close

Вход

Log in using OpenID

buradan indirebilirsiniz

embedDownload
Degerli tigretim Oyeleri ve Kocaeli Oniversitesi l;:al1~anlan
Kocaeli Universitesi Rektorlugu'ne aday olmaya karar verdim.
Yeni Rektor se<;:imi surecinde baz1ogretim uyelerinin ve Universite personeli nin te~;vik edici ilgilerinin de ban a ula?masmm
cesareti ile tecrube ve bilgi birikimimi daha etkili bir makamda ku llanarak Universitem izi daha ileri duzeylere gotUrmek
arzusunday1m.
Universitemizin bugun gel digi bu g1pta edilen noktada, ge<;:mi? donemlerde, ozellikle deprem sonrasmda emegi ge<;:en,
tum <;:all?an ve yoneticilerin ustUn fedakarl1klann1n katk1s1 ?uphesizdir. Veri gelmi?ken onlara te?ekkurlerimi sunmay1
bor<;: biliyorum.
Bugune kadar ge<;:en sure<;: Universitemizin kurulu? ve emekleme donemi idi. Art1k, sorumlulugunun bilincinde ogretim
uyelerinin de surece aktif katk1lann1n gucu ile olgunla?ma, kendi tarzm 1 ve gelenegini oturtma zaman1 geldi. t;:agda?
Universite, bireyin one <;:1kmad1g1, daha kat1l1mC1, ?effaf, kurallara dayal1, Birimleri ve Anabilim Dallann1, akademik
kurullan harekete ge<;:iren, te?vik eden, ?ahsi tasarruflardan olabildigince ka<;:marak inisiyatifi yayan bir yonetim anlay1?1
ile daha demokratik, daha uretken , daha ak1l c1 olan Universitedir. Ara?tlrma , egitim ve hizmet alanlannda aktif gorev
yapan ve uretenleri, karar sure<;:lerinin i<;:ine dahil etmek, ?uphesiz akademisyenleri motive edecek , akademik uretim ve
verimlilig i art1racakt1r.
Bu se<;:im surecinde, ekindeki Se<;:im Bildirgem ile birlikte bu e- postanm size ula?t1g1 andan itibaren , sizler ile her tUrlu
temas1 saglayabilmek i<;:in zaman ay1racag1m . Benimle temas etmek veya katk1da bulunmak isteyenler a?ag1daki ozel
numara ve e-posta adreslerinden bana ula?abilirler.
Slogan1m "Rekti:ir i<;in izden Biri Olsun, Sizin de Si:iz Hakkm1z Olsun" olacakt1r.
Bu du?unceler ile se<;:im gunu geldiginde Rektor aday1 ol arak oylann1z1 alabil mek umidi il e herkese sayg1 ve sevgil erimi
sunar, bu surecin medeni bir ?ekilde sonlanmas1n1 ve sonunda kim Rektbr atan1rsa atans1n Universitemize hay1rl1
olmasm1 temenni ederim.
Rektor Aday1n 1z
Prof. Dr. tizdal Dillioglugil
Tel
: 0532-3322466; 0262-33210 13 [Sekreter]; 0262-3037047 [Tip Fak. akademik ofisl
E-Posta : ozdald0kocaeli.edu.tr; odillioglugil0gmail.com
Web
: www.dillioglugil.com
Not: 16- 25 May1s 2014 tarihleri aras1nda "American Urological Association 2014 Annual Meeting" kongresinde <;:e?itli
<;:al1?malanm 1z1 sunmak ve davetli konu?ma yapmak uzere ABD'de olacak, ondan sonra se<;:im gunune kadar mesaide
olacag1m.
Ulusal (15) ve uluslararası (41) dergilerde yayınlanmış toplam 56 makale, ulusal (72) ve
uluslararası (53) kongrelerde sunulmuş toplam 125 bildiri, ulusal (19) ve uluslararası (2)
kitaplarda yayınlanmış toplam 21 kitap bölümü, toplam 2 ulusal dergi editörlüğü. Çeşitli ulusal ve
uluslararası bilimsel toplantılarda yapılmış toplam 65 konuşma. Yayınlarına 24.4.2014 tarihinde toplam 1020 atıf.
Author
Document
Category
Без категории
Views
0
File Size
7 629 Кб
Tags
1/--pages
Пожаловаться на содержимое документа