close

Enter

Log in using OpenID

2014 Yılı Detay Programı - Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

embedDownload
ORDU
ÜNİVERSİTESİ
T.C.
ORDU ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
2014
YILI YATIRIM PROGRAMINDA YER ALAN TOPLULAŞTIRILMIŞ
PROJELERİN ALT PROJE SEÇİMİ VE ÖDENEK TAHSİSİNDE UYULACAK USUL
VE ESASLAR İLE SEÇİLEN ALT PROJELERİN GEREKÇELERİ VE ALT
PROJELERE TAHSİS EDİLEN ÖDENEKLER
Üniversitemizin 2014 Yılı Yatırım Programında yer alan toplulaştırılm ış projelerin alt
proje seçimi ve ödenek tahsisinde uyulacak usul ve esaslar ile seçilen alt projelerin gerekçeleri
ve alt projelere tahsis edilen ödenekler aşağıda belirtilmiştir.
1. Proje seçim inde öncelikle devam eden alt projelerin tam am lanm ası ve yeni alt
projelerin azami üç yıl içerisinde tamamlanarak eğitim hizmetine alınması amaçlanmaktadır.
2- Alt projelere, l'inci maddede belirlenen esaslara göre seçilen
tamamlanmasına yönelik olarak ödenek tahsis edilmiştir. Arz olunur. Şubat 2014
Cumhuriyet Yerleşkesi PK 52200 Merkez / ORDU
Telefon:0(452) 234 5010, Faks: 0(452) 234 4751
projelerin
Ayrıntılı bilgi için : Erdinç CÜREBAL(1012)
: Emel ÇELEBİ(1014)
Ek -1
O R D U Ü N İV E R S İT E S İ
2014 Y ILI P R O G R A M I T O P L U L A Ş T IR IL M IŞ PRO JE DETA Y P R O G R A M I (ALT P R O JE L E R )
SEKTÖR
: EĞ İTİM __________________ _________________________________________________________________________________________________________________________________________ BİN (TL)
Proje No
Proje Adı
Yer
(İl ve ilçesi)
Karakteristik
Başlama ve
Bitiş Yılı
Proje Tutarı
2013 Yılı
Kümülatif
Harcama
2008-2016
81.000.000
36.408.000
2014
Yılı Yatırımı
2015
Yılı Yatırımı
2016
Yılı Yatırımı
İnşaat + Donanım
2008H034350 Derslik ve Merkezi Birimler(DOKAP)
ORDU
Diş Hekimliği(12.400 m2)
Ziraat Fakültesi(12.000 m2)
15000000
(+5600000)
22.031.100
9.400.000
Müzik ve Sahne San. Fak.(11.800 m2)
DETA Y P R O G R A M (A L T P R O JE LE R )
2008H034350 Diş Hekimliği Fakültesi
Ordu/Merkez
12.400 m2 + Donanım
2008-2016
20.000.000
(tahmini)
0
3.600.000
7.000.000
9.400.000
2008H034350 Ziraat Fakültesi
Ordu/Merkez
12.000 m2 + Donanım
2008-2016
15.932.360
0
8.500.000
7.432.360
0
2008H034350 Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi
Ordu/Merkez
11.800 m2 + Donanım
2008-2016
16.098.740
0
8.500.000
7.598.740
0
Ek-2
Sektörü
Proje Adı
Proje Numarası
: Eğitim/Yükseköğretim
: Derslik ve Merkezi Birimler (DOKAP)
: 2008H034350
GEREKÇE
Alt Proje Adı: Diş Hekimliği Fakültesi Binası Yapım İşi
02.04.2012 tarihinde hasta kabulüne başlayan fakültemiz; 2 profesör, 1 doçent, 8
yardımcı doçent ve 4 araştırma görevlisinden oluşan akademik kadrosu ile ağız diş ve çene
radyolojisi, Ağız, diş ve çene cerrahisi, , ortodonti, protetik diş tedavisi, periodontoloji,
Endodonti, restoratif diş tedavisi ve çocuk diş hekimliği olmak üzere 8 anabilim dalında sağlık
hizmeti vermektedir. Bununla birlikte 2011-2012 eğitim-öğretim yılında ilk öğrencilerini alan
fakültemizde 22 öğrenci bulunmaktadır. İlerleyen yıllarda bu sayılar artacaktır.
Fakültemiz mevcut durumda toplam 2.620 m2’lik kapalı alana sahip Milli Emlak Genel
Müdürlüğü tarafından tahsis edilen binada eğitim- öğretime devam etmektedir. Söz konusu
kapalı alan Diş Hekimliği fakültesi için yeterli olmadığı diğer üniversitelerin sahip olduğu Diş
Hekimliği Fakültelerine de bakıldığında açık bir şekilde görülmektedir.
Ayrıca mevcut binanın yapılış amacı eğitim öğretim olmaması ve tarihi eser niteliği taşıyor
