close

Enter

Log in using OpenID

Ayrıntılı bilgi için tıklayın.

embedDownload
I
**YATIRIMCILARA KARSILIKSIZ %50 HiBE DESTEGi !...
I
**
2014 YILI KIRSAL KALKINMA YATIRIMLARININ
DESTEKLENMESi HiBE PROGRAM/
Dogal kaynaklar ve 9evrenin korunmas1111 dikkate alarak, kirsal alanda gelir di.izeyinin yi.ikseltilmesi, tanmsal
i.iretim ve tanmsal sanayi entegrasypnunun saglanmas1, tanmsal pazarlama altyap1s111111
gi.i9lendirilmesi, kirsal alanda alternatif gelir kaynaklannm
geli~tirilmesi,
yi.iri.iti.ilmekte olan kirsal kalkmma
9ah~malann111
olu~turulmas1,
geli~tirilmesi,
g1da gi.ivenliginin
toplu bas1119h sulama sistemlerinin
etkinliklerinin artmlmas1 ve k1rsal toplumda belirli bir
kapasitenin olu~turulmasma ili~kin usul ve esaslar 9er9evesinde yatmmcdan ve 9ift9ileri desteklemek amac1yla, <;::ift~i
Kay1t Sistemi veya Bakanhk tarafmdan
olu~turulan
diger kay1t sistemine son
ba~vuru
tarihinden once kay1th olan
yatmmc1larm ve iireticilerin kirsal alanlarda bireysel ve/veya bir arada yapacaklan oz sermayeye dayali yatmmlan i9in
hibe destegi verilmesini ama9layan Ktrsal Kalk1nma Yatmmlannm Desteklenmesi Progra1111 Kapsammda Tanma Dayah
Yatmmlann Desteklenmesi Hakkmda Teblig (Teblig No: 2014/43) 26 Ekim 2014 tarihli ve 29157 say1h Resmi
Gazete'de yay1mlanarak yiiriirliige girmi~tir.
H;BE DESTEGi VEMLECEK Ki$iLiKLER, KONULAR VE HiBE MiKTARLARI
Ba~vuracak Ki~iler
Hibeye
Es as
Tu tar
(TL)
Hi be
Oram
(%)
Hi be
Tu tan
(TL)
YA TIRIM KONULARI
Ya~ meyve sebze tasnif, paketleme ve depolama yatmmlan hari9
bitkisel ilrilnlerin i~lenmesi, depolanmas1 ve paketlenmesine yonelik;
. - y~ni yatmmlar, k1smen yapilm1~ yat1nmlarm tamamlanmasma
yonelik yatmmlar ile mevcut faal olan veya olmayan tesislerde
kapasite art1rnrn ve teknoloji yenileme yatmmlan
- Bireysel
(Ger9ek Ki~iler)
- $irketler
- <;:elik silo ve soguk hava deposu yat1nmlan,
(A.$., Ltd., Koll.$ti)
-Tanmsal Ama9l1
Kooperatifler, Birlikler
ve Bunlann Ost
Birlikleri
- Alternatif ene1ji kaynaklan kullanan yeni seralarm yap1mma yonelik
yatmmlar ile alternatif enetji kaynakli ilretim tesisleri yat1nmlan
1.000.000
50
500.000
- Teblig kapsammda bulunan konularla ilgili tarnnsal faaliyetlere
yonelik yap1hrn~ veya yaptlacak tesislerde kulla111lmak ilzere,
alternatif ene1ji kaynaklanndan jeotermal, biyogaz, gilne~ ve rilzgar
ene1jisi ilretim tesisleri
- Hayvansal orijinli gilbrelerin i~lenmesi, paketlenmesi ve
depolanmasma yonelik yatmmlar, hibe destegi kapsammda
degerlendirilir
-Tanma Dayal1 Yatmmlann Desteklenmesi Tebligi kapsammda yay1mlanan Uygulama Rehberi dogrultusunda
hazirlanacak yatmm proje teklitleri Tebligin yay1mland1g1 (26. I 0.2014) tarihten itibaren altm1~ (60) gUn i9erisinde (Son
Basvuru Tarihi: 24 Arahk 2014) G1da Tanm ve Hayvanc1hk Bakanligmm www.tarim.gov.tr adresinden online olarak
ba~vuru lar yapilacaktir.
AyrmtJh Bilgi
Programla ilgili ti.im bilgiler ii G1da Tanm ve Hayvanc11tk Mi.idUrlligli Kirsal Kalkmma ve OrgUtlenme Sube
Mildilrlligli blinyesinde olu~turulan ii Proje YlirUtme Biriminden (Tlf: 2151672-73/dahili-138) ve
www.giresuntarim.gov.tr, www.tarimreformu.gov.tr internet adreslerinden de almabilmektedir.
GiRESUN iL GIDA TARIM VE HA YVANCILIK MUDURLUGU
NOT:
nln1rl("J OO}'"olri1·
Ekonomik yatmmlara yonelik proje konularma ba$vurabi/ecek gen;ek ve tiizel ki$ilerin idari ve mali apdan kanmdan bag1ms1=
Knulol"O l1i-:-r11ot
nrat1"i1~1110
/,;,../;l,.Jn1•1'1'11'vi
,.,,.,,../,.
nlrlu/,.f,, .. , ro,'v/,.n#ln1• iron J.. .. bnri.rn1H ,./, .. ,,,,,J,...,./.,,
A,,,,.,./, J..H
ro: ... /,,..1/,,..,.,1,../,,.,·
/,;.;.,,/,..M,..
r•.·... .,,,.,,.,,
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
46 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content