close

Enter

Log in using OpenID

Değerlendirmenin devamı için tıklayınız.

embedDownload
VII. ULUSAL SOSYOLOJİ KONGRESİ GENEL DEĞERLENDİRME
Prof. Dr. Muammer Tuna, Düzenleme Kurulu Başkanı
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sosyoloji Bölümü ve Sosyoloji Derneği’nin ev
sahipliğinde gerçekleşen VII. Uluslararası Katılımlı Ulusal Sosyoloji Kongresi 2- 5 Ekim
2013 tarihleri arasında Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi’nde
gerçekleştirilmiştir. Kongrede sosyolojinin ilgi alanına girebilecek birçok konu tartışılmıştır.
Atatürk Kültür Merkezinde bulunan A, B, C, D, olmak üzere 4 salonda ayrıca Edebiyat
Fakültesi içerisinde yer alan AMFİ ve Ömer Köse Salonlarında birbirinden farklı temalar
işlenmiştir. Ömer Köse salonunda 2, diğer tüm salonlarda 12 oturum gerçekleştirilmiştir.
Ana teması “Yeni Toplumsal Yapılanmalar: Geçişler, Kesişmeler, Sapmalar” olan
kongrede özellikle akademisyen sosyal bilimcileri ve sosyologları bir araya getirerek güncel,
tarihsel ve teorik bağlamda sosyolojik sorunlar tartışılmıştır. Kongreye, Türkiye’deki
üniversitelerden akademisyenlerin yanı sıra yurtdışındaki üniversitelerden de katılım
olmuştur. Bunun yanında farklı kamu kurumlarında çalışan öğretmenler, bağımsız
araştırmacılar, uzmanlar, gazeteciler de bildirili olarak kongreye katılım sağlamışlardır.
Kongre, salt Sosyoloji Bölümlerinin değil diğer bilim dallarından katılımcıların da
destekleriyle gerçekleşmiştir. Bu bilim dallarından bazıları şunlardır: Felsefe Grubu
Öğretmenliği Bölümü, Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı, Felsefe Grubu Eğitimi, Din
Psikolojisi Anabilim Dalı, İngiliz Dili Eğitimi, Sosyal Hizmet Bölümü, Kamu Yönetimi
Bölümü, Tarih Bölümü, Müzik Anabilim Dalı, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
Bölümü, İnşaat Mühendisliği Bölümü, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü,
Enformatik Bölümü, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Moda Tasarımı Bölümü, Uluslararası
İlişkiler Bölümü, Tarım Ekonomisi Bölümü, İşletme Anabilim Dalı, Kadın Çalışmaları ve
Toplumsal Cinsiyet Bölümü, Resim Bölümü, Sosyal Politika Bölümü, Fotoğraf Bölümü.
Bu bağlamda kongrede, diğer konuların yanı sıra özellikle, gençlik, demokratik açılım
süreci, Gezi Parkı odaklı gelişmeler, medya ve popüler kültür, sosyal medya, göç, siyaset,
LGBT gibi güncel toplumsal konular sosyolojik açıdan değerlendirilmiştir. Kongre süresince
Türkiye’nin önde gelen sosyologları ve sosyal bilimcilerinin yanı sıra, Helsinki Üniversitesi
Sosyoloji Bölümü Başkanı Prof. Dr. Pekka Sulkunen ve Avrupa Araştırma Konseyi Araştırma
Programı Uzmanı Dr. Lionel Thelen de kongreye çağrılı konuşmacılar olarak katılmıştır.
1
Başbakan Yardımcısı ve Devlet Bakanı Prof. Dr. Beşir Atalay tarafından
gerçekleştirilen açılış konferansı “Açılım Sürecinde Devletin Rolü” başlığıyla Türkiye’de son
10 yılda gerçekleşen toplumsal ve siyasal gelişmelerin altını çizerken, süreç içerisinde
devletin etkinliği ve gerçekleştirilen düzenlemeler vurgulanmıştır. Prof. Dr. Beşir Atalay’ın
açılış konferansını takip eden “Çözüm Sürecinde Kürt Sorunu” başlıklı panelde de Prof. Dr.
