close

Enter

Log in using OpenID

2014 Temmuz-Agustos Ayı Merkezi Yönetim Bütçe Gerçeklesmeleri

embedDownload
TEMMUZ 2014 DÖNEMİ
2013 YILI TEMMUZ AYINDA 312 MİLYON TL FAZLA VEREN BÜTÇE,
2014 YILI TEMMUZ AYINDA 5,3 MİLYAR TL AÇIK VERMİŞTİR.
2013 YILI TEMMUZ AYINDA 7,2 MİLYAR TL FAİZ DIŞI FAZLA VERİLMİŞ
İKEN 2014 YILI TEMMUZ AYINDA 877 MİLYON TL FAİZ DIŞI AÇIK
VERİLMİŞTİR.
2014 YILI TEMMUZ AYINDA BÜTÇE GELİRLERİ BİR ÖNCEKİ YILIN AYNI
AYINA GÖRE YÜZDE 6,4 ORANINDA AZALARAK 34,7 MİLYAR TL
OLMUŞTUR. BÜTÇE GİDERLERİ İSE YÜZDE 8,7 ORANINDA ARTARAK 40
MİLYAR TL OLARAK GERÇEKLEŞMİŞTİR.
2014 YILI TEMMUZ AYINDA VERGİ GELİRLERİ GEÇEN YILIN AYNI AYINA
GÖRE YÜZDE 3,8 ORANINDA ARTARAK 30,7 MİLYAR TL OLARAK
GERÇEKLEŞMİŞTİR. FAİZ HARİÇ BÜTÇE GİDERLERİ İSE YÜZDE 19,1
ORANINDA ARTARAK 35,6 MİLYAR TL OLMUŞTUR.
A. TEMMUZ 2014 MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ
1. BÜTÇE DENGESİ
2014 yılı merkezi yönetim bütçesi Temmuz ayı
MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ
bütçe giderleri, bütçe gelirleri, bütçe dengesi ve faiz
dışı
denge
gerçekleşmeleri
yandaki
tabloda
yer
2013
Yıllık
almaktadır.
Gerç .
Bütç e Giderleri
Merkezi yönetim bütçesi 2013 yılı Temmuz ayında
312 milyon TL fazla vermiş iken 2014 yılı Temmuz
ayında 5 milyar 291 milyon TL açık vermiştir.
Faiz Hariç Giderler
faiz dışı fazla verilmiş iken 2014 yılı Temmuz ayında 877
Oranı (%)
Temmuz
Gerç .
%
Bütç e
Temmuz
Gerç .
%
Temmuz
408.225 36.774 9,0
436.433
39.990
9,2
8,7
358.239 29.867 8,3
384.433
35.576
9,3
19,1
Faiz Giderleri
49.986 6.906 13,8
52.000
4.414
8,5
-36,1
Bütç e Gelirleri
389.682 37.086 9,5
403.175
34.699
8,6
-6,4
326.169 29.601 9,1
348.353
30.736
8,8
3,8
-18.543
312 -1,7
-33.258
-5.291 15,9
31.443 7.218 23,0
18.742
Vergi Gelirleri
2013 yılı Temmuz ayında 7 milyar 218 milyon TL
Değişim
2014
Milyon TL
Bütç e Dengesi
Faiz Dışı Denge
-877
-4,7
-1.796
-112,2
milyon TL faiz dışı açık verilmiştir.
2013 yılı Temmuz ayında bütçe giderleri 36 milyar
774 milyon TL olarak gerçekleşmiş iken 2014 yılının aynı
ayında yüzde 8,7 oranında artarak 39 milyar 990 milyon
TL olmuştur.
2013 yılı Temmuz ayında faiz hariç bütçe giderleri
29 milyar 867 milyon TL olarak gerçekleşmiş iken 2014
yılı Temmuz ayında yüzde 19,1 oranında artarak 35
milyar 576 milyon TL olmuştur.
Aylık Bütçe Gerçekleşmeleri Raporu
2
Diğer taraftan 2014 yılı Temmuz ayında faiz giderleri geçen yılın aynı ayına göre yüzde 36,1 oranında
azalarak 4 milyar 414 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.
2013 yılı Temmuz ayında 37 milyar 86 milyon TL olan bütçe gelirleri, 2014 yılı Temmuz ayında yüzde
6,4 oranında azalarak 34 milyar 699 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Vergi gelirleri ise yüzde 3,8 oranında
artarak 30 milyar 736 milyon TL olmuştur.
2. BÜTÇE GİDERLERİ
2014 yılı Temmuz ayı bütçe giderlerinin ekonomik
BÜTÇE GİDERLERİ
Değişim
sınıflandırmaya göre gerçekleşmeleri yandaki tabloda
2013
Oranı
(%)
Mily on TL
yer almaktadır.
