close

Вход

Log in using OpenID

11 Ağustos - 15 Ağustos 2014

embedDownload
11Ağustos15Ağustos2014
GLOBALPİYASALARDAHAFTANINÖZETİVEGELECEKHAFTA…
Global piyasalarda geçtiğimiz hafta ABD tarafından açıklanan verilere baktığımızda açıklanan haftanın ilk önemli verileri
beklentilerin üzerinde gelen ISM İmalat Dışı Endeks ve Fabrika Siparişleri verileri oldu. ABD Ticaret Dengesi ise
beklentilerdeniyiaçıklandı.ABDHaftalıkİşsizlikMaaşıBaşvurularıbuhaftabeklentilerdeniyigelirken,ABDİşgücüMaliyetleri
Değişimininbeklentilerinaltındakaldığıgörüldü.
Avrupa tarafından açıklanan haftanın ilk önemli verisi olan İngiltere Yapı PMI beklenti üzerinde kalmaya devam etti. Euro
BölgesindeAylıkveYıllıkÜFEbeklentilerdenbiraziyiaçıklandı.AvrupaBölgesindeaçıklananHizmetPMI’larabaktığımızda
İspanyaİngiltereveAlmanyabeklentilerinüzerindegelirken,EuroBölgesiHizmetPMIisebeklentilerinaltındakaldı.Almanya
Fabrika Siparişlerinde 2 buçuk yılın en sert düşüşü yaşanırken, İngiltere'de Sanayi Üretim verisi de beklenti altında kaldı.
AçıklananFaizKararlarındadabirdeğişiklikolmadı.HemAvrupaMerkezBankasıhemdeİngiltereMerkezBankasıfaizleri
sabit tuttu. Haftanın son işlem günü gelen Almanya ve İngiltere Ticaret Dengelerinin ise beklentilerden daha kötü geldiği
görüldü.
Asya tarafından açıklanan haftanın ilk verisi geçen ay olduğu gibi bu ay da gerileyen Çin Hizmet PMI oldu. Avustralya
PerakendeSatışlarbeklentiüzerindegelirkenAvustralyaDışTicaretiyineaçıkverdi.ÇinHSBCHizmetPMIdageçenaya
göreazalırkenAvustralyaFaizOranınınsabitkaldığıaçıklandı.YeniZelandaİstihdamdeğişimibeklentialtındakaldıancak
İşsizlikOranıgeriledi.AvustralyaİstihdamverilerikötügelirkenJaponyaCariİşlemlerDengesindefazlaverildiğiÇinTicaret
Dengesindederekorfazlakaydedildiaçıklandı.
Yurtiçinde açıklanan verilere baktığımızda Enflasyon verilerinin yine beklenti üzerinde kaldığı görüldü. Yüksek gelen
enflasyon verilerinin ardından JP Morgan Türkiye için enflasyon tahminini yükseltti. Haftanın son işlem günü açıklanan
TürkiyeSanayiÜretimiverilerigerilemeyedevamettive2.çeyrekbüyümesininbeklentialtındakalacağıyorumlarınaneden
oldu.
11Ağustos15Ağustos2014
ABD
ABDtarafındanaçıklananhaftanınilkönemliverileribeklentilerinüzerindegelenISMİmalat
Dışı Endeks ve Fabrika Siparişleri verileri oldu. ISM İmalat Dışı Endeks’te beklentiler 56.6
düzeyindeykengerçekleşme58.7seviyesinde,FabrikaSiparişlerindeisebeklentiler%0.6’lık
artışolacağıyönündeyken,artışın%1.1düzeyindeolduğuaçıklandı.
ABDTicaretDengesiisebeklentilerdeniyiaçıklandı.Ülkeihracatıileithalatıarasındakifarkı
gösteren ABD ticaret dengesinde bir önceki ayki 44.4 Milyar Dolar'lık açığın üzerinde 44.7
Milyar Dolar açık vermesi beklenirken gerçekleşmenin 41.54 milyar dolar düzeyinde olduğu
açıklandı.ABDticaretaçığıböylelikle5ayınendüşüğünegerilemişoldu.ABD'dedışticaret
açığının Haziran ayında beklenmedik şekilde daralmasında ülkenin enerji bağımsızlığına
giderekyaklaşmasıylaithalattayaşanansonbiryılınendikdüşüşünetkisimevcut.
S&P
DOW
NASDAQ
%0.33
1931,59
%0,37
16553,93
%0.40
4370,09
ABDHaftalıkİşsizlikMaaşıBaşvurularıbuhaftadabeklentilerdeniyigeldi.Beklentilerin305binolduğuveridegerçekleşen
rakamise289binoldu.
ABD İşgücü Maliyetleri Değişimi beklentilerin altında açıklandı. 2. çeyrekte işgücü maliyetlerindeki değişimi gösteren veride
%0.6oranındaartışaçıklanarak,%1.4oranındaartışbeklentisininaltındakaldı.Tarımsektörüdışındahizmetlervemalların
üretimi için insan kaynağındaki büyüme oranını gösteren "Tarım Dışı Üretkenlik" verisi ise %2.5 oranında artarak %1.5
oranındakiartıştahminlerininüstündekaldı.
