close

Enter

Log in using OpenID

an İh /UH* 2 0 G "J 4 - Ankara 1. Bölge Kamu Hastaneleri Birliği

embedDownload
,
TW«r0itİ ;
iMimökâ Xmm>
I
f
SAĞLIK BAKANLIĞI
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU
Ankara 1. Bölge Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği
Sayı
: 85346189/
Konu
:Tıbbi Atık Bertaraf
Ücretlerinin Azaltılması
an İh /UH* 2 0 G"J4
*
İlgi:a)Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu’nun 06/08/2013 tarih ve 5454.3360 sayılı yazısı,
b) Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu’nun 01/08/2013 tarih ve 5454.3279 sayılı yazısı.
Kamu Hastane Birliklerinde çevre ve tıbbi atık yönetiminin daha etkin bir şekilde yürütülebilmesi için
29/04/2009 tarih ve 27214 sayılı “Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında
Yönetmelik” ile 12/11/2010 tarih ve 27757 sayılı “Çevre Görevlisi ve Çevre Danışmanlık Firmaları Hakkında
Yönetmelik” hükümleri doğrultusunda çevre mevzuatından kaynaklanan yükümlülüklerin yerine
getirilebilmesi için Birlik Genel Sekreterlikleri bünyesinde çevre yönetim birimlerinin kurulmasının
planlandığı ekte bir örneğini gönderdiğimiz Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu’nun ilgi (a)’da kayıtlı yazısı
ile Genel Sekreterliğimize bildirilmişti. Bu çerçevede, Kurumun Çevre ve Atık Yönetimi Organizasyonu
hakkında ilgi (b)’de kayıtlı yazılı talimatları doğrultusunda Genel Sekreterliğimiz bünyesinde 10/09/2013
tarihinde Çevre Yönetim Birimi kurulmuştu.
Anılan tarihten bugüne kadar sağlık tesislerimizin atık sorumluları için eğitimler düzenlenmiş ve çeşitli
tarihlerde denetim amaçlı ziyaretlerde bulunulmuştur. Söz konusu eğitimlerde ve denetimlerimizde, atık
üretiminde kaynağında ayrıştırma ve minimizasvon metotları kullanılarak özellikle tıbbi atık bertaraf
maliyetlerinin azaltılmasının önemi vurgulanmıştır. Tüm bu çalışmalar ile ilgili olarak yaptığımız
değerlendirmeler neticesinde; tıbbi atık miktarının azaltılmasına yönelik çalışmaların başarıya ulaşmadığı
saptanmıştır. Tıbbi atık miktarının ve bertaraf maliyetlerinin düşürülmesi çalışmalarının etkinleştirilmesinin
gerekliliği kapsamında bir komisyon kurularak gerekli önlemlerin ivedilikle alınması hususunda;
