close

Enter

Log in using OpenID

12-öğrenci birliği yönergesi - İstanbul İmam Hatip Lisesi Mezunları

embedDownload
MH
A
LİSESİ
İ STAN
BU
TİP
L
A
M
İ
• 1951 •
İSTİMDER
İstanbul İmam Hatip Liseliler Derneği
ÖĞRENCİ BİRLİĞİ
YÖNERGESİ
MADDE 1
1- Bu organizasyonun adı İSTİMDER (İstanbul İmam-Hatip Liseliler Derneği) Öğrenci
Birliğidir.
2- Dayanak: Bu yönerge İSTİMDER (İstanbul İmam-Hatip Liseliler Derneği) ’in tüzüğü-
ne dayanarak, İmam Hatip okullarının misyonu çerçevesinde yapılacak çalışmalar göz
önünde bulundurulmak suretiyle oluşturulmuştur.
MADDE 2: Öğrenci Birliği’nin amaçları ve görevleri şunlardır:
1- Öğrencilere sosyal yaşam biçimini öğretmek, okul yaşamında uygulayabilecekleri
sosyal aktivite ve faaliyetlere katılım fırsatları sağlamak.
2- Öğrencilerin bireysel olarak mümkün olan en iyi şekilde yetişmeleri için okul kural-
larına uymalarını gözetmek ve gerektiğinde bu kuralları hatırlatmak.
3- İmam-Hatipli olmanın gerektirdiği prensiplere bağlı kalarak öğrenciler arasında
sorumluluk duygusunu yaymak, geliştirmek ve öğrencilerle okul idaresi, aileler, öğretmenler, mezunlar ve toplum arasındaki iletişimi ve işbirliğini teşvik etmek ve sağlamak.
AM H A
LİSESİ
İ S TAN
BU
TİP
L
İM
4- Bireyin gelişimini en üst seviyeye çıkararak öğrencilere olumlu modeller sunmak
ve okul hayatını zenginleştirmek.
5- Okul aktivitelerini tartışmak için öğrencilere fırsat sağlamak ve tüm öğrencilerin
temsilcileri olarak forum oluşturmak.
• 1951 •
İSTİMDER
İstanbul İmam Hatip Liseliler Derneği
6- Öğrenci Birliği temsilcileri tarafından ortaya konulan konuların üzerinde durmak
ve bu konuları çözümlemek için dernek yönetimine taşımak. Öğrenciler ve idare arasında dernek aracılığıyla köprü olmak.
7- Sosyal aktiviteleri, mezuniyet törenini, resmi ziyaretleri, sportif turnuvaları ve top-
lantıları düzenlemeye İSTİMDER İcra Kurulu’nun ilgili birimleriyle koordineli yardımcı
olmak. Toplumda İmam Hatip’ler hakkında olumlu düşünceler oluşmasını sağlamak
ve teşvik etmek.
8- İmam Hatip Lisesinde öğrenci olmanın beraberinde getirdiği sorumluluklar neti-
cesinde oluşacak değerleri sürekli diri tutmak ve ardından gelecek nesillere örnek
olacak şekilde yaşayıp bu değerleri gözetmek.
9- Öğrenci Birliği temsilcileri vesilesiyle toplanan her türlü bilgiyi İSTİMDER (İstanbul
İmam-Hatip Liseliler Derneği)’ne raporlar sunarak bilgi sahibi olmasını sağlamak. Öğrenci, okul ve dernek arasında bilgi akışını sağlamak.
MADDE 3: Öğrenci Birliği Oluşumu
1- Öğrenci birliği sınıflarda belirlenmiş olan İSTİMDER temsilcilerinden oluşur. Sınıf
temsilci sayıları aşağıdaki gibidir.
Düz 12.sınıf
Düz 11.sınıf
Düz 10.sınıf
Anadolu 12.sınıf
Anadolu 11.sınıf
Anadolu 10.sınıf
Anadolu 9.sınıf
2- Sınıf temsilcileri temsil ettiği sınıfın öğrencileri tarafından dile getirilen sorunları
öğrenci birliğine bildirerek bu sorunları olumlu bir şekilde çözebilmek için öğrenci
birliği ile çalışmalar yapar ve bu çözümleri kendi temsil ettiği sınıfa rapor hâlinde sunar. Sınıfı ile öğrenci birliği arasında köprü görevi görür.
