close

Вход

Log in using OpenID

2011-2014 Faaliyet Raporu - Yabancı Diller Yüksekokulu

embedDownload
.......ÖNSÖZ ............
......
Büyüyen Türkiye’nin büyük hedeflerine ulaşmasını sağlamak adına yetmiş kişilik akademik ve 10 kişilik idari
kadromuzla üniversitemizin Türk ve yabancı uyruklu tüm öğrencilerine, akademik çalışmalarını etkili bir şekilde
yönetmede ihtiyaç duyacakları ve ilgili dilin iletişim aracı olarak kullanıldığı farklı çevrelerde kendilerini ifade
edebilmeleri ve bilgi alışverişinde bulunabilmeleri için gerekli olan yabancı dil bilgi ve becerilerini edinebilecekleri
nitelikli eğitim yaşantıları sunmak için çalışıyoruz.
Doç. Dr. Ömer Şekerci’nin göreve geldiği 2011 yılından itibaren ivme kazanan Yabancı Diller Yüksekokulu
nitelik ve nicelik açısından büyüyerek üç yıl gibi kısa bir sürede ülkemiz, üniversitemiz ve şehrimiz adına büyük ve
önemli projelere imza atmıştır.
Yabancı Diller Yüksekokulu, ülkemizin 2023 hedefleri doğrultusunda çalışmalarına ara vermeksizin devam
etmektedir.
Bu kitapçıkta, 2011-2014 yılları arasında yürütülen faaliyetlerimizi ve geleceğe yönelik projelerimizi
bulabilirsiniz.
2
Süleyman Demirel Üniversitesi
Yabancı Diller Yüksekokulu
Süleyman Demirel Üniversitesi
Yabancı Diller Yüksekokulu
3
.......TARİHÇE............
......
9 Aralık 1994 yılında kurulan Yabancı Diller Öğretim Uygulama ve Araştırma Merkezimiz, Süleyman Demirel
Üniversitesine bağlı Yabancı Diller Yüksekokulu kurulması; Milli Eğitim Bakanlığı’nın 18/10/2001 tarihli ve 27889
sayılı yazısı üzerine 28/3/1983 tarihli ve 2809 sayılı kanunun değişik ek 30. maddesine göre Bakanlar kurulunca
24/10/2001 tarihinde kararlaştırılmış ve 28 Kasım 2001 tarih ve 24597 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak
yürürlüğe girmiştir.
Bunun üzerine üniversitemizin 04/11/2002 tarih ve 1056-9525 sayılı yazıları ile Yükseköğretim Kurulu
Başkanlığı’na Rektörlük bünyesinde bulunan Yabancı Diller Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezinin kapatılması
konusundaki teklifi 03/12/2002 tarihli Yürütme Kurulu toplantısında incelenmiş ve 2547 sayılı Kanun’un 2880 sayılı
Kanunla değişik 7/d-2 maddesi uygun görülmüştür.
4
Süleyman Demirel Üniversitesi
Yabancı Diller Yüksekokulu
Süleyman Demirel Üniversitesi
Yabancı Diller Yüksekokulu
5
.......VİZYON............
......
Vizyonumuz, öğrencilerimizi uluslararası düzeyde geçerliliği olan Avrupa Dilleri Öğretimi Ortak Çerçeve
Programı kapsamında yabancı dil seviyelerini B 1 düzeyine ulaştırmak ve akademik hayatlarında yapacakları
çalışmaları etkili biçimde gerçekleştirmelerine yardımcı olacak yabancı dil bilgisini edindirmektir.
Yabancı Diller Yüksekokulunun tüm birimlerinde yürütülen yabancı dil öğretim programlarını, öğretim
araç/gereçlerini ve öğrenme ortamlarını üniversitemizin genel vizyonuna ve çağdaş uluslararası niteliklere koşut
biçimde geliştirerek, öğrencileri gerek devam edecekleri bölümlerde, gerek yaşamın farklı alanlarında aldıkları
yabancı dil eğitiminden azami yarar sağlayacakları biçimde yetiştirmek ve nitelikleri ile ayırt edilen bir eğitim
kurumu olmaktadır.
