close

Вход

Log in using OpenID

ADANA VALiLiGi YAKLA$IK MALiYETE ESAS FORM

embedDownload
+
T.C.
\.y
./
-, \
ADANA VALiLiGi
il Saehk Miidiirtngf
ji_ 1.r.lr.N !r.)t.ii,rtr!:.
Say: 77090304.Satrnalma / $Sf
Konu : Yaklagrk Maliyet
oS.. A?-r zor+
YAKLA$IK MALiYETE
ESAS FORM
MUESSESESiNE
Miidiirliigiimiize bagll Yemekhane Birimi'nin ihtiyacr o)an
aqalrda cinsi, miktan ve ijzellikleri belirtilon Mal A,mr
temini igin;4734 Savr' Kamu ihare Kanunun g.maddesi jereli yakraqri
maliyete
esas
Birim
fi
olmak iizere;
yatlarrnrn bildirilmesini rica eqerrm.
Hasan Ferudun A
iTlPAR'MAK
Ydnetim Hizmatieri gube Miidiirii
Birim Fiyata Esas
it Kaleminin Adl
Tel Kadayrf ( Cevizli
Tatll ( Tulumba
)
)
Not : Ekteki Teknik Sartnameve qiire vaklastk malivet fivatt
verile€ektir,
Ek : Teknik gartname 1 ( Adet )
Adet 3 ( UC ) Sayfa
onemli Notlar: En son yaklagrk fiyat bildirim kabul taihi !.+.
/12.. /2014 tarihi mesai saati bitimine kadardrr.
: Bidm fiyarlar Uzerinden bildirdiginiz toplam bedel K.D.V
harig belifiileceknr.
: Fiyatlar TL, olarak verilecektir.
Adres: lvlustafa KemalpaSa Bul. No: g
Yiiredir
/
irtibat, v.g. f .i. n.nrruRr
Adana
el: O 322 344 79 72 - O 322 344 03 03
-
internet Adresj : www. adanasm.gov.tr sattna lma
/
3240 Faxt03223447972
I-HALKA TATLI
1-K"ndin" hu. renk ve gekilde olmah, krnk ve parqalanmtq olmamalldr'
bozulma, bayatlarna
2-Kendine has tat ve kokuda olmal, kiiflenme, acrma, ekqime, kokuqma,
olmamah, yabancr tat ve koku bulunmamaltdr.
3-Tathlarda kullamlan yaf kokusuz olmahdrr.
gdriiniimlii
4-Kendine 6zgii pltiniitcie olmal, 9i!, yan piqmig, yamk, hamur veyabeyaz
olmamahdr.
5-$eker qurubunu iyice gekmi; olmah, qurup gekmemig kuru yerler bulunmamah'
kristalienmiq olmamahdr. Giinliik ve taze olmah, bayatlamaya balh hamurumsu
yumugaklkta olmamaltdrr.
patojen
6-Boyut bakrmrndan bir 6mek olmaldrr. Bir adeti 50-60 gram olmald'. Hig bir
mikroorganizma i germemelidi r.
gekilde getirilmeli,
7- Tathl; tepsilere dtizgii,n gekilde dizilmiq, iZeri streqfilm ile kapatrlmrq
g6sterir-grda iiretim
her siparigle teraber tathmn nerede ve hangi firma tarafindan yaprldrgm
getirildili aracm
Tathlarrn
sertifrkasi (tath iiretilebildiline dair) getirilmesi gerekmektedir.
kapah ve temizlik kurallanna uygun olmast gerekmektedir'
8- Uretici firmamn Tarrm Kiiy iqleri Bakanltlr'ndan iiretim izni olmahdtr'
g-Gerektiginde iiretim yerleri gdriilecektir.
l0-Uretici firma HACCP belgesine sahip olmahdr'
2- TIAVUC
DiLiM BAKLAVA:
miktan normal olmahdrr. Kendine has renk ve qekilde
olmah, krrrk ve pargalanmlq olmamaltdtr.
bayatlama
2-Kendine has tat ve kokuda olmah, kiiflenme, acrma, ekqime, kokugm4 bozulma,
olmamah, yabancr tat ve koku bulunmamahdrr'
3- Tathlarda kullamlan ya! kokusuz olmaitdtr'
gdriiniimlii
4-Kendine dzgii piqkinlikte olmah, gig, yarr pigmig, yamk, hamur veya beyaz
olmamahdr.
5-$eker qurubunu iyice gekmiq olmah, gurup gekmemiq kuru yerler bulunmamah'
kristallenmis olmamahdir. GiiLnliik ve taze o1mah, bayatlamaya ba[h hamurumsu
yumuqakhkta olmamahdrr'
bir patojen
6-eoyut bakrmrndan bir 6mek olmahdrr. Bir adeti 90-100 gram olmahdrr. Hig
mikroorganizma igermemelidir.
gekilde getirilmeli'
7- Tathlar tepsilere diizgiin gekilde dizilmiq, i.izeli streg film ile kapatrlmrq
gdsterir grda iiretim
her sipariqle ieraber tatirmn nerede ve hangi firma tarafindan yaprl&gm
r".tiri.u.i 1tatrt ii.etilebildiline dair) getirilmesi gerekmektedir. Tathlarrn getirildigi aracm
kapah ve temizlik kurallanna uygun olmasr gerekmektedir '
8- Uretici firmamn Tanm K6y iqleri Bakanhfir'ndan iiretim izni olmaltdr'
