close

Enter

Log in using OpenID

22 Eylül - 26 Eylül 2014

embedDownload
22Eylül26Eylül2014
GLOBALPİYASALARDAHAFTANINÖZETİVEGELECEKHAFTA…
GlobalpiyasalardabuhaftaaçıklananverilerebaktığımızdaFED’in2günsürenFOMCToplantıSonuçları,İskoçya’dayapılan
Bağımsızlık Referandumu ve Avrupa Merkez Bankası ECB’nin Hedefli Uzun Vadeli Kredilerin (TLTRO) ilk bölüm ödemesi
haftanınenönemligündemmaddeleriarasındayeraldı.
ABD’denaçıklananverilerebaktığımızdabeklentilerinüzerindegelenNewYorkİmalatEndeksihaftanınilkönemliverisioldu.
Sanayi üretiminde ise aylık bazda daralma olduğu gözlendi. Üretici Fiyat Endeksinde aylık bazda değişiklik olmadığı
görülürken,tüketicifiyatlarındaiseaylıkbazdadaralmaolduğugörüldü.YapıRuhsatları,KonutBaşlangıçlarıvePhiladelphia
FED İmalat Endeksi verilerinin beklentinin hafif altında kaldığı görülürken, Haftalık İşsizlik Maaşı Başvurularının yine
beklentilerden iyi geldiğini gördük. Şüphesiz haftanın en önemli gelişmesi FED’in Para Politikası Kurulu FOMC Toplantı
SonuçlarıveardındanFEDBaşkanıYellen’inkonuşmasıoldu.FaizOranlarındabeklenildiğigibibirdeğişiklikolmazkenVarlık
AlımProgramındaaylıktahvilalımmiktarı10milyarDolardahaazaltılarak15MilyarDolaraindirildi.Amerikakıtasınınönemli
bir diğer ekonomisi olan Kanada’dan açıklanan verilere baktığımızda İmalat Satışları aylık bazda beklentilerin üzerinde
gelirken,ToptanSatışlarbeklentilerdenkötügeldi.ÇekirdekTüketiciFiyatEndeksidebeklentiüzerindekalarakyatırımcıları
şaşırttı.
AvrupatarafındanhaftanınilkönemliverisibeklentialtındakalanEuroBölgesiTicaretDengesioldu..Almanya’danaçıklanan
ZEWEkonomikGüvenEndeksindeise2014yılındailkdefabeklentiüzerindekalındığınıgördük.Deflasyonşüphesiylekarşı
karşıya olan Avrupa’da Nihai Tüketici Fiyat Endeksinin beklentinin hafif üzerinde gelmesi iyi karşılanırken Almanya Üretici
Fiyat Endeksinde ise beklentilere paralel daralma yaşandı. Euro Bölgesi Cari Hesap Dengesinde beklentilerin üzerinde
gerçekleşme olduğu görüldü. Avrupa Merkez Bankası tarafından yapılacağı açıklanan Hedefli Uzun Vadeli Krediler’in
(TLTRO) ilk bölüm ödemesi de bu hafta gerçekleştirildi. Kıtanın bir diğer önemli ekonomisi İngiltere’den gelen verilere göz
attığımızda ise açıklanan üretici ve tüketici enflasyon verilerinde karışık bir görünüm söz konusuydu. İşsizlik Oranının
beklentiden daha iyi geldiği, İşsizlik Yardımı almak için başvuranların da beklenti üzerinde azaldığını gördük. İngiltere
PerakendeSatışlarverisindeisebeklentilereparalelartışyaşandı.Yaklaşık1aydırpiyasalarınkafasınıkarıştıranveİngiliz
ekonomisinden kısmi fon çıkışlarına neden olan İskoçya Bağımsızlık Referandumunda %55 Hayır oyu çıktı ve İskoçya
BirleşikKrallıktakalmayakararverdi.
Asya tarafından açıklanan haftanın ilk önemli verisi beklentinin hafif üzerinde açık verdiği görülen Yeni Zelanda Ticaret
Dengesioldu.YeniZelanda’dangelenbirdiğerönemliveriisebeklentiüzerindegelen2014ikinciçeyrekbüyümeverisiydi.