Gereğini rica ederim
İşlt.Uzm.Recep TURGAY
Genel Sekreter a. \
İdari Hizmetler Başkanı
EKLER:
-Sağlık Tesisleri Atık Değerlendirme Grafiği (2 Sayfa)
-2013 Yılı ve 2014 Yılı Tıbbi Atık Miktarı Tablosu (3 Sayfa)
DAĞITIM:
Gereği:
-Bağlı Sağlık Tesisleri
Ç e v re Y ö n e tim B irim i
A y rın tılı B ilg i İ ç in :V .H .K İ.B u rc u Y IL M A Z
A n a f a r ta la r C a d . A ltın d a ğ B e le d iy e S a ra y ı T a la tp a ş a B u lv a rı 0 6 3 2 0 A ltın d a ğ /A N K A R A
T e l: 0 3 1 2 3 0 6 3 7 0 5
F ax: 0 31 2 30 6 36 32
e le k tro n ik a ğ :w w w .a n k a ra k h b .g o v .tr
e -p o s ta :a n k a ra g s 0 1 ih b @ g m a il.c o m
S A Ğ L I K T E S İ S L E R İ A Y L A R A G Ö R E 2 0 1 4 T I B B İ A T İ K M İ K T A R L A R I V E B E R T A R A F Ü C R E T L E R İ ( 2 7 .0 5 . 2 0 1 4 )
HASTANE ADI
P A R A M ETR ELER
KAPALI ALAN(M2)
YATAK SAYISI
2014 YILI TIBBI ATIK MIKTARl(KG)
ANKARA EAH
6 2 .1 1 4
6 2 .1 1 4
468
468
468
468
2 6 .5 6 9
2 2 .4 2 9
2 6 .1 9 5
7 5 .1 9 3
6 2 .1 1 4
1 6 .8 2 1 ,7 5
1 9 .646,25
2 7 .0 8 3 .3 3
2 7 .0 8 3 ,3 3
3 2 5 .0 0 0
2013 YILI ÖDENEN ÜCRET (TL)
2 0 .3 1 2 .5 0
2 0 .3 1 2 ,5 0
2 0 .3 1 2 .5 0
2 0 .3 1 2 ,5 0
2 4 3 .7 5 0
5 6 .3 9 4 ,2 5
BAĞLI SEMT POLİKLİNİK SAYISI
5
5
5
5
SEFER SAYISI
18
16
17
51
144,00
128,00
1 36,00
4 0 8 ,0 0
3 4 .6 2 3
3 4 .6 2 3
3 4 .6 2 3
3 4 .6 2 3
484
484
484
484
484
3 4 .5 5 3
3 5 .3 0 4
3 2 .7 9 2
3 4 .4 2 4
137.073
1 0 2 .8 0 4 ,7 5
3 4 .6 2 3
2 5 .9 1 4 ,7 5
2 6 .4 7 8 ,0 0
2 4 .5 9 4 ,0 0
2 5 .8 1 8 ,0 0
2013 YILI TIBBİ ATİK MİK (KG)
3 1 .6 6 6
3 1 .6 6 6
3 1 .6 6 6
3 1 .6 6 6
3 7 9 .9 9 2
2013 YILI ÖDENEN ÜCRET (TL)
2 3 .7 4 9 ,5 0
2 3 .7 4 9 ,5 0
2 3 .7 4 9 ,5 0
2 3 .7 4 9 ,5 0
2 8 4 .9 9 4
BAĞLI SEM T POLİKLİNİK SAYISI
1
1
1
1
1
SEFER SAYISI
0
0
0
0
0
SEFER SAYISINA GÖRE ÖDENEN MİKTAR (TL)
0 ,0 0
0 ,0 0
0 ,0 0
0 ,0 0
0 ,0 0
KAPALI ALAN(M2)
9 7 .1 3 2
9 7 .1 3 2
9 7 .1 3 2
1.140
1.140
1.140
1 140
5 5 .3 5 3
5 0 .2 7 4
5 2 .3 6 9
157.996
YATAK SAYISI
2014 YILI TIBBİ ATIK MİKTARI(KG)
9 7 .1 3 2
2014 YILI AYLIK ÖDENEN ÜCRET(TL)
4 1 .5 1 4 ,7 5
3 7 .7 0 5 ,5 0
3 9 .2 7 6 ,7 5
2013 YILI TIBBİ ATİK MIK (KG)
5 4 .3 3 3 .3 3
5 4 .3 3 3 ,3 3