6
Süleyman Demirel Üniversitesi
Yabancı Diller Yüksekokulu
.......MİSYON............
......
Yabancı Diller Yüksekokulu;
- Akademik çalışmaları boyunca, meslekle ilişkili ve sosyal çevrelerde gerekli bilgi, beceri ve güven duygularını
geliştirmede, hedef dili etkili bir şekilde kullanmada ve geliştirmede öğrencilere yardım etmeyi amaçlayan bir
yıllık bir eğitim programıdır.
- Genç beyinleri iletişim kurmaları ve hızla değişen küresel yönelimleri yakalamaları için hazırlar.
Süleyman Demirel Üniversitesi
Yabancı Diller Yüksekokulu
7
.......RAKAMLARLA SDÜ YDYO...........
......
2010
BAŞARI ORANLARI
48,33% 52,05%
2012
2013
2014
60,26%
69,94%
-
KADROLU ÖĞRETİM
ELEMANI
51
52
50
51
49
SÖZLEŞMELİ
ÖĞRETİM ELEMANI
20
26
31
29
20
AKREDİTASYON
-
-
Mart 2012
(iki yıl)
-
Mart 2014
(İki yıl)
AKILLI TAHTA
-
-
9
11
13
TEKNOLOJİK SINIF
-
-
1
1
1
-
2
2
2
2
-
5
9
14
20
DİL LABORATUVARI (Ulaştırma
Bakanlığı)
TAM DONANIMLI
DERSLİK
(Bilgisayar, Projeksiyon, Akıllı Tahta, Ses
Sistemi)
8
2011
Süleyman Demirel Üniversitesi
Yabancı Diller Yüksekokulu
.......Eğitmenlerimize Değer Veriyoruz...........
......
Akademisyenlerimize yaptığımız her yatırımın ülkemize artı değer olarak geri döneceği bilinciyle,
bünyemizde görev yapan bütün okutmanları asli görevleri olan dil öğretiminin yanı sıra lisansüstü eğitim yapması
adına teşvik ediyor ve onlara gerekli kolaylığı tanıyoruz. Lisansüstü eğitim gören okutman sayısı 2011’den
önce yalnızca üç iken şu an bu sayı 25’lere ulaşmıştır.
Avrupa Birliği’nde akademik hareketliliği sağlamayı hedefleyen ve hayat boyu öğrenme programlarından
biri olan Erasmus programı, Avrupa’da yükseköğretimin kalitesini artırmayı ve bu kurumların birbirleri ile işbirliği
yapmalarını teşvik etmeye yönelik bir Avrupa Birliği programıdır. Öğretim elemanları personel ders verme
hareketliliğine katılmalarının katma değerlerini; ortak proje geliştirme, yurtdışı deneyimi kazanma, farklı ülke,
kültür, üniversite, öğretim elemanı ve eğitim sistemi tanıma, akademik ilişkileri güçlendirme ve mesleki açıdan
gelişme olarak sıralayabiliriz. Bu kişisel gelişim ölçütlerini dikkate alan Yabancı Diller Yüksekokulu’nda
öğretim elemanı yurtdışı ders verme hareketliliği verileri incelendiğinde 2011 yılından bu yana
katılımcı sayısı yaklaşık olarak üç kat artmıştır.
Süleyman Demirel Üniversitesi
Yabancı Diller Yüksekokulu
9
.......AKREDİTASYON............
......
Kamu Üniversiteleri arasında akredite olan ilk ve tek YDYO
Yabancı Diller Yüksekokulu, 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılında “Avrupa Konseyi Dil Politikaları Birimi’’
tarafından geliştirilen, konseye üye, Batı eğitim sistemlerinde ve Yüksek Öğrenim Kurumu’nda standart dil öğrenimi
ve öğretiminde kullanılan “Birey Merkezli” bir model olan “Avrupa Dil Portfolyosu” -ADP” (The European Language
Portfolio - ELP)”na dayalı eğitim uygulamalarını hayata geçirmiştir. Bu model birey merkezli ve uluslar arası
tammrlığı olan bir öğrenim sistemidir. Bu model dil becerilerini “Dinleme (Listening), Okuma (Reading), Karşılıklı
Konuşma (Spoken interaction), Üretimsel Konuşma (Spoken production), Yazma (Writing)” olmak üzere beş
kategoriye ayırmaktadır. Bu beceriler, A1, A2, B1, B2, C1, C2 seviyeleriyle ölçülmektedir. Bu modelin bir parçası olan
“Dil Pasaportu” (Language Passport) bireyin “Avrupa Dilleri Öğretimi Ortak Çerçeve Programı’”na göre belirlenen dil
becerileri profilini ve bireyin dilsel ve kültürlerarası deneyimlerinin özetini içermektedir.
