close

Вход

Log in using OpenID

biyokaçakçılıkla mücadele çalıştayı sonuç raporu

embedDownload
BİYOKAÇAKÇILIKLA MÜCADELE
ÇALIŞTAYI SONUÇ RAPORU
26 HAZİRAN 2014
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ KONGRE MERKEZİ
1
İÇİNDEKİLER
I. Biyokaçakçılıkla Mücadelede Yapılması Gerekenler………………………………...3
Vatandaşlar…………………………………………………………………………………4
Orman ve Su İşleri Bakanlığı………………………………………………………………5
Jandarma……………………………………………………………………………………6
Emniyet……………………………………………………………………………………..7
Gümrük……………………………………………………………………………………..7
Üniversiteler………………………………………………………………………………..8
II. Ekler................................................................................................................................9
1. Biyokaçakçılıkla Mücadele Çalıştay Programı........................................................9
2. Çalıştay Değerlendirme Sonuçları............................................................................10
3. Çalıştay Anketi..........................................................................................................11
4. Çalıştay Sunumları....................................................................................................12
 Türkiye’nin Biyolojik Zenginliği ve Korunması (Ali Nihat Gökyiğit).......12
 Türkiye’nin Flora Zenginliği (Neriman Özhatay)........................................22
 Türkiye’nin Fauna Zenginliği (Ergün Bacak)..............................................60
 Arazilerden Biyokaçakçılık Örnekleri 1 (Faruk Bucak)...............................86
 Arazilerden Biyokaçakçılık Örnekleri 2 (Süleyman Bilgin)........................108
 Arazilerden Biyokaçakçılık Örnekleri 3 (Abdullah Çetin)..........................119
 CITES Sözleşmesi ve Biyokaçakçılık Suçunun Hukuki
Değerlendirilmesi (Osman Devrim Elvan)...................................................141
2
I. BİYOKAÇAKÇILIKLA MÜCADELEDE YAPILMASI GEREKENLER
Biyokaçakçılıkla (nesli tehlike altında bulunan canlı ya da ölü fauna ve flora türleri,
akşamları ya da onlardan yapılmış ürünlerin yurt dışına kaçırılmasıyla) mücadelede
yetkili kurumların yanı sıra yöre halkı ve genel kamuoyunun bilgilendirilmesi ve
gerekli müdahalede bulunması önemlidir. Bu amaçla genel olarak yapılması
gerekenler ve ilgili kişi ve kurumlara düşen görevler aşağıda verilmiştir:
- Gümrüklere bilgilendirici ve uyarıcı tabelalar asılmalıdır.
- Sınır kapılarında (havalimanı, karayolu, denizyolu vb.) Türkiye’ye
giriş yapan yabancılardan küçük bir formu doldurmaları istenmelidir.
Bu formda yurtdışına izinsiz biyolojik materyal çıkarmanın kesinlikle
yasak olduğu vurgulanmalı ve yasal yaptırımı açıkça belirtilmelidir.
- Ülkeye giriş yapan yabancılara Türkiye’ye hangi amaçla geldikleri,
eğer bilimsel araştırma ya da çalışma yapacaklarsa izin belgeleri ve
Türkiye'den kimler ve hangi kurumlarla çalışacakları sorulmalı ve
soruşturulmalıdır.
- Gümrük, Jandarma, Emniyet ve Orman ve Su İşleri Bakanlık
görevlilerine meslek içi eğitim verilmeli ve bu amaçla özel bir birim
oluşturulmalıdır (Örn. Biyokaçakçılıkla Mücadele Ekibi). Ayrıca her
ilde valilik bünyesinde de genel bir Biyokaçakçılıkla Mücadele Ekibi
oluşturulabilir.
- Biyokaçakçılık interaktif bilgi ağı oluşturulmalı ve irtibat merkezleri
belirlenmedir. Bu bilgi ağı aynı zamanda, kolluk kuvvetlerinin
yakaladığı türlerin fotoğraflarını internet üzerinden irtibat
merkezlerine ulaştırarak ilk teşhisin yapılması amacıyla da
kullanılabilir.
- Halkın bilgilendirilmesi için kamu spotları hazırlanmalıdır.
- Bazı yabancı araştırıcıların doğadan izinsiz topladıkları malzemeleri
gümrükten geçirmemek için kargo ile yurtdışına göndermeleri
nedeniyle uluslararası kargo şirketleri ile bilgi alışverişi ve işbirliği
yapılmalıdır.
