close

Enter

Log in using OpenID

24.04.2013 senato 2013 /5-xv bitlis eren üniversitesi öğretim

embedDownload
24.04.2013
SENATO
2013 /5-XV
BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ
ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME VE ATANMA İLKELERİ
YÖNERGESİ
Amaç
MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı, Bitlis Eren Üniversitesinde atanacak öğretim
üyeleri için aranacak özel kriterleri belirlemektir.
Kapsam
MADDE 2- (1) Bu yönerge, Bitlis Eren Üniversitesi’ne ilk kez veya yeniden atanacak
öğretim üyeleriyle ilgili değerlendirmelerde uyulacak puanlama sistemini kapsamaktadır.
Dayanak
MADDE 3- (1) Bu yönerge, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 14 üncü maddesine
dayanılarak hazırlanmıştır.
Uygulama
MADDE 4-
(1)Puanlama sitemi tek başına bir değerlendirme unsuru olarak
kullanılamaz. Puanlamaya dayalı ön değerlendirme ve yayın koşulunun sağlanmış olması
akademik yükseltilme ve atamalarda adaylar için bağlayıcı bir hak oluşturmaz.
(2) Öğretim üyeliğine yükseltme ve atama ilkelerinde yer almayan diğer durumlarda
Üniversite Senatosu kararları esas alınır.
Profesörlük Kadrosuna Yükseltilme ve Atanma
MADDE 5- (1) Profesörlük kadrosuna atanmak üzere başvuruda bulunacak adaylar
için; 2547 sayılı Kanunun 26 (a) maddesinin 1. ve 2. bentlerinde yer alan koşulları sağlamak.
Yaptığı çalışmalarda (Ek-1 ve Ek-2) toplamda en az 300 puan almak gerekir. Bu puanın; en
az %50’si doçentlik sonrası çalışmalardan EK-1 1-9 maddelerinden alınması gerekir.
Doçentlik Kadrosuna Atanma
MADDE 6- (1) Doçent kadrosuna başvurabilmek için Üniversitelerarası Kurul’un
belirlediği asgari koşulları yerine getirmek ve Yaptığı çalışmalarda (Ek-1 ve Ek-2) toplamda
en az 200 puan almak gerekir. Bu puanın; en az %50’sinin EK-1 1-9 maddelerinden alınması
gerekir.
Yardımcı Doçentlik Kadrosuna Atanma
MADDE 7- (1) İlk kez yardımcı doçent kadrosuna başvurabilmek için;
a) 2547 sayılı Kanunun öngördüğü yabancı dil sınavında başarılı olmak,
b)Yaptığı çalışmalarda (Ek-1 ve Ek-2) toplamda en az 30 puan almak gerekir. Bu puanın;
%50’sini EK-1 1-9 maddelerinden alınması gerekir.
1
(2)Süre Sonunda Yardımcı Doçentlik Kadrosuna Yeniden Atanmak için, iki atama
arasındaki sürede toplamda en az 30 puan almak gerekir (Ek-1 ve Ek-2). Bu puanın; %50’sini
EK-1 1-9 maddelerinden alması gerekir.
Yayınlarda Puanlama
MADDE 8- (1) Ek 1’de yer alan maddelerden atıflar ve ödüller hariç olmak üzere;
(a) Yayın tek yazarlı ise öngörülen puanın % 100’ü
(b) Yayın iki kişi tarafından yayımlanmış ise her birine öngörülen puanın % 80’i
(c) Yayın üç kişi tarafından yayımlanmış ise her birine öngörülen puanın % 60’ı
(d) Yayın dört kişi tarafından yayımlanmış ise her birine öngörülen puanın % 40’ı
(e) Yayın beş kişi tarafından yayımlanmış ise her birine öngörülen puanın % 30’u
(f) Yayın altı veya fazla kişi tarafından yayımlanmış ise her birine öngörülen
puan/yazar sayısı uygulanır
(2) Çoklu yazarlarda ise birinci yazara % 10 ilave edilir.
Çeşitli ve Son Hükümler;
MADDE 9- (1) Üniversite Yönetim Kurulu gerekli gördüğü anabilim dallarında
atama kriterleri dışında, öğretim elemanı alınmasına karar verebilir.