MADDE 4: Öğrenci Birliği yürütme kurulu üyeleri ve görevleri;
1- Öğrenci Birliği yürütme kurulu şu üyelerden oluşur:
AM H A
LİSESİ
İ S TAN
BU
TİP
L
İM
Öğrenci Birliği Sorumlusu
Öğrenci Birliği Danışmanı
Öğrenci Birliği Başkanı
Öğrenci Birliği Başkan Yardımcısı
Sekreter
Öğrenci Birliği Dönem Sorumluları
Öğrenci Birliği Sınıf Temsilcileri
2-Öğrenci Birliği Sorumlusu
· İSTİMDER Başkanı tarafından belirlenir.
• 1951 •
İSTİMDER
İstanbul İmam Hatip Liseliler Derneği
· Tüm Öğrenci Birliği toplantılarına başkanlık eder.
· Öğrenci Birliği Sorumlusu Öğrenci Birliğinin öneri ve faaliyetlerinden dolayı
birinci dereceden İSTİMDER Başkanı’na bağlı olup, Öğrenci Birliği danışmanı
da onay almak için bu önerileri İSTİMDER İcra Kuruluna yazılı olarak rapor
etmekle yükümlüdür.
· Öğrenci Birliği Sorumlusu tüm alt komitelerin doğal üyesidir.
· Öğrenci Birliği teşkilatı içerisinde gerekli gördüğü her türlü değişiklik ve tasfiye yetkisine sahiptir.
· Gerekli hallerde Öğrenci Birliği’ni olağanüstü toplantıya çağırır.
· İSTİMDER Başkanı’na karşı sorumludur.
3-Öğrenci Birliği Danışmanı
· Öğrenci Birliği Sorumlusu tarafından belirlenir.
· Herhangi bir sebepten dolayı Öğrenci Birliği Sorumlusunun olmadığı toplantılara başkanlık eder.
· Öğrenci Birliği Sorumlusuna her konuda yardımcı olur.
· Alt komitelerin doğal üyesidir.
· Gerekli gördüğü her türlü değişiklik ve tasfiyeyi başkanın onayına sunar.
· İSTİMDER İcra Kurulu’nun Öğrenci Birliği ile ilgili kararlarını alt birimlere rapor etmek ile yükümlüdür.
· Öğrenci Birliği Başkanına karşı sorumludur.
4-Öğrenci Birliği Başkanı
· Öğrenci Birliği Sorumlusu ve Danışmanı tarafından belirlenir.
· Öğrenci Birliği’nin sürekliliğinden birinci dereceden sorumludur.
· Alt komitelerin doğal üyesidir.
· Öğrenci temsilcileri ile Öğrenci Birliği yetkilileri arasında iletişimi sağlamak
ile yükümlüdür.
· Toplantılarda ve düzenlenen faaliyetlerde Öğrenci Birliği Sorumlusu ve Danışmanı ile birlikte olmak zorundadır.
· Öğrenci Birliği toplantılarını organize etmekle yükümlüdür.
AM H A
· Gerektiği durumlarda Öğrenci Birliği Başkanına işleyiş hakkında bilgi verir.
LİSESİ
İ S TAN
BU
TİP
L
İM
· Öğrenci Birliği sorumlusuna karşı sorumludur.
5-Öğrenci Birliği Başkan Yardımcısı
• 1951 •
İSTİMDER
İstanbul İmam Hatip Liseliler Derneği
· Öğrenci Birliği Başkanı tarafından belirlenir.
· Herhangi sebepten dolayı başkanın katılamadığı toplantılarda bulunur.
· Başkana her konuda yardımcı olur.
· Komitelerde aktif görev alır.
· Öğrenci Birliği başkanına karşı sorumludur.
6-Sekreter
· Öğrenci Birliği Başkanı tarafından belirlenir.
· Toplantı tutanaklarını kaydeder.
· Öğrenci Birliği’nin her toplantısında yoklama alır, devam çizelgelerinin kaydını tutar.
· Öğrenci Birliği adına tüm kayıtlardan sorumludur.
· Toplantı tutanaklarının birer örneğini tüm Öğrenci Birliği üyelerine ve Danışmana dağıtır.
· Öğrenci Birliği Başkanına karşı sorumludur.
7-Dönem Temsilcileri
· Öğrenci Birliği Başkan Yardımcısı tarafından belirlenir.
· Sorumlu oldukları dönemlerde ki sınıf temsilciliği işleyişinden ve sürekliliğinden sorumludur.
· Sınıf temsilcilerinden belirlenmiş aralıklarda ki sınıf raporlarının toplanmasından sorumludur.
· Sınıf temsilcileri ile başkan arasındaki iletişim sağlar, talep ve arzuları Öğrenci
Birliği Başkanına iletir.
· Öğrenci Birliği Başkanı tarafından verilen bilgi ve raporları sınıf temsilcilerine
duyurur.
· Öğrenci Birliği Başkanına karşı sorumludur.
