close

Вход

Log in using OpenID

Bir İçme ve Kullanma Suyu Şebekesinin Performansı

embedDownload
Bir İçme ve Kullanma Suyu Şebekesinin
Performansı
Dr. S. Saim EFELERLİ
Alter Mühendislik .
Akarsu havzaları su potansiyelinin sağlıklı olarak belirlenmesi , su kaynaklarının
çeşitli amaçlar arasında dengeli bir biçimde dağılımının oluşturulması ve havzanın
bütünün , kullanıcıların haklarını ve çıkarlarını gözeterek yönetilmesi ve
sürdürülebilir çevre ve kalkınma yaklaşımlarına saygılı olunması kaçınılmaz bir
zorunluluk olarak ortaya çıkmaktadır.
Günümüzde, Su Kaynakları Yönetiminin En Öncelikli Sorunu:
Kısıtlı Su Kaynakları İle Artan Su Talebini Karşılamak.
Dublin Prensipleri ve Gündem 21 (1992)
 İnşan yaşamı, çevre ve ekonomik gelişim için gerekli olan su kaynakları sınırlı
ve etkilere açık kaynaklardır.
 Su kaynaklarının geliştirilmesi ve yönetiminde her seviyeden politika
geliştiriciler, planlamacılar ve kullanıcılar, katılımcı
bir şekilde yer
almalıdır.
 Su, rekabet eden kullanıcılar arasında ekonomik bir değere sahiptir ve
ekonomik bir kıymet olarak göz önüne alınmalıdır.
 Su kaynaklarının geliştirilmesinde ve yönetiminde
göz önüne alınmalıdır.
 Su kalitesi, talep ve arz
entegre yaklaşım
birlikte değerlendirilmelidir.
 Su kalitesi ve su ekosistemleri mutlaka korunması gereken unsurlardır.
 Su kaynaklarının kullanılmasında ve yönetiminde sürdürülebilirlik yaklaşımı
esas alınmalıdır.
 Sürdürülebilir kalkınma hedefi, ilk kez 1992’de Rio Dünya Zirvesinde ortaya
konmuş ve daha sonra çeşitli platformlarda genişletilerek ele alınmıştır.
 Birleşmiş Milletler’in “2000 Yılı Milenyum Deklarasyonu”nda temel hedefler
şöyle belirlenmiştir (UN, 2003):
 2015 yılına kadar, güvenli içme suyuna erişemeyen insan nüfusunun yarıya
indirilmesi;
 yerel, bölgesel ve ulusal ölçeklerde, suyun yeterli ve hakça tahsisini öngören su
yönetimi stratejilerinin geliştirilmesi ve böylelikle su kaynaklarının sürdürülebilir
olmayan kullanımlarının durdurulması.
İçmesuyu sistemleri , Su Temini, Suyun Arıtılması, Suyun Dağıtımıana başlıklarında
düşünebilir. Bu çalışma kapsamında değinilecek konular suyun dağıtımına ilişkin hususlar
olacaktır. Su şebekelerinin daha etkin ve daha ekonomik çalıştırılması , kayıp ve kaçakların
önlenmesi , hem kentlinin memnun edilmesi hem su sağlayan idarenin sistemine hakim ve
verimli kılınması için yönetim bilgi sistemi anlayışı ile çalışmasıyla mümkün olabilecektir.
IWA Performans Gösterge (PG) sistemi
130 ülkeyi temsil eden, su ve atık su konularındaki en büyük uluslararası kurum olan Uluslararası Su
Birliği (IWA), günümüzde sektörde bir referans haline gelen performans gösterge sistemi (PG)’yi
oluşturmuştur. Bu sistem, bölgelerin gelişmişlik seviyelerinden, iklim, demografik ve kültürel
özelliklerden bağımsız olarak, su hizmetleri işletmeleri için güçlü ve etkin bir yönetim aracıdır. Bu
araç, tüm yönleriyle yönetimi, su kaynakları, çalışanları, servisin ve ekonomik PG’nin fiziksel, işlemsel,
niceliksel yönlerini kapsar.
IWA performans göstergeleri 6 ana gösterge grubuna ayrılır:Su
kaynakları,Çalışanlar,Fiziksel,İşlemsel,Hizmet kalitesi,Finansal
Performans gösterge sisteminin uygulanması:
aşamalı bir prosedürdür ve IWA tarafından aşamalı uygulama önerilmektedir.
Aşama 1 : en az 26
en önemli gösterge
Aşama 2 : en az 82
gösterge
Aşama 3 : en az 133
gösterge
Strateji için Alınacak Önlemler;
Haritalama - şebeke ve web tabanlı Abone Bilgi Sistemi hazırlanarak abone verilerinin ve
bilgilerin güncelliği ile coğrafi verilerin ilişkilendirilmesi sağlanmalıdır
Hidrolik Modelleme Desteği ile şebekenin simülasyonu ve sistemin kalibrasyonu
gerçekleştirilmelidir.
Basınç Zonları ve Dağıtım Şebekesi alt zonlara ayrılarak Bölgesel Ölçümleme
Alanları ( DMA – District Metering Areas ) oluşturulmalıdır.
Boru hattı değiştirme ve ev bağlantılarının yeniden gözden geçirilmesi ve gerekirse
yenilenmesi programı; Bölgesel Ölçümleme Alanlarında yapılan çalışma ve sonuçlarına
bağlı olarak öncelik sırasına göre uygulama programına alınmalıdır.
Su Sayaçlarını Değiştirme Programı ile acilen ön ödemeli sayaç tipine geçilmeli ve
bozuk, arızalı, eski v.b. sayaçlar, ön ödemeli sayaçlarla değiştirilmelidir.
Tüm bu çalışmalara paralel olarak, su depoları, içme ve kullanma suyu tesisleri ve pompa
istasyonlarındaki iyileştirmeler yapılmalıdır.
Sızıntıların tespiti ve etkin tamir için Bölgesel Ölçümleme Alanları bazında eğitilmiş ekipler
kurulmalıdır.
SCADA Sistemi (Supervisory Control and Data Acquisition – Denetimsel Kontrol ve Veri
Elde Etme) tamamlanmalıdır.
Author
Document
Category
Без категории
Views
0
File Size
2 629 Кб
Tags
1/--pages
Пожаловаться на содержимое документа