Y ıllık
Temmuz
Gerç .
2014 yılı merkezi yönetim bütçe giderleri için
öngörülen 436 milyar 433 milyon TL ödenekten
Temmuz ayında 39 milyar 990 milyon TL gider
gerçekleştirilmiştir. Geçen yılın aynı ayında ise 36
milyar 774 milyon TL harcama yapılmıştır.
2014
Bütç e Giderleri
Faiz Hariç Giderler
Gerç .
Bütç e
%
Temmuz
Gerç .
Temmuz
%
408.225 36.774
9,0
436.433
39.990 9,2
8,7
358.239 29.867
8,3
384.433
35.576 9,3
19,1
Personel Giderleri
96.235
8.410
8,7
109.969
9.273 8,4
10,3
SGK Devlet Primi Giderleri
16.306
1.319
8,1
18.875
1.503 8,0
13,9
Mal ve Hizmet Alım Giderleri
36.386
3.328
9,1
37.590
3.528 9,4
6,0
148.743 11.576
7,8
163.554
14.614 8,9
26,2
Cari Transferler
Sermaye Giderleri
43.767
3.908
8,9
36.689
5.293 14,4
35,4
Sermaye Transferleri
7.666
684
8,9
6.518
680 10,4
-0,6
Borç Verme
9.135
642
7,0
7.645
686 9,0
7,0
0
0
Yedek Ödenekler
Faiz Giderleri
49.986
6.906 13,8
3.593
0
52.000
4.414 8,5
-36,1
2014 yılı Temmuz ayında, faiz hariç giderler için öngörülen 384 milyar 433 milyon TL ödeneğin yüzde
9,3’ü kullanılarak 35 milyar 576 milyon TL gider gerçekleştirilmiştir.
Personel giderleri, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 10,3 oranında artarak 9 milyar 273 milyon TL
olmuştur. 2014 yılı Temmuz ayında, personel giderleri için bütçede öngörülen 109 milyar 969 milyon TL
ödeneğin yüzde 8,4’ü kullanılmıştır.
2014 yılı Temmuz ayında sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri geçen yılın aynı ayına göre
yüzde 13,9 oranında artarak 1 milyar 503 milyon TL olmuş ve bütçede öngörülen 18 milyar 875 milyon TL
ödeneğin yüzde 8’i bu ayda kullanılmıştır.
2014 yılı Temmuz ayında mal ve hizmet alım giderleri geçen yılın aynı ayına göre yüzde 6 oranında
artarak 3 milyar 528 milyon TL olarak gerçekleşmiş ve bütçede öngörülen 37 milyar 590 milyon TL ödeneğin
yüzde 9,4’ü bu ayda kullanılmıştır.
2014 yılı Temmuz ayında cari transferler geçen
yılın aynı ayına göre yüzde 26,2 oranında artarak 14
milyar 614 milyon TL olarak gerçekleşmiş ve bütçede
öngörülen 163 milyar 554 milyon TL ödeneğin yüzde
8,9’u bu ayda kullanılmıştır.
2014 yılı Temmuz ayında sağlık, emeklilik ve sosyal
yardım giderleri için 9 milyar 9 milyon TL transfer
yapılmıştır. Sosyal güvenlik primi işveren hissesinin 5
puanlık kısmının Hazine tarafından ödenmesi amacıyla yapılan transfer tutarı ise 671 milyon TL’dir.
2014 yılı Temmuz ayında cari transferler içinde yer alan tarımsal destekleme ödemeleri 259 milyon TL,
mahalli idare payları ise 2 milyar 778 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.
Aylık Bütçe Gerçekleşmeleri Raporu
3
2014 yılı Temmuz ayında 5 milyar 293 milyon TL sermaye gideri, 680 milyon TL sermaye transferi
yapılmıştır. Borç verme giderleri ise 686 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.
Faiz giderleri 2014 yılı Temmuz ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 36,1 oranında azalarak 4
milyar 414 milyon TL olmuştur.
3. BÜTÇE GELİRLERİ
2014 yılı Temmuz ayı bütçe gelir gerçekleşmeleri
BÜTÇE GELİRLERİ
yandaki tabloda yer almaktadır.
2013
2013 yılı Temmuz ayında bütçe gelirleri 37 milyar
86 milyon TL iken 2014 yılının aynı ayında yüzde 6,4
oranında azalarak 34 milyar 699 milyon TL olarak
gerçekleşmiştir.
Milyon TL
Bütç e Gelirleri
Genel Bütç e Gelirleri
Vergi Gelirleri
Vergi Dışı Diğer Gelirler
2014 yılı Temmuz ayı vergi gelirleri tahsilatı geçen
yılın aynı ayına göre yüzde 3,8 oranında artarak 30
Yıllık
Gerç .