10
Süleyman Demirel Üniversitesi
Yabancı Diller Yüksekokulu
Süleyman Demirel Üniversitesi
Yabancı Diller Yüksekokulu
11
.......OXFORD QUALITY SCHOOL............
......
Yabancı Diller Yüksekokulu’ndan Bir İlk Daha
Süleyman Demirel Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu(YDYO) ile Oxford Üniversitesine bağlı Oxford
University Press arasında “Oxford Quality (Oxford Kalite Sistemi)” anlaşması İngiltere’nin Oxford şehrinde imzalandı.
SDÜ YDYO, farklı hizmetler içeren kalite programına Türkiye’den katılan ilk üniversitelerden birisi oldu. Bu anlaşma,
okulumuzda uygulanan ve akreditasyon sürecinden de geçmiş olan Avrupa Ortak Dil Ölçütleri (CEFR) İngilizce Dil
Pasaportu (ELP) uygulamalarının daha etkin sürdürülmesine büyük katkı sağlayacaktır.
*Öğretmen eğitimi programları. Yabancı Diller Yüksek Okulu’ndaki okutmanlara yönelik bir seminer çalışması,
Oxford Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi’nin geliştirdiği bir program kapsamında 2013- 2014 akademik yılında
hayata geçirildi.
12
Süleyman Demirel Üniversitesi
Yabancı Diller Yüksekokulu
.......Türkiye’de Öncü Bir Çalışma............
......
Oxford Kalite Sistemi SDÜ’de
*Online sınav programları. Süleyman Demirel Üniversitesi Yabancı Diller
Yüksek Okulu, geçerliği ve güvenirliği Oxford Üniversitesi tarafından da
onaylanan Oxford Test of English’in bölgedeki ilk sınav merkezi olacak.
*Online ders uygulamaları. SDÜ, hem üniversitedeki yabancı dil
programlarında hem de Sürekli Eğitimi Merkezi’nde kullanabilecek olan
bu kaliteli dil öğrenim uygulamalarını dünyada kullanan ilk kurumlardan
birisi olacak.
Süleyman Demirel Üniversitesi
Yabancı Diller Yüksekokulu
13
.......HİPER TEKNOLOJİK SINIFLAR...........
......
Yüksekokulumuz bünyesinde bulunan 17 adet dersliğin tamamında projeksiyon cihazı ve profesyonel ses
sistemleri, 13 adet derslikte interaktif tahtalar bulunmaktadır. Yabancı dil eğitiminde ihtiyaç duyulan görsel ve
işitsel öğelerin öğretimi için gerekli materyaller, aktif bir biçimde kullanılmaktadır. Ayrıca 1 adet ses yalıtımlı, tam
donanımlı akıllı sınıf mevcuttur. Yayımcı kuruluşun sağlamış olduğu interaktif yazılımlarla birlikte, yabancı dil
eğitimine tabi olan öğrencilerimizin motivasyonu en üst seviyede tutulmaktadır.
14
Süleyman Demirel Üniversitesi
Yabancı Diller Yüksekokulu
.......TAM DONANIMLI DERSLİKLER...........
......
Ayrıca YÖK – T.C. Ulaştırma Bakanlığı koordinasyonunda okulumuz için yaptırılmış olan iki adet 40
bilgisayar ile donatılmış dil laboratuvarlarımızda, eğitim-öğretim yılı başında University of Oxford destekli
yabancı dil yeterlilik sınavları, uluslararası geçerli metotlarla uygulanmakta, öğretim dönemi içerisinde yabancı
dil hazırlık sınıfları öğrencilerinin ders materyalleri ile birlikte sağlamış oldukları internet tabanlı öğrenme-ödev
sistemlerini kullanabilmektedirler.