Amerika kıtasının bir diğer ülkesi Kanada’dan gelen İşsizlik Oranı beklentilere paralel geldi. Geçen ay negatif açıklanan
İstihdamDeğişimiverisindeTemmuzayında200kişilikartışmeydanageldiancak20binkişilikartışbeklentisininçokaltında
kaldı.İşsizlikOranıisebeklentilerileparalelyönde%7.0oranındaaçıklandı.2014başındanberiiseaylıkbazda%0.1'likartış
veya azalışlar görülen Kanada işsizlik oranında tam anlamıyla iyileşmeden söz etmek için bu seviyeler hala yetersiz
görülmekte.
11Ağustos15Ağustos2014
AVRUPA
Avrupa tarafından açıklanan haftanın ilk önemli verisi olan İngiltere Yapı PMI beklenti
üzerinde kalmaya devam etti. İngiltere de açıklanan Yapı PMI verisi beklentilerin üzerinde
62.4 düzeyinde açıklandı. İnşaat sektöründe satın alma yöneticilerin sektör içindeki
hareketliliklerinigöstermesiaçısındanönemlibirveridir.
Euro Bölgesinde Aylık ve Yıllık ÜFE beklentilerden biraz iyi açıklandı. Euro bölgesinde
açıklananÜFEaylıkbazdabeklentilerinüzerinde%0.1düzeyindegerçekleşirkenyıllıkbazda
ise %0.8 oranında daralma olduğu açıklandı. Haziran ayında enerji hariç üretici fiyatları bir
öncekiayagöre%0.1artarken,geçenyılınaynıdöneminegöreise%0.1geriledi.
DAX
FTSE
CAC40
%2,18
9009,32
%1,67
6567,36
%1,31
4147,81
Avrupa Bölgesinde açıklanan Hizmet PMI’lara baktığımızda İspanya İngiltere ve Almanya
beklentilerinüzerindegelirken,EuroBölgesiHizmetPMIisebeklentilerinaltındakaldı.Avrupa
Bölgesinde açıklanan PMI verilerinde İspanya 56.2, Almanya 56.7 düzeyinde beklentilerin üzerinde gerçekleşirken, Euro
Bölgesi Hizmet PMI verisi ise beklentilerin altında 54.2 düzeyinde gerçekleşti. Euro Bölgesi Perakende Satışlar ise
beklentilereparalel%0.4düzeyindeartışgösterdi.
Almanya Fabrika Siparişlerinde 2 buçuk yılın en sert düşüşü yaşandı. Almanya fabrika siparişleri, jeopolitik riskler ile
beklenmedik şekilde gerileyerek 2 buçuk yıldan uzun bir sürenin en sert düşüşünü kaydetti. Almanya fabrika siparişleri,
Rusya’yla ilgili jeopolitik risklerin Avrupa’nın en büyük ekonomisi üzerindeki etkilerine işaret etmesi ile beklenmedik şekilde
gerileyerek 2 buçuk yıldan uzun bir sürenin en sert düşüşünü kaydetti. Mayıs ayında %1.6 düşüş kaydeden fabrika
siparişlerindeHaziranayındada%3.2'likdaralmaolduğugörüldü.
İngiltere'deSanayiÜretimverisibeklentialtındakaldı.İngiltereSanayiÜretimiverisindegeçenaykisongerçekleşmede%0.6
oranında daralma yaşanmıştı. Açıklanan Temmuz verisindeki beklenti ise bir önceki aya göre %0.6 oranında artış olduğu
yönündeykengerçekleşme%0.3düzeyindeartışolduğunuortayakoydu.Sanayiüretimininyaklaşık%80'ninetekabuleden
13 alt sektörü kapsayan imalat üretiminde de tıpkı sanayi üretiminde olduğu gibi Temmuz ayında %0.6 oranında artış
olduğununaçıklanmasıbeklenirkenartışın%0.3düzeyindeolduğuaçıklandı.
11Ağustos15Ağustos2014
AVRUPA
AvrupaMerkezBankasıECBPolitikaFaizinideğiştirmedi.AvrupaMerkezBankası,UkraynakrizininşiddetlenmesiveEuro
Bölgesi'nin ekonomik toparlanmada yaşadığı dalgalanmalar ile gösterge faiz oranını değiştirmeyerek rekor düşük seviyede
tuttu. Faiz kararının ardından açıklamalar yapan Draghi artan jeopolitik risklerin ekonomik büyümeyi olumsuz
etkileyebileceğini söyledi. Draghi ''Artan jeopolitik riskler ile birlikte gelişen piyasa ekonomilerinde ve küresel finans
piyasalarındakigelişmeler,ekonomikkoşullarınegatifetkilemepotansiyelitaşıyabilir''dedive"Enflasyonbekleyişleriniortaila
uzunvadedekuvvetlibirşekildeçıpalamakonusundagüçlübirkararlıklıktaşıyoruz"şeklindekonuştu.