Özel Bütç eli İdarelerin Öz Gelirleri
Düzen. ve Denet. Kurumların Gelirleri
389.682
Değişim
2014
Temmuz
Gerç .
%
37.086 9,5
Oranı (%)
Temmuz
Bütç e
Gerç .
%
Temmuz
403.175 34.699 8,6
-6,4
375.564
35.897 9,6
392.968 33.414 8,5
-6,9
326.169
29.601 9,1
348.353 30.736 8,8
3,8
49.395
6.296 12,7
44.615
2.678 6,0
11.445
1.049 9,2
7.223
951 13,2
-9,4
2.673
139 5,2
2.984
334 11,2
139,9
-57,5
milyar 736 milyon TL olmuştur.
2014 yılı Temmuz ayında genel bütçe vergi dışı
V ERGİ GELİRLERİ
2013
Mily on TL
Gelir Vergisi
Temmuz
Y ıllık
Değişim
2014
Gerç .
Gerç .
%
63.761
6.797
10,7
Bütç e
70.768
Temmuz
Oranı (%)
diğer gelirleri geçen yılın aynı ayına göre yüzde 57,5
Temmuz
oranında azalarak 2 milyar 678 milyon TL olarak
Gerç .
%
7.387
10,4
8,7
Kurumlar Vergisi
28.988
122
0,4
31.095
12
0,04
-90,4
Dahilde Alınan Katma Değer Vergisi
37.995
3.489
9,2
39.626
3.190
8,1
-8,6
Özel Tüketim Vergisi
85.462
7.789
9,1
89.391
8.853
9,9
13,7
6.160
618
10,0
7.131
807
11,3
30,7
62.727
5.454
8,7
64.820
5.347
8,2
-2,0
9.416
787
8,4
10.384
771
7,4
-2,1
Harçlar
12.948
1.082
8,4
14.964
1.000
6,7
-7,6
Diğer
18.712
3.463
18,5
20.175
3.370
16,7
-2,7
Genel Bütç e V ergi Gelirleri Toplamı 326.169 29.601
9,1
348.353
30.736
8,8
3,8
Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi
İthalde Alınan Katma Değer Vergisi
Damga Vergisi
gerçekleşmiştir.
2014 yılı Temmuz ayında özel bütçeli idarelerin öz
gelirleri 951 milyon TL, düzenleyici ve denetleyici
kurumların gelirleri ise 334 milyon TL olmuştur.
Vergi türleri itibarıyla 2014 yılı Temmuz ayı
gerçekleşmelerine bakıldığında geçen yılın aynı ayına
göre; banka ve sigorta muameleleri vergisi yüzde 30,7,
özel tüketim vergisi yüzde 13,7, gelir vergisi yüzde 8,7
oranında artarken, kurumlar vergisi yüzde 90,4, dahilde
alınan katma değer vergisi yüzde 8,6, harçlar yüzde
7,6, damga vergisi yüzde 2,1, ithalde alınan katma
değer vergisi yüzde 2 ve diğer vergiler tahsilatı yüzde
2,7 oranında azalmıştır.
Aylık Bütçe Gerçekleşmeleri Raporu
4
AĞUSTOS 2014 DÖNEMİ
2013 YILI AĞUSTOS AYINDA 3,1 MİLYAR TL AÇIK VEREN BÜTÇE, 2014
YILI AĞUSTOS AYINDA 5,9 MİLYAR TL FAZLA VERMİŞTİR.
2013 YILI AĞUSTOS AYINDA 4,4 MİLYAR TL FAİZ DIŞI FAZLA VERİLMİŞ
İKEN 2014 YILI AĞUSTOS AYINDA 8,7 MİLYAR TL FAİZ DIŞI FAZLA
VERİLMİŞTİR.
2014 YILI AĞUSTOS AYINDA BÜTÇE GELİRLERİ BİR ÖNCEKİ YILIN AYNI
AYINA GÖRE YÜZDE 19,1 ORANINDA ARTARAK 38 MİLYAR TL OLMUŞTUR.
BÜTÇE GİDERLERİ İSE YÜZDE 8,6 ORANINDA AZALARAK 32 MİLYAR TL
OLARAK GERÇEKLEŞMİŞTİR.
2014 YILI AĞUSTOS AYINDA VERGİ GELİRLERİ GEÇEN YILIN AYNI
AYINA GÖRE YÜZDE 19,6 ORANINDA ARTARAK 33,6 MİLYAR TL OLARAK
GERÇEKLEŞMİŞTİR. FAİZ
HARİÇ BÜTÇE
GİDERLERİ
İSE
YÜZDE
6,4
ORANINDA ARTARAK 29,3 MİLYAR TL OLMUŞTUR.
