close

Enter

Log in using OpenID

Dersin Adı Kodu Yarıyıl Teori (saat/hafta) Uygulama (saat/hafta

embedDownload
Dersin Adı
Kadın Sağlığı
Hemşireliği
Önkoşullar
Dersin dili
Dersin Türü
Dersin öğrenme
ve öğretme
teknikleri
Dersin
sorumlusu(ları)
Dersin amacı
Dersin öğrenme
çıktıları
Dersin içeriği
Kaynaklar
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Laboratuvar
(saat/hafta)
AKTS
HEM301
3. Yıl/5. Yarıyıl / Güz
5
16
0
16
Yok
Türkçe
Zorunlu
Anlatım, Tartışma, Soru-Yanıt, Laboratuar çalışmaları, Gözlem, Alan Gezisi, Bireysel Çalışma,
Takım/Grup Çalışması, Rol Oynama, Rapor Hazırlama ve/veya Sunma, Uygulama-Alıştırma, Vaka
tartışması, Beyin Fırtınası, Proje Tasarımı/Yönetimi.
Prof. Dr. Gülşen Vural
Bu ders; öğrencilerin üreme sağlığı/cinsel sağlık kavramlarını temel alarak, kadının ve erkeğin tüm yaşam
evreleri boyunca sağlığının korunması ve geliştirilmesi, sağlığın bozulduğu durumlarda, bakım
gereksinimlerinin bütüncül bir yaklaşımla ele alınması için gerekli güncel bilgi ve becerileri kazandırmayı
amaçlar.
Bu dersin sonunda öğrenci;
1. Kadın ve erkek üreme sistemi anatomisini ve fizyolojisini bilir.
2. Gebelik, doğum, doğum sonu dönem ve yenidoğanın fizyolojisini tanımlayabilir.
3. Üreme sağlığı sorunlarını tanır.
4.Aile planlaması ve danışmanlık hizmetlerini uygular.
5. Kadının ve erkeğin üreme sağlığını değerlendirir.
6.Yaşam süreci boyunca kadının üreme sağlığı ihtiyaçlarına yönelik hemşirelik bakım planı geliştirebilir.
7.Bakımla ilgili riskli durumlarda problem çözme tekniklerini uygulayabilir.
8. Jinekolojik sorunu olan kadının bakımını planlar ve uygular.
Kadın sağlığı ve hastalıklarına giriş,
Üreme organlarının anatomisi: Kadın üreme organları, erkek üreme organları
Üreme organlarının fizyolojisi,
Gebelik ve hemşirelik bakımı,
Gebelik ve sistemik hastalıklar,
Normal doğum,
Yeni doğan fizyolojisi,
Doğum sonrası dönem ve hemşirelik bakımı,
Doğum sonu riskli durumlar
Aile planlaması
Kadın hayatının evreleri,
Sık görülen kadın sağlığı sorunları,
Genital organ tümörleri,
Jinekolojide tanı ve tedavi yöntemleri
Kadına yönelik şiddetin tanılanması ve önlenmesi
1.Taşkın,L.:Doğum ve Kadın Sağlığı Hemşireliği.Genişletilmiş 4.basım,Sistem Ofset Matbaacılık
Ankara,2006 ISBN 975-94661-0-4
2.Coşkun,A.,Karanisaoğlu,H.:Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği.Editör:H.Seçim,
AÖF,Eskişehir,1992 ISBN 975-492-296-9
3. Coşkun, A.,İnanç,N.,Ekizler,H. ve Ark:Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği El
Kitabı.Editör:A.Coşkun,Vehbi Koç Vakfı Yayınları.İstanbul,1996
4. Kişnişci,H.,Gökşin,E. Ve Ark.:Temel Kadın Hastalıkları ve Doğum Bilgisi.Güneş Kitabevi,Ankara,1996
ISBN 975-7467-46
5. Reeder, S.J., Mastroionni, L., Martin, L.L.(1997). Culture, Society and Maternal Care, Maternity
Nursing, eighteenth. Press Edition, J.B. Liipincott Company, Philedelphia, s. 47-55.
6. Taylor C, Lillis C, LeMone P, Fundamentals of Nursing, Stanley Thornes (publishers) Ltd., United
Kingdom, 1997;53-54.
7. Bulut,A.,Gökçay,G.,Neyzi,O.,Uzel,N.:Anne ve ÇocukSağlığında Öncelikler.Tayf Ofset,İstanbul,1994
8. Ulusal Aile Planlaması Hizmet Rehberi.AÇSAP GenelMüdürlüğü,Ankara,1994 ISBN 975-7572-18-7(9)
9. Queenan,J.T.,Hobbins,J.C.:Yüksek Riskli Gebeliklerde Tanı ve Tedavi
protokolleri.Çeviren:H.Güner,Atlas Kitapcılık Tic.LTD.STİ.,Ankara,1998 ISBN 975—7175-06-4