FaizKararıolanbaşkabirMerkezBankasıİngiltereMerkezBankasıBOEdesürprizyapmayarakfaizlerisabittuttu.İngiltere
Merkez Bankası(BOE), Para Politikası Kurulu(MPC) toplantısının Ağustos toplantısı sonunda açıklanan faiz oranında
herhangi bir değişiklik olmadığı görüldü. Hatırlanacağı gibi 12 Haziran'da faiz oranı konusunda konuşan Başkan Carney,
konut piyasasındaki riskli kredilerin azaltılmasının ilk hedef olduğunu söylemiş, bunun başarılabilmesi halinde ise faizlerde
kısa zamanda yükseliş yapabileceklerinin sinyalini vermişti. Geçen ayki son toplantıda ise 2009 Mart ayından beri %0.50
düzeyindeki faiz oranının artırılma zamanının geldiğine dair açıklamalar bazı üyelerce yüksek sesle dillendirilmişti. Ancak
faizlerdebuaydabirdeğişiklikolmadı.
Almanya'daTicaretDengesibeklentilerinaltındakaldı.Veride17,5milyarbeklentimevcutikengerçekleşme16,2milyaroldu.
Ticaret Dengesinin beklentilerin altında kaydedilmesinin temel nedeni olarak ithalatın ihracattan daha az düşmesi yatıyor.
İngiltere Ticaret Dengesi de beklentilerden kötü geldi. Veride beklentiler 8.8 milyar Sterlin düzeyinde açık verilmesi iken
gerçekleşmenin9.41milyarSterlinolduğuaçıklandı.
11Ağustos15Ağustos2014
ASYA
Asya tarafından açıklanan haftanın ilk verisi geçen ay olduğu gibi bu ay da gerileyen Çin
HizmetPMIoldu.DünaçıklananÇinhizmetPMIgeçenayolduğugibibuaydagerileyerek
54.2 seviyesinde geldi. Veri geçen ay ise önceki aya göre 0.5'lik düşüşle 55.0 düzeyinde
açıklanmıştı. Üçüncül ekonomik faaliyetler olarak da bilinen hizmet sektörü; sanayi sektörü
kadar önem arz etmemekle birlikte, ekonomi sağlığının ölçümü açısından yine de
görülebilecekpozitifgelişmelerolumlukarşılanıyor.
Avustralya Perakende Satışlar beklenti üzerinde geldi. Avustralya Temmuz ayı perakende
satışlarının bir önceki aya göre %0.6 oranında artış gösterdiği belirtildi. %0.4 oranında artış
olacağının beklendiği veri hatırlanacağı üzere geçen ay 13 ay sonra daralma(-%0.3)
göstermişti.
Nikkei
%4,80
14778
HangSeng %0,82
24331,41
Shangai
%0,42
2194,43
Avustralya Dış Ticareti yine açık verdi. Avustralya ticaret dengesinin 1 Milyar 683 Milyon Avustralya Doları açık verdiği
açıklandı.Böyleceveridegeçenayki2Milyar43MilyonAvustralyaDolarlıkgerçekleşmedensonrason19ayınenkötüikinci
gerçekleşmesi görülmüş oldu. Temmuz ayında ülke ihracatı bir önceki aya göre sabit kalırken, ithalat ise %1.0 oranında
daralmagösterdi.
Çin HSBC Hizmet PMI da geçen aya göre azaldı. Ulusal hizmet PMI(satın alma yöneticileri endeksi)'nda olduğu gibi Çin
HSBChizmetPMIdageçenayagöregerilemegösterdi.Geçenay53.1'likgerçekleşmegörülmüşken,buay50.0seviyesinde
gelerek2005Kasım'danberiyayınlananverininenkötügerçekleşmesigörülmüşoldu.
AvustralyaFaizOranısabitkaldı.Enson2013Ağustosayında%2.75seviyesinden%2.50düzeyineindirilenAvustralyafaiz
oranı için RBA(Avustralya Merkez Bankası)'nın toplantıların ardından yapılan açıklamada, herhangi bir değişikliğe
gidilmeyerekyüzde%2.50düzeyindesabitbırakıldığıbelirtildi.Zatenfaizoranındabirdeğişiklikyapılmasıbeklenmiyordu.
Yeni Zelanda İstihdam değişimi beklenti altında kaldı ancak İşsizlik Oranı geriledi. Yeni Zelanda 2.çeyrek istihdam
değişiminde %0.7'lik beklentinin altında %0.4'lük büyüme olduğu açıklandı. 1.çeyrekte ise %0.9'luk artış görülmüştü. Veri
sonrasıişsizlikoranıise%6.0seviyesinden%5.6düzeyinegeriledi.