5 4 .3 3 3 ,3 3
5 4 .3 3 3 ,3 3
6 5 2 .0 0 0
2013 YILI ÖDENEN ÜCRET (TL)
4 0 .7 5 0 .0 0
4 0 .7 5 0 .0 0
4 0 .7 5 0 ,0 0
4 0 .7 5 0 ,0 0
4 8 9 .0 0 0
BAĞLI SEMT POLİKLİNİK SAYISI
SEFER SAYISI
SEFER SAYISINA GÖRE ÖDENEN MİKTAR (TL)
KAPALI ALAN(M2)
YATAK SAYISI
2014 YILI TIBBİ ATIK MİKTARI(KG)
2014 YILI AYLIK ÖDENEN ÜCRET(TL)
1 18 .4 9 7 .0 0
5
5
5
5
36
31
34
101
2 8 8 ,0 0
2 5 2 ,0 0
2 7 6 ,0 0
8 1 6 ,0 0
9 2 .1 2 2
9 2 .1 2 2
9 2 .1 2 2
671
671
671
671
4 3 .1 5 7
3 9 .5 9 6
4 6 .5 8 8
129.341
9 2 .1 2 2
2 .3 0 0 ,2 5
2 .8 1 4 ,0 0
3 .5 2 0 ,5 0
2013 YILI TIBBİ ATIK MİK (KG)
3 8 .6 6 6 ,6 7
3 8 .6 6 6 ,6 7
3 8 .6 6 6 ,6 7
3 8 .6 6 6 ,6 7
4 6 4 .0 0 0
2013 YILI ÖDENEN ÜCRET (TL)
2 9 .0 0 0 ,0 0
2 9 .0 0 0 ,0 0
2 9 .0 0 0 ,0 0
2 9 .0 0 0 ,0 0
3 4 8 .0 0 0
BAĞLI SEMT POLİKLİNİK SAYISI
SEFER SAYISI
SEFER SAYISINA GÖRE ÖDENEN MİKTAR (TL)
KAPALI ALAN(M2)
YATAK SAYISI
2014 YILI TIBBİ ATIK MÎKTARl(KG)
2014 YILI AYLIK ÖDENEN ÜCRET(TL)
2013 YILI TIBBİ ATIK MİK (KG)
2013 YILI ÖDENEN ÜCRET (TL)
8 .6 3 4 ,7 5
7
7
7
7
36
30
33
99
2 8 8 ,0 0
2 4 0 ,0 0
2 6 4 ,0 0
................
7 9 2 ,0 0
2 0 .0 7 4
2 0 .0 7 4
2 0 .0 7 4
272
272
272
272
12.730
1 1.370
1 3.890
3 7 .9 9 0
3 9 .6 1 5 .0 0
3 5 .4 1 0 .0 0
4 1 .8 3 8 .0 0
12.500
12.500
12.500
9 .3 7 5 .0 0
9 .3 7 5 .0 0
9 .3 7 5 .0 0
2 0 .0 7 4
1 1 6 .863,00
12.500
9 .3 7 5 ,0 0
1 50.000
1 12.500
BAĞLI SEMT POLİKLİNİK SAYISI
0
0
0
0
SEFER SAYISI
0
0
0
0
SEFER SAYISINA GÖRE ÖDENEN MİKTAR (TL)
0 ,0 0
0 ,0 0
0,0 0
KAPALI ALAN(M2)
3 8 .5 8 8
3 8 .5 8 8
YATAK SAYISI
2014 YILI TIBBİ ATIK MİKTARI(KG)
0
3 8 .5 8 8
3 8 .5 8 8
501
501
501
501
2 2 .2 8 8
1 9.645
18.469
6 0 .4 0 2
2014 YILI AYLIK ÖDENEN ÜCRET(TL)
1 6 .716,00
1 4 .733,75
1 3 .851,75
2013 YILI TIBBİ ATIK MİK (KG)
2 0 .9 9 5 ,8 3
2 0 .9 9 5 ,8 3
2 0 .9 9 5 ,8 3
2 0 .9 9 5 ,8 3
2 5 1 .9 5 0
2013 YILI ÖDENEN ÜCRET (TL)
1 5 .746,88
1 5 .7 4 6 ,8 8
1 5 .7 4 6 ,8 8
15.7 4 6 ,8 8
188.963
BAĞLI SEMT POLİKLİNİK SAYISI
SEFER SAYISI
SEFER SAYISINA GÖRE ÖDENEN MİKTAR (TL)
KAPALI ALAN(M2)
YATAK SAYISI
2014 YILI TIBBI ATIK MİKTARI(KG)
ULUCANLAR GÖZ
EAH
6 2 .1 1 4
2 7 .0 8 3 ,3 3
2014 YILI AYLIK ÖDENEN ÜCRET(TL)
DR ZEKAİ TAHİR
BURAK KADIN SAĞ.