B. AĞUSTOS 2014 MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ
1. BÜTÇE DENGESİ
2014 yılı merkezi yönetim bütçesi Ağustos ayı bütçe
MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ
Değişim
giderleri, bütçe gelirleri, bütçe dengesi ve faiz dışı denge
2014
Oranı
Milyon TL
gerçekleşmeleri yandaki tabloda yer almaktadır.
(%)
Y ıllık
Merkezi yönetim bütçesi 2013 yılı Ağustos ayında 3
milyar 145 milyon TL açık vermiş iken 2014 yılı Ağustos
ayında 5 milyar 947 milyon TL fazla vermiştir.
2013 yılı Ağustos ayında 4 milyar 387 milyon TL faiz
dışı fazla verilmiş iken 2014 yılı Ağustos ayında 8 milyar
706 milyon TL faiz dışı fazla verilmiştir.
2013
Faiz Hariç Giderler
Gerç .
%
Bütç e
Ağustos
Ağustos
Gerç .
%
408.225 35.050 8,6
436.433
32.038
7,3
-8,6
358.239 27.518 7,7
384.433
29.279
7,6
6,4
-63,4
Gerç .
Bütç e Giderleri
Ağustos
Faiz Giderleri
49.986 7.532 15,1
52.000
2.759
5,3
Bütç e Gelirleri
389.682 31.905 8,2
403.175
37.985
9,4
19,1
326.169 28.089 8,6
348.353
33.582
9,6
19,6
Bütç e Dengesi
-18.543 -3.145 17,0
-33.258
5.947 -17,9
289,1
Faiz Dışı Denge
31.443 4.387 14,0
18.742
8.706 46,5
98,5
Vergi Gelirleri
2013 yılı Ağustos ayında bütçe giderleri 35 milyar
50 milyon TL olarak gerçekleşmiş iken 2014 yılının aynı
ayında yüzde 8,6 oranında azalarak 32 milyar 38 milyon
TL olmuştur.
2013 yılı Ağustos ayında faiz hariç bütçe giderleri
27 milyar 518 milyon TL olarak gerçekleşmiş iken 2014
yılı Ağustos ayında yüzde 6,4 oranında artarak 29 milyar
279 milyon TL olmuştur.
Aylık Bütçe Gerçekleşmeleri Raporu
5
Diğer taraftan 2014 yılı Ağustos ayında faiz giderleri geçen yılın aynı ayına göre yüzde 63,4 oranında
azalarak 2 milyar 759 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.
2013 yılı Ağustos ayında 31 milyar 905 milyon TL olan bütçe gelirleri, 2014 yılı Ağustos ayında yüzde
19,1 oranında artarak 37 milyar 985 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Vergi gelirleri ise yüzde 19,6 oranında
artarak 33 milyar 582 milyon TL olmuştur.
2. BÜTÇE GİDERLERİ
2014 yılı Ağustos ayı bütçe giderlerinin ekonomik
BÜTÇE GİDERLERİ
Değişim
sınıflandırmaya göre gerçekleşmeleri yandaki tabloda
2013
2014
Oranı
(%)
Mily on TL
yer almaktadır.
Y ıllık
Ağustos
Gerç .
2014 yılı merkezi yönetim bütçe giderleri için
öngörülen 436 milyar 433 milyon TL ödenekten Ağustos
ayında 32 milyar 38 milyon TL gider gerçekleştirilmiştir.
Bütç e Giderleri
Faiz Hariç Giderler
Gerç .
Bütç e
%
Ağustos
Gerç .
Ağustos
%
408.225 35.050
8,6
436.433
32.038 7,3
358.239 27.518
7,7
384.433
29.279 7,6
-8,6
6,4
Personel Giderleri
96.235
7.558
7,9
109.969
8.543 7,8
13,0
SGK Devlet Primi Giderleri
16.306
1.295
7,9
18.875
1.487 7,9
14,8
Mal ve Hizmet Alım Giderleri
36.386
2.387
6,6
37.590
2.910 7,7
21,9
148.743 12.568
8,4
163.554
12.083 7,4
-3,9
6,5
36.689
3.345 9,1
17,4
Cari Transferler
Sermaye Giderleri
43.767
2.849
Geçen yılın aynı ayında ise 35 milyar 50 milyon TL
Sermaye Transferleri
7.666
270
3,5
6.518
361 5,5
33,6
Borç Verme
9.135
591
6,5
7.645
551 7,2
-6,9
harcama yapılmıştır.
