close

Enter

Log in using OpenID

Bilindiği üzere, Bakanlığımızın kooperatifçilikle ilgili fonksiyon ve

embedDownload
Gümrük Ve Ticaret Bakanı
Sn. Nurettin CANİKLİ’ nin
Kredi Kefalet Kooperatifleri
Ortaklarının Borçlarının Yapılandırılması
Basın Toplantısı
24 Eylül 2014 Saat:11.00 - ANKARA
Kredi Kefalet Kooperatiflerinin Değerli Yöneticileri,
Değerli Basın Mensupları,
Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve
saygıyla selamlıyorum.
Bugün sizlerle, Kredi ve Kefalet Kooperatifleri aracılığıyla yürüttüğümüz
önemli hizmetleri ve bu kooperatiflerin ortağı esnaf ve sanatkârların
borçlarını yapılandıran çalışmayı paylaşmak, bu kesime yeni bir müjde
vermek için bir araya geldik.
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı olarak, kooperatifler aracılığı ile ülkemizin
çok geniş kesimlerine önemli hizmetler sunuyoruz.
Kooperatifçilik, bir amaca ulaşmak için ekonomik ve sosyal imkânların
yardımlaşma, dayanışma ve kefalet suretiyle bir araya getirilmesinden
oluşan bir ortaklık türüdür.
Dayanışma ve topluma hizmet etme anlayışının etrafında teşekkül eden
kooperatifler, bireylerin ve toplumun ekonomik ve sosyal gelişimi
açısından önemli bir fonksiyon icra ederler.
Kooperatifler, dünyada kamu sektörü ve özel sektör yanında üçüncü bir
sektör
olarak
değerlendirilmektedir.
Kooperatifler;
yoksulluğun
azaltılması, gelirin adil dağıtılması ve ülkelerin kalkınmasına sağlamış
oldukları katkılar nedeniyle uluslararası kuruluşlar ve devletler tarafından
teşvik edilmektedir.
1
Değerli Katılımcılar,
Türkiye, çok büyük hedefleri olan, bölgesel ve küresel vizyon sahibi bir
ülkedir. Hedeflerimize ulaşmak için dayanışmayı, birlikte iş yapmayı,
güçlerimizi birleştirmeyi öğrenmek zorundayız. Bakanlık olarak bu yönde
çok yönlü çalışmalar yürütüyoruz.
Adını bugünkü modelden alan, ancak ilhamı kendi medeniyet tarihimizde
var olan kooperatif işletmeler, 2023 yılında kendisine büyük hedefler
çizmiş ülkemizin bu hedeflerine ulaşması için önemli dayanaklarımızdan
biri olacaktır.
Bakanlığımıza bağlı kooperatifler içinde önemli bir yeri olan Kredi ve
Kefalet Kooperatifleri aracılığıyla Türkiye ekonomisinin kılcal damarları
olan küçük işletmelerin, esnaf ve sanatkârların finansman ihtiyaçlarını
karşılıyoruz.
Kamu kaynaklarından küçük işletmelere, esnaf ve sanatkârlara düşük
maliyetli kredi kullandırılmasına aracılık eden kredi ve kefalet
kooperatifleri önemli bir görev icra etmektedirler.
Bu kooperatifler, ekonomik büyümenin lokomotifini oluşturan, sosyal
refahı tabana yayan, sosyo-ekonomik sisteme katkı sağlayan ve istihdam
oluşturan küçük işletmelere/esnafa ve sanatkâra kefalet sistemiyle
sigorta görevi üstlenmektedir.
Değerli Basın Mensupları,
Esnaf ve sanatkârlar, gelir düzeylerinin düşüklüğü ve teminat vermedeki
yetersizliklerden dolayı kredi kaynaklarına erişim konusunda sıkıntılar
yaşamaktadırlar.
Bu sıkıntıların aşılabilmesi için esnaf ve sanatkârlarımıza, Esnaf ve
Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi (ESKKK) kurabilme imkânı
sağlanmıştır.
Esnafımızın para ve emeklerini birleştirerek kurdukları bu kooperatifler,
ortak teminat ve kredi ihtiyaçlarının karşılanmasını sağlamaktadırlar.
Bu kooperatiflerin kuruluş, işleyiş ve denetimlerine ait hizmetleri
yürütüyoruz. İhtiyaç duyulan yerlerde kooperatif kurulabilmesi çalışmalar
yürütüyoruz.
2
Bugün itibariyle Türkiye’nin her tarafında kurduğumuz 992 Kredi ve
Kefalet Kooperatifi, yaklaşık bir buçuk milyon esnaf ve sanatkârımıza
hizmet sunmaktadırlar.