AvustralyaekonomisinedairçokfazlaveriakışınınolmadığıhaftadaJaponyaTicaretDengesindebeklentilerinaltındaaçık
olduğugörüldü.
Yurtiçinden açıklanan kısıtlı veri akışına göz attığımızda İşsizlik Oranının beklentilerin ve geçtiğimiz dönemin üzerinde
geldiğini gördük. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından yapılan beklenti anketi sonuçlarına göre yıl sonu Tüketici
Fiyat Endeksi Beklentisinin yükseldiğini gördük. Ayrıca beklenti anketinin diğer sonuçlarına göz attığımızda 2014 yıl sonu
dövizkurubeklentisibiröncekianketdöneminegöreyükselirkenGSYHBüyümeBeklentisininazaldığıgörüldü.
22Eylül26Eylül2014
ABD
ABD’den açıklanan verilere baktığımızda beklentilerin üzerinde gelen New York İmalat
Endeksihaftanınilkönemliverisioldu.16düzeyindegelmesibeklenenveridegerçekleşme
27,54 seviyesinde oldu. Sanayi üretiminde ise aylık bazda daralma olduğu gözlendi.
Beklentinin%0,3artışyaşanmasıyönündeolanveride%0,1’likdaralmagörüldü.
ÜreticiFiyatEndeksindeaylıkbazdadeğişiklikolmadığıgörüldü.Geçtiğimizdönemeoranla
%0,1’likartışyaşanmasıbeklenenüreticifiyatlarınındeğişmediğigörüldü.Tüketicifiyatlarında
iseaylıkbazdadaralmaolduğugörüldü.Üreticifiyatlarıgibigeçtiğimizdönemeoranla%0,1’lik
artışbeklenentüketicifiyatlarında%0,2’likdaralmaolduğugörüldü.
S&P
DOW
NASDAQ
%1,25
2010,40
%1,72
17279,74
%0,27
4579,79
Şüphesiz haftanın en önemli gelişmesi FED’in Para Politikası Kurulu FOMC Toplantı
Sonuçları ve ardından FED Başkanı Yellen’in konuşması oldu. FED’in faiz oranlarını
beklendiğigibiarttırmadığıtoplantınınsonuçlarınabaktığımızdaTahvilAlımları10MilyarDolardahaindirilerekaylıkbazda15
Milyar Dolara indi ve işsizlik ve enflasyonda şuan ki görünüm korunursa Varlık Alım Programının bir sonraki toplantıda
sonlandırılacağıbildirildi.Varlıkalımprogramınınsonlandırılmasınınardındanfaizlerinnezamanarttırılmayabaşlanacağına
dairipucuarayanpiyasanınaçıklamanınsatırarasındadikkatletakipettiği‘faizlerkaydadeğerbirsüredahadüşükkalmaya
devamedecek’ifadesikorunmayadevamedildi.Haziranayıtoplantısında2015’tefaizartışolmasıgerektiğinisavunanüye
sayısı 12 iken bu toplantıda sayının 14’e yükseldiği görüldü. 2014 yılı İşsizlik Oranı beklentisi %6-%6,1 aralığından %5,9%6’yaçekildi.2015yılsonuİşsizlikOranıBeklentisiise%5,4-%5,6aralığındabırakıldı.BasınkonferansındakonuşanFED
Başkanı Yellen Toplantı Sonuçlarını destekleyici açıklamalar yaparken, ekonomik büyümenin beklenenden hızlı olması
durumunda faiz artışının beklenenden önce olabileceğini, FED Bilançosunun kriz öncesi seviyelerine gelmesinin içinde
bulunduğumuzonyılınsonunubulabileceğinibelirtti.
