close

Enter

Log in using OpenID

2015 Eğitim Kataloğu - OPTIMUM PLANLAMA...Uygulamalı

embedDownload
Kurumsal Planlama
Süreçlerinde Optimizasyon
ÜRETİMDE GENEL PLANLAMA & ÇİZELGELEME
2015
Eğitim Programları
Tanıtımı
TALEP PLANLAMA & SATIŞ TAHMİN TEKNİKLERİ
SATIŞ & OPERASYON PLANLAMA (S&OP)
KAPASİTE & MALZEME PLANLAMA
DETAY ÇİZELGELEME
www.optimumplanlama.com
İ. GÜÇLÜ | OPTIMUM PLANLAMA
KURUMA ÖZEL
Planlama sistematiklerini iyileştirerek kurumsal
performansı artırmaya yönelik uygulamalı eğitimler
ve danışmanlık hizmetleri sunmaktadır.
2 gün
2 gün
2 gün
3 gün
4 gün
İ. GÜÇLÜ | OPTIMUM PLANLAMA
KURUMA ÖZEL
ÜRETİMDE GENEL PLANLAMA & ÇİZELGELEME – 3 günlük Eğitim Programı
Eğitimin amacı, kurumlardaki üretim planlama süreçlerinin
iyileştirilmesi ve rekabet gücüne katkıda bulunacak üretim
planlama ve çizelgeleme sistematiklerin geliştirilmesi için ihtiyaç
duyulan genel kavramsal bilginin ve uygulama becerisinin eş
zamanlı olarak kazandırılmasıdır.
 Kapasite & Malzeme Planlama Süreçleri (devam)
 Malzeme İhtiyaç Planlama (MRP)
 Ürün Ağaçları (BOM), MRP Kayıtları, MRP Patlatma
 Kapasite İhtiyaç Planlama (CRP)
 JIT Üretim & Kanban Sistemleri
 Üretim Aktivite Kontrolü (PAC)
 Kısıtlar Teorisi (TOC)
 Akış ve İş Atölyeleri, Proje Tipi Üretim, Hücresel Üretim
 Sevkiyat Planlama & Dağıtım İhtiyaç Planlama (DRP)
 Stok Yönetimi, EOQ Modelleri, ABC Analizi
 Yenilikçi Sistematikler & Optimizasyon Yaklaşımları
 Gruplamalı Planlama Yaklaşımı
 Üretim Planlamada Matematiksel Modelleme ile Optimizasyon
Gelişmiş üretim planlama ve çizelgeleme sistematikleri
sayesinde kurumun tüm kaynaklarının orta ve kısa vadede
operasyonel verimliliği, teslimat performansı ve müşteri
memnuniyeti artacak, üretim ve stok maliyetleri düşecektir.
 Üretim Planlamanın Rekabetçiliğe Etkileri
 Hazır Etme Süreleri Hakkında
 Üretim Planlamanın Temel Amaçları
 Üretim Planlama Süreçlerinin Bileşenleri
 Talep Planlama ve Satış Tahmin Teknikleri
 Stratejik Planlama & Üretim Stratejileri
 Bütçeleme, Kaynak Planlama
ve Satış & Operasyon Planlama (S&OP)
 ERP Sistemlerinde Üretim Planlama
 Kapasite & Malzeme Planlama Süreçleri
 Ana Üretim Çizelgeleme (MPS)
 Kaba Kapasite Planlama (RCCP)
 Müşteriye Söz Verme (ATP)
İ. GÜÇLÜ | OPTIMUM PLANLAMA
 Detay Çizelgeleme ile Atölye İçi Optimizasyon
 Çizelgelemenin Temel Kavramları ve Zorluğu
 Bileşenler, Kısıtlar, Hedefler
 Çizelgelemede Gantt Şemaları
 Çizelgeleme Algoritmaları
 Tek Makine Çizelgeleme
 Paralel Makine Çizelgeleme
 Akış Atölyelerinde Çizelgeleme
KURUMA ÖZEL
TALEP PLANLAMA & SATIŞ TAHMİN TEKNİKLERİ – 2 günlük Eğitim Programı
Eğitimin Amacı, kurumların tüm süreçlerinin işleyişini
belirleyen talep tahminlerinin etkin ve güvenilir
sistematikler yardımıyla oluşturulmasına katkı sağlayacak
temel bilgilerin ve uygulama becerisinin kazandırılmasıdır.