EAH
TO PLA M
19.926,25
2014 YILI TIBBİ ATİK MİKTARI(KG)
ANKARA ÇOCUK
SAĞLIĞI HEM
ONK EAH
NİSAN
2 7 .0 8 3 ,3 3
YATAK SAYISI
DIŞKAPI
YILDIRIM BEYAZIT EAH*
MART
2014 YILI AYLIK ÖDENEN ÜCRET(TL)
KAPALI ALAN(M2)
ANKARA NUMUNE
EAH
ŞUBAT
2013 YILI TIBBI ATIK MİK (KG)
SEFER SAYISINA GÖRE ÖDENEN MİKTAR (TL)
YÜKSEK İHTİSAS
EAH
OCAK
1
„
4 5 .3 0 1 ,5 0
ı
1
ı
12
ıı
12
35
9 6 ,0 0
8 8 ,0 0
9 6 ,0 0
2 8 0 ,0 0
6 .9 8 3
6 ,9 8 3
6 .9 8 3
6 .9 8 3
85
85
85
85
85
859
858
516
742
2 .975
2 .2 3 1 ,2 5
6 .9 8 3
2014 YILI AYLIK ÖDENEN ÜCRET(TL)
6 4 4 ,2 5
6 4 3 .5 0
3 8 7 ,0 0
5 5 6 ,5 0
2013 YILI TIBBİ ATIK MİK (KG)
6 9 1 ,6 7
6 9 1 ,6 7
6 9 1 .6 7
6 9 1 ,6 7
8 .3 0 0
2013 YILI ÖDENEN ÜCRET (TL)
5 1 8 ,7 5
5 1 8 ,7 5
5 1 8 ,7 5
5 1 8 ,7 5
6 .2 2 5
BAĞLI SEMT POLİKLİNİK SAYISI
2
2
2
SEFER SAYISI
2
2
2
6
16.00
16.00
16,00
4 8 ,0 0
SEFER SAYISINA GÖRE ÖDENEN MİKTAR (TL)
2
S A Ğ L I K T E S İ S L E R İ AV L A R A G Ö R E 2 0 1 4 T I B B İ A T I K M İ K T A R L A R I V E B E R T A R A F Ü C R E T L E R İ ( 2 7 .0 5 .2 0 1 4 )
HASTANE ADI
PA R A M ETR ELER
KAPALI ALAN(MJ)
YATAK SAYISI
2014 YILI TIBBİ ATIK MİKTARI(KG)
2014 YILI AYLIK ÖDENEN ÜCRET(TL)
270
2 .0 5 8
1.938
2 .3 2 8
2 .0 1 2
8 .3 3 6
1 .5 4 3 ,5 0
1.4 5 3 ,5 0
1 .7 4 6 ,0 0
1.5 0 9 ,0 0
6 .2 5 2 ,0 0
2 6 .0 0 0
1 .6 2 5 ,0 0
1 .6 2 5 ,0 0
1.6 2 5 ,0 0
19.500
BAĞLI SEM T POLİKLİNİK SAYISI
1
1
1
1
1
SEFER SAYISI
0
0
0
0
0
0 ,0 0
0 ,0 0
0 ,0 0
0 ,0 0
16.340
16.340
16.340
16.340
110
110
110
110
1 10
7 .9 2 7
7 .7 2 2
7 .743
11.124
3 4 .5 1 6
2014 YILI AYLIK ÖDENEN ÜCRET(TL)
5 .9 4 5 ,2 5
5 .7 9 1 ,5 0
5 .8 0 7 ,2 5
8 .3 4 3 .0 0
2 5 .8 8 7 ,0 0
2013 YILI TIBBİ ATIK MİK (KG)
5 .9 8 7 ,6 7
5 .9 8 7 ,6 7
5 .9 8 7 ,6 7
5 .9 8 7 ,6 7
7 1 .8 5 2
2013 YILI ÖDENEN ÜCRET (TL)
4 .4 9 0 ,7 5
4 .4 9 0 ,7 5
4 .4 9 0 .7 5
4 .4 9 0 ,7 5
0 ,0 0
16.340
BAĞLI SEMT POLİKLİNİK SAYISI
0
0
0
0
0
SEFER SAYISI
0
0
0
0
0
SEFER SAYISINA GÖRE ÖDENEN MİKTAR (TL)
0 ,0 0
0 ,0 0
0 ,0 0
0 .0 0
0 ,0 0
KAPALI ALAN(M2)
2 4 .9 2 7
2 4 .9 2 7
2 4 .9 2 7
2 4 .9 2 7
100
100
100
100
100
1.812
1.201
1.540
1 .230
5 .783
1 .3 5 9 ,0 0
9 0 0 ,7 5
1.1 5 5 ,0 0
9 2 2 ,5 0
24927
4 .3 3 7 ,2 5