olması nedeniyle de içersinde gerekli değişikliklerin yapılarak Diş Hekimliği eğitim binasına
dönüştürülmesi mümkün olmamaktadır.
Gelişmekte olan Fakültede yeni öğrenci alması durumunda öğrenci, akademik ve idari
personel sayımız daki artışla orantılı olarak derslik ve idari binalara, ayrıca poliklinik,
laboratuvar ve diğer birimlere olan ihtiyaç artacağından eğitim-öğretim faaliyetlerini
gerçekleştirmemiz imkansız hale gelecektir. Bu nedenle Diş Hekimliği Fakültesinin eğitimöğretim faaliyetlerini daha sağlıklı bir şekilde sürdürebilmesi için daha geniş bir binaya acilen
ihtiyaç duyulmaktadır. (Not: Proje gerekçesi projenin yatırım programına alınması için
Kalkınma Bakanlığı’na gönderilen gerekçeden alınmıştır.)
Keşif Özeti
Tahmini Proje Bedeli :20.000.000,00 TL
Tanımı
Proje Bedeline Göre Pursantaj Oranı (%)
(Tahmini)
İNŞAAT İŞLERİ
80
MEKANİK TESİSAT İŞLERİ
10
ELEKTRİK İŞLERİ
TOPLAM
10
100,00000
2014-2016 döneminde
2014 yılı için 3.600.000,00 TL
2015 yılı için 7.000.000,00 TL
2016 yılı için 9.400.000,00 TL ödenek teklif edilmiştir.
Elk. Müh. (R ^ c e o ^ B B ^ N
Yapı İşleri ve /T e H n İK t^ a i^ e SaşR^nı V.
Y.MiıfrarŞafaK Ş V iin
Şube Müdürü V.
Sektörü
Proje Adı
Proje Numarası
: Eğitim/Yükseköğretim
: Derslik ve Merkezi Birimler (DOKAP)
: 2008H034350
GEREKÇE
Alt Proje Adı: Ziraat Fakültesi B- Blok Binası Yapım İşi
Ziraat Fakültesi Binasının mevcut fiziki alanı bugün itibariyle dahi yetersiz
kalmaktadır. Gelişmekte olan Fakültede yeni açılan ve açılacak olan bölümlere öğrenci
alması durumunda öğrenci, akademik ve idari personel sayımız da orantılı olarak
artacağından eğitim-öğretim faaliyetlerini gerçekleştirmemiz imkansız hale gelecektir. Bu
nedenle Ziraat Fakültesi eğitim-öğretim faaliyetlerini daha sağlıklı bir şekilde sürdürebilmesi
için daha geniş bir binaya acilen ihtiyaç duyulmaktadır. {Not: Proje gerekçesi projenin yatırım
programına alınması için Kalkınma Bakanlığı’na gönderilen gerekçeden alınmıştır.)
Keşif Özeti
KDV Dahil Proje Bedeli :15.932.360,00 TL
Tanımı
Proje Bedeline Göre Pursantaj Oranı (%)
İNŞAAT İŞLERİ
82,780279
MEKANİK TESİSAT İŞLERİ
9,737800
ELEKTRİK İŞLERİ
7,481921
TOPLAM
2014-2016 döneminde
2014 yılı için 8.500.000,00 TL
2015 yılı için 7.432.360,00 TL
2016 yılı için 0TL ödenek teklif edilmiştir.
100,00000
Ek-2
Sektörü
Proje Adı
Proje Numarası
: Eğitim/Yükseköğretim
: Derslik ve Merkezi Birimler (DOKAP)
: 2008H034350
GEREKÇE
Alt Proje Adı: Müzik Ve Sahne Sanatları Fakültesi Binası Yapım İşi
Müzik Ve Sahne Sanatları Fakültesi Binasının mevcut durumda Eğitim Fakültesi
Binasında eğitim-öğretime devam etmekte ve fiziki alanı bugün itibariyle dahi yetersiz
kalmaktadır. Gelişmekte olan Fakültede yeni açılan ve açılacak olan bölümlere öğrenci
alması durumunda öğrenci, akademik ve idari personel sayımız da orantılı olarak
artacağından eğitim-öğretim faaliyetlerini gerçekleştirmemiz imkansız hale gelecektir. Bu
nedenle Müzik Ve Sahne Sanatları Fakültesi eğitim-öğretim faaliyetlerini daha sağlıklı bir
şekilde sürdürebilmesi için daha geniş bir binaya acilen ihtiyaç duyulmaktadır.
Keşif Özeti
KDV Dahil Proje Bedeli :16.098.740,00 TL
Tanımı
Proje Bedeline Göre Pursantaj Oranı (%)
İNŞAAT İŞLERİ
82,645253
MEKANİK TESİSAT İŞLERİ
9,143957
ELEKTRİK İŞLERİ
8,210790
TOPLAM
100,00000
2014-2016 döneminde
2014 yılı için 8.500.000,00 TL
2015 yılı için 7.598.740,00 TL
2016 yılı için 0TL ödenek teklif edilmiştir.
Şube Müdürü V.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
2
File Size
147 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content