22Eylül26Eylül2014
ABD
Haftanın devamında Yapı Ruhsatları, Konut Başlangıçları ve Philadelphia FED İmalat Endeksi verilerinin beklentinin hafif
altındakaldığıgörülürken,HaftalıkİşsizlikMaaşıBaşvurularınınyinebeklentilerdeniyigeldiğinigördük.YapıRuhsatlarında
beklenti1.04milyonken gerçekleşmenin 1 milyon, Konut Başlangıçlarında da beklenti 1.04 milyonken gerçekleşmenin 960
bin,PhiladelphiaFEDİmalatEndeksindebeklenti22.8düzeyindeykengerçekleşmenin22.5seviyesindeolduğunugördük.
Haftalık işsizlik Maaşı Başvurularının ise 312 bin kişi düzeyine çıkması beklenirken işsizlik maaşı almak için başvuranların
280bindüzeyindekaldığıgörüldü.
Amerika kıtasının önemli bir diğer ekonomisi olan Kanada’dan açıklanan verilere baktığımızda İmalat Satışları aylık bazda
beklentilerinüzerindegelirken,ToptanSatışlarbeklentilerdenkötügeldi.ÇekirdekTüketiciFiyatEndeksidebeklentiüzerinde
kalarakyatırımcılarışaşırttı.
22Eylül26Eylül2014
AVRUPA
Avrupa tarafından haftanın ilk önemli verisi beklenti altında kalan Euro Bölgesi Ticaret
Dengesi oldu. Beklentinin 15.9 Milyar Euro ticaret fazlası verildiğinin tahmin edildiği veride
gerçekleşme beklenti altında 12.2 milyar Euro düzeyinde açıklandı. Almanya’dan açıklanan
ZEW Ekonomik Güven Endeksinde ise 2014 yılında ilk defa beklenti üzerinde kalındığını
gördük. Beklentinin 5,2 düzeyinde olduğu veride gerçekleşme 6,9 seviyesinde oldu. Euro
Bölgesi ZEW Ekonomi Güven Endeksi ise beklenti olan 21,3 düzeyinin altında 14,2
seviyesindekaldı.
DAX
FTSE
%1,53
9799,26
%0,45
6837,92
CAC40
DeflasyonşüphesiylekarşıkarşıyaolanAvrupa’daNihaiTüketiciFiyatEndeksininbeklentinin
%0,44
hafif üzerinde gelmesi iyi karşılandı. Beklentinin %0,3 düzeyinde artış olduğu veride
4461,22
gerçekleşmenin %0,4 düzeyinde olduğu görüldü. Almanya Üretici Fiyat Endeksi ise
beklentilereparalel%0,1oranındadaraldı.EuroBölgesiCariHesapDengesindebeklentilerinüzerindegerçekleşmeolduğu
görüldü. Beklentinin 14.3 Milyar Euro fazla verileceği yönünde olan veride gerçekleşmenin 18.7 Milyar düzeyinde olduğu
görüldü.
AvrupaMerkezBankasıtarafındanyapılacağıaçıklananHedefliUzunVadeliKrediler’in(TLTRO)ilkbölümödemesi18Eylül
Perşembegünüyapıldı.Beklentilerinbankalara100milyarEuroile300milyarEuroarasındakrediverileceğiyönündeolanilk
ihaledeverilenkredimiktarının82.6milyarEuroolmasıyatırımcılarışaşırttı.AvrupaMerkezBankasıBaşkanıDraghi’ninşuan
2 trilyon Euro civarında olan banka bilançosunu 3 trilyon Euro’ya yükseltmek istedikleri ifadesi göz önünde
bulundurulduğundailkihaledekibudüşükkredimiktarıTLTRO’nunşartlarınındeğiştirilipABDMerkezBankasıFED’inyaptığı
gibigenişçaplıbirVarlıkAlımProgramıyapılmasıtartışmalarınıbaşlatabilir.
İngiltere’denaçıklananüreticivetüketicienflasyonverilerindekarışıkbirgörünümsözkonusuydu.TüketiciFiyatEndeksinin
yıllık bazda beklenti düzeyi olan %1,5’ta kaldığını Çekirdek Üretici Fiyatlarının ise beklentinin hemen üzerinde %1,9
düzeyindearttığınıgördük.