9-Gerektiginde iiretim yerleri gdriilecektir.
10-Uretici firma TIACCP belgesine sahip olmahdr'
T@
3-TEL KADAYIF:
olmalt'
ll-iyipiS.i$, S"-p *iktarr normal olmahdr. Kendine has renkve. qekildebozulma,
bayatlama
Z-fGnain" iiu. tufve kokuda olmah, kiiflenme, acrma, ekgime, kokuqma,
olmamah, yabancr tat ve koku bulunmamaltdr.
3- Tathlarda kullamlan ya! kokusuz olmahdtr'
/) ^
Ar
' vl h
I
/r
il/\
?:1
beyaz gdrtiniimlti
4-Kendhe dzgii piqkinlikte olmah' 9i!, yan piqmig, yamk, hamur veya
olmamahdr.
i-q"t.t qo-U*" iyice gekmig olma!, gurup gekmemiq kuru yerler bulunmamalt'
kristallenmiq olmamaldrr. Giinliik ve taze olmah, bayatlamaya ba[h hamurumsu
lumuqakhkta olmamahdr.
'O-g")rt t"kt.-aan bir 6rnek olmaldrr. Bir dilimi 90-100 gram olmahdrr. iyi pigmiq, @!
gi2!! olmahdrr. Hig bir patojen mikroorganizma igermemelidir'
qekilde getirilmeli,
ffiIla. t"prilere diizglln qeiilde dizilmiq, iizeri streg film ile kapatrlmrggdsterir
grda iiretim
her sipariqle ieraber tathmn nerede ve hangi firma tarafindan yaprldr[rm
sertifikasi (tath iiretilebildifine dair) getirilmesi gerekmektedir. Tathlann getirildili aracm
kapah ve temizlik kurallanna uygun olmast gerekmektedir'
8- Uretici firmamn Tanm Koy iqleri Bakanhlr'ndan iiretim izni olmahdrr'
9-Gerektiginde iiretim yerleri gdriilecektir.
i 0-Uretici firma HACCP belgesine sahip olmaltdr'
4-SEKERPARE
ve
nur r-r renkte, piqmig ve diizgiin basrk yarrm kiire qeklinde olmah, yamk, krnk
ll-f"nain"
qerbet dtikiilerek
pargalanmrq taneler bul*nmamalidrr. Piyasada satrlan kuru gekerparelere
hazrrlanmrq olmamaltdrr.
acrml$,
2- Kendine has tat ve kokuda olmah, yabancr tat ve koku buiunmahdrr. Kiiflenmiq'
ekqimiq, kokuqmug, bozulmuq ve bayatlamrq olmamahdrr'
3-Yabancr maddeler bulunmamahdrr.
qurup
4-$urubu igine iyice gekmig olmah, qurup gekmemiq kuru yerler bulunmamah ve
g"k ig huld" iken dagrlmamrq ve qekerlenmemiq olmahdtr'
roplq" I3g
i_qup u. kalnhk bakrmrndan bir dmek olmah, bir aderi 40-50 gr. olmahdrr.
Hig bir
oranr'kuru madde de en azo/ol&, geker oram kuru maddede en azo/o 20 0lmahdrr.
patojen mikroorganizma igermemelidir.
'oratnar tepsitere diizgtin qekilde clizilmig qekilde, iizeri streg film ile kapatrlmrg gekilde
gosterir
getirilmeli, her siparigle beraber tatlmrn nerede ve hangi firma tarafindan yaplldrprm
ii,retim sertifikasi (tath iiretilebildipine dair) getirilmesi gerekmektedir.
irda
s-TULUMBA TATLISI
l-Kendine has renk ve gekilde olmah, krnk ve parqalanmlg olmamaltdtr'
bozulm4 bayatlama
2-Kendine has tat ve koluda oimah, kiiflenme, acrma, ekqime, kokuqma,
olmamah, yabanct tat ve koku bulunmamaltdr'
3-Tathlarda kullarulan ya! kokusuz olmahdrr
ve qurup
4-$urubu igine iyice gelmiq olmah, qurup qekmemiq kuru yerler bulunmamalt
g"k-ig huld" iken dalrlmamrq ve qekerlenmemiq olmahdr
5- Gerektiginde iiretim yerleri gdriilecektir.
veyabeyaz goriintimlii
6- KendinJ 6zgii piqkiniikte olmah, 9i!, yan pigmig, yamk, hamur
olmamahdrr. Bir porsiyonu 1 00- 1 20 gm olmahdrr'
n{-/.1
GENEL SARTLAR
f
.
2.
i.
4.
5.
6.
istenilen iiriinler temiz ve sa$am olacaktr'
getirilecektir'
istenilen iiriimler idarece istenilen giin ve saatlerde
f't*y"rr" u, Kabul Komisyonuncibegenilmeyen iirtiLnler ayru gtin depigtirilecektir'
istekliler listenin tiimiine teklif vereceklerdir'
Malzemenin taqrma igi miiteahhide aittir'
yanrk ve is kokusu
Tathlarda kalitisiz ve eski ya! kullamlmayacak, tadrnda
olmaYacakfir.
Ilasan Feridun AITIPARLAK
Ydne!ffi Iizmetleri $PbgMild
Mehmet iiNAL
Abdurrahman
Agcr
Author
Document
Category
Без категории
Views
0
File Size
994 Кб
Tags
1/--pages
Пожаловаться на содержимое документа