Yedek Ödenekler
0
0
Faiz Giderleri
49.986
7.532 15,1
3.593
0
52.000
2.759 5,3
-63,4
2014 yılı Ağustos ayında, faiz hariç giderler için öngörülen 384 milyar 433 milyon TL ödeneğin yüzde
7,6’sı kullanılarak 29 milyar 279 milyon TL gider gerçekleştirilmiştir.
Personel giderleri, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 13 oranında artarak 8 milyar 543 milyon TL
olmuştur. 2014 yılı Ağustos ayında, personel giderleri için bütçede öngörülen 109 milyar 969 milyon TL
ödeneğin yüzde 7,8’i kullanılmıştır.
2014 yılı Ağustos ayında sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri geçen yılın aynı ayına göre
yüzde 14,8 oranında artarak 1 milyar 487 milyon TL olmuş ve bütçede öngörülen 18 milyar 875 milyon TL
ödeneğin yüzde 7,9’u bu ayda kullanılmıştır.
2014 yılı Ağustos ayında mal ve hizmet alım
giderleri geçen yılın aynı ayına göre yüzde 21,9
oranında artarak 2 milyar 910 milyon TL olarak
gerçekleşmiş ve bütçede öngörülen 37 milyar 590
milyon TL ödeneğin yüzde 7,7’si bu ayda kullanılmıştır.
2014 yılı Ağustos ayında cari transferler geçen yılın
aynı ayına göre yüzde 3,9 oranında azalarak 12 milyar
83 milyon TL olarak gerçekleşmiş ve bütçede öngörülen
163 milyar 554 milyon TL ödeneğin yüzde 7,4’ü bu ayda kullanılmıştır.
2014 yılı Ağustos ayında sağlık, emeklilik ve sosyal yardım giderleri için 5 milyar 56 milyon TL transfer
yapılmıştır. Sosyal güvenlik primi işveren hissesinin 5 puanlık kısmının Hazine tarafından ödenmesi amacıyla
yapılan transfer tutarı ise 792 milyon TL’dir.
2014 yılı Ağustos ayında cari transferler içinde yer alan tarımsal destekleme ödemeleri 433 milyon TL,
mahalli idare payları ise 3 milyar 493 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.
Aylık Bütçe Gerçekleşmeleri Raporu
6
2014 yılı Ağustos ayında 3 milyar 345 milyon TL sermaye gideri, 361 milyon TL sermaye transferi
yapılmıştır. Borç verme giderleri ise 551 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.
Faiz giderleri 2014 yılı Ağustos ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 63,4 oranında azalarak 2
milyar 759 milyon TL olmuştur.
3. BÜTÇE GELİRLERİ
2014 yılı Ağustos ayı bütçe gelir gerçekleşmeleri
BÜTÇE GELİRLERİ
yandaki tabloda yer almaktadır.
2013
Milyon TL
2013 yılı Ağustos ayında bütçe gelirleri 31 milyar
905 milyon TL iken 2014 yılının aynı ayında yüzde 19,1
Bütç e Gelirleri
oranında artarak 37 milyar 985 milyon TL olarak
Genel Bütç e Gelirleri
Vergi Gelirleri
gerçekleşmiştir.
Vergi Dışı Diğer Gelirler
2014 yılı Ağustos ayı vergi gelirleri tahsilatı geçen
yılın aynı ayına göre yüzde 19,6 oranında artarak 33
Yıllık
Gerç .
Özel Bütç eli İdarelerin Öz Gelirleri
Düzen. ve Denet. Kurumların Gelirleri
389.682
Değişim
2014
Ağustos
Gerç .
%
31.905 8,2
Oranı (%)
Ağustos
Bütç e
Gerç .
%
403.175 37.985 9,4
Ağustos
19,1
375.564
31.296 8,3
392.968 36.489 9,3
16,6
326.169
28.089 8,6
348.353 33.582 9,6
19,6
49.395
3.208 6,5
44.615
2.907 6,5
-9,4
11.445
567 5,0
7.223
1.354 18,7
138,9
2.673
42 1,6
2.984
142 4,7
237,6
milyar 582 milyon TL olmuştur.
2014 yılı Ağustos ayında genel bütçe vergi dışı
V ERGİ GELİRLERİ
2013
Mily on TL
Y ıllık
Değişim
2014
Ağustos
Bütç e
Oranı (%)
Ağustos
Ağustos
Gerç .
Gerç .
Gelir Vergisi
63.761
4.777
7,5
70.768
5.750
8,1
20,4
Kurumlar Vergisi
28.988
5.190
17,9
31.095
8.395
27,0
61,8
-9,0
%
Gerç .
