close

Enter

Log in using OpenID

C : 1 — 270 — ğu ve olunacağı anlaşılan otuz bin kuruşun onuncu

embedDownload
Meclisi Mebusan
İ : 93
ğu ve olunacağı anlaşılan otuz bin kuruşun onuncu
fasılda ikinci madde olmak üzere, Cezâ-yı Nakdî Masarif-i Tahsiliyyesi unvanıyla terkimi ve onbirinci faslın birinci maddesinden tasarruf olunacağı anlaşılan
on iki bin kuruşun tenzili ve şu halde Adliye Nezâreti bütçesi yekûnuna on sekiz bin kuruş ilavesi iktiza
ettiğinden, ona göre, tadilât icrası lüzumundan Hey'et-i Ayana malûmat verilmek üzere, keyfiyetin Hey et-i Umumiyyeye arzı tensip olunmuştur.
Muvazene Encümeni Reisi
Zabıt Kâtibi
Feraci
Edip
25 Nisan 1327 (1911)
C:1
Âzâ
Âzâ
jŞerafeddin
İzzet
Âzâ
Âzâ
Şefik El Müeyyet
Sason
,
_
...
, .,. „
RB1S — Bunu Ayana mı göndereceğiz efendim?
^
. . , . , , . . , „ , , .
Bunun Ayana gönderilmesini kabul ediyor musunuz?
, __ , ,
, , . „ „ . ,
(«Kabul» sedaları) Kabul olundu.
n r
i r ı
AHMET MAHİR EFENDİ (Kastamonu) — Zaten kabul olunacak. Kabul olunduktan sonra, tabiî
Ayana gider.
IV. — MÜZAKERE EDİLEN MEVAD
/.,
Defter-i Hakanı Nezâreti 1327 Senesi bütçe-
si,
REİS — Defter-i Hâkanî bütçesi müzakeresine
başlıyoruz. Bu bütçenin hey'et-i umumiyyesi müzakere
edlmiş ve zannederim fasıllara da geçilmişti, değilmİ
efendim?
„,
_
..
İBRAHİM VASFI EFENDİ (Karesi) — Defteri
_
Hakani bütçesine başlamazdan evvel geçen Perşem„
.
,
.
.
be Ruznamesınde Artas Efendinin teklif ettıgı bir
•
,'•
, .
madde-ı kanuniyye layihası vardı. Zannederim Cu,
, , ..
martesi ruznamesıne talik edildi, oradan da bugüne
„ , . „ , .
RElS — Bilmiyorum efendim. Bugünkü ruznamede yok.
AHMET ZİYA BEY (Erzurum) — Defter-i Hakani bütçesi, heyet-i umumiyyesiyle Encümene iade
olunduktan sonra, Müdir-i Umumî efendi hazretlerinin Encümene getirdiği müfredat defterinde muharrer (2.113.200) kuruşun en mühim kısımları olmak
üzere, talebinde ısrar olunan (625.200) ve Liva için
otuzbeş kâtip tahsisatı olmak üzere, istenilen (157.200)
J
.'
. \
\
kuruştan başka, Defteri Hakanı Tahrirat Kalemi
.
,
A^ ,
için altı katıp tahsisatı olarak (38.400) kuruş talep
. ^
.
, .
olunmuş ve Yanya Vilayeti Defter-ı Hakanı Mü. . . .
durunun maaşına şehri beşyuz kuruştan altı bin kuruşun zammı dahi mevzubahs olmuş ıdı.
Encümence icra olunan
müzakere ve tetkikat
.
™^ ,
,
neticesinde mecmuu (816.000) kuruşa balıg
olan
^
t l i p ve teklifat-ı ahireden (19.800) kuruşu
9
r
u
İBRAHİM VASFİ EFENDİ (Karesi) — Ayan
ve Mebusan Âzalarının İdare Meclislerine tayin edilmemesi hakkında Artas Efendinin bir lâyiha-i kanuniyyesi vardı.
REİS — Biliyorum efendim; fakat bugünkü ruznameye konmamıştır.
•
*r,.™-v
r.,
™
İBRAHİM VASFI EFENDİ (Karesi) — Perşembe gününe konmuştu, o gun nasılsa tehir ettiler,
, . ,.
, ,. „ .
,
.
rıca ederim, en muhım bir meseledir. Zaten devre-ı
. . .
,
,.
ıçtımaıyye de nihayete erdi.
T ^ ™ T T ^ -
REİS — Vasfi Efendi! Siz de bilirsiniz ki, pazartesi günlerini bütçeye hasretmiştik; eğer arzu ederşeniz, Salı veyahut Perşembe ruznamesine koyarız.
t™ ATT*»,
r A c-rt
ıFFtcxTT\i rv
-\
rK i
İBRAHİM VASFI EFENDİ (Karesi) — Oyle
, ,
ya, evlıya-yı alakadar olduğu bir meseleyi gelecek
, .
. .
seneye atlatmak istersiniz.
T
REİS — Yarma bırakıyoruz efendim.
Defteri Hakani bütçesi hakkında Ziya Bey buyurun.
m e
mjr
a
müceddeden teşkil olunan Tebük ve Firzovik ve
Gove Kazaları Tapu Kâtipleri maaşlarıyla Kaşut
ve Mis ve Sönbeki ve Kerpe adaları Tapu Kâtibi
vazifesini ikişeryüz kuruş maaşla ifa eden ketebenin
yüzellişer kuruş maaşlarına zam, (149.400) kuruş, ikisinin maaşı, ikiyüzellişer ve ikiyüzkırkbeşinin maaşı
üçeryüz kuruş raddesinde bulunan ikiyüzelli Tapu
. , .
Katipleri maaşatının üçyüzelhşer kuruşa iblağına ve
.
otuzaltı bin kuruş Mekke-ı Mükerremede mücedde,
,
, ., . .
den teşkil olunacak ıkı bin kuruş maaşlı Defter-i
,
, ,„
Hakanı Müdürüyle bin kuruş maaşlı katiplik ınzımamıyla Tapu Kâtipliği maaşına onsekiz bin kuruş Defter-i Hakani Dairesince ilâveten üçeryüz ku­
ruş maaşla istihdam olunacak iki Defterci ile, yine
üçeryüz kuruş maaşlı üç nefer hademe maaşatına ve
. ...
?
yuzellıyedı bin ıkıyüz kuruş, onsekiz Vilâyet ve Liva merkezlerinde ilaveten istihdam olunacak otuz, .
beş katıp maaşatı ve yüzıkı bin kuruşu Dersaadet
ve Taşra Senedat kısımlarıyla yine Senedat kısmınin Kayıt Şubesi Mümeyyiz ve Ketebesine ve yirmisekiz bin sekizyüz kuruşu Defter-i Hakani KetebesiA
A
— 270 —
TBMM KUTUPHANESI
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
1 215 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content