2013 YILI TIBBİ ATIK MİK (KG)
2 .1 0 8
2 .1 0 8
2 .1 0 8
2 .1 0 8
2 5 .3 0 0
2013 YILI ÖDENEN ÜCRET (TL)
1.581
1.581
1.581
1.581
18.975
0
0
0
0
BAĞLI SEMT POLİKLİNİK SAYISI
SEFER SAYISI
SEFER SAYISINA GÖRE ÖDENEN MİKTAR (TL)
KAPALI ALAN(MJ)
YATAK SAYISI
2014 YILI TIBBİ ATIK MİKTARI(KG)
2014 YILI AYLIK ÖDENEN ÜCRET(TL)
0
0
0
0
0
0 ,0 0
0 ,0 0
0 ,0 0
0 ,0 0
0 ,0 0
9 .7 1 0
9 .7 1 0
9 .7 1 0
9 .7 1 0
60
60
60
60
60
1.055
804
891
1.220
3 .9 7 0
9 .7 1 0
7 9 1 .2 5
6 0 3 .0 0
6 6 5 ,2 5
9 1 5 .0 0
2013 YILI TIBBİ ATİK MİK (KG)
967
967
967
967
11.600
.2013 YILI ÖDENEN ÜCRET (TL)
725
725
725
725
8 .7 0 0
BAĞLI SEMT POLİKLİNİK SAYISI
0
0
0
0
0
SEFER SAYISI
0
0
0
0
0
0.0 0
0 .0 0
0 .0 0
0 .0 0
0 ,0 0
SEFER SAYISINA GÖRE ÖDENEN MİKTAR (TL)
KAPALI ALAN(M2)
YATAK SAYISI
:2014 YILI TIBBİ ATIK M İKTARl(KG)
:2014 YILI AYLIK ÖDENEN ÜCRET(TL)
2 .9 7 4 .5 0
6.161
6 .161
6.161
6.161
55
55
55
55
515
480
576
622
2 .1 9 3 ,0 0
1.6 4 4 ,7 5
6.161
55
3 8 6 ,2 5
3 6 0 ,0 0
4 3 2 ,0 0
4 6 6 ,5 0
İ2013 YILI TIBBİ ATIK MİK (KG)
542
542
542
542
6 .5 0 0
:20I3 YILI ÖDENEN ÜCRET (TL)
406
406
406
406
4 .8 7 5
BAĞLI SEM T POLİKLİNİK SAYISI
0
0
0
0
0
SEFER SAYISI
0
0
0
0
0
0 ,0 0
0 ,0 0
0 .0 0
0 ,0 0
0 ,0 0
SEFER SAYISINA GÖRE ÖDENEN MİKTAR (TL)
IKAPALI ALAN(M2)
YATAK SAYISI
:20|4 YILI TIBBİ ATİK MİKTARl(KG)
!20I4 YILI AYLIK ÖDENEN ÜCRET(TL)
4 ,5 6 2
4 .5 6 2
4 .5 6 2
67
67
67
4 .5 6 2
67
1.251
1.088
1.003
3 .3 4 2
9 3 8 ,2 5
8 1 6 ,0 0
7 5 2 ,2 5
İ20I3 YILI TIBBİ ATIK MİK (KG)
575
575
575
575
6 .9 0 0
:2013 YILI ÖDENEN ÜCRET (TL)
431
431
431
431
5 .175
IBAĞL1 SEMT POLİKLİNİK SAYISI
0
0
0
SEFER SAYISI
0
0
0
0 .0 0
0 ,0 0
0 .0 0
SEFER SAYISINA GÖRE ÖDENEN MİKTAR (TL)
IKAPALI ALAN(M2)
YATAK SAYISI
:2014 YILI TIBBİ ATIK MİKTARI(KG)
!20I4 YILI AYLIK ÖDENEN ÜCRET(TL)
AKYURT İLÇE DH**
270
1 .6 2 5 ,0 0
2014 YILI AYLIK ÖDENEN ÜCRET(TL)
DR HULUSİ ALATAŞ
ELMADAĞ DH
270
2013 YILI ÖDENEN ÜCRET (TL)
2014 YILI TIBBİ ATIK MİKTARI(KG)
KIZILCAHAMAM DH
270
2 .1 6 6 ,6 7
YATAK SAYISI
KAZAN HAMDI
ERİŞ DH
14.054
270
2 .1 6 6 ,6 7
2014 YILI TIBBİ ATIK MİKTARI(KG)
HALİL ŞIVGIN
ÇUBUK DH
TO PLA M
14.054
2 .1 6 6 ,6 7
V ATAK SAYISI
............
