close

Enter

Log in using OpenID

Ankara 15.İdare Mahkemesi`nin Esas No 2014/511 sayılı kararı için

embedDownload
"
T.C.
ANKARA
15. iDARE MAHKEMESi
( •>
\
IESAS NO : 2014/511
YUR0TMENiN DUROURULMASINI
i.~!.IE)'EN.(DAVA.Cil
: Tlirkiye Sarolar Birligi 8a!?kanl1g'
VEKili
: Av" Ekim Ergi.in-Av.Garnze Orouj Nejad
Oguzlar Mahallesi 1366. Sokak No:3 Turkiye Barolar Birligi
Balgat Qankaya/ANKARA
Ba~kanl1g1
KAR§I TARAFLARjDAVALI)
: 1- Telekaminikasyon iteti~im Ba~kanlig1/ANKARA
2- Bilgl Teknolojileri ve ileti~irn Kururnu /ANKARA
iSTEMiN OZETi
: Dav3CI tarafmdan, Bilgi Teknolojileri ve ileti§im Kurumu Basm ve
lli~kiler Mudurlugunce 21.03.2014 tarihinde yap1lan bas1n aysklamas1 ile "twitter.c:om" isimli internet
adrasine eri~im1n tamamen engellenmesine ili!ikin i~lemin; davall idarelerce r;:e9itli yarg1 kararlan ile
"twitter.com" hakkmda koruma tedbiri uyguland1g1, ancak "twitter . com" tarafmdan yarg1 kararlarm1n
tan1nmadrg1 gerek9esi ile dava konusu i~lemin tesis edildigi, soz konusu yarg1 kararlarmm hi~birisinin
"twitter.corn" isirnli internet sitesinin ti.imu ile kapat1lmasma ili~kin olmad1gr, 5651 sayrll Vasa
hukOmlerine gore internet sitesinin tumu ile kapatrlmasr yetkisinln yarg1 mercilerinde bulundugu, bu
nedenle davall idarelerce fonksiyon gasp1 yapildigl, kendi twitter hesaplar1 l.rzerinden goru~lerini ve
faaliyetlerini avukatlara ve ayn1 zamanda yurtta¥1ara ilettikleri, dava konusu eri~imin engeilenmesi karan
nedeni ile hesaplar1n1 kullanamadlklan, esasen milyonlarca vatanda~1n kendisi ile hlybir ilgisi olmayan
i~lem nedeni ile ad1 geyen siteye eri9emedikleri, bu durumun Anayasa'nm 26 .maddesl ve Avrupa insan
Haklan Sozle~mesl'nln 1O.maddesine ayk1n oldugu ileri s(kGierek iptali ve yurOtmesinin durdurulmas1
istenilmektedir.
TURK MiLLETi ADINA
Karar veren Ankara 15. idare Mahkemesi'nce i~in geregi goru~UidO:
Turkiye Cumhuriy~ti Ana¥_asasl'n~n 90. maddesi Lryarrnca onaylayarak kabul edilen Avrupa insan
Haklan Sozle~mesi'nin "lfade OzgOrlugli" ba~llg1n1 ta~1yan 10. maddesinde; "1 . Herkes gdru~lerini
ar;:.1klama ve anlat1m ozgGrlugune sahiptir. Bu hak, kanaat 6zgurlugu He kamu otoritelerinin mudahalesi
ve Olke s1n1rlan soz konusu olmaks1zm haber veya fikir alma ve verme ozgurlugunu de i9erir. Bu madde,
devletlerin radyo, televizyon ve sinema i!?letmelerini bir izin rejimine bag11 tl~tmalanna engel degildir.
2Kullan1lmas1 gorev ve sorumluluk yUkleyen bu ozguriCtkler, demokratik bir toplumla gerekll tedbirler
niteiiginde olarak, ulusal guvenligin, toprak bUtuniUgunun veya kamu emniyetinin korunmas1, nizamm
saglanmas1 ve su~ i~lenmesinin onlenrnesi, saglrg1n veya ahlak1n, ba~kalann1n ;>ohret ve haklannm
korunmas1, gizli bilgilerin acrga vurulmas1n1n onlenrnesi veya yarg1 guc(mun otorite ve tarafs1zllgmrn
saglanmas1 iyin yasayla ongorulen baz1 merasime, ko~ullara, srn1rlamalara veya yapt1nmlara
baglanabilir.." hukmu yer almaktad1r.
dte yandan Turkiye Cumhuriyeti Anayasasl'nrn 13_ maddesi ile temel hak V8 ozgurli.iklerin
yaln1zca Anayasa'n1n ilgiti maddelerinde gosterilen nedenlerle Slnlrlandlnlacagr, 14_ maddesinde temel
hak vs hurriyetlerin kotuye kullanllamayacagl,15 . maddesinde temel hak ve hurriyetlerin kullan1lmas~n~n
hangi hallerde durdurulacagr, haberle~rne 6zgurl0gi..ine ili~kin 22_ maddesinde herkesin haberle9me
ozgurlugi..ine sahip oldugu belirtildikten sonra haberle~me ozgurlugunun hangi hallerde engellenecegi
veya gizliligine dokunulacag1, dO!?Linceyi a~1klama ve yayrna hurriyetine ili§kin 26"maddesinde ise
herkesin, du(;lunce ve kanaaUerini soz, yaz1, re~im veya ba~ka yollarla tek ba~ma veya toplu olarak
avlklama ve yayma hakkma sahip oldugu hOkum altma alrnm1~t1r .
