close

Enter

Log in using OpenID

20-211 (i) 2014.12.12 | Türkiye İş Bankası A.Ş. | Ticaret Sicil No

embedDownload
HAZIR AVANS SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİLENDİRME FORMU
6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 23. maddesi ve Bankacılık Düzenleme ve
Denetleme Kurumu tarafından yayınlanan Finansal Tüketicilerden Alınacak Ücretlere İlişkin Usul ve
Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 5. maddesi ile diğer ilgili mevzuat uyarınca hazırlanan işbu doküman;
krediye uygulanacak faiz, ücret, masraf vb. maddi yükümlülükler ile kredi sözleşmesinin koşullarını,
tarafların hak ve sorumluluklarını içeren unsurlara ilişkin bilgiler içermekte olup, müşterinin onayına
sunulmaktadır.
ÜRÜNÜN ADI /TANIMI
SÜRESİ
: Hazır Avans
: Süresiz
TAHSİL EDİLECEK FAİZ, ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARI:
Ücret Tipi
Hazır Avans Faizi
Ücret
Tutarı/Faiz
oranı
%2,02 Aylık
Tahsilat Dönemi
FAİZ VE ÜCRETLERİN GEÇERLİLİK SÜRESİ İLE DEĞİŞİKLİK BİLDİRİMLERİ:
Hazır Avans faiz oranında artış olması hâlinde, bu değişikliğin yürürlüğe girmesinden otuz gün önce,
tarafınıza yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı aracılığıyla bildirim yapılacaktır. Bildirim tarihinden
itibaren en geç altmış gün içinde borcunuzun tamamını ödediğiniz takdirde faiz artışından
etkilenmeyeceksiniz.
GECİKME BİLDİRİM VE BİLGİLENDİRME ÜCRETLERİ:
Mektup, kısa mesaj, internet, telefon ve noter aracılığıyla yapılan gecikme bildirimlerden gönderim
masrafı tahsil edilmektedir. Kamu kurum veya kuruluşuna veya üçüncü kişilere ödenen masraflar
Müşteri’ye aittir. Gönderim masrafları ile kamu kurum veya kuruluşuna veya üçüncü kişilere ödenen
masraflarda meydana gelen leh ve aleyhteki değişiklikler, değişiklik tarihinden itibaren müşteriye
yansıtılacaktır.
DEVLETE ÖDENEN VERGİ VE FONLAR:
Masraf, ücret ve komisyon tutarları üzerinden % 5 BSMV, tahsil edilen peşin faiz üzerinden ise ayrıca %
15 KKDF tahsil edilmektedir.
KKDF ve BSMV oranlarında meydana gelen leh ve aleyhteki değişiklikler, değişiklik tarihinden itibaren
müşteriye yansıtılacaktır.
TAHSİLAT ŞEKLİ:
Hesaben yapılır.
Hazır Avans’ın peşin faiz miktarı, kullanım süresinden bağımsız olarak Bankaca 31 günün altında bir
gün sayısı esas alınarak belirlenmiş olup, müşterinin kullanım süresi bu süreden farklı olsa dahi
ödeyeceği peşin faiz miktarı değişmeyecektir.
20-211 (i) 2014.12.12 | Türkiye İş Bankası A.Ş. | Ticaret Sicil No: 431112 | Şirket Merkezi: İstanbul | www.isbank.com.tr | 1 / 4
Bankaca belirlenerek ilan edilen peşin faiz tutarı, Hazır Avans kullanımı esnasında, Bankaca tahsis
edilen Hazır Avans limiti içinden peşin olarak tahsil edilecektir.
Hazır Avans borcu Ödeme Tarihinde, cari hesaba alacak kaydedilen her türlü maaş, ücret, ikramiye,
tazminat, ek ders ücreti, fazla mesai ücreti, harcırah, prim ve benzeri ödemelerinden
karşılanacaktır. Cari hesaba alacak kaydedilen maaş tutarının Hazır Avans borcunu kısmen veya
tamamen karşılamaması halinde, Hazır Avans borcu müşterinin Ek Hesabına borç kaydedilecek ve bu
durumda Banka ile müşteri arasında imzalanan Bankacılık Hizmetleri Sözleşmesinin Ek Hesap ile ilgili
düzenlemeleri uygulanacaktır.
ÜRÜN ÖZELLİKLERİ:
Hazır Avans, maaşını Banka aracılığı ile aylık olarak alan Banka’nın uygun göreceği müşterilere,
Vadesiz Mevduat Hesaplarına bağlı olarak açılan; geri ödeme tarihi (“Ödeme Tarihi”) müşterinin
maaşının yatırıldığı tarih esas alınarak tespit edilen, peşin faiz meblağı müşterinin fiili kullanım
süresinden bağımsız olarak Bankaca 31 günün altında bir gün sayısı esas alınarak belirlenen, peşin faiz
ödemeli bir kredili mevduat hesabıdır.

