Ek:8
TAAHHÜTNAME
……………………….ili………………………………………………...adresinde,
…………………………………………….adı altında faaliyet gösteren kuruluşumuz
bünyesinde bulunan.....................................* laboratuvarımızın/ünitemizin bulunduğu fiziki
mekânda, laboratuvarın sahipliğinde, kuruluşumuzun adında ve laboratuvarda kullanılan
cihazlarda (ruhsatlandırmaya esas şartlarda) hiçbir değişiklik olmamıştır.
Yukarıda beyan ettiğimiz şartlarda değişiklik olduğunun tespit edilmesi halinde ortaya
çıkacak her türlü hukuki sorumluluğun şahsımıza ve şirketimize ait olduğunu kabul ve beyan
ederiz.
Şirket Yönetim Kurulu Üyelerinin**
İsimleri-İmzaları
.
*Laboratuvarın türü (Biyokimya, Mikrobiyoloji, Patoloji, Radyoloji, Nükleer Tıp, Fizik
Tedavi ve Radyoterapi) yazılacak.
**Şirket Yönetim Kurulu üyelerinin üyeliklerini de belgeleyen noter onaylı imza sirküleri
EK:2/A
3153 SAYILI RADYOLOJĠ, RADĠYOM VE ELEKTRĠKLE TEDAVĠ MÜESSESELERĠ
HAKKINDAKĠ KANUNA GÖRE RUHSATNAME TALEP EDEN HEKĠM TARAFINDAN
DÜZENLENEN BĠLDĠRĠM
1- Kuruluşun Adı
2- Adresi
3- Uzman hekimin adı soyadı
4- Uzmanlık belge no
5- Kuruluşun fiziki mekânı hizmet için yeterli büyüklük ve nitelikte mi?
6- Havalandırma ve aydınlatma şartları mevzuata uygun mu?
7- Mevcut cihaz ve aletler gerek tatbik edene gerekse tatbik edilene zarar
vermeyecek şekilde mevzuatta belirtilen şekilde izole edilmiş midir?
8- X-Ray ışınlı cihazların kurşun izolasyonu mevzuata uygun mu?
9- X-Ray ışınlı cihazları kullanacak kişinin sağlığını korumaya yönelik
gerekli donanım ve önlemler mevzuata uygun mu?
10- Cihazlarla ilgili elektrik donanımları mevzuata uygun olarak
düzenlenerek gerekli koruyucu tedbirler alınmış mı?
11- Mevzuatta belirtilen miktar ve nitelikte radyom veya radyoaktif madde
mevcut ve mevzuata göre muhafaza ediliyor mu?
12- Mevzuatta belirtilen aletler (plak, tüp, iğne, hücre, pens vs.) mevcut mu?
13- Fizik tedavi müesseselerinde bulunan cihazlar nizamnameye uygun mu?
Not: 11 ve 12. maddeler radyom/radyoaktif madde kullanılıyor ise bildirilecek.
BULUNAN CĠHAZIN
(Röntgen, Tomografi, Kemik Dansitometre, Manyetik Rezonans, Mamografi, Sintigrafi, Ultrason,
Elektrikli Fizik tedavi cihazları v.b.)
Cinsi
Marka
Modeli
Üretim Yılı
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
Yukarıda belirtilen hususların doğruluğunu ve 3153 Sayılı Kanun ve bu Kanun’a istinaden
çıkarılmış bulunan Nizamnameye göre uygun olduğunu beyan ederim.
Gereğini bilgilerinize arz ederim.
….../..…./..…..
Adı-Soyadı
NOT : Hastanenin mesul müdürü ve ilgili branş uzmanı tarafından
mutlaka imza ve kaşesi olmak zorunda.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
189 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content