- Ülkemizde doğa gezileri organize eden turizm şirketleri ve tur
rehberleri bu konuda bilgilendirilmeli ve uyarılmalıdır. Turizm
şirketlerinde uzman biyologların görevlendirilmesi teşvik edilmelidir.
- İlgili kanunlarda biyokaçakçılık suçu tanımlanmalı ve cezai
yaptırımlar arttırılmalıdır.
3
VATANDAŞLAR:
- Yöre halkı, doğada şüpheli şahıslar gördüğünde Orman ve Su İşleri
Bakanlığı il müdürlüklerine ihbarda bulunmalıdır.
- Müdürlüklere ulaşılamazsa 156 jandarma ihbar hattı aranarak haber
verilmelidir. Jandarmaya kişilerin bulunduğu konum, varsa araçlarının
tarifi ve plakası vb. bilgiler iletilmelidir.
- Biyokaçakçılık yapan kişilerin cezalandırılması için kanıt gerektiğinden,
şahısların bitki veya hayvan toplarken çekilmiş fotoğrafları, toplama
malzemeleri ve toplanan örnekler vb. kanıtlar önemlidir.
4
T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI:
− Bakanlık il Müdürlükleri doğadan izinsiz bitki ve hayvan toplama girişimlerine
müdahale etme ve ceza kesme yetkisine sahiptir. Müdürlüklere veya
jandarmaya gelen ihbarlar doğrultusunda olay yerine gidilerek durum tespiti
yapılır.
− Yeterli kanıta ulaşıldığı durumlarda en yakın Cumhuriyet Savcısından arama
izni çıkartılabilir. İzin alındıktan sonra, olay yerinde kullanılan her türlü
ekipmana el konulabilir ve ceza kesilebilir. Tutulan tutanakta açık bir şekilde
aşağıdaki bilgiler yer almalıdır:
i) Hakkında idari yaptırım kararı verilen kişinin kimlik bilgileri ve
adresi.
ii) İdari yaptırım kararını gerektiren suç, yer ve zaman belirtilerek
açıklanır.
iii) Bu suçun işlendiğini ispatlayacak deliller.
iv) Karar tarihi ve kararı veren kamu görevlilerinin kimliği.
− Bakanlık bünyesinde biyokaçakçılık suçunun takip etmek amacıyla özel kolluk
kuvvetleri oluşturulmalı ve düzenli eğitim verilmelidir.
− Orman köylüsü bilgilendirilmeli, ilgili ihbar telefonları yaygın bir şekilde
duyurulmalı ve gerekirse ihbar ödülleri konmalıdır.
Mevzuat ile ilgili düzenlemeler:
− Mevcut yasal düzenlemelerde biyokaçakçılık eylemi, “kabahat” kapsamı içinde
ele alınmaktadır. Buna karşılık, mevcut ve düzenlenecek yasalarda
biyokaçakçılık mutlaka “suç” olarak tanımlanmalıdır. Bu amaçla özel
Biyokaçakçılıkla Mücadele Kanunu düzenlenmeli ya da 5607 Sayılı
Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa ek yapılmalıdır.
− Biyokaçakçılık suçunun işlenmesi halinde, hapis ve adli para cezası
verilmelidir. Suç teşebbüs aşamasında kalsa bile - kast, tedbirsizlik, ekosisteme
zarar verme vb. nedenlerle cezai yaptırım uygulanmalıdır.
− Cezai yaptırımlar hedef türlerin endemik olma ya da nadir olma özelliklerine
göre derecelendirilebilir.
− Tabiatı ve Biyolojik Çeşitliliği Koruma Kanunuyla bağlantılı olarak, Bakanlığın
cezai yaptırımları da içeren Biyokaçakçılıkla Mücadele Yönetmeliğini
çıkartması, ilgili pek çok kişi ve kurumu (gümrük, jandarma vb.)
rahatlatacaktır.
5
− Orman ve Su İşleri Bakanlığı ve Tarım, Gıda ve Hayvancılık Bakanlığı
tarafından, biyokaçakçılığı yapılan türlerin listesi taraf olduğumuz Uluslararası
Sözleşmelerin tür listesi eklerine ilave olarak hazırlanmalı, Bakanlar Kurulu’na
bildirilmeli, ilgili kanun ve yönetmeliklerin ekinde resmi gazetede yayınlanmalı
ve düzenli olarak güncellenmelidir.