Ferhat Kentel, Prof. Dr. Mesut Yeğen, Prof. Dr. Ahmet Özer ve Prof. Dr. Rüstem Erkan gibi
konunun uzmanı sosyal bilimciler bildirilerini sunmuşlardır. Toplumumuzu son 30 yıldan
fazla süreden beri meşgul eden ve hatta en ciddi toplumsal sorunlardan birisi belki de birincisi
olan Kürt Sorunu ilk defa bir sosyoloji kongresinde ayrıntılı ve farklı boyutları ile
tartışılmıştır. Bu anlamda kongrenin böylesine can alıcı bir konuyu olabildiğince kapsamlı bir
şekilde tartışılma ortamını sağlamış olması dikkate değerdir.
Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Prof. Dr. Mustafa İsen “Sosyoloji ve Edebiyat”
paneline katılarak kongreye destek vermiştir. Panelde Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi
Dekanı Prof. Dr. Pervin Çapan ve Kadir Has Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hasan
Bülent Kahraman da sunumlarıyla Edebiyat ve Sosyoloji ilişkisi üzerinde oldukça değerli
katkılar sağlamıştır.
Karikatürist Piyale Madra, daha önce yayınlanmış karikatürlerini kongre düzenleme
kuruluna göndererek katkı sağlamıştır. Kongre boyunca AKM fuayede dev ekranlara
yansıtılan karikatürler, katılımcıların ilgisini çekmiştir.
Kongre katılımcıları 57 oturumda bildirilerini sunarlarken, “Çözüm Sürecinde Kürt
Sorunu”, “Sosyoloji ve Edebiyat” ve “Medya” panellerinde Türkiye’nin önde gelen sosyal
bilimcileri ve sosyologları önemli sunumlar gerçekleştirdiler. Yaklaşık olarak 400 sosyal
bilimcinin katıldığı kongrede Türkiye’nin farklı birçok üniversitesinden gelen katılımcılar
geniş bir yelpazede farklı konularda sunumlar gerçekleştirmiş ve benzer alanda çalışma yapan
bilim insanlarıyla bir araya gelebilme fırsatını yakalamıştır. Özellikle doktora düzeyindeki
genç sosyal bilim insanları ve araştırmacıların kongreye katılımı oldukça yoğun düzeyde
gerçekleşmiştir ve bu durum özellikle doktora tez süresince araştırma yapan genç bilim
insanlarının alanın uzman akademisyenleri tarafından dinlenerek, eleştiriler ve katkılarla
araştırmalarını geliştirme imkânı yaratmıştır.
Kongre bildirileri yalnızca kent/kentleşme, göç, aile, toplumsal cinsiyet, kültür, müzik,
siyaset, sınıf ilişkileri, din, medya, hukuk, toplumsal hareketler gibi toplumsal dünyaya form
kazandıran ve bazen de kanıksanarak görünmezleşen olay, olgu ve yapılanmaları eleştirel bir
2
biçimde tartışmamış aynı zamanda bir bilim ve disiplin olarak sosyoloji üzerine, başka bir
ifade ile kendi üzerine de tartışmalar yürütmüştür. Özellikle sosyal bilimlerde yöntem
tartışmaları ve sosyolojinin tarih ile ilişkisi tartışılarak hem sosyal bilimlerin arasındaki
ilişkiselliğe odaklanılmış hem de sosyolojinin kökeni eskile dayanan tartışma konularından
olan bilgi, bilim, nesnellik, pozitivizm, hermeneutik gibi kavram ve konular üzerine
tartışmalar yürütülmüştür.
Panel Değerlendirmeleri
Kongrenin ilgi çeken diğer tartışma odağının ise çevre, kentleşme ve mekân üzerine
olduğu ifade edilebilir. Kongre süresince Çevre ve Kent üzerine odaklanan oturumlarda,
günümüz dünyasının başta gelen sorunlarından olan küresel ısınma, çevre ve doğanın tahribatı
ve kentleşme ve mekâna dair tartışmalara odaklanılmıştır. “Kent: Dışlanma ve Karşılaşmalar”
oturumu kentsel mekânlarda farklı kültürlerin karşılaşmalarıyla oluşan sorunlar ve çözüm
imkânları üzerinde durulmuştur.
