close

Enter

Log in using OpenID

2014-2015 Eğitim-Öğretim Yılı Çift Anadal ve Güz Yarıyılı Yandal

embedDownload
T.C.
SULEYMAN DEMIREL UNiVERSITESi
ORMAN FAKULTESI
FAKULTE YONETIM KURULU KARARI
TOPLANTI TARiHi
TOPLANTI SAYISI
04.09.2014
1- 2014-2015 Egitim
KARAR SAYISI
403
1
Ytlt
filt Qift Anadal ve Gtiz Yarryrh
Y
Yandal Yerlegtirmeleri
Y
leri
Orman Miihendislili Bdltim Bagkanhgrnrn 02.09.2014 tarih ve 337 sayrh
yazrsr
gOriiqiildi.i.
Faki.iltemiz Orman Miihendisligi Bciliimiine 2014-2015 Egitim-Oflretim yrh eift
Anadal ve gtiz yarryrh Yandal ile yerlegen riprencilerin agagrdaki gekliyle uygunluguna ve
durumun Rektdrluk Makamrna arzma oybirliliyle karar verildi.
ift Anada Y
Fakiilte
Bdliim
Orman
Orman
Orman
Orman
Orman
Orman
Fakiiltesi
Faktiltesi
Fakiiltesi
Faki.iltesi
Fakiiltesi
Fakiiltesi
leri
Orman Miihendisli[i
Orman MtihendisliAi
Orman MiihendisliEi
Orman Miihendisligi
Orman Mtihendislidi
Orman MiihendisliEi
Numara
1212003033
11t2002031
1212002011
11t2002037
Ogretimi
I.Ogrt.
I.Ogrt.
I.Ogrt.
II.OErt.
II.Ogrt.
II.Ogrt.
Adr Soyadr
Nihal SOYLU
DiIeK GULSUM
Zeynep UGURLU
Dilek $AVKLIYILDIZ
Gamze GULAY
Meryem COSKITN
Numara
1212003056
11t2002029
Ogretimi
I.Ogrt.
I.Ogrt.
Adr Soyadr
Ayfer METE
Sabri AKKUg
t|2002016
l 2 12003010
Yandal Yer 'I
Faktilte
Orman Faktiltesi
Orman Fakiiltesi
Bctliim
Orman MiihendisliEi
Orman Mthendislidi
Prof.Dr.Cahit BALABANLI
Dekan
(Imza)
ProiDr.Mustafa AVCI
Profesdr Temsilcisi
(imza)
Dog.Dr. Hasan ALKAN
Dogent Temsilcisi
(imza)
Yrd.Dog.Dr.ismail DUTKUNER
Yardrmcr Dogent Temsilcisi
(Imza)
Prof.Dr. Serdar CARUS
Profescir Temsilcisi
(Izinli)
Prof.Dr.Atila GUL
Profesdr Temsilcisi
(imza)
Dog.Dr. Halil oZGT.JNER
Dogent Temsilcisi
(imza)
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
291 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content