close

Enter

Log in using OpenID

143074-14/Per.PLYM.D. Dis.Mor.a. $ht0azi !apts. 20 Ekim 2014

embedDownload
EK-A
TASNIF DISI
20 Ekim 2014
PER.: 46008895-1570- 143074-14/Per.PLYM.D. Dis.Mor.a. $ht0azi !apts.
9ST1KBAL GOKLERDEOIR" KONULU
OdFtENCILERARASI 9'UNCU RESIM YARI$MAS1
$ARTNAMES1
GENEL
Turk Katmai:pm geliernie racelene ayrs yfflarda ba1ath hususunclaJci farlandraftt artrmak, havacfflk
savgisinin yaygmlasmastm satitamale ilkagnehm, ortatl ■aretimde Oftrenirn gOrerl Oftrenraerin realm sanabna
olan itgIsini arbrmak vs yarato gatismalannt desteldemek amacyla Hv.K.KItt "Istikb Gederdedir konutu
fruncu realm yanemast dUzentenmietir.
2. KAT1UM
Yanemaya ilkokul, ortaoltut vs Useterde Oftrenim gayest ?Wandler loablabilit
3. YARISMA KONUSU
Istikbal GOklerdedir.
4. YARISMA ESASLARI
Her tOrlo reSinT tekr1101 vd malzeinesi ItuItanmak serbesttir. Her Oftranci, yanemaya ikl eser fie kablabilir.
Yanemaya kattlacak eseder ttZgOn otacak ye daha Once basting imp yaptInra eserterden kopya
oltnayacalcbr. Kattlraci tanthm forrnunu doldurarak resmintn erratum yameirracelcbr.
Or. SECIC1 KURUL VE DEGERLENDIRME
Sects! kurul Hv,KK., Hy.10(urBett.„ Fiv.K.Per.Bek. vs yUltsek Oratim kurumlanntn Oyelerinden
oludataktir. SOON kurul, sergiterneyer vs &Kra laytk , esertera 201$ ph Nisan aymda Ankaraida toplanar a- k
sedecektit Defjertandirme; ilkokul, ortaolcut, he De asked liseler vs gezel sanatiar Ilseleri ohmic Mere deat
grupta yamlacakbr.
B. ESERLERIN TESLIMI
Eserter 01 Nisan 2015 tanfflne radar Han Kuvvetteri Kornutan141 bklik ve kurumlanna /Aden teslim
editebilecek .yada Hava Kuvvetteri Persbnel Brakanhai 06100 BaltanlikladANKARA adresinde butunacak
rakilde pasta veya kargo fie gbaderracektir. Pasta vaya kargoda rneydana getebilecek zararlardra
Hv.K.K.Irat sarumIu deildt Eserter cerravesiz otarak test -1m editecek, Odttle laytk godlier:2k eserter
Hv.K.KhOttarafindan sergilemeye ban' hAle getitilecektir.
7. °BOLLER
Defterlendirme her gruptan Over atter ranak °zero toplam 12 Set Mill tizerinllen yamlacalthr. Aynca
her gruptan bir Ogrenciya MansiyOn 0010 verilecalllir.
GRUPLAR
SABIRA GOKOEN
ODOLO
BNB. M.FESA
EVRENSEV ODOLO
YZB, MEHMET
FETHI BEY
MANS1YON
000U3
DizratO Bilgisayar
tKlistal Am
1-kailyesi
Tele%rayon
* KrIstal Ant
Hediyasi
Tablet
+ Kristal An:
Hediyest
Fotograf
Is/Mkt:test
+ Kristal Ant
Hediyesi
hkokut
Orta
Use
At Lis. vs GU. San. Lis.
TASNIF
10■1.
A-1
EK-A
TASNIF DISI
20 Skim 2014
PER.: 46=895-1S70- 143074-14/ParPIWILD. Dittotor.$. $ht.Gazi LLKa
8 ODOL TOREN!
Oat tOreninin yet ye mamas dereseye given 8tirenci, aileleri vs okullanna bildirilecektir.
9 ESERLERIN lAnFs1
yerfien vs sergileruneye lark gerillen esetler lade edihneyetek, Haim Kuyvetleri Komutanhgmm
mall sayascakhr. Ode! almanne vs sergfienmek loin segilmetnie esetter, yansma sonuolannin
agficlanmasmdan soma 00 Min foinde Hy.KPer.Bek.h.gindan gad' ahtvtraltdIr. Su sure zarfinda ged
almmayan esederden Alva Kuvvetled Kornutanh‘n sorumlu deglIdir.
10. YASAL HAKLAR
Have Kuwetleri Komutanhili, 0d0J yerilen vs setgilenmeye Lay& gedltert eseded her MIMI al*, ;catalog,
broenr, re_sim vb. tendon (raiz:ernes' olarak kaftan= hoicks% sahipitir. Eser sahlpIeri eserlerinin tent
haklartm Hata Kuvvetleri KomtdanlIgust deyretrtds ye her KM yawl haltlaratdad fetagat etmle saris.
Hy.K.K.Itt öd121 verilen vs sergilentrreye lark gOrthen evaded kapsayacak bit katalog hazirlayarak
dagthmtm rapacakhr.
BU YARISMAYA KATI1ANLAR, (RESIT OLMAYANIARIN VELI VEVA VASILERI) BU SARTNAME
HOKLIMLERINI EKSIKSIZ KABUL ETM1$ SAYIL1RLAR. KATILACAK TOM OGRENDILERE BASARELAR
DILERIZ.
TEL: (312) 4181875 -4143198 —4143584-4143282 BELGEGECER (312)4180891
MALKOQ
Hy.Per.13nb.
$ht. vs GzisLKsA.
TASNIF DISI
A-2
FIAVA KUVVETLERI KONIUTANLIGI
°ISTIKBAL GOKLEROEDIFt" KONULU TUNCU RES1M YA MIMS!
OdRENCI TANITINI FORAUJ
ESER SA11113ININ
AD! SOYADI
DOOUNI TARIHI
(GantAy/Yd)
YAR1SMA ORURO
ilkolcul Grubu
Oftaokul Gnibu
Use Grebe
Asked Liseler vs Garet Sweatt' WE'S Grubu
OKULU
OKUL ADRESI
(Tam adrasi yezma t)
OKUL TELEFON
EV ADRESI
(Tarn Wm( yazirez.)
EV TELEFONO
(Omek : 0 312 4181675)
VELINIZIN CEP TELEFONU
srasindan kboOkler toin)
NOT: Bu formu daktilo veya bilgisayar ileibulumnadigt takdirde okunakk sekilde el yam= lie
dolciurarak da§mayedek ekllde resminizin arkatina yamtmniz.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
9
File Size
83 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content