− Çevre İhtisas Mahkemeleri kurulmalıdır.
JANDARMA:
- Jandarma ekipleri ihbar aldığında aynı zamanda Bakanlık il Şube
Müdürlüklerini de bilgilendirir.
- İhbar doğrultusunda biyokaçakçıların takibine başlar. Olayla ilgili bilgi ve
belge toplamaya çalışır.
- Olay yerine geldiğinde, şahısların kimliklerini belirler.
- Toplanan örnekler için resmi izin belgelerini sorar, kontrol eder.
- Doğadan izinsiz bitki veya hayvan topladığını tespit ettiği şahıslar hakkında
tutanak tutar ve para cezasının kesilmesi için Bakanlık il müdürlüklerini
bilgilendirir.
6
EMNİYET:
Şüpheliler jandarmanın kontrol alanından çıkıp, şehirde polis teşkilatının yetki alanına
girdikten sonra, olay emniyet görevlileri tarafından takip edilir. Emniyet birimleri,
jandarma sorumluluklarına eş değer şekilde hareket eder.
GÜMRÜK:
− Emniyet veya jandarma, kaçakçıların takibi sırasında 136 Gümrük İhbar Hattını
arayarak gümrük yetkililerine haber verir, gerekli tedbirlerin alınmasını sağlar
ve böylece kaçakçıların yurt dışına çıkışı engellenebilir. Gümrük muhafaza
memuru biyokaçakçılıkla ilgili bir ihbar aldığında ilgili şahsı ve eşyalarını
arama yetkisine sahiptir.
− Kişi, bilimsel amaçlı malzemeler topladığını beyan etmesi halinde, Orman ve
Su İşleri Bakanlığı’ndan alınmış toplama ve yurt dışına çıkarma izin belgelerini
göstermek zorundadır. Kişinin ticari amaçla topladığını beyan etmesi halinde
ise, CITES izin belgelerini göstermesi zorunludur.
− Cezai işlemler için Orman ve Su İşleri Bakanlığı’na bilgi verilir.
7
− Gümrüklerde lisans ve yüksek lisans seviyelerinde eğitim almış entomoloji, su
ürünleri, iki yaşamlı, sürüngen, kuş ve memeli hayvan uzmanları (biyolog,
botanikçi, yaban hayatı uzmanı vb.) da görevlendirilmelidir.
ÜNİVERSİTELER:
− Biyokaçakçılıkla mücadelede ile ilgili birimlerine kaçakçılığı yapılan canlı türlerini
tanıtmak amacıyla eğitim malzemeleri hazırlanmalıdır:
i)
Fauna ve flora türlerini tanıtan kitaplar.
ii)
Doğal kaynaklarımızın “sürdürülebilir kullanım ilkesi” çerçevesinde
yerel ve ülke ekonomisine katkı sağlayan çeşitli örnekleri ve önerileri içeren
“Biyolojik Kaynakların Ticaretinde İyi Uygulamalar Rehberi”.
iii)
Medya kuruluşlarıyla işbirliğinde eğitici programlar ve videolar.
− Türkiye’den CITES listesine ilave edilmesi gereken türler belirlenmelidir.
− Araştırma yapacak yabancılara, Türkiye’den aynı konuda çalışan bir uzman ile
birlikte çalışma zorunluluğu getirilmelidir. Böylece araştırmada toplanan
örneklerin nereden, ne zaman, ne şekilde, hangi miktarda toplandığı izlenmiş ve
kayıt altına alınmış olacaktır. Yapılan ortak çalışma sonuçlarının rapor ya da yayın
şeklinde ilgili kurumlara iletilmesi de zorunlu tutulmalıdır.
− Biyolojik zenginliğimizin ortaya çıkarılabilmesi Türk bilim insanlarının
çalışmalarına bağlıdır. Bu nedenle arazi çalışmaları için alınması zorunlu tutulacak
izinlerde Türk araştırmacılara kolaylık sağlanması gereklidir.
8
II.
EKLER
1. BİYOKAÇAKÇILIKLA MÜCADELE ÇALIŞTAY PROGRAMI
BİYOKAÇAKÇILIKLA MÜCADELE ÇALIŞTAYI
8:30-9:30 Kayıt
Açılış
Biyokaçakçılıkla Mücadele Filmi
9:30-9:40 Osman Demirel (Orman 1. Bölge Müdürü V.)
