close

Enter

Log in using OpenID

BM Düşülen Eklenen î ZAHA 1) 307 4 13 500 1951 yılı Bütçesinin

embedDownload
B.
M.
Düşülen
307
4
13 500
6
7
310
7
417.
2
418
1
2
419
2
3
480
Eklenen
î Z A H A 1)
1951 yılı Bütçesinin tanziminde mevcut hesap uzmanlarının ade­
dine ve bu uzmanların yılın hemen bütün günlerinde merkez­
den dışarıda çalışacakların esasına göre . bütçeye ödenek konul­
muştu. Halbuki bir kısım hesap uzmanlarının askere alınmala­
rı ve bir kısmının da merkezde çalıştırılmalarına lüzum hâsıl ol­
ması dolayısiyle yevmiyeleri tahakkuk etmemiş olduğundan ten­
zili .mümkün görülmüştür.
11 242
1951 yılı içinde tetkik ve teftiş için yabancı memleketlere gön­
derilmesi kararlaştırılan Maliye müfettişlerinin yollukları için
bütçeye konulan ödeneğin bilfiil tahakkuk eden istihkaklardan
fazla olduğu anlaşılmıştır.
.
... 2 500
1951 Malî yılı Bütçesinin tanzimi sırasında merkez kontrolörlerinin
dairelerin iş kesafetine göre 3 ilâ 9 ay müddetle il ve ilçelerde
vazife görecekleri nazara alınarak bütçeye ödenek konulmuştu.
1951 yılında merkez kontrolörlerinin faaliyeti daha ziyade Bakan­
lık dahilindeki işlere tahsis edilmiş olduğundan il ve ilçelerdeki
faaliyet bütçenin tanzimi sırasında tahmin edilen müddetlerden
daha kısa olmuş binnetice bu tertipteki ödenekten bu miktar
artmıştır.
750
Yapılan sarfiyata nazaran bu miktarın tasarrufu mümkün görül­
müştür.
3 000
Menkul ve gayrimenkul malların haciz, satış, ilân ve taşıma gider­
leri karşılığı olarak bütçeye konulan ödeneğin bu nevi gayrimen­
kul mallar muamelelerinin artması dolayısiyle yetişmiyeceği anla­
şıldığından bu miktar ödenek ilâvesine zaruret görülmektedir.
886 000
1951 Bütçesiyle verilen ödenek tamamen harcanmış olduğundan
Türkiye İş Bankasına ait 42 milyonluk, Osmanlı Bankasına ait
. • 5 milyonluk, Türk Sanayi Kalkınma Bankasına ait 5 milyonluk •
bono faizlerinin karşılanabilmesi için bu miktar ödeneğe ihtiyaç
vardır.
100 000
1951 yılı Bütçesine konulan 10 bin lira tamamen harcanmış ol­
duğundan bu miktar ödenek ilâvesine zaruret hâsıl olmuştur.
15 000
Hazinenin elinde mevcut olup satılması gerekli bir kısım menkul
ve gayrimenkul malların satılabilmesi için Artırma ve Eksiltme
Kanunu gereğince yapılması lâzımgelen ilânlara ait ücretlerle
millî malların tescil işlemleri ve sahipsiz malların idaresi için yıl
sonuna kadar bu miktar ödeneğe ihtiyaç vardır,
30 000
Kok, linyit ve 18,5 kömürlerinin fiyatlarına yapılan zamlar dola­
yısiyle Namık Kemâl Mahallesindeki Devlet, binalarının teshini
için 1951 yılı Bütçesine konulan ödenek kâfi gelmediğinden bu
miktarın ilâvesine zaruret görülmüştür.
200 300
2510, 5098 ve 5420 sayılı kanunlar gereğince istihkak mazbatası
mukabilinde Devlete intikal eden arazi bedellerinin sahiplerine«
tediyesi için 1951 Bütçesine konulan ödeneğin, bu yıl içinde
muamelesi tekemmül edip tediyesi icabedecek istihkak miktarı
bütçenin tanziminde tahmin olunan miktarı bulmıyacağı ve bir
kısmının 1952 yılına intikal edeceği anlaşılmıştır.
( S . Sayısı: 8 5 )
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
44 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content