Kongrenin en ilgi çeken ve en çok tartışılan konularından birisi de toplumsal cinsiyet
meselelerine dair tartışmalar olmuştur. “Toplumsal Cinsiyet I: Kadın Yoksulluğu ve Çalışma”
“Toplumsal Cinsiyet II: Erkeklik”, “ Toplumsal Cinsiyet V: Şiddet”, “Toplumsal Cinsiyet III:
Ataerkillik”, “Toplumsal Cinsiyet IV: Milliyetçilik ve Cinsiyetçilik”, “ Toplumsal Cinsiyet
VI: Doğu-Batı Arasında” oturumlarında milliyetçilik, ücretli emek piyasası, şiddet,
milliyetçilik, muhafazakarlık ve medya gibi diğer toplumsal konular ile ilişkili bir biçimde ve
özellikle kadınların toplumsal konumlanışlarına odaklanılan tartışmalar yürütülmüştür.
Özellikle heteroseksüel olmayan, gey, lezbiyen, biseksüel ve trans bireylerin başta
eğitim alanı olmak üzere farklı toplumsal alanlarda yaşadıkları sorun ve dışlamalara
odaklanan LGBT oturumu Türkiye’de gerçekleştirilen sosyoloji kongrelerine oturum
düzeyinde ilk kez ele alınan bir tartışma olarak ön plana çıkmış ve kongreye önem
kazandırmıştır.
Kongrenin en ilgi çeken oturumunun Türkiye gündemini 2013 Haziranından bu güne
işgal eden ve hala etkileri sürmekte ve tartışılmakta olan Gezi Parkı olaylarını konu edinen
“Gezi Parkı” oturumu olduğunu belirtilebilir. Oturumda bir taraftan Gezi Parkı olaylarının
sosyal, ekonomik, kültürel ve siyasal boyutları tartışılırken özelikle gençlik ve demokrasi
temalarına değinilmiştir. Ayrıca kongre çerçevesince, toplumsal sınıflar ve eşitsizlikler,
kentsel dönüşüm çalışmaları, medya ve iktidar ilişkisi ve sağlık ve eğitim politikalarında
3
yaşanılan dönüşümler gibi birçok tema küreselleşme ve neo-liberalizm kavramlarıyla ilişkili
olarak tartışılmıştır.
VII. Ulusal Sosyoloji Kongresi ayrıca “Çocuk I: Çocukluk Halleri”, “Siyaset I: Siyaset
ve Kimlik”, “Bilim ve Yöntem Tartışmaları”, “Çalışma-Emek I: Güvencesizlik”, “Kent I:
Dışlanma ve Karşılaşmalar”, “Çalışma-Emek II: Yoksulluk ve İstihdam”,“Suç ve Hukuk I:
Çocuk ve Gençlik”, “Kent III: Mekan ve Kültür”, “Çalışma ve Emek III: Ücretli Kadın
Emeği”, “Suç ve Hukuk II: Suça Bakış”, “Etnisite II: Dil, Temsil, İdeoloji” ve “Tüketim”
“Din IV: Din ve Ötekilik” ve “Kent IV: Mekânsal Ayrışma” gibi farklı birçok çalışma alanını
içeren oturumlar gerçekleştirilmiştir. Bu oturumlar arasında katılımın yoğun olduğu oturumlar
“Çalışma-Emek II: Yoksulluk ve İstihdam”, “Suç ve Hukuk I: Çocuk ve Gençlik”, “Kent III:
Mekan ve Kültür”, “Bilim ve Yöntem Tartışmaları” ve “Din IV: Din ve Ötekilik” oturumları
olarak dikkat çekmiştir.
Ayrıca “Din IV: Din ve Ötekilik” oturumu da neredeyse tamamen dolu bir salonda
birçok sosyal bilim insanını bir araya getirerek katılımın yüksek olduğu diğer bir oturum
olmuştur. “Göç I: Göç ve Kültür “ oturumunda ise yine neredeyse tamamen dolu bir salonda
Türkiye’de Göçmenlik hallerini tartışmaya açarken, ayrıca Avrupa Türklerinin de Göç ve
Gündelik Hayat bağlamında gündeme getirilmesini sağlamış ve özellikle Gündelik Hayat
üzerine tartışmalarla sosyolojinin Türkiye’deki bu yeni çalışma alanına dair bilimsel
tartışmalar ve fikir paylaşımları sağlanmıştır.
