close

Вход

Log in using OpenID

10 Kasım - 14 Kasım 2014

embedDownload
10Kasım14Kasım2014
GLOBALPİYASALARDAGEÇTİĞİMİZHAFTANINÖZETİVEGELECEKHAFTA...
ABDtarafındanaçıklananhaftanınilkönemliverisibeklentilerinüzerindegelenekimayınaaitISMİmalatEndeksiydi.Ticaret
DengesiveFabrikaSiparişleriverileriisebeklentialtındakaldı.Haftanınönemlilikdüzeyiyüksekverilerindenekimayınaait
ADPTarımDışıİstihdamDeğişikliğibeklentilerinüzerindegelirken,HaftalıkİşsizlikMaaşıBaşvurularıbeklentilerdeniyiTarım
Dışı Üretkenlik verisi ise beklentilerin altında kaldı. Haftanın son günü ise ayın en önemli verilerinden ekim ayına ait ABD
TarımDışıİstihdamverisitakipedildi.Veribeklentialtındaaçıklanmasınarağmen200.000üzerindekalarakolumlugörünümü
sürdürdü.AyrıcaİşsizlikOranındada2008krizindenbuyanaendüşükseviyekaydedildi.
AvrupatarafındangeçtiğimizhaftaaçıklananverilerebaktığımızdahaftanınilkönemliverileribeklentialtındakalanİmalatPMI
verilerioldu.AvrupaBölgesigenelindeaçıklananHizmetPMIverilerindedebeklentialtındakalındı.AyrıcaEuroBölgesi’nden
açıklanan Perakende Satış verisi beklentileri karşılayamadı. Avrupa’da geçtiğimiz haftanın en önemli gelişmesi ise faizlerin
değişmediğiAvrupaBirliğiMerkezBankasıECB’ninFaizKararıToplantısınınardındanaçıklamalarınıtakipettiğimizBaşkan
Draghi’ninkonuşmasıoldu.Avrupa’nındiğerbirönemliekonomisiolanİngiltere’dengelenverilerebaktığımızda,İmalatPMI
verisininbeklentilerinüzerinde,YapıPMIveHizmetPMIverilerininisebeklentialtındakaldığınıgördük.
Asya tarafından açıklanan verilere baktığımızda Avustralya’dan gelen Perakende Satışlar verisinin beklentinin oldukça
üzerinde, Ticaret Dengesinin beklentiden kötü, İşsizlik Oranının ise beklentide geldiğini gördük. Japonya tarafından hafta
boyuncaveriakışızayıfkalırkenenönemligelişmeolaraknitelendirebileceğimizveriiseBOJBaşkanıKuroda’nınkonuşması
oldu.YeniZelandatarafınabaktığımızdaiseçokönemlibirveriolmadığınıveaçıklananverilerindegenelolarakbeklentileri
karşıladığını gördük. Dünyanın en büyük ekonomilerinde olan Çin’den gelen verilere baktığımızda ise HSBC İmalat PMI
verisinin beklentiye paralel, HSBC Hizmet PMI verisinin önceki dönemin altında, Ticaret Dengesinin ise beklenti üzerinde
geldiğinigördük.
Türkiye kanadına bakıldığında ekonomik veri trafiğinden çok, bu hafta ülke ekonomisi adına yapılan açıklamalar haftanın
gündemini oluşturdu. Enflasyon verileri, Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu Moddy’s raporu, Yapısal Dönüşün
ProgramıveaçıklananOECDraporundakiTürkiyebüyümebeklentisigündemkonularınıoluşturdu.
10Kasım14Kasım2014
ABD
ABDtarafındanaçıklananhaftanınilkönemliverisibeklentilerinüzerindegelenekimayınaait
ISM İmalat Endeksi’ydi. İmalat sektöründe satın alma yöneticilerinin aktivite seviyesini
belirleyen Endeks 59.0 seviyesinde gerçekleşti. Rakamın 56.2 düzeyinde gelmesi
bekleniyordu.EylülayındaiseEndeks56.6seviyesindeaçıklanmıştı.
Ticaret Dengesi ve Fabrika Siparişleri verileri ise beklenti altında kaldı. ABD Ticaret açığı
beklentiolan40MilyarDolarseviyesininüzerindegelerek43MilyarDolaraçıkarken,Fabrika
Siparişlerindeise%0.4’lükdaralmabeklentisiaşıldıve%0.6daralmaolduğuortayakondu.