11Ağustos15Ağustos2014
ASYA
Avustralya İstihdam verileri kötü geldi. Temmuz ayında Avustralya'da 300 kişinin istihdam dışında kaldığının açıklandığı
veridebeklentiise12binkişininistihdamakatılacağıyönündeydi.BukötügerçekleşmesonrasıAvustralyaişsizlikoranı%6.0
düzeyinden%6.4'eyükseldi.Böyleceişsizlikoranı2002Haziran'danbuyanaenyüksekseviyeyeulaşmışoldu.
Japonya Cari İşlemler Dengesinde fazla verildi. 2014 Haziran sonu itibariyle hesaplanan 3 aylık mevsimsellik etkisinden
arındırılmış Japonya cari işlemler dengesinde 130 Milyar Yen tutarında fazlalık verildiği belirtildi. 110 Milyar Yen'lik fazlalık
açıklanacağıbeklenenveridegeçenayaçıklanansongerçekleşmedeise380MilyarYenfazlalıkverildiğiaçıklanmıştı.Öte
yandan Japonya Merkez Bankası(BOJ)' ndan yapılan açıklamada ise ihracatta bazı zayıflıklar olduğu, istihdam ve gelir
dağılımındaiseistikrarlıiyileşmeningörüldüğüaçıklandı.2008Aralık'tanberi%0.00-%0.10aralığındakifaizoranınınve60-70
TrilyonYenolarakdahaöncebelirlenenparasaltabangenişlememiktarınındeğiştirilmeyeceğibelirtildi.
Çin Ticaret Dengesinde rekor fazla kaydedildi. Çin'de açıklanan dış ticaret verilerinde ihracatın senelik bazda %14.5
düzeyinde artış gösterdiği, ithalatın ise yine senelik bazda %1.6 düzeyinde azaldığı açıklandı. Bu verilere paralel olarak
görülen dış ticaret fazlası ise bugüne kadar en yüksek seviye olan 47.3 Milyar Dolar düzeyinde geldi. Temmuz ayı için 27
MilyarDolar'lıkdışticaretfazlasıbeklenenÇinekonomisigeçenaykiHazirangerçekleşmesindeise31.6MilyarDolarfazlalık
vermişti. Son zamanlarda iyileşme belirtileri görülen Çin ekonomisi için bu veriler iyileşmeyi destekler nitelikte olup Çin'in
yenidenliderekonomiolmayolundailerlediğinindebirgöstergesidurumunda.
11Ağustos15Ağustos2014
TÜRKİYE
Yurtiçinde açıklanan verilere baktığımızda hafta başında açıklanan Enflasyon verileri yine beklenti üzerinde kaldı. Tüketici
FiyatEndeksi(TÜFE)aylık%0,45arttı.TÜFE’de(2003=100)2014yılıTemmuzayındabiröncekiayagöre%0,45,birönceki
yılınAralıkayınagöre%6,18,biröncekiyılınaynıayınagöre%9,32veonikiaylıkortalamalaragöre%8,35artışgerçekleşti.
Aylık en yüksek artış %2,97 ile eğlence ve kültür grubunda gerçekleşti. Ana harcama grupları itibariyle 2014 yılı Temmuz
ayındaendeksteyeralangruplardanalkollüiçeceklervetütünde%1,99,haberleşmede%1,90,lokantaveotellerde%1,05,
ulaştırmada%0,71artışgerçekleşti.Aylıkdüşüşgösterentekgrup%3,28ilegiyimveayakkabıoldu.Anaharcamagrupları
itibariyle2014yılıTemmuzayındaendeksteyeralangruplardansadecegiyimveayakkabıgrubunda%3,28oranındadüşüş
gerçekleşti.
YüksekgelenenflasyonverilerininardındanJPMorganTürkiyeiçinenflasyontahmininiyükseltti.Uluslararasıyatırımbankası
JPMorgan,TÜİK'inaçıkladığıTÜFEverilerininbeklentilerinüzerindegelmesisonrasıyayınladığıraporundaTemmuzayında
dahagüçlüvegeniştabanlıfiyatbaskılarıgörüldüğünevurguyaparak,buortamda2014yılsonuTÜFEtahmininin%8.6'dan
%9.0'ave2015tahminininise%6.4'ten%7.0'yerevizeetmekararıalındığıifadeedildi.Bankabununlabirlikte,"Güçlüfiyat
baskılarıvekredibiliteninçökmeriskiTCMB'yifaizindirimleridurdurmasıyönündeuyarabilir"değerlendirmesindebulundu.