Kurumların mevcut, potansiyel ve yeni müşterilerinin
ürünlere gösterecekleri taleplerin hangi düzeylerde
olacağını tahmin edebilmek, artan karlılık, operasyonel
verimlilik ve yükselen müşteri memnuniyeti olarak firmaya
geri dönecektir.
Gelişmiş Talep Planlama sistematikleri, kurumların
bulunduğu tedarik zincirinde ve kurum içinde planlama
faaliyetlerinin etkinliği artırabilecek, satış kayıplarını ve
oluşturulan atıl stokları azaltabilecektir.
Pazarını ve müşterilerini daha iyi tanımak, taleplerini
algılamak ve talep süreçlerini daha sistematik şekilde
yürütmek kurumlara rekabet avantajı sağlayacaktır.
ÖNEMLİ NOT: Eğitim bilgisayar üzerinde talep
tahmin tekniklerinin pratik edileceği uygulama
çalışmaları içerdiğinden katılımcıların eğitime
dizüstü bilgisayar getirmesi önerilmektedir.
İ. GÜÇLÜ | OPTIMUM PLANLAMA
 Kurumlarda Talep Planlama Süreçleri & Rekabetçiliğe Etkileri
 Yenilikçi Planlama Sistematikleri: S&OP ve CPFR
 Tedarik Zincirlerinde Kurumsal Süreçler ve Performans Ölçüleri
 Talep Planlama Süreçleri ile ilgili Temel Kavramlar ve İlişkileri
 Sevkiyatlar, Satışlar, Talepler, Kapasiteler, Tahminler ve Hedefler
 Kurumlara Özgü Tahmin Yaklaşımları ve Sistematikleri
 Tahminlerin Değerlendirilmesine Yönelik Performans Ölçüleri
 Pratik Sayısal Tahmin Teknikleri
 Basit Tahmin Yapma Konusunda Alternatif Yaklaşımlar
 Durağan Taleplerin Modellenmesi
 Eğilimli Taleplerin Modellenmesi
 Mevsimsel Taleplerin Modellenmesi
 Eğilimli & Mevsimsel Taleplerin Modellenmesi
 Diğer Sayısal Tahmin Modelleri
 Yeni Ürünler için Talep Tahminleri
 Basit ve Çoklu Regresyon Modelleri
 Muhakemeye Dayalı Tahmin Teknikleri
 Tahmin Yapmada Güncel Veri, Tecrübe ve Muhakemenin Önemi
 Tahminlerde Promosyon, Halo ve Yamyamlık Etkileri
 Talebin Ayrıştırılması
 Talep Planlama Süreç İyileştirmeleri & Kurumsal Proje Adımları
KURUMA ÖZEL
SATIŞ & OPERASYON PLANLAMA (S&OP) – 2 günlük Eğitim Programı
Eğitimin amacı, kurum bünyesinde Satış & Operasyon
Planlama (S&OP) sürecinin yapılandırılmasına yönelik
temel kavramsal bilginin ve uygulamaya yönelik pratik
önerilerin eş zamanlı olarak sunumudur.
Ekonomik koşullar, rekabetçi hamleleri, müşterilerin
beklentileri, satış & pazarlama aktiviteleri, yeni ürün
lansmanları tedarik-üretim-dağıtım kaynaklı dinamikler, vb.
birçok etken kurumun arz-talep dengesine ve karlılığına
etki etmektedir.
S&OP süreci, kurumların
departmanlar arası
koordinasyon, iletişim ve
senkronizasyon kabiliyetlerini
artırarak pazar dinamiklerine
hızlı ve etkin şekilde cevap
vermesini sağlayan bir süreç
sistematiğidir.