9:40-9:50 Neriman Özhatay(IÜ Eczacılık Fakültesi) Toplantının Amacı ve program
9:50-10:00 İbrahim Hayrullah Sun ( İstanbul Vali Yardımcısı)
10:30-11:00 Çay ve Kahve Arası
I.Oturum: Türkiye’nin Biyoçeşitliliği
11:00-11:40 Türkiye’nin Biyolojik Zenginliği ve Korunması (Nihat Gökyiğit Tekfen ve ANG
Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı)
11:40-12:20 Türkiye’nin Flora Zenginliği (N.Özhatay İstanbul Üniversitesi,Eczacılık
Fakültesi Farmasötik Botanik Emekli Öğretim Üyesi)
12:20-13:00 Türkiye’nin Fauna Zenginliği (Ergün Bacak,Istanbul Universitesi, Ormancilik
Meslek Yuksek Okulu, Avcilik ve Yaban Hayati Programi ögretim üyesi )
13:00-14:00 Öğle Yemeği
II.Oturum: Arazilerden Biyokaçakçılık Örnekleri
14:00-14:20 Faruk Bucak,Orman 1. Bölge Müdürlüğü Sakarya Şubesi
14:20-14:40 Süleyman Bilgin, Doğal Çiçek Soğanları İhracat Firması Başkanı
14:40-15:00 Abdullah Çetin , Uzm.Biol.Antalya
15:00-15:30 Çay ve Kahve Arası
III. Oturum: Sonuç Raporunun Değerlendirilmesi
15:30-16:00 CITES Sözleşmesi ve Biyokaçakçılık Suçunun Hukuki Olarak Değerlendirilmesi
(Osman Devrim Elvan,İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Çevre Hukuku Anabilim Dalı
Öğretim Üyesi)
16:00-17:30 Biyokaçakçılıkla Mücadele Çalıştayı’nın Değerlendirilmesi ve Sonuç raporunun
taslak olarak hazırlanması (Prof. Dr. Neriman Özhatay, Dr. Mine Koçyiğit, Sema Atay)
Yer: İstanbul Üniversitesi Kongre Merkezi, Beyazıt
Tarih: 26 Haziran 2014
9
2. ÇALIŞTAY DEĞERLENDİRME SONUÇLARI
Toplantının sonunda katılımcılara, çalıştayın etkisini ölçebilmek amacıyla
aşağıda örneği verilen anketler dağıtılmıştır. Anketin ilk bölümünde yer alan
küçük bilgi testindeki sorulara verilen yanıtlara göre, katılımcıların;
i)
ii)
iii)
%50’si yurtdışına kaçırılan bitki ve hayvan türlerinden 7 tanesinin
adını verebilmiştir.
%55’i 3-6 adet canlı türünün adını doğru hatırlamıştır.
%67,5’i soruların en az 2’sini doğru yanıtlamıştır.
Not: Doğru yanıtlar aşağıdaki anket örneğinde kırmızı ile işaretlenmiştir.
Anketin ikinci bölümünde, toplantıyı değerlendirmek amacıyla sorulan sorulara
verilen yanıtlar ise aşağıdaki tabloda gruplandırılmıştır:
Toplantı hakkında görüşleriniz
Fena
değil
Toplantı gündemi ve içeriği?
%10
Sunumlar ve öğrendikleriniz?
%15
Konulara katılım ve paylaşım nasıldı? %32,5
Toplantı sonunda alınan kararlar?
%12,5
10
İyi
Çok iyi
%50
%55
%37,5
%52,5
%40
%30
%30
%35
3. ÇALIŞTAY ANKETİ
11
4. ÇALIŞTAY SUNUMLARI
Ali Nihat Gökyiğit
Tekfen ve ANG Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
Prof. Dr. Neriman Özhatay
İstanbul Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi Farmasötik Botanik Emekli Öğretim Üyesi
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
Ergün Bacak
Istanbul Universitesi, Ormancilik Meslek Yuksek Okulu, Avcilik ve Yaban Hayati Programi ögretim üyesi
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
Faruk Bucak
Orman 1. Bölge Müdürlüğü Sakarya Şubesi
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
Süleyman Bilgin
Doğal Çiçek Soğanları İhracat Firması Başkanı
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
Abdullah Çetin
Uzman Biolog, Antalya
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
Osman Devrim Elvan
İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Çevre Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
Author
Document
Category
Без категории
Views
0
File Size
16 673 Кб
Tags
1/--pages
Пожаловаться на содержимое документа