close

Enter

Log in using OpenID

22.01.2014 tarih ve 2014/4-‐6 sayılı fakülte yönetim kurulu kararı Ç.Ü

embedDownload
22.01.2014 tarih ve 2014/4-­‐6 sayılı fakülte yönetim kurulu kararı Ç.Ü SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ YÜZER TAŞIT İDARE VE KULLANIM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç MADDE 1 – (1) Bu yönerge, Çukurova Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesine ait yüzer taşıtların idaresi ve kullanımı için talep edilmesi ile ilgili usul ve esasları belirler. Kapsam MADDE 2 – (1) Bu yönerge “Gözlem”, “Gözlem 1”, “Çukurova Su Ürünleri” adlı tekneler ile Çukurova Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesine ait botların ve kıçtan takma motorların kullanımı için talep edilmesi ve idaresi ile ilgili usul ve esasları kapsar. TANIMLAR MADDE 3 -­‐ (1) Bu yönergede geçen; a) Fakülte: Çukurova Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi, b) Yüzer Taşıt: Çukurova Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesine ait motor gücüyle hareket ettirilen Gözlem, Gözlem 1 ve Çukurova Su Ürünleri adlı tekneleri, c) Dekanlık: Çukurova Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Dekanlığı, d) Yüzer Taşıt İdare Komisyonu: Çukurova Üniversite Su Ürünleri Fakültesi Dekanlığı tarafından görevlendirilmiş, yüzer taşıtların idaresini ve kullanımını organize eden ve üç üyeden oluşan komisyonu, e) Yıllık faaliyet takvimi: Çukurova Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi’ne ait yüzer taşıtların bakım ve evrak işleri için tarihlerin işlendiği zaman çizelgesini, f) Yüzer Taşıt Kullanım Takvimi: Çukurova Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesine ait yüzer taşıtlarla ilgili kesinleşmiş taleplerin yerleştirildiği zaman çizelgesini, g) Sefer: Çukurova Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesine ait yüzer taşıtların bağlı bulunduğu barınak veya limandan ayrılıp, tekrar aynı barınak ya da limana dönene kadar geçen süre, kat edilen mesafe ve yapılan operasyonları, h) Kullanıcı: Çukurova Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesine ait yüzer taşıtları kullanmak için talepte bulunmuş ve talebi dekanlıkça onaylanmış kişi ya da ü kurumu, ı) Kullanım Bedeli: Çukurova Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesine ait yüzer taşıtların talep edilen seferin planına göre belirlenmiş olan ücreti, i) Diğer Eğitim Kurumu: Çukurova Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi dışındaki tüm eğitim öğretim kurumlarını j) Yardımcı Yüzer Taşıt: Fakülteye ait botlar ve kıçtan takma motorları ifade eder. İKİNCİ BÖLÜM Yüzer Taşıtların Talep Edilmesi MADDE 4 -­‐ (1) Fakülteye ait yüzer taşıtlar tek bir sefer için veya belli bir periyotta birden çok sefer için talep edilebilir. (2) Fakülteye ait yüzer taşıtlardan herhangi birisini tek sefer için talep edecek olanlar, yüzer taşıt talep formunu doldurarak, dekanlığa resmi olarak müracaatlarını yaparlar. Müracaat formu ekleri ile birlikte dekanlık tarafından yüzer taşıt idare komisyonuna sevk edilir. Komisyon, talebi teknik ve idari yönlerden değerlendirir. (3) Komisyon talebi teknik ve idari olarak uygun görmesi halinde; a) Talebi yapan kişi veya kurum ile görüşerek sefer planını oluşturur, b) Oluşturulan sefer planına göre ödenmesi gereken ücreti belirler ve kararını dekanlığa yazılı olarak iletir. (4) Komisyonun teknik ve idari görüşü olumsuz ise; kararını gerekçesiyle birlikte dekanlığa iletir. (5) Tek seferlik taleplerin kesinleşmesi için, talep yapan kişi ya da kuruluşun komisyon tarafından belirlenen ücreti fakülte döner sermaye hesabına yatırması ve dekontun fakülte dekanlığına teslim etmesi gerekmektedir. (6) Bütçesi fakülte döner sermayesine yatan faaliyetlerde, sefer planı için belirlenen ücret kadarlık kısım, yüzer taşıt için mazot alımı ve bakım onarımına harcanır. (7) Kesinleşen talepler yüzer taşıt kullanım takvimine yerleştirilir. Ancak komisyon, hava muhalefeti, yüzer taşıttaki teknik arıza ve personel gibi konularda meydana gelebilecek aksaklıklar nedeniyle, talebi yapan kişi ya da kuruma en az bir gün