NİSAN
14.054
2 .1 6 6 ,6 7
KAPALI ALAN(M2)
...... ..
M ART
1 4.054
2013 YILI TIBBİ ATIK MİK (KG)
SEFER SAYISrNA GÖRE ÖDENEN MİKTAR (TL)
ULUS DH
ŞUBAT
14.054
oo
oo
o
FİZİK TEDAVİ
VE REHABİLİTASYON
EAH
OCAK
2 .5 0 6 ,5 0
0
0
0 .0 0
7 .0 6 4
7 .0 6 4
7 .0 6 4
7 .064
25
25
25
25
25
1.361
1.096
1.264
1.173
4 .8 9 4
8 2 2 ,0 0
9 4 8 ,0 0
8 7 9 ,7 5
3 .6 7 0 ,4 0
:20I3 YILI TIBBİ ATIK MİK (KG)
417
417
417
417
5 .0 0 0
:2013 YILI ÖDENEN ÜCRET (TL)
313
313
313
313
3 .7 5 0
İ8AĞL1 SEM T POLİKLİNİK SAYISI
0
0
0
0
0
SEFER SAYISI
0
0
0
0
0
0 ,0 0
0 ,0 0
0 ,0 0
0 ,0 0
0,0 0
SEFER SAYISINA GÖRE ÖDENEN MİKTAR (TL)
1.020,65
7 .0 6 4
S A Ğ L I K T E S İ S L E R İ A V L A R A G Ö R E 2 0 1 4 T I B B İ A T I K M İ K T A R L A R I V E B E R T A R A F Ü C R E T L E R İ ( 2 7 .0 5 . 2 0 1 4 )
HASTANE ADI
P A R A M ETR ELER
KAPALI ALAN(M2)
YATAK SAYISI
2014 YILI TIBBI ATIK MİKTARI(KG)
2014 YILI AYLIK ÖDENEN ÜCRET(TL)
75 YIL ADSH
OCAK
ŞU B A T
M AR T
7 .3 8 9
7 .3 8 9
7 .3 8 9
5
5
5
5
4 .5 0 9
4.1 16
3 .7 5 4
1 2.379
TO PLA M
7 .3 8 9
3 .3 8 1 ,7 5
3 .0 8 7 ,0 0
2 .8 5 1 ,5 0
2013 YILI TIBBİ ATIK MİK (KG)
4 .4 1 7
4 .4 1 7
4 .4 1 7
4 .4 1 7
5 3 .0 0 0
2013 YILI ÖDENEN ÜCRET (TL)
3 .3 1 3
3 .3 1 3
3 .3 1 3
3 .313
3 9 .7 5 0
BAĞLI SEMT POLİKLİNİK SAYISI
3
3
3
3
SEFER SAYISI
8
8
8
24
6 4 .0 0
6 4 .0 0
6 4 .0 0
192,00
SEFER SAYISINA GÖRE ÖDENEN MİKTAR (TL)
KAPALI ALAN(MJ)
6 .9 1 3
6 .9 1 3
9 .3 2 0 ,2 5
6 .9 1 3
6 .9 1 3
........................“ '
YATAK SAYISI
2014 YILI TIBBİ ATIK MİKTARI(SEFER)
2014 YILI AYLIK ÖDENEN ÜCRET(TL)
MAMAK ADSM
NİSAN
8
7
8
6 4 ,0 0
5 6 ,0 0
6 4 ,0 0
0
23
184.00
2013 YILI TIBBİ ATIK MİK (KG)
1.483
1.483
1.483
1.483
1 7.800
2013 YILI ÖDENEN ÜCRET (TL)
1.113
1.113
1.113
1.113
13.350
BAĞLI SEM T POLİKLİNİK SAYISI
3
3
3
3
SEFER SAYISI
12
11
13
36
9 6 ,0 0
8 8 ,0 0
104,00
2 8 8 ,0 0
4 4 8 .7 5 6 ,0 0
4 4 8 .7 5 6 ,0 0
SEFER SAYISINA GÖRE ÖDENEN MİKTAR (TL)
TO PLA M KAPALI ALAN (M 2) 4 4 8 .7 5 6 ,0 0
TO PLAM YATAK SAYISI
1 1 9 .8 6 2 ,0 0
4 4 8 .7 5 6 ,0 0
4 .3 1 3
4 .3 1 3
4 .3 1 3
