close

Enter

Log in using OpenID

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu 2. Uluslararası Engellilerde

embedDownload
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu
2. Uluslararası Engellilerde Beden Eğitimi ve Spor Kongresi
02 - 04 Mayıs 2014, Batman
Özet Bildiri Formu
Türkiye İşitme Engelliler Judo ve Taekwondo Milli Takımı Sporcularının Bazı Fiziksel
Parametrelerinin İncelenmesi
Yazarlar (Authors)
Yüksel SAVUCU, Önder KARAKOÇ, İbrahim ERDEMİR, Mustafa
Adları, Soyadları
KARADAĞ, Fethi ARSLAN
Yazışmadan Sorumlu Yazar
Yüksel SAVUCU
Tercih Edilen Bidiri Türü
Sözel
Mail adresi:
[email protected]
(X)
Özet (Abstract)
Özet
Engelli olmak insanların yaşam standartlarını yükseltmeleri için engel değildir. Yapılan spora
özgü olarak çok başarılı bir sporcu olabilir ve ülkesini gururla temsil edebilirler. Bu çalışma,
Türkiye işitme engelliler judo ve taekwondo milli takımı sporcularının bazı fiziksel
parametrelerini incelemek amacıyla yapılmıştır. Çalışmaya 8 Judocu (yaş: 26.75±5.34 yıl; kilo:
82.50±11.63 kg; boy: 176.88±6.38 cm) ve 11 Teakwondocu (yaş: 26.45±5.02 yıl; kilo:
63.45±10.50 kg; boy: 174.18±7.96 cm) işitme engelli sporcu katılmıştır. Sonuçlar Mann-Whitney
U Testi kullanılarak, ortalama ±SD olarak açıklanmıştır. Anlamlılık değerleri istatistik
programında analiz edilerek p<0.05 seviyesinde belirlenmiştir.
Sporcuların yaş, boy ve kilo gibi fiziksel özellikleri kaydedilmiş ve gruplar arasında anlamlı
bir farklılık bulunmamıştır. Ancak teakwondocuların ortalama değerlerinin judoculara göre daha
düşük olduğu görüldü (p<0.01). Fiziksel ölçüm parametrelerinden; 12 dakika koşu, el pençe
kuvveti (sağ ve sol), bacak kuvveti, otur-kalk ve şınav değerlerinde gruplar arasında anlamlı
farklılıklar bulunmadı. Sporcuların antropometrik ölçümlerinde (biceps, triceps, subscapula,
abdominal, suprailiac ve tight) ise yine gruplar arasında anlamlı farklılıklar bulunmamıştır.
Ancak judocuların subscapula değerleri daha yüksek bir anlamlılık göstermiştir (p<0.01).
Abstract
Being disabled is not an obstacle to raise the living standards of the people. They can be a
very successful athlete and can proudly represent the country. This study was conducted to
investigate the some physical parameters for the athletes of Turkish hearing-impaired judokas
and taekwondo national team. The study included 8 judokas (age: 26.75±5.34 years; body
weight: 82.50±11.63 kg; height: 176.88±6.38 cm) and 11 taekwondo players (age: 26.45±5.02
years; body weight: 63.45±10.50 kg; height: 174.18±7.96 cm). Results were expressed as mean
±SD. The analysis of data was performed by using Mann-Whitney U Test. The significance of
the changes observed was ascertained at level of p<0.05.
No found significant differences between groups in age and height were noted. However, the
mean value of athletes were significantly lower in taekwondo players than judokas (p<0.01). No
found significant differences between groups in 12 min. run, hand grip (right and left), leg
strength, sit-up and push up parameters. No found significant differences between groups in
anthropometrical measurements (biceps, triceps, subscapula, abdominal, suprailiac and tight) of
participants. On the other hand, significant difference between groups in subscapula was
significantly higher in the judokas (p<0.01).
Anahtar kelimeler:(3-5 kelime)
İşitme Engelli, Judo, Taekwondo/ Hearing-impaired, Judo,
Taekwondo
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
107 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content