%
Dahilde Alınan Katma Değer Vergisi
37.995
3.443
9,1
39.626
3.134
7,9
Özel Tüketim Vergisi
85.462
6.985
8,2
89.391
7.516
8,4
7,6
6.160
495
8,0
7.131
568
8,0
14,8
62.727
4.345
6,9
64.820
4.912
7,6
13,1
Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi
İthalde Alınan Katma Değer Vergisi
Damga Vergisi
9.416
714
7,6
10.384
806
7,8
12,9
Harçlar
12.948
857
6,6
14.964
1.039
6,9
21,3
Diğer
18.712
1.284
6,9
20.175
1.461
7,2
13,8
Genel Bütç e V ergi Gelirleri Toplamı 326.169 28.089
8,6
348.353
33.582
9,6
19,6
Vergi
türleri
itibarıyla
2014
yılı
Ağustos
diğer gelirleri geçen yılın aynı ayına göre yüzde 9,4
oranında azalarak 2 milyar 907 milyon TL olarak
gerçekleşmiştir.
2014 yılı Ağustos ayında özel bütçeli idarelerin öz
gelirleri 1 milyar 354 milyon TL, düzenleyici ve
denetleyici kurumların gelirleri ise 142 milyon TL
olmuştur.
ayı
gerçekleşmelerine bakıldığında geçen yılın aynı ayına
göre; kurumlar vergisi yüzde 61,8, harçlar yüzde 21,3,
gelir vergisi yüzde 20,4, banka ve sigorta muameleleri
vergisi yüzde 14,8, ithalde alınan katma değer vergisi
yüzde 13,1, damga vergisi yüzde 12,9, özel tüketim
vergisi yüzde 7,6 ve diğer vergiler tahsilatı yüzde 13,8
oranında artarken, dahilde alınan katma değer vergisi
yüzde 9 oranında azalmıştır.
Aylık Bütçe Gerçekleşmeleri Raporu
7
OCAK-AĞUSTOS 2014 DÖNEMİ
2013 YILI OCAK-AĞUSTOS DÖNEMİNDE 231 MİLYON TL FAZLA VEREN
BÜTÇE, 2014 YILI OCAK-AĞUSTOS DÖNEMİNDE 2,7 MİLYAR TL AÇIK
VERMİŞTİR.
2013 YILI OCAK-AĞUSTOS DÖNEMİNDE 38 MİLYAR TL FAİZ DIŞI
FAZLA VERİLMİŞ İKEN 2014 YILI OCAK-AĞUSTOS DÖNEMİNDE 30,9
MİLYAR TL FAİZ DIŞI FAZLA VERİLMİŞTİR.
2014 YILI OCAK-AĞUSTOS DÖNEMİNDE BÜTÇE GELİRLERİ BİR ÖNCEKİ
YILIN AYNI DÖNEMİNE GÖRE YÜZDE 8,9 ORANINDA ARTARAK 283,2
MİLYAR TL OLMUŞTUR. BÜTÇE GİDERLERİ İSE YÜZDE 10,1 ORANINDA
ARTARAK 285,9 MİLYAR TL OLARAK GERÇEKLEŞMİŞTİR.
2014 YILI OCAK-AĞUSTOS DÖNEMİNDE VERGİ GELİRLERİ GEÇEN
YILIN AYNI DÖNEMİNE GÖRE YÜZDE 7,6 ORANINDA ARTARAK 232,4
MİLYAR TL OLARAK GERÇEKLEŞMİŞTİR. FAİZ HARİÇ BÜTÇE GİDERLERİ İSE
YÜZDE 13,6 ORANINDA ARTARAK 252,2 MİLYAR TL OLMUŞTUR.
C. OCAK-AĞUSTOS 2014 MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ
1. BÜTÇE DENGESİ
2014 yılı merkezi yönetim bütçesi Ocak-Ağustos
MERKEZİ Y ÖNETİM BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ
dönemi bütçe giderleri, bütçe gelirleri, bütçe dengesi
ve faiz dışı denge gerçekleşmeleri yandaki tabloda yer
almaktadır.
2013
Milyon TL
Bütç e Giderleri
Merkezi yönetim bütçesi 2013 yılı Ocak-Ağustos
döneminde 231 milyon TL fazla vermiş iken bu yılın aynı
döneminde 2 milyar 719 milyon TL açık vermiştir.
2014 yılı Ocak-Ağustos döneminde faiz dışı fazla
Y ıllık
Gerç .
Faiz Hariç Giderler
Oc ak-Ağustos
Gerç .
Değişim
2014
Bütç e
%
Oranı (%)
Oc ak-Ağustos
Gerç .