S&P
DOW
NASDAQ
%0,69
2031,92
%1,05
17573,93
%0,04
Haftanın önemlilik düzeyi yüksek verilerinden ekim ayına ait ADP Tarım Dışı İstihdam
4632,53
Değişikliğidebeklentilerinüzerindegeldi.ÖzelsektördekiistihdamıgösterenADPTarımDışı
İstihdamDeğişikliği230.000kişigerçekleşti.Beklentilerbiröncekiayagöreazalarak220.000
kişiaçıklanmasıyönündeydi.Eylülayındaise225.000kişilikartışyaşanmıştı.ABDISMİmalatDışıEndeksiisebeklentilerin
hafif altında kaldı. 50’nin üzerinde genişleme gösterimi ile hizmet sektöründe satın alma yöneticilerinin aktivite seviyesini
gösterenEndeks57.1düzeyindegerçekleşti.Veribiröncekiay58.6seviyesindeaçıklanmıştı.
Haftalık İşsizlik Maaşı Başvuruları beklentilerden iyi açıklanırken Tarım Dışı Üretkenlik verisi ise üretkenliğin azaldığını
gösterdi. Haftalık İşsizlik Maaşı Başvurularında gerçekleşme 278.000 kişi olurken, Tarım Dışı Üretkenlik %2.0 düzeyinde
geldi.BeklentileriseHaftalıkİşsizlikMaaşıBaşvurularında285.000kişi,TarımDışıÜretkenlikte%1.5seviyesindeydi.
HaftanınsongünüiseayınenönemliverilerindenekimayınaaitABDTarımDışıİstihdamverisitakipedildi.Tarımendüstrisi
haricinde geçtiğimiz ay içerisinde çalışan insanların sayısındaki değişimi ölçen veri beklentilerin altında 214.000 kişi
gerçekleşti.Beklentiler231.000kişiaçıklanmasıyönündeydi.Biröncekiveriisebeklentilerinüzerinde256.000kişigelmişti.
Aynı anda takip ettiğimiz diğer bir önemli veri olan İşsizlik Oranı ise beklentilerin altında olumlu geldi. Geçtiğimiz çeyreklik
dönem içindeki işsiz olan ve aktif olarak iş arayan kişilerin toplam çalışan kişiler içindeki yüzdesini belirleyen oran %5.8
düzeyindegerçekleşti.Beklentilerbiröncekiayaçıklandıgibi%5.9düzeyindegelmesiyönündeydi.
10Kasım14Kasım2014
ABD
Hafta boyunca FED yetkililerinin açıklamalarına baktığımızda, FED Başkanı Yellen yatığı konuşmada Merkez Bankalarının
ekonomiyidesteklemekiçinhertürlüadımıatmasıgerektiğini,parapolitikasındakinormalleşmeninoynaklığıartıracağınıve
bu normalleşmenin ekonomideki toparlanmanın sonucu olduğunu söyledi. FED Üyesi Master ise İstihdam verisinin genel
olarakgüçlüolduğunu,faizoranının2015yılındaartacağınıtahminettiğinisöyledi.DiğerbirFEDÜyesiEvansdaistihdam
piyasasınıngüçlenmeyedevamettiğini,faizoranlarınınhızlıartırılmasınınciddiriskleriolduğunuifadeetti.
Amerika Kıtasının diğer önemli ekonomilerinden Kanada’dan açıklanan verilere baktığımızda Ticaret Dengesi fazla vererek
710milyonKanadaDolarıgerçekleşti.Beklentiler700milyonKanadaDolarıaçıkgelmesiyönündeydi.Kanadaekimayınaait
PMI ise 51.2 seviyesinde gerçekleşerek beklentilerin altında kaldı. Verinin 57.0 açıklanması bekleniyordu. Kanada İşsizlik
oranıisesürprizyaparak%6.8düzeyindeolanbeklentilerdenoldukçaiyi%6.5düzeyindegeldi.
10Kasım14Kasım2014
AVRUPA
Avrupatarafındangeçtiğimizhaftaaçıklananverilerebaktığımızdahaftanınilkönemliverileri
beklenti altında kalan İmalat PMI verileri oldu. Euro Bölgesi’nin lokomotif ekonomisi olan
Almanya’dan açıklanan PMI 51.8’lik beklentinin altında kalarak 51.4 düzeyinde açıklandı.
Euro Bölgesi PMI’da da beklenti 50.7 açıklanacağı yönündeyken gerçekleşme beklentinin
hemenaltında50.6düzeyindeoldu.
