close

Enter

Log in using OpenID

Bilim Sanat Merkezlerinde Okuyan Öğrencilerin Yaratıcılıklarının

embedDownload
ÖZET
Yüksek Lisans Tezi
Bilim Sanat Merkezinde Okuyan Öğrencilerin Yaratıcılıklarının Problem
Çözme Becerilerine Etkisi
Ramazan SIDAR
Niğde Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı / Eğitim Programları ve Öğretim Bilim Dalı
Ocak – 2011, Sayfa: 164
Bu araştırmanın amacı üstün yetenekli öğrencilerin yaratıcılıkları ile problem
çözme becerileri arasındaki ilişkinin incelenmesidir.
Araştırmada tarama modeli kullanılmıştır. Veriler, Whetton ve Cameron’dan
alınan “how creative are you?( Ne kadar yaratıcısınız?)” adlı ölçek ile Oğuz
Serin,Nergiz Bulut Serin ve Gizem Saygılı tarafından geliştirilen “Çocuklar Đçin
Problem Çözme Envanteri(ÇPÇE)” kullanılarak elde edilmiştir. Araştırmanın
örneklemini Đç Anadolu Bölgesi oluşturmaktadır. Đç Anadolu Bölgesinde Ankara,
Konya, Kayseri, Kırşehir; Kırıkkale illerinde bulunan Bilim Sanat Merkezlerine
Devam Eden 182 kız, 194 erkek olmak üzere toplam 376 4. ve 5. sınıf öğrenci
oluşturmaktadır. Veriler yüzde, frekans, ortalama, tek yönlü varyans analizi, Tukey
testi ve t testi tekniği kullanılarak yorumlanmıştır.
Problem Çözme Beceresi alt boyutları (güven, özdenetim, kaçınma) ve
Yaratıcılık
puanları
bulunmamaktadır.
yönünden
cinsiyetler
arasında
anlamlı
bir
farklılık
Okul türlerine göre Problem Çözme Beceresi alt boyutları (güven, özdenetim,
kaçınma) ve Yaratıcılık puanları anlamlı bir farklılık bulunmaktadır. Okul türlerine
göre bulunan anlamlı farklılık özel okula giden grubun lehinedir.
Sınıf düzeyi açısından Problem Çözme Beceresi alt boyutlarının hiçbirinde
gruplar arasında anlamlı farklılık tespit edilmemiştir. Yaratıcılık puanları açısından
ise sınıf düzeyine göre anlamlı farklılık bulunmaktadır. Yaratıcılık puanları açısından
farklılık 4. sınıflar lehinedir.
Gelir düzeyleri açısından sadece Problem Çözme Beceresi Güven alt
boyutunda gruplar arasında anlamlı bir farklılık ortaya çıkmıştır. Problem Çözme
Becerisi Özdenetim ve Kaçınma boyutu ile Yaratıcılık puanları arasında gelir
düzeyleri açısından anlamlı bir farklılık tespit edilememiştir.
Annelerin eğitim durumları açısından Problem Çözme Becerisi Güven ve
Özdenetim alt boyutlarında anlamlı farklılık tespit edilmiştir. Kaçınma alt boyutu ile
Yaratıcılık puanları açısından annelerinin eğitim düzeyine göre gruplar arasında
anlamlı bir farklılık bulunmamaktadır.
Babaların eğitim durumları açısından Problem Çözme Becerisi Güven alt
boyutu ile Kaçınma alt boyutunda gruplar arasında anlamlı farklılık tespit edilmiştir.
Kardeş sayıları açısından Özdenetim alt boyutu için bakıldığında bir kardeşi
olan öğrenci grubu ile dört kardeşi olan öğrenci grubu arasında ve bir kardeşi olan
öğrenci grubu lehine anlamlı farklılık bulunmaktadır. Đki kardeşi olan öğrenci grubu
ile yine aynı şekilde dört kardeşi olan öğrenci grubu arasında ve iki kardeşi olan
öğrenci grubu lehine anlamlı farklılık bulunmaktadır. Üç kardeşi olan öğrenci grubu
ile yine dört kardeşi olan öğrenci grubu arasında ve üç kardeşi olan öğrenci grubu
lehine anlamlı farklılık bulunmaktadır. Kaçınma alt boyutu açısından bakıldığında
bir kardeşi olan öğrenci grubu ile kardeşi olmayan öğrenci grubu arasında bir kardeşi
olan öğrenci grubu lehine anlamlı bir farklılık bulunmaktadır. Güven alt boyutu ile
Yaratıcılık puanları açısından kardeş sayılarına göre gruplar arasında anlamlı bir
farklılık bulunmamaktadır. Yaratıcılığa ilişkin değişimin %5’ini Özdenetim alt
boyutu, %11,29’unu ise Kaçınma alt boyutunun sağladığı söylenebilir.
Anahtar Kelimeler: Üstün yeteneklilik, yaratıcılık, problem, problem çözme, Bilim
Sanat Merkezleri, güven, özdenetim, kaçınma
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
40 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content