22Eylül26Eylül2014
AVRUPA
İngiltere’denaçıklanandiğerverilerebaktığımızdaiseİşsizlikOranınınbeklentidendahaiyigeldiğini,İşsizlikYardımıalmak
için başvuranların beklenti üzerinde azaldığını gördük. İşsizlik Yardımı almak için başvuranların 29.7 bin kişi azalması
beklenirken 37.2 bin kişi azaldığı görüldü. İşsizlik Oranın ise geçtiğimiz ayki %6,4 düzeyinden %6,3 düzeyine inmesi
beklenirkengerçekleşmenin%6,2düzeyindeolduğugörüldü.
İngiltere’den açıklanan bir diğer veri ise beklentilere paralel açıklanan Perakende Satışlar verisi oldu. İngiltere’nin aylık
perakendesatışlarındabeklendiğigibi%0.4’lükartışolduğuortayakondu.
Yaklaşık1aydırpiyasalarınkafasınıkarıştıranveİngilizekonomisindenkısmifonçıkışlarınanedenolanİskoçyaBağımsızlık
Referandumunda %55 Hayır oyu çıktı ve İskoçya Birleşik Krallıkta kalmaya karar verdi. İngiltere dışında İspanya’nın da
yakındanizlediğireferandumsonuçlarındanbağımsızlığaHayıroyuçıkmasıİngilizlerkadarİspanyaYönetiminidesevindirdi,
çünkü İspanya’nın özerk bölgesi Katalonya’da 9 Kasım 2014 tarihinde İspanya’dan ayrılmak için bir referandum
düzenlenecek. İskoçya’nın İngilizler hakimiyetinde kalmaya devam etme kararının ardından 9 Kasım’da yapılacak Katalan
Referandumunuyakındanizlemektefaydavar.
22Eylül26Eylül2014
ASYA
Asya tarafından açıklanan haftanın ilk önemli verisi beklentinin hafif üzerinde açık verdiği
görülenYeniZelandaTicaretDengesioldu.Beklentinin1.04MilyarYeniZelandaDolarıaçık
verilmesi yönünde olduğu veride Ticaret Dengesinin 1.07 Milyar Yeni Zelanda Doları açık
verdiğiortayakondu.
Yeni Zelanda’dan gelen bir diğer önemli veri ise beklenti üzerinde gelen 2014 ikinci çeyrek
büyümeverisioldu.Ekonominin2014yılıikinciçeyreğinde%0,6oranındabüyüdüğütahmin
edilirkenekonominin%0,7oranındabüyüdüğügörüldü.
Japonya Ticaret Dengesinde beklentilerin altında açık olduğu görüldü. Japonya'nın
ihracatındaki gerileme beklenenin altında %1.3 düzeyinde gelirken, ithalatında ise beklenti
üzerinde %1.5 oranında azalış olduğu açıklandı. Böylelikle Ticaret Dengesinde 990 Milyar
Yenaçıkolmasıbeklenirkenaçığın92TrilyonYendüzeyindeolduğugörüldü.
Nikkei
%2,34
16321
HangSeng %1,17
24306
Shangai
%0,11
2329,45
22Eylül26Eylül2014
TÜRKİYE
Yurtiçinden açıklanan kısıtlı veri akışına göz attığımızda İşsizlik Oranının beklentilerin ve geçtiğimiz dönemin üzerinde
geldiğini gördük. 2014 yılı Haziran dönemi İşsizlik oranı %9,1 seviyesinde gerçekleşti. Mayıs ayında İşsizlik Oranı %8,8
düzeyindeydi.Mevsimetkilerindenarındırılmışistihdamsayısıbiröncekidönemegöre96binkişiazalarak25milyon859bin
kişi olarak gerçekleşti. İstihdam oranı ise 0,2 puanlık azalış ile %45,4 oldu. Mevsim etkilerinden arındırılmış işsizlerin
sayısında2014yılıHazirandöneminde,biröncekidönemegöre115binkişilikartışgerçekleşti.İşsizlikoranıise0,4puanlık
artışile%9,9oldu.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından yapılan beklenti anketi sonuçlarına göre yıl sonu Tüketici Fiyat Endeksi
Beklentisinin yükseldiğini gördük. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Eylül ayı beklenti anket sonuçlarına göre yıl sonu
enflasyon beklentisi %8,7’den %8,89’a yükseltildi. 2014 yıl sonu döviz kuru (ABD Doları/TL) beklentisi bir önceki anket
döneminde 2,19 TL iken bu anket döneminde 2,24 TL'ye yükselmiştir. 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise aynı anket
dönemlerindesırasıyla2,26TLve2,31TLolarakgerçekleşmiştir.