“Suç ve Hukuk I: Çocuk ve Gençlik” oturumunda sapkınlık ve etiketleme kavramları
üzerine tartışma ortamları oluşurken, etiketleme kavramının yerine Türkçe kökenli
“damgalama”nın kullanılmasını önerilmesi gibi gelecek çalışmalara yön verecek akademik
bilgi paylaşımları yaratılmıştır. Özellikle öğrencilerin yoğun olarak katıldığı “Bilim ve
Yöntem Tartışmaları” oturumu, sosyal bilimler ile felsefenin ilişkisinin ve sosyal bilimlerin
temelindeki yöntem tartışılması, sosyal bilimcinin ötekiye göre konumlanışının etik olarak
sorgulanması ve kadın sosyal bilimcilerin akademideki deneyimlerine dair araştırma
sonuçlarının aktarılmasıyla zengin ve verimli bir oturum olarak değerlendirilebilir.
Öğrencilerin yoğun katıldığı bir diğer oturum, “Kent III: Mekan ve Kültür”, sanat kavramı ve
sanatın iktidarla ilişkisi üzerine zengin ve verimli bir tartışmaya sahne olmuş ve kongrenin
sadece bilim insanlarını değil aynı zamanda sosyal bilim okuyan ya da sosyal bilimlere ilgi
duyan öğrencileri ve diğer ilgilileri bir araya getirmesi anlamında önemli katkı sağlamıştır.
4
“Gençlik” oturumunda Değişime Ayak Uyduramayan Gençlik ve İntihar: Adıyaman
Örneklemi adlı bildiride, kırsal kesimde yaşayan gençlerin özellikle 14-18 yaş arası lise çağı
gençliği araştırma örneklemine alınarak çaresizlik duygusu ve gerginliklerinin sonucunda
görülen intihar vakalarının temelleri anlatılmaya çalışılmıştır. İntihara yönelmede yalnızlık
hissiyatının ve toplumsal değişimlere uyum sağlayamamanın gençler üzerinde büyük etkileri
olduğu vurgulanmıştır. Okullarda Şiddet ve Suç adlı bildiride ergen suçlarının günümüzde
arttığı ve bu suçların genellikle okullarda yoğunlaştığından bahsedilmiştir. Ergenlerin şiddet,
suç ve suçlu kavramlarını nasıl algıladıkları, tanımladıkları ve toplumda şiddetin kaynakları
ile ilgili görüşlerinin ne olduğu istatiksel veriler ışığında analiz edilmiştir. Ortaöğretim
Öğrencilerinin Şiddet İçeren Bilgisayar Oyunlarına İlgileri Üzerine Bir Araştırma adlı
bildiride Samsun’da yapılan ortaöğretim okullarındaki alan araştırmasının sonuçlarından yola
çıkılarak gençlerin çoğunluğunun bilgisayar oyunu oynadıkları ve bunlarında yine
çoğunluğunun şiddet içeren oyunları tercih ettikleri, bu tür oyunlara daha çok Meslek Liseleri
öğrencilerinin yöneldikleri, şiddet içeren oyun oynayan öğrencilerin okuma alışkanlıklarının
daha düşük olduğu, internet kafelere daha çok gittikleri, bilgisayar başında daha çok zaman
geçirdikleri, geleceğe dönük beklentilerinin daha düşük olduğu yani kısaca şiddet içeren
oyunlar gençler üzerinde bir takım olumsuz etkilere sahip olduğu anlatılmıştır. Biyografilerin
ve Yapısal Süreçlerin İç İçeliğinde Biçimlenen Stratejiler: Genç Kadınların Yetiştirme Yurdu
Yaşantıları adlı sunum araştırmacının hem katılımlı gözlem yapması hem de genç kadınlarla
görüşmeler gerçekleştirmesi açısından ilgi çeken bir bildiri olmuştur. Aynı zamanda yapılan
alan araştırmasının verilerine dayanarak, yetiştirme yurdu deneyimi olan genç kadınların
uyguladıkları her bir kişisel idare etme ve tutunma stratejisinin, aynı zamanda kişisel
deneyimleri kuşatan toplumsal eksenlerle ve yapısal süreçlerle kurulan kaçınılmaz ilişkiler
ağında nasıl şekillendiği tartışılmıştır.
“Toplumsal Cinsiyet” oturumunda gerçekleştirilen sunumlardan ilgi çeken birisi
Lisede Okuyan Erkek Çocukların “İdeal Erkek” Algısı adlı sunumdur. Eskişehir ilinde bir
lisede 15-17 yaş arasındaki odak görüşmesi yapılan erkek çocuklara yöneltilen “ideal erkek”
var mıdır, varsa nasıl olmalıdır, kendilerini “ideal erkek” kavramı karşısında nasıl
konumlandırmaktadırlar ve ideal erkek dendiğinde ilk akıllarına gelen kişi kimdir gibi açıkuçlu sorulara verilen cevaplar tartışılmıştır.
