close

Enter

Log in using OpenID

Arazi Toplulaştırma ve Tarla İçi Geliştirme Hizmetleri Daire

embedDownload
MADDE 38 – (1) Arazi Toplulaştırma ve Tarla İçi Geliştirme Hizmetleri Daire
Başkanlığının görevleri şunlardır:
a) Arazi toplulaştırma ve tarla içi geliştirme hizmetleri ile ilgili etüt ve uygulama
işlemlerini yapmak, yaptırmak,
b) Daire Başkanlığının görev alanı ile ilgili ihale ve kesin hesap işlemlerini yapmak,
yaptırmak,
c) 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu kapsamında yapılan özel arazi
toplulaştırma taleplerini değerlendirmek, kontrol etmek ve onaylamak,
ç) Arazi derecelendirme işlemlerini yapmak, yaptırmak,
d) Toplulaştırma alanlarında arazi edindirme işlemlerini yürütmek,26
e) Arazi dağıtım ve kiralama çalışmalarını yapmak, yaptırmak,
f) Kamulaştırma işlemlerini yürütmek,
g) Kırsal alan düzenlemesi ve altyapı çalışmalarını yapmak, yaptırmak,
ğ) Toplulaştırma alanlarında tarımsal arazi arz ve talep listelerini oluşturmak,
h) Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan veya özel mülkiyetinde bulunup da kamu
hizmetlerinde kullanılmayan, orta malı olup ihtiyaç fazlası olarak belirlenen, devletçe ıslah edilen
göl, nehir ve bataklıklardan kazanılan arazilerin tarımsal işletmelerin kullanımına geçmesi
amacıyla hazine adına tescili ve dağıtım esaslarını belirlemek,
ı) Devletin hüküm ve tasarrufu altında veya Hazine adına kayıtlı olup kamu hizmetlerinde
kullanılmak üzere planlanmamış olan tarım arazilerinin, topraksız veya yeter toprağı bulunmayan
çiftçilere dağıtılmasını veya kiralanmasını düzenlemek, ayrıca bu üreticilerin donanımlarının
desteklenmesini sağlayacak tedbirler almak,
i) Tarım reformu uygulama alanlarında 3083 sayılı Kanun gereği dağıtılan araziden,
dağıtım tarihinde geçerli bulunan yasal kurallara uygun olarak işletilmeyen arazinin geri
alınmasıyla ilgili işlemleri uygulamak, Danıştay, mahkeme ve yönetim kararları gereğince
yapılması gerekli düzeltme ve ıslah işlemlerini, dağıtım tarihinde geçerli hükümlere göre
yürütmek,
j) 3083 ve 5403 sayılı kanunlar çerçevesinde arazi dağıtım hizmetlerini yürütmek,
k) 3083 sayılı Kanun kapsamındaki uygulama alanlarında köy gelişim alanlarını
belirlemek, köy imar planları ve altyapı hizmetlerini yapmak veya yaptırmak,
l) 3083 sayılı Kanun kapsamındaki uygulama alanlarında idari bağlılık değişikliklerine
ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,
m) Genel Müdürlükçe verilecek benzeri görevleri yapmak.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
2
File Size
229 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content