Süleyman Demirel Üniversitesi
Yabancı Diller Yüksekokulu
15
...OXFORD UNIVERSITY ONLINE PLACEMENT TEST........
.....
... Uluslararası Öğrenciler İçin Hazırlık Eğitimi .........
......
Uluslararası Öğrenciler YDYO’da Eğitim görecek
Süleyman Demirel Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu’na kayıt yaptıran öğrenciler eğitim-öğretim
döneminin hemen başında dört beceriyi ölçen bilgisayar tabanlı bir sınava girmektedirler.
Üniversitemize Lisansüstü Eğitim almaya gelen öğrencilerin dil seviye tespit sınavları online placement
test ile belirlenerek gerekli görülmesi halinde akademik ingilizce hazırlık kurslarına tabi tutulmaktadırlar.
Sınava giren öğrenciler, sınavda aldıkları puana göre kendilerine uygun sınıflara yerleştirilmektedirler.
Sınavın özelliği;
- Hatasız ölçek
- Birey bazlı sınav
- İnternet tabanlı sınav
SDÜ YDYO ‘da bu sınavı uygulayan ender kurumlardan biridir.
16
Süleyman Demirel Üniversitesi
Yabancı Diller Yüksekokulu
Süleyman Demirel Üniversitesi
Yabancı Diller Yüksekokulu
17
KONFERANS
KONGRE
SEMİNER
ÇALIŞTAY
PROJE
ÖDÜL
KONUŞMA KULÜBÜ
ULUSLARARASI PROGRAMLAR
18
Süleyman Demirel Üniversitesi
Yabancı Diller Yüksekokulu
Süleyman Demirel Üniversitesi
Yabancı Diller Yüksekokulu
19
“I. Üniversiteler Arası İngiliz Dili, Edebiyatı ve Dil Bilimi Kongresi”
Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı ile SDÜ Yabancı Diller
Yüksekokulu tarafından “1. Üniversitelerarası İngiliz Dili, Edebiyatı ve Dilbilimi Kongresi” (1st Interuniversity
Congress on English Language, Literature and Linguistics – ICELLL) düzenlendi.
21- 22 Ekim 2014 tarihlerinde Prof. Dr. M. Lütfü Çakmakçı Kültür Merkezi ve Barida Otel’de gerçekleştirilen
kongreye İncil, Karl Marx ve William Shakespeare’den sonra dünyanın en çok alıntı yapılıan yazarlarından biri
olan Amerika Birleşik Devletleri Boston, Massachusetts Institute of Technology’den dünyaca ünlü siyaset ve dil
bilimci Prof. Dr. Noam Chomsky katıldı.
20
Süleyman Demirel Üniversitesi
Yabancı Diller Yüksekokulu
Süleyman Demirel Üniversitesi
Yabancı Diller Yüksekokulu
21
“Kültürlerarası Yeterlilik ve Etkileşim” AB Projesi
Çalıştayının İkinci Etabı SDÜ’de Başladı
20 proje arasından seçilen ve sosyal bilimler alanında SDÜ’ nün de katıldığı ve Avrupa Birliği’nin
desteklediği üç yıllık “Cross-cultural Competence and Interaction” (Kültürlerarası Yeterlilik ve Etkileşim) projesinin
ilk etabı, 1- 15 Ağustos 2011 tarihleri arasında Letonya’nın başkenti Riga’da yapılmıştır.
Litvanya, Letonya ve Türkiye’den altı akademisyen ve otuz öğrencinin katılımı ile gerçekleştirilen projenin
ikinci eteabı 2012 yılında SDÜ’de gerçekleştirildi.
.......İNGİLİZCE YAYIN PROJESİ............
......
İngilizce Yayın Projesi
» Yabancı dil öğretimini Türkiye’nin 2023 yıl vizyonuna uygun şekilde uyarlamak adına Türk düşünce sistemine
has İngilizce öğretmek amaçlı seri yayın hazırlanması planlamaktayız.