HaftanınsonişlemgünüaçıklananTürkiyeSanayiÜretimiverilerigerilemeyedevamettive2.çeyrekbüyümesininbeklenti
altındakalacağıyorumlarınanedenoldu.Haziran2014mevsimvetakvimetkisindenarındırılmışsanayiüretimibiröncekiaya
göre%0,1arttı.Sanayininaltsektörleri(2010=100temelyıllı)analizedildiğinde;2014yılıHaziranayındabiröncekiayagöre
madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi %5,8 azaldı, imalat sanayi sektörü endeksi %0,8 arttı; elektrik, gaz, buhar ve
iklimlendirmeüretimivedağıtımısektörüendeksi%1,6azaldı.Takvimetkisindenarındırılmışsanayiüretimibiröncekiyılın
aynıayınagöre%1,4yukarıdaseyretti.Sanayininaltsektörleri(2010=100temelyıllı)incelendiğinde;2014yılıHaziranayında
biröncekiyılınaynıayınagöremadencilikvetaşocakçılığısektörüendeksi%2,3azaldı,imalatsanayisektörüendeksi%1,5
veelektrik,gaz,buharveiklimlendirmeüretimivedağıtımısektörüendeksiise%2,6arttı.
11Ağustos15Ağustos2014
ÖnümüzdekiHaftaNeleriTakipEdeceğiz?
PazartesigününeJaponya’dangelecekÜçüncülSanayiAktiviteListesiylebaşlayacağız.BuverinindışındaAsyaveAvrupa
tarafından gelecek önemli bir verinin olması beklenmeyen günün devamında Kanada’dan açıklanacak Konut Başlangıçları
izlenebilir. Gün içinde konuşması olan FOMC üyesi Fisher’ın ise FED’in para politikasına ilişkin yapabileceği açıklamalar
dikkatletakipedilebilir.
Salı gününe 04:30’da Avustralya’dan açıklanacak NAB İş Dünyası Güven Endeksi ile başlayacağız. 12:00’de gelecek
AlmanyaZEWEkonomikGüvenEndeksiyleaynısaatteaçıklanacakEuroBölgesiEkonomikGüvenEndeksideizlenebilir.
ABD tarafından ise 17:00’de açıklanacak İş İmkanları verisinin ardından 21:00’de gelecek Federal Bütçe Dengesi de takip
edilecek.
ÇarşambagününeJaponyaÖncüGSYİHverisiylemerhabadiyeceğiz.03:30’dagelecekAvustralyaWestpacTüketiciGüven
Endeksini04:30’daaçıklanacakMaaşArtışEndeksitakipedecek.08:30’daaçıklanacakÇinSanayiÜretimiverisiyleberaber
açıklanacakSabitVarlıkYatırımlarıvePerakendeSatışlarizlenebilir.09:00’daiseAlmanyaFinalTÜFEverisitakipedilecek.
11:30’daaçıklanacakİngiltereİşsizlikMaaşıBaşvurularıylaberabergelecekOrtalamaKazançEndeksiveİşsizlikOranıda
yakından takip edilecek. 12:00’de Euro Bölgesinden gelecek Sanayi Üretimi verisi ardından 12:30’da İngiltere Merkez
BankasıBOE’ninEnflasyonRaporunuveBOEBaşkanıCarney’ninkonuşmasıizlenecek.15:30’daiseABD’denPerakende
SatışlarveÇekirdekPerakendeSatışlarverilerininardından16:05’teFOMCüyelerindenDudley’ninkonuşması16:20’deise
diğerbirFOMCüyesiRosenberg’inkonuşmasıizlenecek.17:00’degelecekABDİşletmeStoklarınınisegününsonönemli
verisiolmasıbekleniyor.
PerşembegünüYeniZelandaPerakendeSatışlarverisiylegünebaşlayacağız.09:00’daiseAlmanya20142.çeyrekGSYİH
verisi gelecek. 12:00’de Eueo Bölgesinden gelecek TÜFE verileri takip edilecek. 15:30’da ise ABD Haftalık İşsizlik Maaşı
BaşvurularıylaberabergelecekİthalatFiyatListesiizlenecek.
Cuma günü Asya tarafından açıklanması beklenen önemli bir verinin olmadığı günde İngiltere’den ilk tahmini %0.8 artış
açıklananGSYİHverisininikincitahminigelecek.15:30’daiseABDÜFEveNewYorkİmalatEndeksiyleberaberKanada’dan
İmalatSatışlarıverisitakipedilecek.16:15’teABDSanayiÜretimverisiyleberaberaçıklanacakKapasiteKullanımOranının
ardındanhaftanınsonönemliverisiolmasıbeklenenMichiganTüketiciGüveniverisiise16:55’tegelecek.
11Ağustos15Ağustos2014
EURUSD
Geçtiğimiz haftanın en önemli verisi Perşembe günü açıklanan faiz kararıydı. 0.15 olan faiz oranında bir değişiklik
yapılmadı.Toplantı sonrası açıklamalarda bulunan ECB başkanı Draghi ise genel olarak piyasalara güven vermeye
çalıştı.Draghi konuşmada Rusya'ya yapılan yaptırımların etkisinin belirsizliği, alışılmadık önlemlerin alınabileceği, varlığa
dayalı menkul kıymet alımı yapılabileceğinin ve Euro Bölgesi'nde negatif faizlerin ABD'ye göre daha uzun süre devam
edebileceğinibelirtti.DikkatleriçekendiğerönemliveriiseÇarşambagünüAlmanya'daaçıklananfabrikasiparişleriverisiydi.