22Eylül26Eylül2014
ÖnümüzdekiHaftaNeleriTakipEdeceğiz?
Pazartesi gününe 01:00’de Yeni Zelanda’dan açıklanacak Westpack Tüketici Güven Endeksi ile başlayacağız. Asya
tarafındangelmesibeklenenbaşkaönemlibirhaberbulunmazkenAvrupatarafındandagelecekönemlibirveriyok.16:00’da
Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Draghi’nin Brüksel’deki Avrupa Parlamentosunda Ekonomi ve Para Komitesine
yapacağısunumtakipedilebilir.17:00’deiseABD’denDevamEdenKonutSatışlarıverisiaçıklanacak.
Salıgününe 04:45’te Çin’den gelecek HSBC İmalat PMI verisi ile merhaba diyeceğiz. Japonya’nın tatil nedeni ile kapalı
olacağı günün devamında Avrupa’dan açıklanacak İmalat PMI’ları takip edeceğiz. Açıklanacak PMI verileri arasında öne
çıkanlardanbiri10:30’daAlmanya’dangelecekİmalatveHizmetPMIikenbirdiğeriise11:00’deaçıklanacakEuroBölgesi
İmalat ve Hizmet PMI verileri olacak. 15:30’da Kanada’dan açıklanacak Perakende Satışlar verisinin ardından 16:45’te
ABD’dengelecekÜretimPMIverisiizlenebilir.
Çarşamba gününe 01:45’te açıklanacak Yeni Zelanda Ticaret Dengesi verisi ile başlayacağız. 11:00’de Almanya’dan
gelecek IFO İş Dünyası Güven Endeksinin ardından 14:30’da Türkiye’den açıklanacak Kapasite Kullanım Oranı ve İmalat
GüvenEndeksitakipedilebilir.17:00’deABD’dengelecekYeniKonutSatışlarıverisininisegününsonönemliverisiolması
bekleniyor.
Perşembe günü 05:30’da Avustralya Merkez Bankası Başkanı Stevens’ın konuşmasıyla başlayacak. 11:00’de Euro
BölgesindengelecekBireyselKredilerverisininardından14:00’deTürkiyeCumhuriyetMerkezBankası’nınFaizKararını
izleyeceğiz.15:30’daABD’denDayanıklıMalSiparişleriverisiyleaynısaattegelecekHaftalıkİşsizlikMaaşıBaşvurularıtakip
edilebilir.16:45’teABD’dengelecekHizmetPMIverisininisegününsonönemliverisiolmasıbekleniyor.
Cumagünü02:30’daJaponya’dangelecekTüketiciEnflasyonverileriilebaşlayacağız.09:00’daAlmanya’danaçıklanacak
GFK Tüketici Güven Endeksi izlenebilir. 15:30’da ABD’den gelecek Final Büyüme verisinin ardından 16:55’te açıklanacak
MichiganTüketiciGüvenEndeksininhaftanınsonönemliverisiolmasıbekleniyor.
22Eylül26Eylül2014
EURUSD
GeçenhaftaaçıklananverilerebakıldığındaAlmanya'daaçıklananZEWveABD'deaçıklananfaizkararınınönplanaçıktığı
söylenebilir.ZEWmevcutkoşullarendeksisonikiaydaolduğugibinegatifkengenelekonomikanısındaiseOcakayındanbu
yanailkkezpozitifgerçekleşmegördük.VeripariteüzerindeçoketkiliolmasadaAlmanekonomisineilişkinkısavadedeki
karamsarlığınuzunvadeiçinazalmayabaşladığışeklindeyorumlanabilir.