DAX
FTSE
%0,38
9291,83
%0,32
6567,24
AvrupaBölgesigenelindeaçıklananHizmetPMIverilerindedebeklentialtındakalındı.Euro
BölgesiHizmetPMIbeklentininçokazaltında52.3düzeyindeaçıklandı.Veridebeklenti52.4
düzeyinde açıklanacağı yönündeydi. Almanya PMI verisinde ise beklenti 54.8
%1,02
düzeyindeykenaçıklananbeklentininaltında54.4oldu.AyrıcaEuroBölgesi’ndenaçıklanan
4189,89
Perakende Satış verisi beklentileri karşılayamadı. Beklenti %0.8 azalış yönündeyken
gerçekleşme%1.3daralmaolduğunugösterdi.Almanya’danaylıkbazdaaçıklananFabrikaSiparişleriverisindebeklenti%2
düzeyindeydi. Açıklanan beklentinin altında %1.4 oldu. Almanya Ticaret Dengesinin ise beklentiye paralel 18 milyar 500
milyonEuroolduğugörüldü.
CAC40
Avrupa’dageçtiğimizhaftanınenönemligelişmesiisefaizlerindeğişmediğiAvrupaBirliğiMerkezBankasıECB’ninFaizKararı
Toplantısının ardından açıklamalarını takip ettiğimiz Başkan Draghi’nin konuşması oldu. Avrupa Merkez Bankası’nın faiz
oranını değiştirmeme kararı sonrası konuşma yapan Draghi, gelecek ayki toplantıda merkez bankası yetkililerin büyüme
tahminlerinidüşürebilecekleriniişaretetmesininardındanihtiyaçduyulmasıdurumundaekteşvikleryapmayahazırolduklarını
kaydetti. Draghi, "Yönetim Konseyi, görevi dâhilinde, ilave olağandışı tedbirleri kullanmaya yönelik taahhüdünde görüş
birliğine sahip" şeklinde açıklamada bulundu. Draghi, "Bu yıl hâlihazırda ilan edilmiş ve uzun dönemli kredi inisiyatifi ve
teminatlı tahvil alımlarını içeren bu programın, 2012 yılının başındaki tutarlara doğru yükselmesi beklenen bilançomuz
üzerindekaydadeğerbiretkisiolacak"dedi.
10Kasım14Kasım2014
AVRUPA
Avrupa’nın diğer bir önemli ekonomisi olan İngiltere’den gelen verilere baktığımızda, İmalat PMI verisinin beklentilerin
üzerinde,YapıPMIveHizmetPMIverilerininisebeklentialtındakaldığınıgördük.Beklentinin51.2düzeyindeolduğuİmalat
PMIburakamınüzerinde53.2olarakaçıklanırken,HizmetPMIisebeklentiolan58.5düzeyininaltında56.2düzeyinde,Yapı
PMI ise beklentinin altında 61.4 düzeyinde açıklandı. Sanayi ve İmalat Üretim verilerinde ise beklenti üzerinde kalındığını
gördük. Sanayi Üretim verisinde beklenti %0,4 geleceği yönündeyken gerçekleşmenin %0.6 düzeyinde, İmalat Üretim
verisindeisebeklenti%0.3açıklanmasıyönündeykengerçekleşmeninbeklentininhemenüzerinde%0.4düzeyindeolduğu
görüldü.AyıcaİngiltereMerkezBankası(BOE)Mart2009’danbuyanadeğiştirmediğifaizoranındaherhangibirdeğişikliğe
gitmeyerekfaizi%0.50oranındasabittuttu.HaftanınsonişlemgünüaçıklananTicaretDengesiverisindeisebeklenti9milyar
400 milyon Sterlin açık olacağı yönündeyken, gerçekleşmenin beklentinin üzerinde gelerek 9 milyar 820 milyon Sterlin
olduğunugördük.
10Kasım14Kasım2014
ASYA
Asya tarafından açıklanan verilere baktığımızda Avustralya’dan gelen Perakende Satışlar
verisininbeklentininoldukçaüzerinde,TicaretDengesininbeklentidenkötü,İşsizlikOranının
ise beklentide geldiğini gördük. Perakende Satışlar verisi %0.4’lük beklentiye karşılık %1.2
düzeyindegelerekülkeekonomisihakkındaumutverenbirgelişmeolarakkaydedildi.Ayrıca
ülkeparabirimindedepozitifetkiyaratmışoldu.UzunzamandırdeğişikliğegidilmeyenFaiz
Oranındaisedeğişikliğegidilmeyerekyine%2.5düzeyindesabitbırakıldığınıgördük.İşsizlik
Oranıise%6.2’likbeklentiyeparalelgelerekgeçendönemaçıklananoranlaaynıaçıklanmış
oldu. Avustralya ihracat ve ithalat rakamları arasındaki farkı gösteren Ticaret Dengesi
verisinde ise 1 Milyar 950 Milyon Avustralya Doları açık beklentisinin üzerinde2 Milyar 260
Milyon Avustralya Doları açık olduğunu gördük. Genel olarak ülke ekonomisi için umut
vadedenoranlaraçıklanmışolsadaülkeninkarışıkbirekonomikveriakışınasahipolduğunu
izlemişolduk.