öncesinden bilgi vermek koşuluyla, kesinleşen talep için belirlenen tarihte değişiklik yapabilir ya da talebi askıya alabilir. Bu gibi bir durumda; erteleme ya da askıya alma nedeni ortadan kalkar kalkmaz kesinleşen talep ile ilgili sefer gerçekleştirilir. (8) Çok seferli taleplerde bu maddenin iki, üç, dört ve beşinci fıkralarında açıklanan yöntem izlenir. Ancak talep, yüzer taşıt kullanım takvimine, haftalık olarak yerleştirilir. Talebin takvime yerleştirildiği haftadan bir önceki hafta komisyon ve kullanıcı görüşerek sefer gününü netleştirir. Seferler arası zamana göre yüzer taşıt kullanımının takvime yerleştirilmesi, aşağıdaki gibi yapılır; a) Eğer seferler arası bir ay ya da daha fazla olacaksa (aylık ya da mevsimlik örneklemelerde olduğu gibi); sefer yapılacak her ayın ilk haftası kesinleşme tarihi en eski olan talebe ayrılır. O hafta içinde hangi gün ya da günler içerisinde sefer yapılacağı ise komisyon ve kullanıcı ile karşılıklı görüşme ile belirlenir. b) Aynı ay için birden fazla talep yapılmışsa, takvime yerleştirme, taleplerin kesinleşme tarihi esas alınarak yapılır. İlk kesinleşen talep ilgili ayın ilk haftasına, ikinci, üçüncü ve dördüncü kesinleşen talepler ise sırasıyla ayın ikinci, üçüncü ve dördüncü haftalarına yerleştirilir. c) Herhangi bir ay için dörtten fazla talep olması durumunda haftalar ikiye bölünerek takvime yerleştirme yapılır. Böyle bir durumda kesinleşme tarihi en eski olan talep, ilk haftanın ilk yarısına yerleştirilir. ç) Hava koşulları, yüzer taşıt teknik arızası ve personel sorunları gibi nedenlerle kesinleşen taleple ilgili seferin gerçekleştirilememesi durumunda, talep sıralaması bozulmaz. Sorun ortadan kalkar kalkmaz seferler aynı sırayla gerçekleştirilir. d) Herhangi bir kesinleşmiş taleple ilgili sefer, takvimde belirlenen tarihte, kullanıcıdan kaynaklı olarak gerçekleştirilemezse, aynı ay içerisinde son sıraya yerleştirilir. Eğer ikinci kez, yine kullanıcı kaynaklı olarak sefer gerçekleştirilemezse, sefer tamamen iptal edilir. MADDE 5 – (1) Fakültenin eğitim faaliyetlerinde yüzer taşıtların kullanılması için; a) Sorumlu öğretim üyesi tarafından en geç ilgili eğitim döneminin ders kayıt haftasında yüzer taşıt başvuru formunun doldurularak Dekanlığa gönderilmesi, b) İlgili talebin Dekanlık tarafından yüzer taşıt idare komisyonuna sevk edilmesinden sonra, komisyonla ilgili öğretim üyesinin sefer programını oluşturması, c) Planlanan sefer programının Dekanlığın onayına sunulması, ç) Dekanlık tarafından onaylanan sefer programının yüzer taşıt kullanım takvimine işlenmesi gerekmektedir. (2) Fakülte dışındaki eğitim kurumlarının eğitim faaliyetlerinde yüzer taşıtları kullanması için; a) Diğer eğitim kurumunun talebini en geç ilgili eğitim döneminin ders kayıt haftasında dekanlığa iletmesi, b) Talebin dekanlık tarafından yüzer taşıt idare komisyonuna sevk edilmesinden sonra, komisyonla ilgili kurumun görevlendirdiği kişi tarafından sefer programını oluşturması, c) Komisyon tarafından sefer programının Dekanlığa iletilmesi, ç) Dekanlığın sefer programını onaylaması sonrasında, diğer eğitim kurumunun belirlenen kullanım ücretini Dekanlığa ait döner sermaye hesabına yatırması ve d) Dekanlık tarafından onaylanan sefer programının yüzer taşıt kullanım takvimine işlenmesi gerekmektedir. Yasal izinler MADDE 6 – (1) Yüzer taşıtların kullanılacağı akademik çalışmalarda; a) İlgili bakanlık veya yetkili kurumdan yasal izin alınması, b) Yasal izinde fakülteye ait yüzer taşıtın kullanılacağının ve kimlerin bu çalışmaya katılacağının açık olarak belirtilmesi gerekmektedir. (2) Faaliyetler için gerekli yasal izinlerin alınması ve ilgili birimlere iletilmesinde sorumluluk, kullanıcıya aittir. (3) Akademik bir çalışma için kesinleşmiş bir talep olsa bile, gerekli yasal izinler alınmamışsa, yüzer taşıt sefere çıkmaz. (4) Müracaat sırasında belirtilen sefere katılacakların listesi ile yasal izinde adı bulunanlar arasında bir farklılık varsa, komisyon yasal izindeki listeyi esas alabilir. MADDE 7 – (1) Öğrencilerin katılacağı eğitim öğretim amaçlı seferlerde, ilgili kurumun yönetim kurulunun veya birim amirinin onayı gereklidir. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Yüzer taşıtların idare edilmesi MADDE 8 – (1) Fakülteye ait yüzer taşıtların idaresi, Dekanlık tarafından görevlendirilen bir komisyon tarafından yürütülür. Yüzer Taşıt İdare Komisyonu, bir başkan iki üye olmak üzere toplam üç kişiden oluşur. Komisyon üyeleri, fakültenin akademik, idari ve teknik personelinden oluşabilir. MADDE – 9 (1) Komisyon rutin olarak ayda bir kez toplanır. Teknelerin yıllık faaliyet takvimi değerlendirilerek, ilgili ay içerisinde yapılan ve sonraki ayda yapılacak faaliyetleri görüşür. (2) Yüzer taşıtlarla ilgili talep olması durumunda; komisyon, talebin dekanlık tarafından komisyona iletildiği günü takip eden iki gün içinde toplanır ve gerekli değerlendirmeleri yapar. Yüzer Taşıt İdare Komisyonun Görevleri MADDE 10 – (1) Komisyonun görevleri; a) Dekanlık tarafından komisyona iletilen tekne kullanım taleplerini inceleyerek; talebin teknenin teknik donanımına, tekne kullanım amaçlarına, yüzer taşıt kullanım takvimine ve personel olanaklarına uygunluğunu denetlemek ve olumlu ya da olumsuz görüşünü Dekanlığa bildirmek, b) Dekanlık tarafından onaylanan kullanım taleplerini yüzer taşıt kullanım takvimine işlemek, c) Onaylanan tekne kullanım talepleri ile ilgili olarak; personel ve ekipman hazırlıklarını organize etmek, ç) Sefer planına uygun olarak yüzer taşıt kullanım ücretini belirlemek, d) Yüzer taşıtların rutin bakımlarını organize ederek yüzer taşıt faaliyet takvimine yerleştirmek, e) Yüzer taşıtların resmi evraklarını (denize elverişlilik belgesi gibi) takip ederek, güncel kalmalarını sağlamaktır. Yüzer Taşıt Kullanımı İçin Ödenecek Ücretlerin Belirlenmesi MADDE 11-­‐(1) Komisyon yüzer taşıt kullanım bedelini belirlerken; a) Kat edilecek mesafe, seyir süresi, yakıt tüketimi, amortisman giderleri ve yardımcı yüzer taşıt kullanılıp kullanılmayacağı göz önünde tutulur. b)”Çukurova Su Ürünleri”nin kullanım bedeli belirlenirken; KB=(Ss x Yts x Yb) + (Ytb x Bs x 0.05) + (Ytb x Sfs x 0.03) eşitliği “Gözlem” ve “Gözlem 1” in kullanım bedelini belirlerken; KB=(Ss x Yts x Yb) + (Ytb x Bs x 0.05) + (Ytb x Sfs x 0.01) eşitliği kullanılır. Bu eşitliklerdeki; KB = Kullanım bedeli, Ss = Seyir süresi, Yts = Saatlik yakıt tüketimi, Yb = Yakıt birim fiyatı, Ytb = Toplam yakıt bedeli, Bs = Bekleme süresi Sfs = Sefer süresini ifade etmektedir. (c) Seferin gerçekleştirilmesi esnasında, kullanıcıdan kaynaklı olarak, mesafenin veya sürenin sefer planında belirlenen mesafe veya zamanı aşması halinde, kullanım bedeli yeniden hesaplanır ve aradaki fark kullanıcıdan talep edilir. Talep edilen farkın bir ay içinde fakültenin döner sermaye hesabına yatırılması gerekir. Ancak sefer süresinin, yüzer taşıttaki teknik bir sorun yada arıza veya yüzer taşıtın personelinden kaynaklı bir nedenle uzaması durumunda, kullanıcıdan herhangi bir fark talep edilmez. DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Çeşitli Hükümler MADDE 12 -­‐ (1) “Gözlem” adlı tekne Seyhan Baraj Gölü’nde bağlı bulunur ve sadece bu gölde faaliyet gösterir. (2) “Gözlem 1” adlı tekne sefer dışında Yumurtalık Balıkçı Barınağı’nda bulunur. Sefer planlamaları Gözlem 1’in Yumurtalık Balıkçı Barınağı’ndan hareket edeceği göz önünde tutularak yapılır. (3) “Çukurova Su Ürünleri” adlı tekne sefer dışında Karataş Balıkçı Barınağı’nda bulunur. Sefer planlamaları “Çukurova Su Ürünleri’nin” Karataş Balıkçı Barınağı’ndan hareket edeceği düşünülerek yapılır. (4) Botlar ve kıçtan takma motorlar; yüzer taşıt idare komisyonunun bilgisi dahilinde olmak koşuluyla, Fakülte binasında, Yumurtalık Deniz Ürünleri Üretim ve Araştırma İstasyonu’nda ve Seyhan Baraj Gölü Kayıkhane önünde bulunabilir. (5) Botlar ve kıçtan takma motorlar; diğer yüzer taşıtların seferlerinde yardımcı yüzer taşıt olarak kullanılabilir. (6) Planlanan seferde yardımcı yüzer taşıtlara ihtiyaç varsa, yapılan talepte belirtilmesi gerekir. 
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
5
File Size
63 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content