» Uzman bir kadro tarafından hazırlanacak olan kitabın, Türkiye’de ve Türk dünyasında bir çok üniversitede ve
okulda kullanılacağını düşünmekteyiz
» Toplumumuzun düşünme ve öğrenme yapısını bilen aynı zamanda öğrencilerin öğrenme seviyelerine hakim ve
öğrencinin ne istediğini bilen bir yayın kadromuz var. Burada toplumumuzun düşünce sistemine uygun şekilde
İngilizce öğretmeyi amaçlıyoruz.
» An itibari ile gerekli çalışma grupları oluşturuldu ve fizibilite çalışmalarımız tamamlanmak üzeredir.
22
Süleyman Demirel Üniversitesi
Yabancı Diller Yüksekokulu
Süleyman Demirel Üniversitesi
Yabancı Diller Yüksekokulu
23
.......Avrupa Dil Portfolyosu Semineri............
......
Mirici’den Seminer
Avrupa Konseyi’ne üye ülkelerde yabancı dil eğitimin temelini oluşturan akredite olmuş bir ölçme sistemi
olan Avrupa Dil Portfolyosu, önümüzdeki dönemden itibaren Süleyman Demirel Üniversitesi Yabancı Diller
Yüksekokulu hazırlık eğitiminde de hayata geçirilecek. Bu sistemin uygulanmasıyla Yabancı Diller Yüksekokulu
Hazırlık Eğitimi, Avrupa Konseyi üyesi olan ülkelerde akredite olacak.
.......OXFORD YAZARI SDÜ’DE............
......
YDYO Oxford Yazarını Ağırladı
Süleyman Demirel Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından “Dil Becerilerinin Geliştirilmesi ( 3Fs
Forter, Fluency, Faster) konulu bir konferans düzenlendi. Oxford Yayınevi yazarlarından Paul Seligson tarafından
verilen konferansta, dilin başlıca becerilerinden, konuşma, dinleme, okuma ve yazma becerilerinin sınıfta nasıl
daha etkili öğretilebileceği işlendi
Bu kapsamda YDYO tarafından düzenlenen “Avrupa Dil Pasaportu” isimli konferansta, Milli Eğitim
Bakanlığı Avrupa Konseyi Dil Portfolyosu Türkiye Temsilcisi Doç. Dr. İsmail Hakkı Mirici, konuyla ilgili katılımcıları
bilgilendirdi.
24
Süleyman Demirel Üniversitesi
Yabancı Diller Yüksekokulu
Süleyman Demirel Üniversitesi
Yabancı Diller Yüksekokulu
25
.......YDYO-OXFORD İŞBİRLİĞİ............
......
SDÜ- Oxford Eğitim İşbirliği Seminerleri Devam Ediyor
YDYO’da Oxford Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi Atölye Çalışması
Süleyman Demirel Üniversitesi Yabancı Diller Yüksek Okulunda, Oxford Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi
ile daha önceden varılan anlaşma gereği 2-4 Nisan 2012 tarihleri arasında sertifikasyon atölye çalışmaları
gerçekleştirildi. Çalışmaları Oxford University Press eğitmenlerinden Meghan Beler yürüttü. Katılımcılara tartışma
ve kendi deneyimlerini muhakeme etme şansı sunmanın yanında pratik fikirler de veren her bir kurs, 9 adet 90
dakikalık atölye çalışması, 3 adet 30 dakikalık yansıma seansları ve geri bildirim seanslarıyla gerçekleştirildi.
Atölye çalışmaları kapsamında yapılan sınavlar değerlendirilme için Oxford Üniversitesi’ne gönderildi. Günümüz
modern eğitim uygulamalarına uyum sağlamayı hedefleyen çalışmalara katılan 35 öğretim elemanından başarılı
olanlara uluslararası geçerliliği olan sertifikalar verildi.
Süleyman Demirel Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu ile Oxford Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi işbirliğiyle
düzenlenen eğitim seminerleri devam ediyor. Çalışmalar kapsamında okul yöneticiliği konusunda uzman John
Huckaby, Üniversitemizin konuğu olarak, YDYO öğretim elemanlarına akademik İngilizce öğretimi ve öğrencilerin
eleştirel düşünme becerilerini geliştirme çalışmaları konusunda seminer verdi.