Nikkei
%2,84
16880
HangSeng %1,87
23550
Shangai
%0,08
2418,17
Japonya tarafından hafta boyunca veri akışı zayıf kalırken en önemli gelişme olarak nitelendirebileceğimiz veri ise BOJ
Başkanı Kuroda’nın konuşması oldu. Kuroda enflasyonun 2% olan fiyat istikrarı hedefine 2015 mali yılı içinde ulaşmasını
beklediğinivegeçenhaftaaçıkladığıparasalgenişlemeartırımınınbunayardımedeceğinibelirtti.Kuroda,Japonekonomisini
deflasyondan çıkarmak için elinden gelen her şeyi yapacağını da tekrarladı. Ülke para birimi Yen’e baktığımızda BOJ’un
teşvikiartırmasıveFed’infaizoranlarınıyükseltmeyeyaklaşmasıileABDDolarıkarşısındayediyıldanbuyanailkkez115
değerininüzerineçıktı.
Yeni Zelanda tarafına baktığımızda ise çok önemli bir veri olmadığını ve açıklanan verilerin de genel olarak beklentileri
karşıladığını gördük. Haftanın en önemli verisi ise %0.6’lık beklentiye karşılık %0.8 olarak açıklanan 3.Çeyrek İstihdam
Değişimioldu.Biröncekidönembeklentialtındakalanveridekibugelişmeülkeekonomisiaçısındaniyigelişmelerolduğuna
işaret etmiş oldu. Diğer önemli veri ise beklentiye paralel gelen İşsizlik Oranı verisi oldu. Beklentinin %5.4 olduğu verinin
beklentiyikarşılayarak%5.4düzeyindeaçıklandığınıgördük.
10Kasım14Kasım2014
ASYA
Dünyanın en büyük ekonomilerinde olan Çin’den gelen verilere baktığımızda ise HSBC İmalat PMI verisinin beklentiye
paralel,HSBCHizmetPMIverisininöncekidöneminaltında,TicaretDengesininisebeklentiüzerindegeldiğinigördük.Çin
HSBC İmalat PMI Endeksinin beklentiyle paralel olarak 50.4 düzeyinde geldiğini gördük. Ayrıca verinin kendi özelliğine
baktığımızda değerlendirme açısından 50.0 puanın baz alındığını biliyoruz ve bu puanın altında kalması halinde imalat
ekonomisinin daraldığını, üzerinde olması durumunda ise genişleme olduğuna dair işaret ettiğini anlıyoruz. Hizmet PMI
tarafındaiseÇinHSBCHizmetPMI’ının52.9olarakaçıklanarak53.9’lukbeklentialtındakaldığınıgörüyoruz.Diğerverilere
baktığımızda ise birbiriyle bağlantılı olan İhracat, İthalat ve Ticaret Dengesi verileri vardı. İhracata baktığımızda 10.6%’lık
beklentiyekarşılık11.6%olarakaçıklanarakartışyaşandığınıfakat4.6%olarakaçıklananİthalatın5.5%olanbeklentialtında
kalmış olduğunu gördük. Bu iki birim arasındaki farkı ifade eden Ticaret Dengesinin ise 42 Milyar Dolar olan beklentinin
üzerinde45.4Milyarolarakaçıklandığınıizledik.
10Kasım14Kasım2014
TÜRKİYE
Türkiye kanadına bakıldığında ekonomik veri trafiğinden çok, bu hafta ülke ekonomisi adına yapılan açıklamalar haftanın
gündemini oluşturdu. Enflasyon verileri, Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu Moddy’s raporu, Yapısal Dönüşün
Programı ve OECD’nin Türkiye büyüme beklentisi tahminleri gündem konularını oluşturdu. Türk Lirası 3 haftalık değer
kazancısonrasıbuhaftadeğerkaybetti.USDTRYkuruhaftaiçerisinde2.2805seviyesinekadarulaşsada,haftayı2.2580
seviyesinden,EURTRYdehaftayıdeğerkazancıyla2.8110seviyesindenkapattı.