Bu kooperatiflerimiz, çalışmalarını Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve
Kefalet Kooperatifleri Merkez Birliği TESKOMB’un çatısı altında
sürdürüyorlar.
Kefalet Kooperatiflerinin kefaletiyle, esnaf ve sanatkârlarımıza Türkiye
Halk Bankası kaynaklarından düşük faizli kredi kullandırılmaktadır.
Hükümet olarak, ekonomik ve sosyal hayatımızın temel direklerinden
olan esnaf ve sanatkârlarımıza her zaman büyük önem verdik.
Bu önemin en büyük göstergelerinden birisi de esnaf ve sanatkârların
kullandıkları kredilerin şartlarındaki iyileşmelerdir.
2002 yılında, esnaf ve sanatkârlarımız yüzde 47 faiz oranıyla kredi
kullanıyor iken bugün bu oran yüzde 4’e düşürülmüştür.
Bizim dönemimizde ise hazine, faiz oranlarının yüzde 50’sini karşılamaya
başlamış, faiz oranlarının da indirilmesiyle birlikte, kredi şartlarında
muazzam bir iyileşme yaşanmıştır.
Sadece faiz oranlarını düşürmekle kalmadık, kredi üst limitlerini de 5 bin
liradan işletme kredileri için 150 bin liraya, yatırım kredileri için ise 300
bin TL’ye çıkardık.
Bütün bunlara ilaveten, 2002 yılında, esnaf ve sanatkârlara kullandırılan
kredilerden kooperatiflerce yüzde 9 oranında kesinti yapılırken, bugün bu
oran yüzde 3 düzeyine indirilmiştir.
Bütün bu adımların esnaf ve sanatkârlarımızca
kredilerdeki gelişmelerden de anlayabiliyoruz.
benimsendiğini,
2002 sonunda 402 kooperatif kredi kullandırabilirken, bugün itibariyle bu
sayı 848’e yükselmiştir.
2002 yılı sonu itibariyle 63 bin 520 esnaf ve sanatkârın kullandığı kredi
tutarı 154 Milyon Lira iken, bugün itibariyle 311 bin 300 esnaf ve
sanatkâr, yaklaşık 12 Milyar Lira kredi kullanmıştır.
Bir başka ifadeyle, kredi kullanan esnaf ve sanatkâr sayısı 5 katına, kredi
miktarı ise 78 katına çıkmıştır.
3
Her yıl, merkezi bütçeye esnaf ve sanatkârlarımıza kullandırılacak
kredilerin faiz maliyetlerini karşılamak için ödenek ayırıyoruz.
2014 yılı bütçesi için 528 milyon lira ödenek ayırdığımızı düşünürsek, bu
yıl Halk Bankası’nın oluşturacağı potansiyel kredi hacmi 14 Milyar Lira
gibi çok ciddi bir rakama ulaşabilecektir.
Buradan sizin aracılığınızla, ihtiyacı olan tüm esnaf ve sanatkârlarımıza,
bu imkândan yararlanabileceklerini bir kere daha hatırlatmak istiyorum.
Biz bütçe imkânlarımız doğrultusunda, esnaf
kullandıkları bu kredinin şartlarında iyileştirme
edeceğiz.
ve sanatkârların
yapmaya devam
Değerli Basın Mensupları,
Şimdi gündemimizle ilgili diğer hususa geçmek ve buradan Ahilik
Haftasında esnaf ve sanatkârlarımıza yeni bir müjde vermek istiyorum.
Bildiğiniz gibi son Torba Kanunla birlikte, kamuya olan borçların yeniden
yapılandırılmasıyla ilgili çok önemli bir düzenleme yaptık. Kamuya olan
borçları yeniden yapılandıran bu düzenlemeye, vatandaşlarımızın da
yoğun ilgi gösterdiklerini görüyoruz.
Yardımlaşma ve dayanışma esasına göre çalışan Kredi ve Kefalet
Kooperatifleri ortaklarında da; kooperatif takibindeki borçlarının yeniden
yapılandırılmasına ilişkin bir beklenti oluşmuştur.
Bu durum karşısında TESKOMB Başkanı ve yöneticileri duyarlılık
göstererek, kooperatif takibine intikal etmiş ortak borçlarının yeniden
yapılandırılmasına yönelik Bakanlığımız görüşünü de alarak bir çalışma
yapmıştır.