Dava konusu 1$1emin "twitter. com" isimli internet sitesine erislmin tamamen engellenmesine
113
i·y \P [l,j,~lm SE~tem1nde ver nlnn hu dokiil11~11~ http i/v~t~nd~s uyap f!Ov lr adrtsmJen M<:wd3Md • NKof/5+ ·
en::
06:01
paPxowE - LOuDLY"'- koJu ilc cri1ch•lir>inir
:woJ~
6t:St
bT02-d~W-92
"' '"~~­
·~""':·
~-~ 'if
/ .•.· "~;..
..,
I . ,;.~,>r:: -:~ ·-. \~r;
TC
AN~~A
15. iDARE MAHKEMESi
\ ?'
( :, \ _ •..
.·~~. -r."
\
E.SAS NO : 2014/511
., '
·c:.;_
"- '\.
1
'--...,-....:~.!.,£!F'
.~J;v .·•' ~•r
.
t
1
' \\
I'( "
'>. I
1)}~~-.l
-~, ir~t, lllt'!- ·~;(>o"'i:!'V•,:~· """-· .
ili§kfn olmas1. bu durumun Turkiye cumhuriyeti Anayasast ve Avrupa insan Haklan Sozle~mesi He
guvence alttna all nan ifade ve haberle:;;me hurriyetini kJSttlayabilecek nitelikte olrnast ve uygulanmast
halinde telaflsi giJ9 z.arar dogurabilecek nitelikte bulunmas1 nedeniyle, davalt idarelerin savunmas1 ve
an:J karar1 cevab1 alm1p ya da savunma ve ara karanna cevap verme suresi geyip yeni bir karar
verilinceye kadar dava konusu i!ilemin yurutulmesinin durdurulmastna, davall tdarelerden;
-Dava konusu "twitter.com" internet sitesine tiJmrJ ile eri~imin engellenmesine ili~kin i~lemin
hukuki dayanagmm ve soz konusu i:jlemin hangl yet/dye istinaden tesis edildiglnin sorulmasma,
-Dava konusu i:}lema dayanak tes;,kil edM tiJm bilgi ve belgelerin bulundugu i~lem dosyasmm
goncterilmesinin istenilmesine,
Savunma va ara karanna cevap verilebilmesi iyin davall idaralera (15) gi.in sure tan1nmas1na,
25/03/2014 tarihinde oy~okluguyla karar verildi.
Ba~kan
Uye
Uye
MUSAHEYBET
KADiR KARTAL
VEDATKAYA
38029
X
97687
101148
KAR$1 OY
2577 sayth idari Yarg1lama Usu!O Kanunu'nun 27. maddesinin 1. ftkrastnda : "Dant~tayda veya
idari mahkemelerde dava ac11mas' dava edilen idari l~lemln yurGtulmesinl durdurmaz . ", 2. ftkrastnda:
(Deglslk: 2/7/2012- 6352/57 md.) Dan1stay veya idari mahkemeler, idari i~lemin uygulanmas1 halinde
telafisi giJQ vaya imkans1z zararlarm dogmas1 ve idari i!?lemin a91k9a hukuka ayk1r1 olmas1 ~artlanntn
birlikte geryekle9-mesi dllrumunda, davalt idarenin savunmast altndlktan veya savunma suresi ge9tikten
sonra gerek.;e gostererek yurutmenln durdurulmasma karar verebilirler. Uygulanmakla etkisi tukenecek
olan idari i~lemlerin yurOtOimesi, savunma allnd1ktan sonra yeniden karar verilmek uzere, idarenin
savunmas1 allnmakSIZin da durdurulabilir. (Ek oumle: 21/2/2014-6526/17 md.) Ancak, kamu gorev!ileri
hakktnda tesis edilen atama, naklen atama, gorev ve unvan degifi)ikligi, ge~ici veya sOrekli
gorevlendirmelere ili~kin idari i~lemler, uygulanmakla etkisi tukenecek alan idari i~lemlerden
saytlmaz.YCtrOtmenin durdurulmast kararlannda idari i~lemin hangi gerekyelerle hukuka ay1k9a aykm
oldugu ve ilillemin uygulanmast halinde dogacak telafisi g09 veya imkans1z zararlann neler oldugunun
belirtilmesi zorunludur. Sadece ilgili kanun hukmunun iptali istemiyle Anayasa Mahkemesine
ba~vuruldugu gerek~esiyle yOrutmenin durdurulmast karart verilemez.". hukmune yer verllmi~tir,
Soz konusu hOkOmlere gore as1l itibariyle bir idari i~lemin yurutmesinin durdurulmas1n1n
incelenebilmesi i~in oncelikle davall idarenin savunmastnm altnmas1 veya savunma suresinin geymi9
olmast bu a~ama tamamland1ktan sonra idari i~lemin uygulanmas1 halinde telafisi guc veya imkanstz
zarar!ann dogmas1 ve idari i~lemin aylkya hukuka aykm olmas1 ~artlarmtn birlikte gerQekle:;;masi halinde
yurutmenin durdurulmasma karar verilebilecegi, istisnai olarak da uygulanrnakla etkisi tUkenecek olan
idari i~lemlerin yurut[tlmesinin, savunma almdtktan sonra yeniden karar verilmek Ozere, idarenin
savunmast allnmakstzm da durdurulabllecegi anla!jillmaktadrr.
