close

Enter

Log in using OpenID

Anonim Ve Limited Şirketlerin Ana Sözleşmelerinin 6102 Sayılı Türk

embedDownload
Anonim Ve Limited Şirketlerin Ana Sözleşmelerinin 6102 Sayılı Türk Ticaret
Kanununa Uyumlu Hale 01/07/2014 Tarihin’e Kadar Getirilmesi Gerekir.
Bilindiği üzere, 1 Temmuz 2012 tarihinde yürürlüğe giren 6102 sayılı Türk Ticaret
Kanununun Türk yürürlüğe konulmasına ve uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar, 6103 sayılı
TÜRK TİCARET KANUNUNUN YÜRÜRLÜĞÜ VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA
KANUN’da yer almıştır. 6103 sayılı Yasanın Esas Sözleşme başlığını taşıyan 22’nci
maddesinde aşağıdaki gibidir.
“ MADDE 22 – (1) Anonim şirketler esas sözleşmelerini ve limited şirketler şirket
sözleşmelerini, yürürlük tarihinden itibaren oniki ay içinde Türk Ticaret Kanunuyla
uyumlu hâle getirirler. Bu süre içinde gerekli değişikliklerin yapılmaması hâlinde, esas
sözleşmedeki ve şirket sözleşmesindeki düzenleme yerine Türk Ticaret Kanununun
ilgili hükümleri uygulanır.
(2) Esas sözleşme ve limited şirket sözleşmesini birinci fıkra uyarınca uyumlu hâle
getirmek için yapılacak genel kurullara bu Kanunun 20 nci maddesinin ikinci fıkrası
uygulanır.
(3) Gümrük ve Ticaret Bakanlığı bu maddede öngörülen süreyi ancak bir yıla kadar
uzatabilir.”
Bu düzenlemeye göre Anonim şirketlerin esas sözleşmelerini ve Limited şirketlerin
şirket
sözleşmelerini 1 Temmuz 2013 tarihine kadar uyumlu hale getirmeler
gerekiyordu.
Ancak ; Maddenin Gümrük ve Ticaret Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden 29 Haziran
2013 tarihli ve 28692 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Anonim ve Limited şirketlerin
sözleşmelerinin Türk Ticaret Kanununa uyumlu hale getirilme süresinin uzatılmasına
ilişkin tebliğ ile bu süre bir yıl uzatılmıştır.(01/07/2014)
Yapılan uzatma düzenlemesine göre; Anonim şirketlerin esas sözleşmelerini ve Limited
şirketlerin şirket sözleşmelerini, 1 Temmuz 2014 tarihine kadar Türk Ticaret
Kanunuyla uyumlu hale getirmeleri gerekmektedir.
Bu süre içinde gerekli değişikliklerin yapılmaması halinde, esas sözleşmedeki ve şirket
sözleşmesindeki düzenleme yerine Yeni Türk Ticaret Kanununun ilgili hükümleri
uygulanacaktır.
Şirket sözleşmelerini Yeni TTK hükümlerine göre düzenleme yapılmaması halinde ceza
uygulaması söz konusu değildir.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
195 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content