Yürürlük
MADDE 10- (1) Bu yönerge, 01.09.2014 tarihinden itibaren uygulanmak üzere,
Yükseköğretim Kurulu tarafından uygun bulunduğu tarihten itibaren yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 11- (1) Bu yönerge hükümlerini Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü yürütür.
Yükseköğretim Genel Kurulu’nun 21.05.2014 tarihli toplantısında uygun bulunmuştur.
2
EK 1
AKADEMİK ATAMALARDA DİKKATE ALINACAK PUANLAMA SİSTEMİ
PUAN
Fen,
Sosyal
Mühendisli Bilimler
k ve Sağlık (SB-İİBF)
Bilimleri
KOD
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
MAKALE
SSCI (Social Sciences Citation Index), AHCI (Arts and
Humanities Citation Index) ve SCI-Expanded (Science Citation
Index) dergilerde yayımlanmış veya yayına kabul edilmiş review
ve araştırma makaleleri.
SSCI (Social Science Citation Index), AHCI (Arts and Humanities
Citation Index) ve SCI-Expanded (Science Citation Index)
dergilerde yayımlanmış veya yayına kabul edilmiş diğer çalışmalar
(vaka takdimi, teknik not, editöre mektup, özet, yorum vb. gibi).
Uluslararası indekslerce taranan dergilerde yayınlanan veya yayına
kabul edilen;
a) Araştırma makaleleri
b) Derleme
Uluslararası indekslerce taranan dergilerde yayınlanan veya yayına
kabul edilen diğer çalışmalar (editöre mektup, teknik not, vaka
incelemesi, tartışma, kitap incelemesi vb. gibi)
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış veya yayına kabul edilmiş:
a) Araştırma makaleleri
b) Derleme
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış veya yayına kabul edilmiş
diğer yayınlar (editöre mektup, teknik not, vaka incelemesi,
tartışma, kitap incelemesi vb. gibi)
SSCI (Social Science Citation Index), AHCI (Arts and Humanities
Citation Index) ve SCI-Expanded (Science Citation Index)
dergilerde (her bir dergi ve hakemlik için);
1. Editörlük
2. Hakemlik
8.
9.
KİTAP
Uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanan kitaplar;
1. Bilimsel ve Mesleki Kitap
2. Ders Kitabı ve/veya Derleme
3. Bölüm Yazarlığı
4. Editörlük
5. Kitap Çevirisi
Ulusal yayınevleri tarafından yayınlanan kitaplar;
1. Bilimsel ve Mesleki Kitap
2. Ders Kitabı ve/veya Derleme
3. Bölüm Yazarlığı
3
30
30
15
15
10
7
15
10
7
7
7
5
10
7
5
5
10
3
10
4
60
40
20
40
15
60
40
20
40
15
30
30
15
40
30
15
4. Editörlük
5. Kitap Çevirisi
DERGİLERDE EDİTÖRLÜK ve HAKEMLİK
10.
25
20
25
20
6
2
6
2
4
1
4
1
10
5
10
5
15
5
5
10
15
5
5
10
15
5
3
5
15
5
3
5
45
30
45
30
25
15
25
15
15
10
15
10
10
5
10
10
5
10
5
5
3
3
Uluslararası indekslerce taranan dergilerde;
1. Editörlük
2. Hakemlik
Ulusal dergilerde;
1. Editörlük
2. Hakemlik
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
KONFERANS – SEMPOZYUM
Uluslararası kongre ve sempozyumlarda sunulan tebliğ
Ulusal kongre ve sempozyumlarda sunulan tebliğler
Uluslararası kongre ve sempozyumlarda
a) Konferans düzenleyicisi
b) Panel ve oturum başkanlığı
c) Düzenleme kurulunda görev alma
d) Davetli konuşmacı
Ulusal kongre ve sempozyumlarda
a) Konferans düzenleyicisi
b) Panel ve oturum başkanlığı
c) Düzenleme kurulunda görev alma
d) Davetli konuşmacı
ARAŞTIRMA ETKİNLİKLERİ
Uluslararası patent için;
a) Yürütücü
b) Araştırmacı ve diğer görevlilere
Ulusal patent için
a) Yürütücü
b) Araştırmacı ve diğer görevlilere