BuverideKasım2012'denbuyanaennegatifgerçekleşmeninmeydanagelmesiiseAlmanyaekonomisineilişkinkaygıları
artırdı.Bu haftaya bakarsak Salı günü açıklanacak olan Almanya ZEW verilerinde beklentiler olumsuz. Çarşamba günü
Almanya'da açıklanacak olan enflasyon rakamında beklentiler yatay. Yine Çarşamba günü Euro Bölgesi geneli için
açıklanacak olan sanayi üretimi verisinde ise beklentiler olumlu. Ancak geçen hafta açıklanan Almanya sanayi üretimi
verisindeki olumsuz tablonun etkisiyle bu veride ciddi bir negatif sapma ihtimali söz konusu. ABD'de açıklanacak olan
perakende satış verisinde beklentiler olumlu. Perşembe günü ise Almanya'da büyüme rakamları açıklanacak, özellikle
çeyreklik büyümede ciddi bir yavaşlama beklentisi söz konusu. Euro Bölgesi enflasyon rakamlarında ise beklentiler yatay.
CumagünüABD'deaçıklanacakolansanayiüretimiveMichigantüketicigüveniverilerindeisepozitifbeklentilersözkonusu.
Teknik analize bakarsak; düşüş trendinin güçlendiği söylenebilir.1.3440 direnci altında hareketlerin izlendiği paritede
satıcıların gücünü koruması durumunda 1.3400, 1.3355 ve 1.3310 destekleri takip edilebilir. Olası tepki alımlarında ise
1.3440 direncine ek olarak 1.3480 ve 1.3520 dirençleri takip edilebilir. 1.3520 direnci pozitif algı açısından önemli. Cuma
günümeydanagelenserttepkialımlarınakarşınParabolicSARindikatörünegatifgörünümsergilemeyedevamediyor.
11Ağustos15Ağustos2014
GBPUSD
Geçtiğimizhaftaİngiltere'deönplanaçıkanverilerPerşembegünüaçıklananfaizkararıvetahvilalımmiktarırakamlarıydı.
Faizoranının%0.50,tahvilalımmiktarınında375milyarsterlindesabittutulmasıfaizartırımıbekleyenfonlarınsterlindesatışa
yönelmesineyolaçtı.Busatıcılıseyrinoluşmasındahaftaiçindeaçıklananmakroekonomikverilerdekigenelnegatiflikderol
oynadı.
BuhaftaönplanaçıkacakverileriseÇarşambagünüaçıklanacakolanişsizlikveCumagünüaçıklanacakolanbüyüme.
İşsizliğin bu ay da düşmesi bekleniyor. Büyüme rakamlarındaysa yatay beklenti söz konusu. Her iki veride de İngiltere
ekonomisindesonbiraydagörülenyavaşlamanedeniylenegatifyöndesürprizlermeydanagelebilir.
Teknikaçıdanbakarsak;
Alım iştahı açısından önemli bir seviye olan 1.6840 altında kapanan paritede 1.6795 ve 1.6755 ilk önemli destekler. Ana
destek seviyesi ise pozitif algının güçlenmesi açısından önemli olan 1.6720. Olası tepki alımlarında 1.6910 ve 1.6990
dirençleritakipedilebilir.Diğerönemlidirençisealımiştahınıngüçlenmesiaçısındanönemliolan1.7040.
11Ağustos15Ağustos2014
USDJPY
Geçenhafta103.00seviyesiüzeridenemelergörülenparitedebuseviyeüzerindetutunmasağlanamayıncayaşanangeri
çekilmeylehaftalıkkapanışın102.60seviyesindengerçekleştiğigörüldü.Yenihaftadada102.75direncidenemelerigörüldü
ancakgeçilemeyincegeriçekilmedevametti.CumagünüsabahBOJBaşkanıKurodo'nunkonuşmayabaşladığısıralarda
hızlışekilde101.55desteğinitestedenparitedekonuşmadevamındavegününgerikalankısmındatoparlanmagayretinin
olduğugörüldü.Kurodokonuşmasındaihracatvesanayiüretimindezayıflıkgözleniyordesedebunungeçicifaktörlerebağlı
olduğunu, Japon ekonomisinde eğilimin güçlü olduğunu, mevcut politikalarda duruşun devam ettiğini ve pozitif büyüme
mekanizmasınıngücünükoruduğunubelirtti.AyrıcaKurodoaşırıgüçlüolanyendedüzeltmelerinolmasınınJaponekonomisi
içinolumluolduğunu,ancakyeningideceğiyönütahminedemediklerinibelirtti.
Önümüzdeki hafta pariteyi etkileyebilecek gündem maddelerine bakacak olursak; Pazartesi günü FOMC üyesi Fisher'in
konuşması,çarşambagünüJaponyaöncübüyüme(çeyreklik),ABDperakendesatışlarveFOMCüyesiDudley'inkonuşması,
perşembe günü ABD işsizlik maaşı başvuruları ve cuma günü ABD ÜFE verileri ve Michigan öncü tüketici güven endeksi
verileriönplanaçıkmakta.