Diğeri ise kadına yönelik şiddet uygulayan
erkeklerin yaşamları boyunca toplumsal kurumlarla bağlantılı olarak yaşam deneyimlerinin
anlaşılması amacıyla yapılan nitel araştırma bulgularının sunulduğu “Erk”ten Erkeğe,
Bebekten Katile adlı bildiri olmuştur.
5
“Medya Çalışmaları” oturumunda sunulan Şike: Sahadan Çok Toplumsal Hayatımıza
Nasıl Yansı(tıl)dı? adlı bildiri güncel niteliği açısından öne çıkan bir sunum olmuştur ve 3
Temmuz 2011 tarihinde gerçekleştirilen Şike operasyonunun gazeteler üzerinden toplumsal
hayata nasıl ve ne şekilde aktarıldığı üzerinde durulmuştur. Ayrıca seçilen gazetelerin
başlıkları söylem analizine tabi tutularak kanaat önderlerinin şike ile ilgili yorumlarından da
örnekler verilmiştir.
Sığınmacılık ve Bütünleşmenin konu edildiği “Göç” oturumu da ilgi gören bir oturum
olmuştur. Oturumda sunulan Başarılı Bir Uydu Kent Örneği Olarak Isparta’dan Sığınmacılık
Sorunun Görünümleri adlı bildiride geçici sığınma sürecinde sığınmacıların uydu kent adı
verilen kentlere yerleştirildiği ve Türkiye’de 2012 yılı itibariyle toplam 53 uydu kent
bulunduğu, Isparta’nın da sığınmacıların yerleştirildiği uydu kentlerden biri olduğundan
bahsedilmiştir. Ayrıca örnek uygulamaları ile ön plana çıkan Isparta’da yaşayan sığınmacılara
sağlanan olanakların, uygulamaların ve politikaların neler olduğu ve sığınmacıların durumu
tartışılmıştır. Yine özgün bir nitelik taşıyan Tarihi Kent Merkezinde Göç, Yoksulluk ve
İstihdam: İstanbul Süleymaniye Bölgesi Bekâr Odaları adlı sunumda erkek göçmenlerin
barınma ihtiyaçlarını karşılayan ve göçmen mekânları olarak kabul edilen bekâr odaları
tartışılmıştır. Ekim 2011-Nisan 2013 tarihleri arasında İstanbul Süleymaniye Bölgesi’nde
bekar odalarında yapılan alan araştırmasının bulgularına dayanan ve elde edilen sonuçların
paylaşılarak metropol kent yaşamı ve sorunları içinde ‘gölgede kalmış’ ve “yok sayılmış”
yaşamların aktörleri olan bekar odası ikametçisi durumundaki erkek göçmenlerin göçmenlik
halleri, barınma ve istihdam nitelikleri, yoksullukla baş etme stratejileri ve yaşam pratikleri
ele alınmıştır. Sosyoloji İçin Emek Göçünü Yeniden Tanımlamak adlı bildiri ise yeni bir teori
ortaya koyması açısından önemli görülmüştür. Bu bildiride emek göçü sosyoloji için yeniden
tanımlanmıştır ve iş ve sınıf gibi önemli iki sosyolojik kavramı her göçün nihayetinde emek
göçü ile ilişkilendirilebileceği tezi ileri sürülmüştür.
C7 Toplumsal Cinsiyet oturumunda sunulan 2003-2013 Yılları Arasında Ders
Kitaplarında Toplumsal Cinsiyet adlı bildiride 1950’lerde yapılan bir çalışma tekrar ele alarak
2003 yılından başlayarak 2013 yılına ders kitaplarında toplumsal cinsiyet olgusunun nasıl ele
alındığı değerlendirilmiştir. Bildiride, bunca zaman sonra bile ders kitaplarında halen
cinsiyetçi sözcükler, cümleler, metinler, resimler, fotoğraflar, karikatürler, grafikler ve
sayıların yer aldığından söz etmiştir. Diğer yandan Toplumsal Hafıza Bağlamında Türk Silahlı
Kuvvetleri’nin “Sivil” Kanadı: Subay Eşleri adlı sunum özgünlüğü noktasında öne çıkan bir
konu olmuştur. Bu bildiride ordunun etrafında yer alan kadınların anlatılarından yola çıkarak
6
“Kemalist milli aile” projesinin temel taşıyıcıları konumundaki subay eşlerinin nasıl Kemalist
muhafazakârlığın çeperi içinde görev aldıklarını açıklamaya çalışmıştır. Ayrıca eşlerinin
benzeri bir rütbe sistemi içinde örgütlenmiş ordunun “sivil” kanadını oluşturan kadınların
toplumsal kimliklerini eşlerinin üniformaları üzerinden nasıl tanımladıkları tartışılmıştır.