BuhaftayabakarsakSalıgünüEuroBölgesiülkelerindeaçıklanacakolanolumsuzbeklentiliPMI,PerşembegünüABD'de
açıklanacak olan olumlu beklentili perakende satışlar ve Cuma günü ABD'de açıklanacak olan olumlu beklentili büyüme
verilerininpariteüzerindeetkiliolmasıbeklenebilir.
Pariteye teknik açıdan bakarsak; Dip arayışı bu hafta da devam etti. 1.2800 ilk önemli destek konumunda. Bu desteğin
zayıflaması durumunda 1.2740 ve 1.2660 destekleri gündeme gelebilir. Olası tepki alımlarında 1.2870, 1.2930 ve 1.3000
seviyesindekipsikolojikdirençtestedilebilir.ParabollicSARindikatörünegatifgörünümsergilemeyedevamediyor.
22Eylül26Eylül2014
GBPUSD
Geçtiğimiz hafta yine İskoçya referandumu sterlin üzerinde belirleyici oldu. Perşembe günü bağımsızlığa hayır olarak
açıklanansonuçlarlabirlikteparitedehızlıyükselişlergörüldü.Ancakdahasonragerekgerçekleşmeninsatılması gerek de
makroekonomikyüzleşmesonucuparitedegeriçekilişizlendi.
Buhaftaİngiltere'deönemliverisayısıoldukçaaz.SalıgünüaçıklanacakolanBBAmortgageonaylarverisindebeklentiler
pozitif.Verininsterlinüzerindesınırlıbirgüçlenmeyenedenolmasıbeklenebilir.
Pariteye teknik açıdan bakarsak; 1.6080 desteğinde geçen hafta meydana gelen tepki alımlarının güçlendiği söylenebilir.
Ancak pozitif algı açısından önemli olan 1.6440 seviyesinin yeniden dirence dönüşmesi nedeniyle dip arayışının yeniden
başlayabileceği söylenebilir. Geri çekilişlerde 1.6225 , 1.6180 ve 1.6110 ilk önemli destek seviyeleri. Olası yükselişlerde
1.6260ilkönemlidirençkonumunda.Dahasonratakipedilebilecekdirençlerise1.6310ve1.6365/1.6380bandında.Cuma
günüoluşantersçekiçsonrasındasatışbaskısınınartmasıbeklenebilir.
22Eylül26Eylül2014
USDJPY
Önceki haftayı 107.40 seviyesinin hemen altında kapatan paritede geçtiğimiz hafta da yükselişle açıldı ve hafta boyunca
yükselişindevamettiğigörüldü.PerşembegünüJaponyaMerkezBankası(BOJ)BaşkanıKuroda'nınkonuşmasıtakipedildi.
Kuroda daha önceki konuşmalarında Japon Yenindeki değer kaybından duyduğu rahatsızlığı dile getirmiş ve Japon
ekonomisiiçinolumsuzbirdurumolduğunubelirtmişti.Buseferdahaçokgenelekonomihakkındaaçıklamalarıvardı.Yüksek
oranlıtüketicivergilerisonrasıJaponekonomisininkademeliolarakdüzeldiğinivebunundevamedeceğini,ancakdışticarette
sıkıntılarınolduğunuifadeetti.Enflasyonhedefiiçinparasalgenişlemeyigerektiğisürecedevamettireceklerinivebuhedef
içinyenipolitikalarüretmeyehazırolduklarınıbelirtti.108.90direncinintestedildiğiperşembe
günündensonrahaftanınsonişlemgünü109.50direncinedoğruhareketlilikgörülsedetekrar108.90seviyesininaltınageri
çekilmegözlendi.
ÖnümüzdekihaftaJaponyatarafındapariteyietkileyebilecekçokönemlibirveribulunmazken,ABDtarafındasalıgünüimalat
verileri,çarşambagünüyenikonutsatışları,perşembegünühizmetveişsizlikverileri,cumagünüiseGSYİH,kişiseltüketim
harcamaları ve Michigan tüketici güven endeksi verileri izlenecek. Ayrıca BOJ'un zayıf yenden duyduğu rahatsızlık
konusundafaaliyetegeçipgeçmeyeceğinidedikkatleizleyeceğiz.