EFL (English as a Foreign Language) ve ESL (English as a Second Language) alanlarında profesyonel gelişim
kursları düzenleyen alanında uzmanlaşmış öğretim elemanlarını barındıran bir birim olan Oxford Üniversitesi
Sürekli Eğitim Departmanı, SDÜ öğretim elemanlarına her yıl kurslar verecek. Bu kurslar, interaktif atölye
çalışması şeklinde gerçekleştirilecek. Katılımcılara tartışma ve kendi deneyimlerini muhakeme etme şansı sunan
kurs sonunda başarılı katılımcılara uluslararası geçerliliği olan bir sertifika verildi..
Oxford Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi ile gerçekleştirilen atölye çalışmasının Avrupa Dilleri Ortak
Çerçeve Programı Dil Portfolyosu’nun uygulanmasına büyük katkılar sağlayacaktır.
26
Süleyman Demirel Üniversitesi
Yabancı Diller Yüksekokulu
Süleyman Demirel Üniversitesi
Yabancı Diller Yüksekokulu
27
CHOMSKY SDÜ’DEN DÜNYAYA SESLENDİ - Ulusal Haber
Amerikalı ünlü dil bilimci ve siyaset düşünürü Prof. Dr. Noam Chomsky,
SDÜ’de düzenlenen ‘Üniversitelerarası İngiliz Dili Edebiyatı ve Dil Bilimi
Kongresi’ne video konferans yöntemiyle katıldı
ABD’den Isparta’ya telekonferanslı dil dersi - Ulusal Haber
Dünyanın en ünlü dil bilimcileri arasında gösterilen ABD ‘li Noam
Chomsky, Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) tarafından
düzenlenen 1’inci Üniversitelerarası İngiliz Dili Edebiyatı ve Dilbilimi
Kongresi’nde video konferans yöntemiyle konuşma yaptı.
SDÜ’ye Dil Pasaportu Verildi - Haberler.com
Avrupa Birliği ülkeleri arasında dil öğrenim standardı oluşturmak
ve çok kültürlülüğü teşvik etmek amacıyla başlatılan Avrupa Dil
Portfolyosu Projesi’ne Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Yabancı
Diller Yüksekokulu da dâhil oldu.
28
Süleyman Demirel Üniversitesi
Yabancı Diller Yüksekokulu
Süleyman Demirel Üniversitesi
Yabancı Diller Yüksekokulu
29
SDÜ YDYO’dan Anlamlı Proje - Beyaz Gazete
Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ), Letonya Latvia ve Litvanya
Vytautas Magnus üniversitelerinin işbirliğiyle gerçekleştirilen “Crosscultural Competence and Interaction” (Kültürlerarası Yeterlilik ve
Etkileşim) Avrupa Birliği Projesi Çalıştayı’nın ikinci etabı, Yabancı Diller
Yüksekokulu ev sahipliğinde başladı.
SDÜ YDYO’dan İngilizce Konuşma Kulübü - Gazete32
Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) akademik personeline kişisel
gelişimlerinde destek olmayı hedefleyen, Yabancı Diller Yüksekokulu
şimdi de SDÜ’de bulunan akademisyenlere ücretsiz İngilizce Konuşma
Kulübü düzenleyecek.
SDÜ Oxford Kalitesini Isparta’ya Taşıyor - sdu.edu.tr
2011- 2012 Eğitim Öğretim Yılında, standart dil öğrenimi ve
öğretiminde kullanılan “Birey Merkezli” bir model olan “Avrupa Dil
Portfolyosu”na dayalı eğitim uygulamalarını hayata geçiren SDÜ
Yabancı Diller Yüksekokulu (YDYO), derslerin daha verimli hale
getirilmesi ve eğitim kalitesinin arttırılması çalışmalarına devam
ediyor.
30
Süleyman Demirel Üniversitesi
Yabancı Diller Yüksekokulu
Süleyman Demirel Üniversitesi
Yabancı Diller Yüksekokulu
31
32
Süleyman Demirel Üniversitesi
Yabancı Diller Yüksekokulu
Tasarım: About Solutions™
www.about.com.tr
Author
Document
Category
Без категории
Views
0
File Size
17 049 Кб
Tags
1/--pages
Пожаловаться на содержимое документа