10. Gorrie,T.M.,Mc KinneyE.S.,Murray S.S.:Maternal Newborn Nursing.Sounders
Company,Philadelphia,1994
11. Taylor C, Lillis C, LeMone P, (1997). Fundamentals of Nursing, Stanley Thornes (publishers) Ltd.,
1
United Kingdom, 53-54.
12. Dunn,J.Leo,Harris,D.Carla and others:Guıdelınes for Women’s Health Care,ACOG,1996
13. Murray, S.S., Mckinney E. S. (2006). Foundations of Maternal-Newborn Nursing, Copright by
Elsevier Inc. Philedelphia. Usa, pp. 35-42.
14. Jensen, M.D., Bobak, I.M. (1985). The Familiy, Maternity and Gynecologic Care, Mosby company. St
louıs, Toronto, p.78-85.
15. Şirin A., Kavlak O., (2008)., Kadın Sağlığı, Bedray Basın Yayın Ltd Şti, İstanbul, 2008.
Haftalık Ders Konuları
Haftalar
TARTIŞILACAK KONULAR
1. Hafta
Kadın sağlığı ve hastalıklarına giriş, Üreme organlarının anatomisi: Kadın üreme organları, Erkek üreme
Organları
2. Hafta
Üreme organlarının fizyolojisi Genetik ve genetik danışmanlık,
3. Hafta
Gebelik ve hemşirelik bakımı Riskli gebelikler,
4. Hafta
Gebelik ve diğer hastalıklar,
5. Hafta
Normal doğum,
6. Hafta
Fetal sağlığın değerlendirilmesi, I. ARA SINAV
7. Hafta
Doğuma ilişkin riskli durumlar, Yenidoğan fizyolojisi,
8. Hafta
Özel bakım gerektiren yenidoğan,
9. Hafta
Doğum sonrası dönem ve hemşirelik bakımı,
10. Hafta
Doğum sonu riskli durumlar,
11. Hafta
Aile planlaması, Kadın hayatının evreleri,
12. Hafta
Sık görülen kadın sağlığı sorunları,
13. Hafta
Genital organ tümörleri,
14. Hafta
Jinekolojide tanı ve tedavi yöntemleri, II. ARA SINAV
15. Hafta
YARIYIL SONU SINAVI
Değerlendirme Sistemi
Yarıyıl içi çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Devam
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması
Derse Özgü Staj (Varsa)
Ödevler
Sunum
Projeler
Seminer
Ara Sınavlar
Final
Toplam
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
Yarıyıl Sonu Sınavının Başarı Notuna Katkısı
Toplam
2
AKTS (Öğrenci İş Yükü Tablosu)
Etkinlikler
Ders Süresi (X14 )
Laboratuvar
Uygulama
Derse özgü staj (varsa)
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb)
Sunum / Seminer Hazırlama
Proje
Ödevler
Ara sınavlara hazırlanma süresi
Yarıyıl Sonu Sınavına hazırlanma süresi
Toplam İş Yükü
Sayısı
Süresi
Derslerin öğrenme çıktılarının program yeterlilikleri ile ilişkilendirilmesi
Program yeterlilikleri
1.
Hemşirelik alanına özgü bilimsel ve güncel bilgiye ulaşabilir ve kullanır.
2.
Bilginin doğruluğunu geçerliliğini ve güvenilirliğini değerlendirebilir.
3.
Hemşirelik alanındaki yeni yaklaşımları ve kanıta dayalı uygulamaları takip eder.
4.
Hemşireliğin profesyonel rol ve sorumluluklarını yerine getirir.
5.
Hemşirelik uygulamalarında, mesleki etik ilke ve değerlere uygun davranır.
6.
Hemşirelik bakımında bütüncül yaklaşım kullanır.
7.
Mesleki uygulamalarına temel olan kuram ve modelleri bilir ve uygular.
8.
Mesleki uygulama ve araştırmalarında bilişim ve bakım teknolojilerini kullanır.
9.
Mesleki uygulamalarında eleştirel düşünme sürecini kullanır.
10. Sağlığı koruyan, geliştiren, gerektiğinde iyileştiren ve rehâbilite eden bakım hizmetlerini
yürütür.
Yeterliği Sağlama Düzeyi: 1. Düşük, 2. Düşük/orta, 3. Orta, 4. Yüksek, 5. Mükemmel
Toplam İş Yükü
1
2
3
4
5

3
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
280 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content