%
Oc akAğustos
408.225
259.694
63,6
436.433
285.885
65,5
10,1
358.239
221.955
62,0
384.433
252.249
65,6
13,6
-10,9
Faiz Giderleri
49.986
37.738
75,5
52.000
33.636
64,7
Bütç e Gelirleri
389.682
259.925
66,7
403.175
283.166
70,2
8,9
Vergi Gelirleri
326.169
216.047
66,2
348.353
232.414
66,7
7,6
-1,2
-33.258
-2.719
8,2
-1.279
120,8
18.742
30.917
165,0
-18,6
Bütç e Dengesi
-18.543
231
Faiz Dışı Denge
31.443
37.969
ise 30 milyar 917 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.
2013 yılı Ocak-Ağustos döneminde bütçe giderleri
259 milyar 694 milyon TL olarak gerçekleşmiş iken 2014
yılının aynı döneminde yüzde 10,1 oranında artarak 285
milyar 885 milyon TL olmuştur.
2013 yılı Ocak-Ağustos döneminde faiz hariç bütçe
giderleri 221 milyar 955 milyon TL olarak gerçekleşmiş
iken 2014 yılının aynı döneminde yüzde 13,6 oranında
artarak 252 milyar 249 milyon TL olmuştur.
Aylık Bütçe Gerçekleşmeleri Raporu
8
Diğer taraftan 2014 yılı Ocak-Ağustos döneminde faiz giderleri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde
10,9 oranında azalarak 33 milyar 636 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.
2013 yılı Ocak-Ağustos döneminde 259 milyar 925 milyon TL olan bütçe gelirleri, 2014 yılının aynı
döneminde yüzde 8,9 oranında artarak 283 milyar 166 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Bu dönemde vergi
gelirleri ise yüzde 7,6 oranında artarak 232 milyar 414 milyon TL olmuştur.
2. BÜTÇE GİDERLERİ
2014 yılı Ocak-Ağustos dönemi bütçe giderlerinin
BÜTÇE GİDERLERİ
ekonomik sınıflandırmaya göre gerçekleşmeleri yandaki
Milyon TL
tabloda yer almaktadır.
2014
yılı
2013
Ocak-Ağustos
döneminde
merkezi
yönetim bütçe giderleri 285 milyar 885 milyon TL olarak
gerçekleşmiştir.
Bütç e Giderleri
Faiz Hariç Giderler
Personel Giderleri
2014
yılı
Ocak-Ağustos
döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 15,3
Bütç e
%
Oc ak-Ağustos
Gerç .
%
Oc akAğustos
408.225
259.694 63,6
436.433 285.885
65,5
358.239
221.955 62,0
384.433 252.249
65,6
10,1
13,6
96.235
64.924 67,5
109.969
74.855
68,1
15,3
SGK Devlet Primi Giderleri
16.306
10.688 65,5
18.875
12.576
66,6
17,7
36.386
19.055 52,4
37.590
21.644
57,6
13,6
148.743
99.476 66,9
163.554 109.659
67,0
10,2
43.767
18.731 42,8
36.689
22.546
61,5
20,4
Cari Transferler
giderleri,
Gerç .
Oranı (%)
Mal ve Hizmet Alım Giderleri
Sermaye Giderleri
Personel
Oc ak-Ağustos
Yıllık
Gerç .
Değişim
2014
Sermaye Transferleri
7.666
3.159 41,2
6.518
3.747
57,5
18,6
Borç Verme
9.135
5.923 64,8
7.645
7.222
94,5
21,9
0
3.593
0
37.738 75,5
52.000
33.636
64,7
-10,9
Yedek Ödenekler
Faiz Giderleri
0
49.986
oranında artarak 74 milyar 855 milyon TL olmuştur.
2014 yılı Ocak-Ağustos döneminde sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri ise geçen yılın
aynı dönemine göre yüzde 17,7 oranında artarak 12 milyar 576 milyon TL olmuştur.
2014 yılı Ocak-Ağustos döneminde mal ve hizmet alım giderleri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde
13,6 oranında artarak 21 milyar 644 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.
2014 yılı Ocak-Ağustos döneminde cari transferler geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10,2 oranında
artarak 109 milyar 659 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.
2014 yılı Ocak-Ağustos döneminde sağlık, emeklilik
ve sosyal yardım giderleri için geçen yılın aynı
dönemine göre yüzde 10,4 oranında artışla 53 milyar
986 milyon TL transfer yapılmıştır. Aynı dönemde sosyal
güvenlik primi işveren hissesinin 5 puanlık kısmının
Hazine tarafından ödenmesi amacıyla yapılan transfer
tutarı ise 5 milyar 670 milyon TL’dir.
2014 yılı Ocak-Ağustos döneminde cari transferler
içinde yer alan tarımsal destekleme ödemeleri 7 milyar
506 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.