Müşteri Hazır Avansı yukarıda belirtilen şekilde tespit edilen Ödeme Tarihinden önceki dilediği
bir tarihte kullanabilir.

Hazır Avans, önceki Hazır Avans borcunun Ödeme Tarihine kadar tahsil edilmiş olması
kaydıyla, her bir kullanımda, peşin faiz tutarı peşinen ve defaten ödenerek bir defadan fazla (rotatif
olarak) kullanılabilir.

Hazır Avans’ın peşin faiz miktarı, kullanım süresinden bağımsız olarak Bankaca 31 günün
altında bir gün sayısı esas alınarak belirlenmiş olup, müşterinin kullanım süresi bu süreden uzun olsa
dahi ödeyeceği peşin faiz miktarı değişmeyecektir.

Bankaca belirlenerek ilan edilen peşin faiz tutarı, Hazır Avans kullanımı esnasında, Bankaca
tahsis edilen Hazır Avans limiti içinden peşin olarak tahsil edilecektir.

Hazır Avans’ın Ödeme Tarihinden önce kapatılması durumunda peşin faiz iadesi
yapılmayacaktır.

Hazır Avans’ın limiti …………….-TL olup, kısmi kullanım mümkün değildir.

Hazır Avans kullanımı sadece Türkiye İş Bankası A.Ş.’nin ATM’leri (Bankamatik) veya ileride
Banka tarafından belirlenecek diğer kanallar aracılığı ile tek seferde çekilmek suretiyle
gerçekleştirilebilecektir. Hazır Avans’ın Banka şubelerinden kullanımı mümkün değildir.

Hazır Avans borcu Ödeme Tarihinde, cari hesaba alacak kaydedilen maaş tutarlarından
karşılanacaktır. Cari hesaba alacak kaydedilen maaş tutarının Hazır Avans borcunu kısmen veya
tamamen karşılamaması halinde, Hazır Avans borcu müşterinin Ek Hesabına borç kaydedilecek ve bu
durumda Banka ile müşteri arasında imzalanan Bankacılık Hizmetleri Sözleşmesinin Ek Hesap ile ilgili
düzenlemeleri uygulanacaktır.

Hazır Avans ile ilgili, limit ve peşin faiz miktarı değişiklikleri de dâhil olmak üzere, her türlü
uygulama değişikliği Hazır Avansın kullanıldığı kanallar aracılığıyla müşterilere bildirilecektir.
İşbu ön bilgilendirme formu, Türkiye İş Bankası A.Ş.’nin Hazır Avans hizmetinden yararlanmak isteyen
müşterilerine yönelik olarak, herhangi bir kredi kullandırma taahhüdü altına girmeksizin, uygulama
hakkında genel olarak bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır. Müşterinin Hazır Avanstan yararlanması,
Banka tarafından yapılan değerlendirme sonucunda uygun görülmesine ve müşterinin HAZIR AVANS
SÖZLEŞMESİ ve diğer ilgili belgeleri imzalamasına bağlıdır.
20-211 (i) 2014.12.12 | Türkiye İş Bankası A.Ş. | Ticaret Sicil No: 431112 | Şirket Merkezi: İstanbul | www.isbank.com.tr | 1 / 4
Yukarıda özetlenen konular dışında her türlü detaylı bilgi Sözleşme’de yer almakta olup, dikkatle
inceleyebilmeniz ve anlaşılmayan konularda Bankamızdan detaylı açıklama talep edebilmeniz amacıyla
Bankacılık Hizmetleri Sözleşmesini de, bu formun bir nüshası ile birlikte tarafınıza teslim ediyoruz.
Okuyup anlamanız ve uygun bulmanız durumunda, bu 2(iki) nüsha düzenlenmiş formu imzalayarak
1(bir) nüshasını saklayınız.
TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.
……………… Şubesi
Tarih:
Müşterinin Adı Soyadı ve İmzası:
Banka Yetkilileri Ad Soyadı ve İmzası:
Hazır Avans borcumun işbu formun “Tahsilat Şekli” başlıklı bölümünde açıklanan şekilde Ek Hesabıma
borç kaydedilerek tahsil edilmesini onaylıyorum.
Müşterinin Adı, Soyadı ve İmzası:
Sözleşme Öncesi Bilgi Formu’nun bir nüshasının elden alındığına dair müşteri beyanı:
Adı Soyadı:
İmza:
20-211 (i) 2014.12.12 | Türkiye İş Bankası A.Ş. | Ticaret Sicil No: 431112 | Şirket Merkezi: İstanbul | www.isbank.com.tr | 1 / 4
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
2
File Size
258 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content