Teknik olarak pariteye baktığımızda; Geri çekilmelerde 101.55 ve 101.10 destekleri ön plana çıkmakta. 101.10'un paritede
pozitifalgınınkorunmasıadınaönemlidestekseviyesiolduğunuhatırlatalım.Yukarıhareketlerdeiseilkönemlidirenç102.20.
Pozitifalgınıngüçlenmesiadınabuseviyeüzerikalıcılıkgerekemekte.102.75ve103.30iseyukarıhareketindevametmesi
durumundaizleyeceğimizdiğerdirençseviyelerikonumunda.
11Ağustos15Ağustos2014
S&P500
Geçenhaftayaşanangeriçekilmesonrası,haftalıkkapanışını1917civarındangerçekleştirenkontrattagenel alış iştahının
korunması adına üzerinde kalıcılık aradığımız 1907 kritik desteği üzerinde kalınmış oldu. Yeni haftada uluslararası siyasi
gerginleringölgesindetoparlanmayaçalışankontratta1933direnciüzerindekalıcılıksağlanamamasıiletekrargeriçekilmeler
görüldü.HaftanınsonişlemgünündeRusya'nınABDveAB'ninyaptırımlarınakarşıyaptırımlardabulunacağıhaberlerininde
kötü tabloyu güçlendirmesiyle beraber 1890 seviyesine doğru geri çekilme gözlendi. Günün devamında ise kritik 1907
seviyesiüzerineçıkmadenemelerivardı.
ÖnümüzdekihaftadünyanınçeşitlibölgelerindeyaşanansiyasigerginlikveçatışmalarınyanısıraABDborsalarınıvekontratı
etkilemesi muhtemel diğer gündem maddelerine göz atacak olursak; Pazartesi günü FOMC üyesi Fisher'ın konuşması,
çarşambagünüaçıklanacakABDperakendesatışlarbaşvurusuvediğerFOMCüyesiDudley'inkonuşması,perşembegünü
haftalık işsizlik maaşı başvuruları ve cuma günü ABD ÜFE ve Michigan öncü tüketici güven endeksi verileri önemli olarak
görülmekte.
Yenihaftadateknikolarakalımiştahınındevamıadınaüzerindekalıcılığınönemliolduğunubelirttiğimiz1907kritikseviyesi
üzerindekalınıpkalınamayacağınabakacağız.Buseviyeüzerindetekrarkalıcılıksağlanmasıhalindealımiştahınındevam
etmesibeklenebilir.Budurumda1933ve1954ilkdirençlerolarakgözeçarpıyor.1980'inisegeriçekilmeöncesidenenenve
üzerinde kalıcılık sağlanamayan önemli direnç seviyesi. 1907 altı kalıcılıkta ise 1902 ve 1880 ilk destekler konumunda.
1863'ün ise önemli destek seviyesi olduğunu ifade edelim. Kısa vadeli göstergelerin aşırı satış bölgesinden çıkması tepki
alımlarınındevamedeceğişeklindeyorumlanabilir.
11Ağustos15Ağustos2014
ALTIN
1294 seviyesinden geçtiğimiz haftaya başlayan emtiada İsrail-Filistin gerginliğiyle ilgili ateşkes beklentilerinin ön plana
çıkmasıileSalıgünü1282seviyesinigördük.FakatÇarşambagünüdiğerjeopolitikriskolanUkrayna-Rusyahattındangelen
yeni gerilim haberleriyle tekrar alımların etkili olmaya başladığını gözlemledik. Perşembe günü 1313 direnci denemeleri
gördüğümüzemtiadaCumagünüiseABDordusununIŞİD'ekarşıhavaoperasyonudüzenlemesisonrası1322direncine
doğrualımlaretkiliolurkenhaftanınkapanışı1310seviyesindengerçekleşti.
Önümüzdeki hafta yine öncelikle Jeopolitik riskleri fiyatlayacağız. Bunun yanında ABD tarafından gelecek olan önemli
verilerindefiyatlaraetkiedeceğiniunutmayalım.
Teknik Olarak Bakacak Olursak; 1322 seviyesinin kalıcılıkla geçilebilmesi halinde ilk olarak 1333, 1342 ve 1355 dirençleri
takip edilebilir. Özellikle 1333 ana direncinin önemli olduğunu pozitif algıya geçiş için bu seviye üzeri kalıcılık aradığımızı
hatırlatalım.Öteyandan1322altıkalıcılıklardagörülebileceksatıcılıişlemlerdeiseizleyeceğimizilkdestekler1313seviyesi
ve1303/1300bandındabulunuyor.