Mahalli idare payları ise 2014 yılı Ocak-Ağustos döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 17,2
oranında artarak 24 milyar 820 milyon TL olmuştur.
2014 yılı Ocak-Ağustos döneminde 22 milyar 546 milyon TL sermaye gideri, 3 milyar 747 milyon TL
sermaye transferi yapılmıştır.
Borç verme giderleri 2014 yılı Ocak-Ağustos döneminde 7 milyar 222 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.
Aylık Bütçe Gerçekleşmeleri Raporu
9
Faiz giderleri 2014 yılı Ocak-Ağustos döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10,9 oranında
azalarak 33 milyar 636 milyon TL olmuştur.
3. BÜTÇE GELİRLERİ
2014 yılı Ocak-Ağustos dönemi bütçe gelir
BÜTÇE GELİRLERİ
gerçekleşmeleri yandaki tabloda yer almaktadır.
2013
Milyon TL
2013 yılı Ocak-Ağustos döneminde bütçe gelirleri
259 milyar 925 milyon TL iken 2014 yılının aynı
döneminde yüzde 8,9 oranında artarak 283 milyar 166
milyon TL olarak gerçekleşmiştir.
Ocak-Ağustos
Gerç.
%
Ocak-Ağustos
Bütçe
Gerç.
%
OcakAğustos
389.682
259.925 66,7
403.175 283.166
70,2
8,9
Genel Bütçe Gelirleri
375.564
251.717 67,0
392.968 272.107
69,2
8,1
326.169
216.047 66,2
348.353 232.414
66,7
7,6
49.395
35.671 72,2
44.615
39.693
89,0
11,3
11.445
6.213 54,3
7.223
8.590
118,9
38,3
2.673
1.994 74,6
2.984
2.469
82,7
23,8
Vergi Dışı Diğer Gelirler
tahsilatı ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7,6
Yıllık
Gerç.
Oranı (%)
Bütçe Gelirleri
Vergi Gelirleri
2014 yılı Ocak-Ağustos dönemi vergi gelirleri
Değişim
2014
Özel Bütçeli İdarelerin Öz Gelirleri
Düzen. ve Denet. Kurumların Gelirleri
oranında artarak 232 milyar 414 milyon TL olmuştur.
2014 yılı Ocak-Ağustos döneminde genel bütçe
VERGİ GELİRLERİ
2013
Milyon TL
Değişim
2014
Yıllık
Ocak-Ağustos
Gerç.
Gerç.
Oranı (%)
Ocak-Ağustos
Bütçe
%
Ocak-
Gerç.
%
Ağustos
Gelir Vergisi
63.761
41.104 64,5
70.768
48.003
67,8
16,8
Kurumlar Vergisi
28.988
20.704 71,4
31.095
23.796
76,5
14,9
Dahilde Alınan Katma Değer Vergisi
37.995
25.965 68,3
39.626
26.067
65,8
0,4
Özel Tüketim Vergisi
85.462
54.772 64,1
89.391
57.083
63,9
4,2
Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi
İthalde Alınan Katma Değer Vergisi
Damga Vergisi
6.160
4.125 67,0
7.131
5.001
70,1
21,2
62.727
40.684 64,9
64.820
41.713
64,4
2,5
9.416
6.195 65,8
10.384
6.757
65,1
9,1
Harçlar
12.948
8.777 67,8
14.964
9.351
62,5
6,5
Diğer
18.712
13.722 73,3
20.175
14.643
72,6
6,7
Genel Bütçe Vergi Gelirleri Toplamı 326.169
216.047 66,2
348.353 232.414
66,7
7,6
vergi dışı diğer gelirleri geçen yılın aynı dönemine göre
yüzde 11,3 oranında artarak 39 milyar 693 milyon TL
olarak gerçekleşmiştir.
2014 yılı Ocak-Ağustos döneminde özel bütçeli
idarelerin
öz
gelirleri
8
milyar
590
milyon
TL,
düzenleyici ve denetleyici kurumların gelirleri ise 2
milyar 469 milyon TL olmuştur.
Vergi türleri itibarıyla 2014 yılı Ocak-Ağustos
dönemi gerçekleşmelerine bakıldığında geçen yılın aynı
dönemine göre; banka ve sigorta muameleleri vergisi
yüzde 21,2, gelir vergisi yüzde 16,8, kurumlar vergisi
yüzde 14,9, damga vergisi yüzde 9,1, harçlar yüzde 6,5,
özel tüketim vergisi yüzde 4,2, ithalde alınan katma
değer vergisi yüzde 2,5, dahilde alınan katma değer
vergisi binde 4 ve diğer vergiler tahsilatı yüzde 6,7
oranında artmıştır.
Aylık Bütçe Gerçekleşmeleri Raporu
10
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
604 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content