Pazartesienflasyonrakamlarıtakipedildi.TüketiciFiyatEndeksibeklentilerdenolumsuzgelerekaylıkbazda%1.90oranında
yükseldi.TÜFE,geçtiğimizayise%0.14oranındaartmıştı.Aylıkbazdayükselenfiyatlarınetkisiyleyıllıkbazlıenflasyonda
%8.96seviyesineyükseldi.İkincienflasyonkalemiolanÜreticiFiyatEndeksinde(ÜFE)iseaylıkbazda%0.92oranındaartış
görülürken,yıllıkbazdaise%10.10artışgörüldü.Enflasyonraporunbakıldığında,buaykiartıştaenerjifiyatlarınınetkisinin
gözlegörülürolduğuvurgulanırken,gıdaenflasyonundakısmidüşüşgözlendi.
ÇarşambagünüuluslararasıkrediderecelendirmekuruluşuMoody'sTürkiyeekonomisinideğerlendirdi.Dövizrezervlerinin,
gelişmekteolandiğerülkelereoranlazayıfolduğuvurgulanırken,dışborçlanmadadaartışındevamedebileceğinivebunun
kısa vadeli risk yarattığını söyledi. FED’in politikaları karşısında Türkiye’nin hassas bir ekonomiye sahip olduğunu ve
ekonomik politikadaki belirsizliğin büyümeyi yavaşlatacağını belirtti. Kamu borçlanmasının az olmasının ise ekonominin iyi
tarafıolduğunaişaretetti.
Perşembe günü Başbakan Ahmet Davutoğlu, Onuncu Kalkınma Planı kapsamında üretim teknolojisine öncülük verilmesi
gerektiğinedikkatçektiveAR-GEveinovasyonunöneminibelirtti.Reelsektörün,finanssektöründenkopukolamayacağını
ve bu ikisinin entegre olması gerektiğini söyledi. Ülke ekonomisinin, küresel ekonomiyle entegrasyonu anlamında ilerleyen
dönemde kararlı bir politika izleminin gerekli olduğunu dile getirdi. Davutoğlu hedeflerinin 2018'in sonuna kadar Gayri Safi
Yurtiçi Hasıla'yı (GSYH) 1 trilyon 300 milyar Dolara çıkarmak, cari açığı %5.2'ye çekmek, işsizlik oranını da %7 seviyesine
indirmek olduğunu söyledi. İthalata olan bağımlılığın mümkün olduğunca azalması gerektiği, devlet desteği ile teknoloji
gelişimiveyerliüretimeteşvik,yerlikaynaklarileenerjiüretimi,programdadikkatçekensatırbaşlarıoldu.
Perşembe günü OECD’nin G-20 ülkeleri için hazırladığı rapor da yayınlandı. Raporda Türkiye ile ilgili olarak 2015 yılında
%3.2,2016yılındaise%4oranındabüyümeöngörüldüğüaçıklandı.
10Kasım14Kasım2014
ÖnümüzdekiHaftaNeleriTakipEdeceğiz?
Pazartesigününe02:30’daAvustralya’dangelecekHaneHalkıKredileriverisiilemerhabadiyeceğiz.03:30’daaçıklanacak
ÇinenflasyonverileriardındaniseAsya’dangelecekönemlibirveribulunmamakta.Yurtiçinden10:00’dagelecekEylülayı
SanayiÜretimverileriiseyakındanizlenebilir.15:15’deKanada’danaçıklanacakKonutBaşlangıçlarıverisininisegününson
önemliverisiolmasıbekleniyor.
Salı gününe 01:50’de Japonya’dan gelecek Cari Denge ile başlayacağız. 02:30’da ise Avustralya’dan açıklanacak NAB İş
DünyasıGüvenEndeksiveKonutFiyatlarıEndeksitakipedilebilir.ABDveKanada’nıntatilnedeniylekapalıolacağıgünün
devamında22:00’deYeniZelandaMerkezBankasıBaşkanınınkonuşmalarıtakipedilebilir.
Çarşambagünü01:30’daAvustralya’dangelecekWestpacTüketiciGüvenEndeksive02:30’daaçıklanacakMaaşEndeksi
verileri izlenebilir. 09:00’daki Almanya Toptancı Fiyat Endeksini takiben 10:00’da FOMC üyesi Plosser’ın konuşması ve
11:30’daİngiltereOrtalamaKazançlarveİşsizlikOranıverileritakipedilebilir.12:00’dekiEuroBölgesiSanayiÜretimverisinin
ardından ise 12:30’daki İngiltere Enflasyon Raporu ve İngiltere Merkez Bankası Başkanı Carney’nin konuşması izlenebilir.