Yükseliştrendinidevamettirenparitede108.90üzerikalıcılıksağlanmasıhalindeizleyeceğimizilkdirençler109.50ve110.00
seviyelerinde bulunmakta. 108.90 altı hareketlilikte ise ilk destekler olarak sırasıyla 108.30-107.40-106.70 ve 106.20
seviyelerini takip ediyor olacağız. Yüksek momentum ve RSI indikatörünün bir aya yakın süredir aşırı alım bölgesinde
seyretmesinedeniyleolasıdüzeltmehareketlerininsertolmasıbeklenebilir.
22Eylül26Eylül2014
S&P500
İkihaftaönce2010seviyesiningörülmesiilebaşlayangeriçekilmesonrasıgeçenhafta1980altıhareketlilikgörülsedebu
seviyeüzerihareketlenmeyle2001direnciüzerineçıkmaçabalarıyaşandı.Haftanınsonişlemgünüise2001üzerinde2020
direncine doğru hareketlilik dikkat çekiciydi. Yeni haftada 2001 üzeri kalıcılık sağlanıp sağlanamaması önem arz etmekte.
Kontratta 2001 üzeri kalıcılık sağlanması halinde tekrar yukarı ivme kazanılması söz konusu olabilir. Bu durumda
izlenebilecekilkdirençler2020-2050ve2100seviyelerindebulunmakta.2001üzerindekalıcılıksağlanamamasıdurumunda
ise tekrar geri çekilmeler gündeme gelebileceğini belirtelim. Bu durumda ilk olarak 1980 ve 1954 destekleri izlenebilir.
Stochasticosilatörüaşırıalımbölgesindeseyrediyor.
Yeni haftada kontratı etkileyebilecek ABD tarafındaki gündem maddelerine bakacak olursak; Pazartesi günü halihazırdaki
konutsatışları,salıgünüRichmondFEDimalatendeksiveimalatPMI,çarşambagünüyenikonutsatışları,perşembeişsizlik
sigortası başvuruları, dayanıklı tüketim malları siparişleri ve hizmet sektörü PMI, cuma günü ise GSYİH, kişisel tüketim
harcamalarıveMichigantüketicigüveniverileriönplanaçıkmakta.
22Eylül26Eylül2014
ALTIN
Hafta başlarında hafif alıcılı seyir gözlemlediğimiz altında, FED'in 2015 sonu faiz oranı tahminlerini yükseltmesi ve doların
değer kazanması sonucu Ocak ayından bu yana en düşük seviyelere doğru geri çekilmeler yaşandı. Dolardaki güçlenme
altınfiyatlarındakibaskılamayısürdürdüvehaftalıkkapanış1217seviyesindengerçekleşti.
ÖnümüzdekihaftaaltındafiyatlamalaraetkiedebilecekABDtarafındaönemliverilerbulunmakta.FED'inbeklenendenönce
faizarttırabileceğiendişesiyledeğerkaybedenaltındayenihaftadagelişmeleritakipediyorolacağız.
Teknik açıdan bakacak olursak; 1222 üzerinde tutunma sağlanması halinde izleyeceğimiz ilk dirençler 1233, 1244, 1255
seviyelerindebulunuyor.1255anadirencialtıkalıcılıkdevamettiğisürecenegatifalgınındevamettiğinisöyleyebiliriz.1222
altındakalıcılığındevamıhalindeiseilkolarak1207,1196ve1130desteklerinitakipediyorolacağız.1196'nınönemlidestek
olduğunubelirtelim.HeikenAshiindikatörügeçenhaftaolduğugibibuhaftadanegatifgörünümsergiliyor.