Kongrenin en dikkat çekici oturumu ilk kez bir ulusal kongre de oturum düzeyinde
konu
edinilmesi
dolayısıyla
“LGBT”
oturumu
olmuştur.
Metropoldışı
Üniversite
Öğrencilerinin Gözünden Metropolleşen Taşra, Kadın-Erkek İlişkileri ve LGBT Öğrencilerin
Örgütlenme Deneyimleri adlı bildiride LGBT öğrencilerinin deneyimleri anlatılırken
“LGBT” ve Akademinin İnşası: İlişkiler, Tehditler, Fırsatlar adlı sunumda Türkiye’de
akademiyle LGBT örgütlerinin kurduğu ilişkinin nasıl olduğu vurgulanmıştır. LGBT Hareket
ve Muhalefet Alanı: Gerilimler, İttifaklar, Dönüşümler adlı bildiride ise heteroseksizm ile
yüzleşen bir muhalefet pratiğinin toplumsal dünyanın dönüşümünde taşıyacağı imkanlar
vurgulanmıştır.
Kutluğ Ataman'ın “Lola ve Bilidikid” filmi üzerinden LGBT bireylerin
sinemadaki temsilini inceleyen LGBT Bireylerin Sinemadaki Temsili Üzerine Bir İnceleme:
Lola ve Bilidikid adlı sunum oturumda yer almıştır.
KONGRENİN ULUSAL VE YEREL BASINDA YER ALIŞI
Özellikle Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Prof. Dr. Beşir Atalay’ın “Açılım
Sürecinde Devletin Rolü” başlıklı açılış konferansı, yerel ve ulusal basın tarafından yoğun
biçimde izlenmiş ve bu anlamda özellikle bir Sosyoloji Kongresi’nin ulusal düzeyde
tanıtılmasına katkı sağlamıştır. Ayrıca, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Prof. Dr. Mustafa
İsen’in de kongreye katılımı yerel ve ulusal basının kongreye olan ilgisini arttırmış ve dört
gün süren etkinlik ulusal ve yerel basında sıkça gündeme getirilmiştir. Kongreye destek veren
Gençlik ve Spor Bakanlığı da kongreye ilişkin gelişmeleri web sitesinde güncelleyerek
duyurmuş ve daha geniş bir kitleye kongreye dair bilgi ulaştırmıştır.
http://www.besiratalay.com.tr/tr/medya-merkezi-haberler-7-ulusal-sosyoloji-kongresi-muglasitki-kocman-universitesinde-yapildi-8.html
http://www.gsb.gov.tr/HaberDetaylari/1/3403/sosyoloji-kongresi-sona-erdi.aspx
7
Ulusal medya da özellikle Gezi Olayları ve Kürt Sorunu başlıklı oturumlara ve Prof. Dr. Beşir
Atalay’ın kongreye katılımına sıkça yer vermiştir.
http://hurarsiv.hurriyet.com.tr/goster/ShowNew.aspx?id=24836791
http://yurthaber.mynet.com/mugla-haberleri/kurt-sorunu-ve-gezi-olaylari-sosyolojikongresinde-degerlendirilecek-1032256
http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/83953.aspx
http://www.aksam.com.tr/siyaset/atalaydan-demokratiklesme-aciklamasi/haber-249605
http://www.hurriyet.com.tr/gundem/24838365.asp
http://haber.stargazete.com/politika/basbakan-yardimcisi-atalay-onyargilara-kulakvermiyorum/haber-794377
http://www.iha.com.tr/politika/besir-atalay-e28098devlet-insanin-mutlulugu-ve-huzuru-icinvar/303094
http://www.showhaber.com/zaten-meclise-gelecek-haberi-695668h.htm
http://www.haberturk.com/gundem/haber/882534-hassasiyetleri-goz-onunde-bulundurmaliyiz
Yerel basında Gazeteci Özcan Özgür’ün de katıldığı Medya paneli sıklıkla gündeme
getirilmiş ve haber yerel basında birçok kez yer almıştır. Sosyoloji Kongresi gerek
katılımcıları gerekse işlediği konu başlıkları bakımından yerel basında, televizyon
haberlerinde yer almıştır.
