close

Enter

Log in using OpenID

2015 yılı İl Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Mütevelli Heyet

embedDownload
DUYURU
Adana II Sosyal Yardlmla§ ma ve Dayanl,ma Vak■ Miitevelli Hcyet UyeliЁ i Se9imi llanl
3294 Say:│: Sosyal Yard:rnla5ma ve Dayanttmayl tte5vik Kanunu′
5263 ve 6525 Sayll:
kanunlar‖ e deЁ i5ik 7.Maddesinde′ ‖ dahilindeki mahalle muhtarlar:n:n valinin caЁ nS:
nun′
uzerine yapacaЁ l tOplantiva kat:lanlar:n salt 9oこ unluttuyla kendl aralar:ndan sececekleri lki
maha‖ e muhtari uye ve 3294 say:│:Kanunda be‖ rtilen amaclara yё
siv‖
ne‖ k faa‖ vette
bulunan
toplum kurulu51ari yё netic‖ erinin kendi aralar:nda sececekleri lki temsilc:nin il Sosyal
Yardimla5ma ve Davan:5ma Vakl Mutevelli Heyeti′ nde gё rev yapacaЁ :hukme baЁ lanm:5t:r.
Bu nedenle;
2015y:│:Adana‖ Sosyal Yardimla5ma ve Dayan:5ma Vakn Mutevelli Heyet uveliЁ ine
23.12.2014 Sali gunu;
3294 savil:Kanunda be‖ rtilen amaclara yё nenk faalivette bulunan vakif ve dernek tems‖
lle saat 10:00′
cileri
da
‖irnizdeki Maha‖ e Muhtarlarlile saat 14:00′ da
Seyhan Beledivesi Mehmet Akif Ersoy Toplanti Salonu′
nda sec:m yap:lacakt:r.
Secirne istirak edecek 3294 SayII:kanunda belirtilen amaciara vOnenk faalivetierde bulunan
si宙 ltoplum
kurulu§ lar!n;yё neticile百 nin dernek ve vakittara ak tuzOk/vakr Senedi′
kurulu karari‖ e verilen yetki belgesille bir‖
Secime istirak edecek mahalle muhta‖
yё netim
kte′
annin ise′ muhtar kimliЁ iile birlikte belirtilen gun′
saat ve yerde hazir bulunmalar:gerekmektedir.
ilan olunur.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
544 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content