S&OP ile satış, pazarlama,
ürün geliştirme, üretim, satın
alma, sevkiyat ve finans
departmanlarının planları
birbiri ile tam anlamıyla
örtüşebilecek ve kurumsal
başarı sağlanabilecektir.
İ. GÜÇLÜ | OPTIMUM PLANLAMA
 Satış & Operasyon Planlama (S&OP) ve Rekabetçiliğe Etkileri
 Kurumlarda Fonksiyonel Departmanlar & Arz-Talep Dengesi
 S&OP Süreç Döngüsüne Genel Bakış
 S&OP'nin Kurumsal Süreçlerdeki Yeri
 S&OP'nin Yapısı, Temelleri & Veri Gereksinimleri
 Ürün Grupları, Alt Gruplar ve Kaynaklar
 S&OP Tabloları, Grafikleri, Raporlamaları
 S&OP Süreç Döngüsü Ana Aşamaları
(1) Ürün & Proje Yönetimi
 Yeni Ürün Lansmanları & İyileştirme Projeleri Planlama
(2) Talep Planlama
 Sayısal ve Muhakemeye Dayalı Tahmin Teknikleri
 Talep Tahmini Yapma Süreci ve Tahminde Mutabakat
(3) Arz Planlama
 Yapılabilirlik, Tedarik, Üretim ve Sevkiyat Planlama
(4) Finansal Planlama
 Finansal Projeksiyonlar & Alternatif Senaryolar
(5) Üst Yönetim İncelemesi
 S&OP Sürecinde Yenilikçi Sistematikler ve Optimizasyon
 S&OP’de Uygulamaya Yönelik Önemli Notlar
KURUMA ÖZEL
KAPASİTE & MALZEME PLANLAMA– 2 günlük Eğitim Programı
Eğitimin amacı, kuruma ait makine, işgücü, vb. üretim
kaynaklarının kapasiteleri ile hammadde, yarı mamul, vb.
malzemelerin tedarikinin etkin şekilde planlanması için
gerekli temel bilgilerin ve uygulama becerisinin
kazandırılmasıdır.
Müşterilere söz verilen terminlere uyulması veya ürünlerin
stok seviyelerinin istenilen düzeylerde tutulması,
kurumlara artan müşteri memnuniyeti, yükselen karlılık ve
hem tedarikte ve hem de üretimde verimlilik artışı
sağlamaktadır.
Gelişmiş Kapasite ve Malzeme Planlama Sistematikleri
sayesinde kurum içinde üretim ve tedarik faaliyetlerinin
etkinliği artırılabilecek, terminlerin yakalanması ve stoksuz
kalınmaması sağlanabilecek, yapılacak kapasite ve stok
yatırımları azaltılabilecektir.
ÖNEMLİ NOT: Eğitim bilgisayar üzerinde
kapasite ve malzeme planlamanın pratik
edileceği uygulama çalışmaları içerdiğinden
katılımcıların
eğitime
dizüstü
bilgisayar
getirmesi önerilmektedir.