Davac1 taraf1ndan dava dilek'Yesi ekinde sunulan daval1 6ilgi Teknolojileri ve ileti~im Kurumu'na
ait ''Basm A9tklamasmda"; Turkiye Cumhuriyeti Mahkernelerince verilen eri~imi engelleme kararlanndan
ve bu karartarda belirtilen i9erigin y1kanlmas1 hususunda Twitter taraftndan gereginin yap11amas1ndan
soz edilerek eri~imin engellenmesi tedbirinin uygulandtgl, yurt d1~1 merkezli soz konusu internet sitesinin
Mahkeme kararlanna uyarak hukuka aykm l{::erlkleri kaldrrmas1 halinde tedbir ama~h uygulanan eri$1mln
engellenmesine son verilecegi belirtilmi~tir.
5651
saytlt internet Ortamtnda Yaptlan Yaytnlann Duzenlenmesi ve Bu Yaymlar Yoluyla i~lenen
2/3
1_·'; \P BIIISllll S1stemmde o,;er DIDn hu dokiimannlli!.Jli!vntand.q~ uy~rgov lndre~mden
2TZ 05:01
Mcwd3Md - NKof/5+ - paPxowE - LOuDzY= kodu tl~ ~ro~cb 1 br:;.11117
:wo~j
6T:S T
bl02 - d~W-92
T.C.
ANKARA
15. iDARE MAHKEMESi
'
.'
,. . -·~ ·.
ESAS NO : 2014/511
••• lj
•t :•.
~-
.- ·",; ;.
.\";~''
Suylarla Muoadele Edilmesi Hakktnda Kanunun 4. maddeslnde: "(1) i~erik saglaytct, int'ern'et ortammda
kullamma sundugu her tOrlu icerikten sorumludur. (2) ic;:erik saglaytCI, baglant1 [email protected] ba~kastna ait
i9erikten sorumlu degildir. Ancak, sunu~ bic;:iminden, baglant1 sagladtgt i~eriQi benimsedigi ve
kullaniCinln soz konusu iyerige ula~masm1 amar;:ladrgr a~rkr;:a belli ise genel hukumlere gore
sorumludur. (3) (Ek: 6/2/2014-6518/87 md.) l~erik saglaytct, Ba~kanllgm bu Kanun ve diger kanunlarla
verilen gorevlerinin ifasr kapsamrnda; talep ettigi bilgileri talep edilen ~ekilde Ba~kanltga teslirn eder ve
Ba~kanllkr;:a bildlrllen tedbirleri altr." hukmune yer verilmi~ olup, s6z konusu maddede lcerlk
saglayactlarma yuklenilen sorumluluk ve daval1 idareye tedbir alma konusunda tanman yukumli.iluklere
bakdd1Q1nda, davah idarece kullantlan yetkinin hukuka uygun olarak kullanil1p kullan1imadtg1 hususunda
davah idarelere savunma hakk1 tan1nd1ktan ve yukanda belirtilen ara karan ile istenilen hususlara cevap
verildikten sonra, boylelikle idari i~lemin uygulanmas1 halinde telafisi guc veya imkans1z zararlarm
dogrnas1 ve idari l§lemln ag1k9a hukuka ayk1rr olmast ~artlanntn birllkte ger~ekle$iP gerc;:eklejmedigi
belirlendikten sonra yurutmenin durdurulmas1 isterni hakkmda blr karar verilmesi garektigi gorG~Uyle
dava/1 idarenin savunmas1 ve ara karan cevab1 alln1p ya da savunma ve ara kararma cevap verme
suresi geyip yeni bir karar verilinceye kadar dava konusu i~lamin yOrOtlilmesinin durdlJrulmasma yonelik
q;ogunluk karanna katllrntyorum .
Ba~kan
Musa HEYBET
38029
313
t ': \P ll ih~1m S1s1emmde ver alan bu dokmmtu h!!p :lvaland!t~ nyap gcw tr ~dresinden
~-···· ["d
21[ 06: 0 1
Mcwd3Md - NKofl5+ - paPxowF - LOu DzY=
: WOJ~
kuuu de en~~bd 1 r,1 mz.
Oc:Sl
b102 -d~W-92
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
181 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content