1.189
4 .3 1 3
2014 Y ILI TO PL A M T IB B İ A TIK M İK T A RI (K G)
2 1 5 .9 9 7
197.921
2 0 9 .9 1 8
5 2 .5 4 7
6 7 6 .3 8 3
2014 Y ILI TO PLA M A Y L IK ÖDENEN Ü C R E T (KG TL)
16 1 .9 9 7 ,1 5
1 4 8 .4 4 0 ,2 5
1 5 7 .4 7 1 ,5 0
3 9 .4 1 0 ,2 5
5 0 7 .3 1 9 ,1 5
TO PL A M BAĞLI SEM T P O L İK L İN İK SAYISI
TOPLA M SEFER SAYISI
TO PLA M SE FE R SAYISINA G Ö R E ÖDENEN M İKTAR (TL)
ANKARA 1. BÖLGE KHB G E N E L S E K R E T E R L İĞ İ BA ĞLI SA Ğ L IK T E S İS L E R İ TO PLAM ÖDENEN Ü CRET
28
28
28
2
28
124
109
119
0
352
9 9 2 .0 0
8 7 6 ,0 0
9 5 6 .0 0
0 ,00
2 .8 2 4 .0 0
162.989,15
149.316,25
158.427,50
39 .410,25
510.143,15
1
Sefer başına ödenen miktar 8 tl.kg başına ödenen miktar 0.75 tl dir.
* D ışk ap ı Y ıld ırım B eyazıt EA H ile A n k a ra Ç o c u k S ağlığı v e H st.H e m .O n k .E A H ara sın d a y ap ılan p ro to k o ld en dolayı ilk 3 aylık ö d e m e A n k a ra Ç o cu k S ağlığı ve
H st.H e m .O n k .E A H ta ra fın d a n y a p ılm a k ta d ır İskitler Ek B in a V e bağlı se m t p o lik lin ik lerin in ö d e m e si D ışk ap ı Y B E A H ta ra fın d a n y ap ılm ıştır.
* * A k y u rt İlçe D H 'nin ö d e m e le ri N u m u n e E A H ta ra fın d a n y ap ılm a k tad ır.
» . 4 Y,U 3 AYUK(OCAK-ŞUMT-MARl) TOPIAM YATAK SAYISI VE TIBBİ
■ vatak “ VS'
* tıbbi atık miktarı
ATIK MİKTARI
2014 OCAK * 2 0 1 4 ŞUBAT ■ 2014 MART
7m ? zf,74i
fit
t
rm mu
mm
o t
mm a tik
M W #SS|
m um
m şsm
M im sm
vm m m x » m
im
ZAM*
m um
m m am m
u m stA & M
m m m
r m xm
i m mm
n m &m
Mm jgfKS)
mszuMpM]
M m m p& l
m em a d ı
AHKAM COOJK
m m m m m vz
m m m m sfm
rm sm m m s
mm
AM R*
Em
SA&UĞi
m * J3 IS L SAM
mm
ajm
n
rm A m
MaAM&S}
|
mm m
I
'r iS
rwsk m s »
rm tm
MgOUBŞKfi)
JWB ATM
T m ATIK
W i]® j
ftMrBMg$GgJ
-m&LştmH
çmm m
:UWCAMA*&3Z
&w
m m zm
AÎMAŞ B M A m â
m
A7?S
htitTAMffi
mmâ
m$ m
uzam
T m mm
im â m a
|
mMlAMAMAM
m
mm m
ım m rn
mmm
» m m k çE
m **
73M.A8SH
M AM M M SM
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
232 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content