İ. GÜÇLÜ | OPTIMUM PLANLAMA
 Kapasite & Malzeme Planlamanın Rekabetçiliğe Etkisi
 Üretim Planlama Süreçlerinin Bileşenleri ve İlişkileri
 Kapasite & Malzeme Planlama Süreçlerinin Bileşenleri
 Ana Üretim Çizelgeleme (MPS)
 Alternatif MPS Teknikleri
 MPS’yi Güncelleme, Ürün Ağaçları (BOM)
 Müşteriye Söz Verme (ATP), Zaman Çitleri
 Kaba Kapasite Planlama (RCCP)
 Planlama Faktörleri, Kapasite Ağaçları, Kaynak Profilleri
 Malzeme İhtiyaç Planlama (MRP)
 Varsayımlar, Patlatma, Emniyet Stokları ve Süreleri
 Rejenerasyon, İstisnai Durumlar, Dezavantajlar
 Kapasite İhtiyaç Planlama (CRP), Sonlu ve Sonsuz Yükleme
 Kısıtlar Teorisi Yaklaşımları (TOC) ve Sürekli Süreç İyileştirme
 Tam Zamanında Yaklaşımları (Just-in-Time: JIT)
 KANBAN Sistemleri, JIT'in Planlamaya Etkileri
 İşgücü Planlama (Vardiya, İzin & Fazla Mesai Planlama)
 Stok Yönetimi, EOQ Modelleri, ABC Analizi
 Kapasite & Malzeme Planlamada Yenilikçi Sistematikler
 Matematiksel Modelleme ile Optimizasyon
 Kapasite & Malzeme Planlama'da Sistematik Oluşturma
KURUMA ÖZEL
DETAY ÇİZELGELEME – 4 günlük Eğitim Programı
 Üretim Sistemlerinde Çizelgeleme
 Tek Makine Çizelgelemesi
 Akış Sürelerinin ve Stok Seviyelerinin Minimizasyonu
 Gecikmelerin Önlenmesi veya Minimizasyonu
 JIT Üretim Hedefleri (Erken Bitme & Gecikme Min.)
 Ayarların (Set-up'ların) Minimizasyonu
 Çizelgelemede Çoklu Hedefler
Eğitimin amacı, kurumun üretim ortamındaki işlerin
akışını
belirleyen
çizelgeleme
sistematiklerinin
incelenmesi ile bu sistematiklerini iyileştirmeye ve
geliştirmeye yönelik bilgilerin, tekniklerin ve uygulama
becerisinin kazandırılmasıdır.
Kurum
bünyesinde
oluşturulacak
çizelgeleme
sistematikleri, her türlü makine, iş gücü, kalıp ve benzeri
kaynağın kurumsal hedefler doğrultusunda en verimli
biçimde kullanılmasını sağlayacaktır.
 İş Gruplarının Çizelgelenmesi
 Paralel Makinelerin Çizelgelemesi
 Paralel ve Özdeş Makinelerin Çizelgelemesi
 Paralel, Özdeş Olmayan Makinelerin Çizelgelemesi
 Akış Atölyelerinin Çizelgelemesi
 İki Makineli ve Sıralı Akış Atölyeleri
 İşlerin Alt-Partilere Bölünmesi
ÖNEMLİ NOT: Eğitim bilgisayar üzerinde detay
çizelgelemenin pratik edileceği uygulama
çalışmaları içerdiğinden katılımcıların eğitime
dizüstü bilgisayar getirmesi önerilmektedir.
 Detay Çizelgelemenin Rekabetçiliğe
ve Karlılığa Etkileri
 Çizelgelemenin Üretim Planlama
Süreçlerindeki Yeri
 Çizelgeleme ile ilgili Temel Kavramlar
 Çizelgeleme Terminolojisi
 Çizelgelemede Hedefler
& Performans Ölçüleri
İ. GÜÇLÜ | OPTIMUM PLANLAMA
 İş Atölyelerinin Çizelgelemesi
 Proje Tipi Üretimin Çizelgelemesi (Kritik Yol Metodu, CPM)
 Çizelgelemede Optimizasyon Teknikleri
 Matematiksel Modelleme ile Optimizasyon
 Sezgisel Algoritmalar ile Optimizasyon
 Meta-Sezgisel Algoritmalar ile Optimizasyon
(Genetik Algoritma, Tabu Araması, vb.)
KURUMA ÖZEL
Referanslarımız
2010 yılından bu yana 740 katılımcıya planlama eğitimi verilmiştir.
İ. GÜÇLÜ | OPTIMUM PLANLAMA
KURUMA ÖZEL
İletişim Bilgilerimiz
Kurumsal Planlama Süreçlerinde Optimizasyon…
Adres
Telefon
E-posta
: Latilokum Sk. No.32/5 Mecidiyeköy, İstanbul
: 0(212) 211 06 64
: [email protected]
www.optimumplanlama.com
İ. GÜÇLÜ | OPTIMUM PLANLAMA
KURUMA ÖZEL
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
1 987 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content