Uluslararası proje çalışması için;
a) Yürütücüye
b) Araştırmacı ve diğer görevlilere
Ulusal proje çalışması
a) Yürütücü
b) Araştırmacı ve diğer görevlilere
Uluslararası bir organizasyon için hazırlanan yayımlanmış bilirkişi
raporu (bilimsel)
Ulusal bir organizasyon için hazırlanan yayımlanmış bilirkişi
raporu (bilimsel)
Danışmanlık-Panelist, Makale ve Proje Hakemliği (bilimsel
projelerde ve yayınlarda)
4
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
DANIŞMANLIK VE EĞİTİM ETKİNLİKLERİ
Doktora Tezi yönetmek (Tamamlanmış her bir tez için)
a) Tek danışman
b) Asıl danışman
c) Eş danışman
Yüksek Lisans Tezi Yönetmek (Tamamlanmış her bir tez için)
a) Tek danışman
b) Asıl danışman
c) Eş danışman
Son iki yılda verilen her bir lisansüstü dersi için
Son iki yılda verilen her bir lisans dersi için
Son iki yılda verilen her bir ön lisans dersi
ÖDÜL VE ATIFLAR
Kongre ve sempozyumlarda kazanılan (poster, genç araştırmacı,
vb. diğer ödüller) ödüller
SCI (SCI-E), SSCI ve AHCI kapsamındaki hakemli dergide
yayınlanan ve adayın yazar olarak yer almadığı yayınlardan her
birinde, metin içindeki atıf sayısına bakılmaksızın adayın atıf
yapılan her eser için
Diğer indekslerce taranan uluslararası dergilerde yayınlanan ve
adayın yazar olarak yer almadığı yayınlardan her birinde, metin
içindeki atıf sayısına bakılmaksızın adayın atıf yapılan her eser
için
Ulusal ve uluslararası dergilerde yayınlanan ve adayın yazar
olarak yer almadığı yayınlardan her birinde, metin içindeki atıf
sayısına bakılmaksızın adayın atıf yapılan her eser için
1. Doktora tezlerine yapılacak her bir atıf için
2. Yüksek Lisans tezlerine yapılacak her bir atıf için
3. Kitaplarda yapılacak her bir atıf için
15
10
5
15
10
5
10
6
3
3
2
1
10
6
3
3
2
1
5
5
3
3
1
1
3
2
3
3
2
3
EK 2
Güzel Sanatlar Alanında
29.
30.
Yurt içi sergiler:
a. Bireysel (kişisel) sergiler
b. Ulusal bienaller, trianeler
c. Grup sergileri
d. Devlet resim ve heykel sergisi
e. Üniversitelerin düzenlediği sergiler
f.
Karma sergiler
g. Kamu kuruluşlarınca düzenlenen sergiler
h. Özel kuruluşlarca düzenlenen sergiler
Yurt dışındaki sergiler:
a. Bireysel sergiler
b. Grup sergileri
c. Karma sergiler
5
20 puan
10 puan
10 puan
10 puan
10 puan
5 puan
5 puan
5 puan
20 puan
10 puan
5 puan
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
Uluslararası sergiler:
a.
Uluslar arası bienaller, trianeler
b.
Uluslar arası grup sergileri
c.
Uluslar arası karma sergiler
Sanat sempozyumları:
a.
Sempozyuma katılım
b.
Sempozyum düzenleme
Koleksiyon hazırlığı ve sunumu:
a.
Kumaş tasarımı (koleksiyonu)
b.
Giysi tasarımı (koleksiyonu)
c.
Aksesuar tasarımı (koleksiyonu)
Müzik Teknolojisi-Uygulama:
a.
Tonmaysterlik projesi gerçekleştirme
b.
Ses sistemi projesini gerçekleştirme
c.
Tonmaysterlik projesi katılım
Müzik Kompozisyonları:
a.
Sahne yapıtları (Opera- Bale-Oratoryo vb.)
b.
Senfonik yapıtları (senfoni, konçerto vb.)
c.
Oda Müziği, koro ve solo yapıt
d.
Düzenlemeler
e.
Elektronik müzik yapıtları
Uzun Metrajlı Film:
a.
Yönetmen
b.
Görüntü yönetmeni / kurgu
c.
Senaryo yazarı
Kısa Film ve Belgeseller:
a.
Yönetmen
b.
Görüntü yönetmeni
TV Filmleri / Diziler:
a.
Yönetmen
b.
Görüntü yönetmeni
c.
Senaryo yazarı
TV Programları:
a.
Yönetmen
b.