http://www.gazetesah.com/2013/10/04/vii-ulusal-sosyoloji-kongresi-bugun-gerceklesiyor/
http://www.mugladevrim.com.tr/index.php?option=com_content&view=article&id=17525:ba
bakan-yardmcs-atalay-mulada-7-ulusal-sosyoloji-kongresinde-konutu-hassasiyetlerigoezetmemiz-gerekiyordu&catid=1:son-haberler
http://www.fethiyehaberi.com/kose-yazisi/746/besir-atalay-ve-sosyoloji%E2%80%A6.html
http://www.hamlegazetesi.com.tr/vii-ulusal-sosyoloji-kongresinden-izlenimler/
http://www.gazetesah.com/2013/10/04/vii-ulusal-sosyoloji-kongresi-bugun-gerceklesiyor/
8
http://www.mugladevrim.com.tr/index.php?option=com_content&view=article&id=17558:cu
mhurbakan-genel-sekreteri-mulada-&catid=1:son-haberler
http://www.mugladanhaber.com/haberdetay.asp?ID=4003
“Sosyoloji ve Edebiyat” paneline katılan Kadir Has Üniversitesi Rektör Yardımcısı aynı
zamanda Sabah Gazetesi köşe yazarı Prof. Dr. Hasan Bülent Kahraman ve “Sosyoloji ve
Medya: Geçişler, Kesişmeler, Sapmalar” paneline katılan Habertürk Gazetesi yazarı
Muharrem Sarıkaya da hem Sosyoloji Kongresi hem de Muğla ve çevresi ile ilgili
izlenimlerini gazetelerindeki köşelerine taşımışlardır.
http://www.haberturk.com/yazarlar/muharrem-sarikaya/883049-mutluluk-esitsizligi
http://www.haberturk.com/yazarlar/muharrem-sarikaya/883569-karsimda-deniz
http://www.haberturk.com/yazarlar/muharrem-sarikaya/884093-gulun-2014-sitemi
http://www.sabah.com.tr/Yazarlar/kahraman/2013/10/07/bilinmez-bir-kita-gibi
Prof. Dr. Ahmet Özer de Açılım Sürecinde Kürt Sorunu başlıklı panel izlenimlerini
“Sosyoloji Kongresi ve Tarihsel İroni” başlığıyla köşesine taşımıştır.
http://www.ufukturu.net/haberler/32267/sosyoloji-kongresi-ve-tarihsel-ironi
Sonuç olarak sosyal etkinliklerle dört gün süren ve uluslararası katılımlarla da desteklenmiş
olan VII. Ulusal Sosyoloji Kongresinin, çok geniş bir katılımla ve oldukça geniş bir
perspektiften, birçok tarihsel ve güncel sorunun ve konunun tartışılmasına olanak sağlaması
anlamında başarılı geçtiği söylenebilir. Bunun temel nedeni, birçok gözlemcinin de ifade gibi,
bu kongrede, yıllardan beri var olan ve yaşamakta olduğumuz ancak görmediğimiz ya da
görmezden geldiğimiz Kürt Sorunu gibi bazı çetrefilli konuların ve Gezi Parkı Olayları ve
Kentsel Dönüşüm gibi son derece güncel ve “sıcak” konuların açıkça ve tüm boyutları ile
tartışılmış olmasıdır.
9
KONGRE ÖZET BİLGİLERİ
02-05 EKİM 2013
VII. ULUSLARARASI KATILIMLI ULUSAL SOSYOLOJİ KONGRESİ
DÜZENLEYEN
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ SOSYOLOJİ BÖLÜMÜ
SOSYOLOJİ DERNEĞİ
YER
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ
EDEBİYAT FAKÜLTESİ AMFİSİ
EDEBİYAT FAKÜLTESİ ÖMER KÖSE SALONU
DESTEKÇİLER
T.C. BAŞBAKANLIK TANITMA FONU
T.C. MUĞLA VALİLİĞİ
T.C. GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ
http://www.sosyolojikongresi.org/
10
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
370 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content