11Ağustos15Ağustos2014
BRENT
Hafta içerisinde 104.90 altı hareketlilikle 104.10 desteği denemelerinin olduğu görülen Brent'te özellikle haftanın son işlem
günü yaşanan hızlı toparlanmayla tekrar 104.90 üzeri hareketlilikler görüldü. Destek üzeri hareketliliğin devamı halinde ilk
izleyeceğimiz dirençler 106.10-106.65-106.90 ve 107.45 seviyelerinde. Toparlanma adına ise 107.90/108.30 bandı üzeri
kalıcılık aradığımızı hatırlatalım. 104.90 altı kalıcılık durumunda oluşmasını beklediğimiz negatif algı durumunda ise geri
çekilmehızlanabilir.Budurumdaizleyeceğimizilkdestekler104.10-103.40ve102.90seviyelerinde.Cumagünükapanışta
oluşantersçekiçformasyonunedeniylehaftanınilkgünlerindesatışbaskısıoluşmasıihtimalisözkonusu.
11Ağustos15Ağustos2014
VIOP30
95.800 desteğinden alıcı bulan, 96.500 desteği üzerinden de daha önce belirttiğimiz gibi alım iştahının arttığı kontratta
kapanış 98.300 desteği üzerinde 98.500 seviyesinden gerçekleşti. Haftalık açılışta yukarı yönlü hareketin devamı
durumunda98.300desteğiüzerindefiyatlamalarda98.800vealımiştahınıngüçlenmesiadınaönemlibirseviyeolan100.300
dirençleritakipedilebilir.Geriçekilmelerdeise97.400ve96.500destekseviyeleriizlenebilir.
11Ağustos15Ağustos2014
USDTRY
Geçtiğimiz haftaya 2.1280 seviyesinden başlayan kurda Salı günü Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi’nin “Moodys’ten
Türkiye’ninkredinotuiçineksiyöndebeklentimvar”açıklamasıilegörülmeyebaşlayanalıcılıseyirileCumagününotkararı
öncesi2.1830direncinekadaryükselişgörüldü.AncakMoody'stengelenaçıklamadanotileilgilibirkararınyeralmaması
kurdahızlıbirgeriçekilişenedenoldu.Haftalıkkapanış2.1430seviyesindengerçekleşti.
YenihaftadayurtiçindeveABDtarafındatakipedeceğimizönemliverilervar.Bununlabirliktesüregelenjeopolitikrisklerive
TürkiyeCumhurbaşkanlığıseçimlerininetkilerinidegözardıetmemektefaydavar.
TeknikOlarakBakacakOlursak;Cumaakşamısertbirdüzeltmeninizlendiğikurdakapanış2.1440seviyesindekipozitifalgı
desteğine yakın seviyelerde gerçekleşti. Bu desteğin gücünü koruması kısa vadeli yükselen trendin devamlılığı açısından
önemli. Bu desteğin gücünü koruması durumunda oluşabilecek alım dalgasında 2.1495, 2.1550, 2.1650 ve pozitif algının
gücü açısından önemli olan 2.1740 direnci test edilebilir. Düzeltmenin gücünü koruması durumundaysa 2.1330, 2.1220,
2.1150ve2.1080destekleritakipedilebilir.Cumagünüoluşantersçekiçformasyonusatışbaskısındevamedeceğişeklinde
yorumlanabilir.
11Ağustos15Ağustos2014
EURTRY
Geçtiğimizhaftaya2.8600seviyelerindebaşlayankurMoodys’inTürkiyekredinotgörünümüaçıklamasıiçinbeklenenkötü
kaygılarnedeniyleSalıgünündenitibarenalımlarınetkiliolduğunugördük.Cumagününotkararıöncesi2.9280seviyelerine
kadarçıkışgördük.AncakMoodys'tenbeklenenkarahaberingelmemesisonuculiradaciddibirgüçlenmemeydanageldive
kapanış2.8744seviyesindegerçekleşti.
YenihaftadagerekEuroBölgesi’ndengereksedeyurtiçindenkurdafiyatlanmayaetkiedebileceğinidüşündüğümüzönemli
veriler bulunmakla birlikte Euro Bölgesi’nin sorunlu ekonomilerinde (Portekiz, Yunanistan vs..) son 1-2 hafta’ da tekrar baş
gösterenekonomikkrizbelirtilerinivedevamedenjeopolitikrisklerideizlemektefaydavar.
Teknik Olarak Bakacak Olursak; Sert düzeltmenin izlendiği kurda 2.8650 ilk destek konumunda. Bu desteğin altında
izlenebilecek seviyeler 2.8530, 2.8440 ve 2.8300. Özellikle 2.8300 desteği negatif algının oluşmaması açısından önemli.
Olasıtepkialımlarıdaysa2.8780,2.8940ve2.9000dirençleritakipedilebilir.Özellikle2.9000direncininaşılmasıtoparlanma
hareketininbaşlamasıaçısındanönemli.
Author
Document
Category
Без категории
Views
0
File Size
2 296 Кб
Tags
1/--pages
Пожаловаться на содержимое документа