17:00’deaçıklanacakABDToptanMamulStoklarıverisinitakiben19:00’daFOMCüyesiKocherlakota’nınkonuşmasıtakip
edilebilir.
Perşembegünü01:50’deJaponya’danaçıklanacakÇekirdekMakineSiparişleriverisininardından07:30’daÇin’dengelecek
Sanayi Üretim ve Sabit Sermaye Yatırımları verileri izlenebilir. 09:00’daki Almanya TÜFE verisinin ardından 10:00’da
Türkiye’denCariDengeverisinitakipedeceğiz.15:30’daiseABD’denHaftalıkİşsizlikMaaşıBaşvurularıveKanada’danYeni
KonutFiyatlarıverileriizlenebilir.
CumagünüAsyatarafındanaçıklanmasıbeklenenönemlibirveribulunmadığıiçingününilkönemliekonomikverisi09:00’da
Almanya’dangeleceküçüncüçeyrekbüyümeverisiolacak.12:00’deiseEuroBölgesiTÜFEverisini15:30’daKanadaİmalat
Satışları verisini izleyeceğiz. Ayrıca 15:30’daABD’den Perakende Satışlar verisi ve 16:55’de Michigan Tüketici Güven
Endeksitakipedilecek.
10Kasım14Kasım2014
EURUSD
Geçen haftaki verilere bakarsak hiç kuşkusuz ABD Tarım Dışı İstihdam Değişikliği, paritenin yönü bakımından önemliydi.
TarımDışıİstihdambeklentialtında214binseviyesindegelmesinekarşınalgıadınaönemlirakamolan200binrakamının
üzerinde kaldı, bunun yanında ABD İşsizlik Oranı bir önceki aya göre iyileşmesini sürdürerek %5.8 düzeyinde geldi.
Avrupa'da perşembe günü Avrupa Merkez Bankası Başkanı Mario Draghi'nin varlık alımlarının gerektiğinde daha da
arttırabileceğiyönündeaçıklamalarıEUROüzerindedeğerkayıplarınayolaçarakpariteyihaftalıkanlamdaaşağıyaçekti.
Gelecek haftaya bakarsak; Cumu günü açıklanacak Euro Bölgesi Tüketici FiyatEndeksi EUR, ABD'de ise Perakende
SatışlarveMichiganHassasiyetEndeksiUSDkanadınıetkileyerekparitedehareketliliğesebepolabilir.
Pariteyeteknikaçıdanbakarsak;Haftaiçerisinde1.2570direncinitestedenEURUSDparitesi,buseviyeyikıramayarakgeri
çekildi.1.2330seviyesiüzerindendestekbularakhaftayı1.2454seviyesindenkapattı.Yukarıyönlühareketlilikte1.2520ve
tekrardan 1.2570 seviyeleri izlenebilecek ilk dirençler. Alıcılı seyrin devamlılığı adına 1.2520 seviyesi üzerinde kalıcılığın
önemliolduğunuhatırlatalım.Paritede1.2440seviyesialtındaDolarlehineişlemlerinoluşmasıhalindeise1.2370ve1.2330
destekleritakipedilebilir.
10Kasım14Kasım2014
GBPUSD
ABDtarafındakiTarımDışıİstihdamveİşsizlikOranıverilerininyanında,İngilteretarafındayoğunveritrafiğiolanbirhaftaydı.
Açıklanan önemli verilere baktığımızda başta PMI verilerini görmekteyiz. İmalat PMI verisinin beklenti üzerinde geldiğini
gördük. Fakat Hizmetler ve Yapı PMI verilerine baktığımızda ise beklenti altında kaldıklarını gözlemledik. Haftanın bir diğer
önemliverisiisebeklentiüzerindegelenİmalatÜretimioldu.HaftanınsonönemliverisinebatığımızdaisesabitbırakılanFaiz
Oranı Beyanatı’nı izledik. Faiz oranı ile birlikte aşağı yönlü hareketlerin devam ettiğini gözlemlediğimiz parite de doların
gücünükorumasındandolayızayıflıkgözlendi.
Pariteyeteknikaçıdanbakarsak;1.5870seviyesininhemenaltındahaftalıkkapanışınıyapanGBPUSDparitesindebuseviye
altı hareketliliğin devam etmesi halinde destekler 1.5810-1.5740-1.5660-1.5570 ve 1.55 seviyelerinde bulunuyor. İşlemlerin
1.5870 üzerinde gerçekleşmesi durumunda ise 1.5920 ve 1.6010 seviyeleri direnç olarak takip edilebilir. 1.6010 ilk önemli
direnç seviyemiz. Bu seviye üzeri kalıcılık sağlanabilmesi durumunda 1.6060-1.6110-1.6180-1.6225 ve 1.6260 diğer
izleyeceğimizdirençler.1.6310birsonrakiönemlidirençseviyesikonumunda.