8-Sınıf Temsilcileri
· Öğrenci Birliği Danışmanı, Öğrenci Birliği Başkanı ve yardımcısı tarafından
her sınıftan bir kişi olacak şekilde belirlenir.
AM H A
LİSESİ
İ S TAN
BU
TİP
L
İM
• 1951 •
İSTİMDER
İstanbul İmam Hatip Liseliler Derneği
· Sınıf düzenini ve oluşabilecek olumlu veya olumsuz durumları dönem temsilcisine bildirir.
· Belirlenmiş olan aralıklar da dönem temsilcisine sınıf durumunu ve temennileri rapor haline getirmekle yükümlüdür.
· Dönem temsilcileri tarafından verilen bilgi ve raporları temsilcisi oldukları
sınıflara duyurmak zorundadır.
· Dönem temsilcisine bağlıdır.
MADDE 5:Toplantılar
1- Dönem temsilcileri; Öğrenci Birliği Başkanı ile haftada bir kere, Öğrenci Birliği; Öğrenci Birliği Sorumlusu ile ayda bir kere genel olarak toplanır. Toplantı tarihleri Öğrenci
Birliği takvimine işlenir. Başkan, yeterli sayıda üye ve danışmanın katılımı şartıyla olağanüstü toplantılar düzenleyebilir.
2- Öğrenci Birliğinin tüm üyelerinin toplantıya zamanında katılması esastır. Toplantıya
2 kez mazeretsiz gelmeyen temsilci uyarılır. Tekrarı hâlinde temsilci değişimi sağlanır.
3- Tüm toplantıların istişare kurallarına uygun bir şeklide sürdürülmesi sağlanır.
4-Toplantılarda belirlenen zaman aralıklarının dışına çıkılmaması esastır.
5- Öğrenci Birliği’nden herhangi bir temsilcinin istifasının başkana yazılı olarak bildirilmesi gerekir.
Başkanın istifasının ise Öğrenci Birliği Danışmanına yazılı olarak verilmesi zorunludur.
Bu durumda istifa eden temsilcinin yerine yeni bir temsilci getirilir.
6- Öğrenci Birliği’nin öneri ve kararlarının onayı alınmak üzere Öğrenci Birliği Sorumlusu aracılığıyla İSTİMDER İcra Kuruluna yazılı olarak sunulur.
Eğer bu öneri genel görünümüyle reddedilirse, Öğrenci Birliği bu talebi yeniden gözden geçirebilir.
Öğrenci Birliği Danışmanı, Öğrenci Birliği’nin konuyu yeniden gözden geçirmesini isteyebilir. Son karar, İSTİMDER Başkanı tarafından verilir.
7-Öğrenci Birliği önerileri Danışman tarafından değerlendirilir. Danışmanın isteği ile
konu bir sonraki toplantıda yeniden görüşülerek oylanır. Oylama sonucu öneriden
yana olunursa, Öğrenci Birliği Sorumlusu tarafından incelenir.
8- İSTİMDER Yönetim Kurulu ve İcra Kurulu ile yapılan toplantılara herhangi bir resmî
davet yapılmadıkça ve Öğrenci Birliği Sorumlusu tarafından onaylanmadıkça, Öğrenci
Birliği dışında hiç kimse bu toplantılara katılamaz.
MADDE 6:Seçimler
Öğrenci Birliği Seçim Komitesi:
· İSTİMDER başkanı’nın belirlediği Öğrenci Birliği Sorumlusu seçim komitesini
oluşturur.
LİSESİ
İ S TAN
BU
TİP
L
AM H A
İM
· Öğrenci Birliği temsilcileri ile seçim sürecinde görev yapar.
· Belirlenen bir vakit içerisinde Öğrenci Birliği Sorumlusu tarafından düzenlenmiş olan toplantıda Öğrenci Birliği’ne başkanlık yapılacak aday belirlenir.
• 1951 •
İSTİMDER
İstanbul İmam Hatip Liseliler Derneği
MADDE 7:Genel Hükümler
· Yönerge değişikliği Öğrenci Birliği tarafından teklif edilir.
· Öğrenci Birliği’nin oy çoğunluğu sonucunda değişiklik önerileri Öğrenci Birliği
Sorumlusuna sunulur.
· Dönem içerisinde Yönerge değişikliği sunulabilir ancak uygulamaya konulamaz.
· Yönergede önerilen değişikler Öğrenci Birliği Seçim Komitesinin eylül ayı başındaki toplantısından önce yapılmalıdır.
·
Yönergede meydana gelecek olan değişiklikler Öğrenci Birliği Sorumlusu tarafından İSTİMDER Başkanınca onaylanması sonucu uygulamaya konulur.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
449 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content