close

Enter

Log in using OpenID

6 Anne fok, yavrusunu beslemek için bal›k avlamaya gitmifl. Ama

embedDownload
fekinlikler
29/12/07
10:44
Page 1
Anne fok, yavrusunu beslemek için bal›k avlamaya gitmifl.
Ama hangi yoldan geri dönece¤ini flafl›rm›fl. Ona yolu sen göster ve yolda toplad›¤›
bal›klar›n say›s›n› sa¤ alt köfledeki bal›kl› çerçevenin içine yaz.
Melte m Yenal Coflkun
Çiz im : P ›nar Büyükgüral
6
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
2
File Size
140 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content