10Kasım14Kasım2014
USDJPY
USDJPYparitesibiröncekihaftaCumagünüyediyılınenyüksekseviyesineyaklaştı.JaponyaMerkezBankası’nınsürpriz
birkarariledahafazlaparasalgenişlemeuygulayacağınıbelirtmesiyleYenbaskıaltınagirdi.FEDBaşkanıJanetYellenaynı
hafta yaptığı 3. parasal genişlemeyi durdurdukları açıklamasıyla global çapta Amerikan Doları’nın değerlenmesi, geçtiğimiz
hafta USDJPY paritesine bir önceki haftaya oranla pozitif yansıdı.Cuma günü beklenenin altında açıklanan Tarım dışı
İstihdamverisininardındanAmerikanDoları’ndakideğerkayıplarıUSDJPYparitesindegeriçekilmelerenedenoldu.
Teknik açıdan bakacak olursak; USDJPY paritesinde 114.30 desteğinin üzerinde hareketlilikler gözlendi. Geri çekilmelerin
devamı halinde 114.30 seviyesinin altındaki kalıcılıkta 113.50-112.8-112.00 ve 111.10 destek seviyelerini takip edeceğiz.
110.10 ise önemli destek konumunda. Yukarı yönlü hareketliliğin oluşması durumunda ise ilk dirençler 114.75 ve 115.50
seviyelerindebulunmakta.Yukarıhareketliliğindevamıadına115.50seviyesiüzerikalıcılıkgerektiğinibelirtelim.Budurumda
izlenebilecekdiğerdirençler116.00-116.50ve117.40seviyelerindebulunmakta.
10Kasım14Kasım2014
S&P500FUTURES
Biröncekihaftayıpozitifhareketlilikile2011seviyesininhemenaltındakapatanSP500Aralıkvadelikontratında,geçtiğimiz
hafta da yukarı yönlü işlemler devam etti. Haftayı 2025 seviyesinden kapatan kontratta, 2022 desteği üzerinde işlemlerin
devametmesihalinde2034ve2044dirençleriizlenebilir.Kontratta2044direncininkritikseviyeolduğunuveyukarıhareketin
devamıadınabuseviyeüzerikalıcılıkgerektiğinibelirtelim.2022seviyesialtındannegatifyönlüişlemlerinoluşmasıhalinde
ise2011-2001vekritik1980destekleritakipedilebilir.İşlemlerin1980desteğiüzerindedevametmesihalindedealımseyrinin
devamedebileceğinisöyleyebiliriz.
GelecekhaftaABDborsalarınıvekontratıetkileyebilecekABDtarafındakiönemliverilerolarak,haftanınsongünüPerakende
SatışveMichiganHassasiyetEndeksiönplanaçıkmaktadır.
10Kasım14Kasım2014
ALTIN
Negatif hareketliliklerle 1130 desteğine doğru gerileyen ALTIN, ABD İstihdam verileri ve Yellen’in açıklamaları sonrası
toparlandıvekritik1174desteğininüzerindehaftayıkapattı.Yukarıhareketindevamıadına1174üzerikalıcılıkaradığımızı
hatırlatalım. Bu durumda 1184-1196-1207-1216-1222-1233 ve 1244 dirençleri izlenebilir. 1255 ise kritik direnç seviyemiz.
1161 seviyesi altı kalıcılıklar halinde satış baskısının görülebileceğini hatırlatalım. 1155-1142 -1130-1122-1105 ve 1088
destekleritakipedilebilir.
10Kasım14Kasım2014
BRENT
Hafta boyu satıcılı seyrin devam ettiğini gördüğümüz BRENT’te 82.20 desteğinin çalışmasıyla 84.00 direncine doğru
yükselişler görüldü. Haftalık kapanış ise 83.08 civarından gerçekleşti. İlk önemli direnç 84.90 seviyesinde bulunmakta. Bu
seviyeüzerifiyatlamalarhalindeilkolarak85.45-86.30-87.00ve87.80dirençleriniizliyorolacağız.88.50isebirsonraskive
asıl kritik seviyemiz. Toparlanmanın devamı adına bu seviye üzeri kalıcılık gerekmekte. Aksi halde geri çekilmeler tekrar
görülebilir.84.00seviyesialtıfiyatlamalarındevamındaveaşağıyönlühareketliliklerdeiseilk83.40-82.20-81.50-80.10-79.70
ve77.40desteklerinitakipediyorolacağız.