Bu çalışmayla, TESKOMB’ a bağlı Kredi Kefalet kooperatifleri
ortaklarının kooperatiflerine olan borçlar da yapılandırılsın, yeni temiz bir
sayfa açılsın, esnafımız 2014 yılına, yeni bir moral ve enerjiyle devam
etsin istedik.
Burada şu hususa özellikle dikkatinizi çekmek
yapılandırmanın kamunun alacaklarıyla bir ilgisi yoktur.
istiyorum:
Bu
Yapılan düzenlemeyle birlikte, kredi borcu 30 Nisan 2014 tarihinden önce
kooperatif takibine intikal eden ortaklar, 31 Ekim 2014 tarihine kadar
kooperatiflerine başvurmaları halinde, yeniden yapılandırmadan
faydalanabilecekler.
4
Bu çerçevede;
 Takibe intikal eden asıl alacak tutarının ( bankaca kooperatif
blokeli ve mevduat hesaplarından alınan tutarlar, icra masrafları
vs.) tamamının başvuru süresi içerisinde defaten ödenmesi
durumunda gecikme faizi tahsil edilmeyecektir.
 Kredi borcunun 6 ay’a kadar taksitlendirilmesi talep edildiği
takdirde, borcun kooperatif takibine intikal ettiği tarihten
başvurunun yapıldığı tarihe kadar geçen süre için yıllık %6
oranında gecikme faizi uygulanacak ve bu şekilde hesaplanan
toplam borç tutarı ( asıl alacak + gecikme faizi) ilk taksiti peşin
olmak üzere 6 eşit taksitte tahsil edilecektir.
 Kredi borcunun 12 ay’a kadar taksitlendirilmesi talep edildiği
takdirde, borcun kooperatif takibine intikal ettiği tarihten
başvurunun yapıldığı tarihe kadar geçen süre için yıllık %10
oranında gecikme faizi uygulanacak ve bu şekilde hesaplanan
toplam borç tutarının ( asıl alacak + gecikme faizi) 1/5’i peşin,
kalan tutarı 12 eşit taksitte tahsil edilecektir.
 Kredi borcunun 18 ay’a kadar taksitlendirilmesi talep edildiği
takdirde, borcun kooperatif takibine intikal ettiği tarihten
başvurunun yapıldığı tarihe kadar geçen süre için yıllık %14
oranında gecikme faizi uygulanacak ve bu şekilde hesaplanan
toplam borç tutarının ( asıl alacak + gecikme faizi) ¼’ü peşin,
kalan kısmı 18 eşit taksitte tahsil edilecektir.
 Sadece gecikme faizi borcu kalan ortaklardan ise tahsilat
yapılmayacak ve borç tutarı silinerek senetleri iade edilecektir.
Bu uygulamadan 91 bin 312 esnaf ve sanatkâr ile bunların 130 bin kefili
olmak üzere toplam 221 bin esnaf ve sanatkâr yararlanacak. Böylece;
460 milyon lirayı bulan anapara borçlarının yeniden yapılandırılmasına,
400 milyon lirayı bulan gecikme cezası borcunun da silinmesine imkân
sağlanmıştır. Bu durumdaki kooperatif ortağı esnaf ve sanatkâra
yürütülen icra işlemleri sonlandırılarak yeniden finansmana erişim imkânı
sağlanmaktadır.
Bu düzenleme, kooperatifçiliğin yardımlaşma ve dayanışma ruhu ile
çalışan kredi ve kefalet kooperatiflerinin ortaklarına sağlanan çok önemli
bir imkândır.
5
Değerli Basın mensupları,
Türkiye, dünya çapında yaşanan büyük ekonomik krizlerde zor duruma
düşen ülkelerde olduğu gibi sosyal çalkantılar yaşamamış ise bunda;
yardımlaşma ve dayanışma esasına göre çalışan kredi ve kefalet
kooperatiflerinin önemli bir rolü olduğunu vurgulamak istiyorum.
Konuşmamın sonunda, kooperatifler aracılığıyla sunduğumuz hizmetleri
bundan sonraki süreçte yeni projelerle daha etkin bir şekilde uygulamaya
koyacağımızı özellikle hatırlatmak istiyorum.
Yaptığımız ve yapacağımız çalışmalarımızın başta kredi ve kefalet
kooperatifleri ortağı esnaf ve sanatkârlarımız ve tüm kooperatifçilik
camiası ile ülkemiz için hayırlı olmasını diliyorum.
Bu yeniden yapılandırma çalışmasına imza atan TESKOMB’un
Başkan ve
yöneticilerine, küçük işletmelerimiz/esnaf ve
sanatkârlarımız adına teşekkür ediyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla
selamlıyorum.
6
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
159 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content