22Eylül26Eylül2014
BRENT
Öncekihafta97.40kritikseviyesialtındahareketlergözlenenBrent'tehaftalıkkapanışda97.40altındagerçekleşmişti.Geçen
haftaisehaftabaşındanitibarengörülentoparlanmagayretiile97.40üzerihareketlilikvardıveperşembegünü99.55direnç
denemesi sonrası geri çekilme gözlendi. Haftanın son işlem gününde ise 97.40 altı denemesi olsa da bu seviye üzerinde
hareketlilik devam etti. Emtiada 97.40 izlediğimiz kritik destek seviyemiz. Bu seviye altı kalıcılık halinde satış baskısının
artmasını beklediğimizi belirtelim. Bu durumda izleyeceğimiz ilk destekler 96.80-96.20-95.80-95.00 ve 94.40 seviyelerinde
bulunmakta. 97.40 üzeri kalıcılıkta ve geçen hafta denenen 99.55 seviyesi üzerinde hareketlilik sağlanması durumunda
izleyeceğimiz ilk dirençler 99.90-100.20 ve 100.80 seviyelerinde bulunmakta. 100.80 ilk önemli direncimiz,geçilebilmesi
halinde 101.55-102.20-102.65 ve 103.30 diğer izleyeceğimiz direnç seviyeleri. 104.40 ise kritik direnç konumunda.
Geçilemediğitaktirdenegatifalgınındevametmesinibeklediğimizi,üzerikalıcılıksağlanabilmesihalindeiseyukarıhareketin
devamedebileceğinibelirtelim.ParabollicSarindikatörünegatifgörünümsergiliyor.
22Eylül26Eylül2014
USDTRY
ABD TÜFE verilerinin 2013 Nisan'dan bu yana ilk defa gerilemesi sonrası 2.2030'a doğru geri çekilmeler yaşanan kurda,
FEDtoplantısısonrasıhareketliliklergözlemlendi.FOMCtoplantısısonrasındafaizoranlarınınyakınzamandaarttırılmayacağı
sinyali verildi. Ancak üyelerin 2015 sonu faiz oranı tahminini %1.375 seviyesine çıkartması doların değer kazanmasını
sağladı. ABD işsizlik maaşı başvurularının 2 ayın en düşüğüne gerilemesi de bu yükselişi destekledi ve haftalık kapanış
2.2343seviyesindengerçekleşti.
Önümüzdekihafta;ABDtarafındaEvSatışları,Büyümeverileri,MichiganHassasiyetiveDayanıklıMalSiparişlerigibibirçok
önemliveribulunmakta.AncakenönemlisiTCMBParaPiyasasıKurulu'nunPerşembegünüalacağıfaizkararıolacak.
Teknik açıdan bakacak olursak; Yüksek momentumlu bir yükselişin izlendiği kurda kritik 2.2220 üzerinde kalıcılığın devam
etmesi halinde ilk olarak 2.2350/2.2330 bandı ve yukarısında 2.2400 dirençlerini takip ediyor olacağız. TL lehine işlemlerin
gerçekleşmesiyle2.2220altınainilmesidurumundaiseilkdestekler2.2165ve2.2090seviyelerindebulunuyor.
22Eylül26Eylül2014
EURTRY
OECD'nin 2014-2015 Euro bölgesi büyüme beklentilerini aşağı çekmesi ve yine bölge Zew ekonomik endekslerinin düşük
gelmesiylekurdageriçekilmelergözlemlendi.Eurobölgesibüyümeverilerinindebeklentilereparalelgelmesiylepekbiretki
etmediğikurda,ECB'ninuzunvadelikredioperasyonuolarakdabilinen(TLTRO)ilebankalarakredikullandırmasıilesınırlı
yükselişlergözlemledik.
YenihaftadaEurobölgesiImalatPMIverileriileAlmanIFOİşOrtamıverilerininyanısıra,kurdavolatiliteleresebepolabilecek
TCMBEylülayıfaizkararınıtakipediyorolacağız.
Teknikaçıdanbakacakolursak;2.8650desteğiüzerindekalıcılıkdevametmesihalindeilkdirençler2.8780,2.9840,2.9000
seviyelerindebulunuyor.Kurdatoparlanmadansözedebilmekiçin2.9000üzerikalıcılıkarayışımızıbelirtelim.2.8650altında
kalıcılıkhalindeilkdestekler2.8530ve2.8440seviyelerinde.2.8300anadesteğiisenegatifalgınınoluşmamasıaçısından
önemli.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
2 701 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content