10Kasım14Kasım2014
USDTRY
Yurtiçipiyasalardahaftanınilkişlemgünündebeklentilerinüzerindeartanenflasyonrakamlarıkurüzerindeetkilioldu.Tük
Lirası’ndadeğerkayıplarıyaşanırkenFED’in3.ParasalgenişlemeyidurdurmasınınetkileriAmerikanDoları’napozitifyönde
etkisinidevamettirdi.
ÖnümüzdekihaftayurtiçindeaçıklanacakverilerebaktığımızdahaftanınilkişlemgünündeSanayiÜretimiveçarşambagünü
EylülayıCariDengerakamıtakipedilecek.ABDtarafındaisehaftanınsongünüPerakendeSatışveMichiganHassasiyet
Endeksiönplanaçıkmaktadır.
USDTRY paritesine teknik açıdan bakacak olursak; Cuma günü beklenenin altında açıklanan Tarımdışı İstihdam verisi
sonrası 2.2640 direncinin geçilememesi ile geri çekilmeler görüyoruz. Aşağı yönlü hareketliliğin devamı halinde ilk olarak
kritik 2.2520 desteğini izleyeceğiz. Bu seviye altı hareketlilik durumunda geri çekilmenin devam edebileceğini belirtelim. Bu
durumda izleyeceğimiz diğer destekler 2.2480-2.2440-2.24 ve 2.2350/2.2330 bandında bulunmakta. 2.2220’nin ise diğer
önemli destek seviyesi olduğunu belirtelim. 2.2520 üzeri hareketliliğin devamı halinde ise 2.2640-2.2720-2.2777-2.28802.2955ve2.3040dirençseviyelerinitakipedeceğiz.
10Kasım14Kasım2014
EURTRY
GeçenhaftaEuroadınagelenverilerinilkibeklentiyikarşılayamayanAlmanİmalatPMIverisiolduveverininönemlibiretkisi
olmadığını da izledik. Sonrasında ise Euro Bölgesinden gelen Faiz Oranı Bildirisi’ni takip ettik ve faizde bir değişikliğe
gidilmedi.Bunabağlıolarakeurodazayıflamalargörüldü.ÖnümüzdekigünlerdeAvrupaMerkezBankası’nınEuroBölgesi’nin
geleceği adına uygulayacağı politikaların ve bu yöndeki açıklamaların EURO üzerinde etkili olacak en önemli unsurlar
olacağınıdüşünmekteyiz.
Kura teknik açıdan bakarsak; Haftalık kapanışını 2.81 önemli direncinin altından gerçekleştiren kurda bu seviye altı
hareketlilik devam ettiği sürece negatif algının gücünü korumasını beklemekteyiz. Bu durumda izleyeceğimiz ilk destekler
2.80-2.7880-2.78-2.7730-2.7660-2.7590 ve 2.7530 seviyelerinde bulunmakta. 2.81 üzeri kalıcılık sağlanabilmesi halinde
yaşanacak yukarı hareketlilikte ilk dirençler 2.8170-2.8250 ve 2.83 seviyelerinde. 2.83 diğer önemli direncimiz. Bu seviye
üzerindediğerdirençlerise2.8440-2.8530-2.8650-2.8780ve2.8940seviyelerinde.2.90kritikdirençseviyesikonumunda.
10Kasım14Kasım2014
VIOP30
Haftaortasında100.300direncidenemesisonrasıgelensatışlarlaCumagünü95.525seviyesinekadargerilediğigözlenen
VİOP 30 Aralık Vadeli Kontratı’nda haftalık kapanış 96.675 seviyesinden gerçekleşti. 95.100’ün önemli destek konumunda
olduğunu, bu seviye altı kalıcılık halinde geri çekilmenin hızlanabileceğini belirtelim. Bu durumda diğer destekler 94.40093.800-93.100-91.100-90.450-89.800-89.450ve88.800seviyelerindebulunmakta.88.300isediğerönemlidestekseviyesi
konumunda. Yukarı hareketlilik durumunda ise ilk izleyeceğimiz dirençler 97.400-98.300-98.800-99.400 ve 100.300
seviyelerindebulunmakta.101.300isekritikdirençkonumunda.
Author
Document
Category
Без категории
Views
0
File Size
2 409 Кб
Tags
1/--pages
Пожаловаться на содержимое документа