Kameraman
c.
Metin yazarı
Reklam / Tanıtım Filmleri:
a.
Yönetmen
b.
Kameraman
c.
Metin yazarı
Festival Çalışmaları:
a.
Uluslar arası film festivali düzenleme
b.
Uluslar arası film festivaline film ile katılım
c.
Ulusal film festivaline film ile katılım
d.
Ulusal film festivali düzenleme
Geleneksel Türk El Sanatları ile ilgili Başbakanlık Arşivi, Topkapı Sarayı,
Vakıflar Genel Müdürlüğü gibi kamu kuruluşlarında muhafaza edilen
belgelerin çözümlenmesi ve yayımlanması.
6
25 puan
15 puan
5 puan
15 puan
10 puan
20 puan
20 puan
20 puan
20 puan
15 puan
5 puan
25 puan
20 puan
15 puan
10 puan
15 puan
20 puan
20 puan
20 puan
10 puan
10 puan
15 puan
10 puan
10 puan
10 puan
5 puan
5 puan
5 puan
3 puan
3 puan
20 puan
15 puan
10 puan
5 puan
15 puan
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
Gösteriler:
a.
Uluslar arası dia gösterileri
b.
Uluslar arası multivizyon gösterileri
Sanatsal Ödüller:
a.
Uluslar arası ödüller
b.
Üniversite ödülleri
c.
Ulusal resmi ödüller
d.
Ulusal özel ödüller
Tiyatro Çalışmaları:
a.
Tam uzunlukta bir oyun sahneleme
b.
Kısa oyun sahnelemek
Oyun Yazarlığı:
a.
Sahne oyunu yazmak
b.
Kısa sahne oyunu yazmak
Sahne Tasarımı:
a.
Oyun, film, televizyon programı prodüksiyonunda dekor tasarımı
b.
Oyun, film, televizyon programı prodüksiyonunda dekor tasarım
grubunda görev
Kostüm Tasarımı:
a.
Oyun, film, televizyon programı prodüksiyonunda kostüm tasarımı
b.
Oyun, film, televizyon programı prodüksiyonunda kostüm tasarım
grubunda görev
Yurt içi Sanatsal Etkinlikler:
a.
Bireysel dinletiler
b.
Karma dinletiler
c.
Eşlikçi olarak katılımlar
d.
Orkestra, opera, balede solist olarak yer almak
e.
Oda müziği dinletileri
f.
Orkestra (tutti), opera (koro) ve balede (cor de ballet) yer almak
g.
Radyo, TV. etkinlikleri
h.
Audio yayınları (Kaset, CD)
Yurt dışı Sanatsal Etkinlikler: 59 numaralı maddede yer alan etkinlikler yurt
dışında yapıldığı taktirde verilecek ek puan
Yurt içinde Yönettiği Sanatsal Faaliyetler:
a.
Bireysel dinleti hazırlığı ve sunumu
b.
Karma dinleti hazırlığı ve sunumu
c.
Eşlikçi olarak dinleti hazırlığı ve sunumu
d.
Orkestra, opera, balede etkinliklerini hazırlama
e.
Oda müziği etkinliklerini hazırlama
f.
Radyo ve TV yayınlarını ve etkinliklerini hazırlama
g.
Audio yayınlarını hazırlama
7
10 puan
10 puan
20 puan
15 puan
10 puan
5 puan
10 puan
5 puan
20 puan
10 puan
20 puan
10 puan
20 puan
10 puan
20 puan
15 puan
15 puan
20 puan
15 puan
5 puan
10 puan
20 puan
5 puan
15 puan
10 puan
5 puan
3 puan
10 puan
5 puan
15 puan
EK 3
PUANLAMA ŞABLONU
Yayın no



Yayın yılı
Yazar
sayısı
Ek 1’e göre yayının Yayının
grup numarası
puanı
Adayın aldığı
puan
Öğretim üyeliğine atamaların tamamında gereklidir.
Derginin hangi sınıf bir dergi olduğunu aday, dosyası ile birlikte belgeleriyle
sunacaktır.
Her dosyaya çalışmaların isimlerinin yazılı olduğu birer disket konulacaktır.
Zorunlu puanlardan
Alınması gerekli asgari
puan
Adayın puanı
Toplamda
Alınması
gerekli
asgari puan
Adayın puanı
8
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
314 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content