close

Вход

Log in using OpenID

4. Ulusal Kalıpçılık Semineri Gerçekleştirildi.

embedDownload
15
Tandem Takým Tezgahlarý’ndan
Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen
Kitagawa Divizörler
Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek
adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil.
Bu seferki uygulamada, müþterinin üretimini
hýzlandýrmak için, TT182 divizöre HSKA63 standart
takým tutucunun sýkýlmasý saðlanmýþtýr.
TT182 divizör, 20 mm yükseltilerek, dönen iþ milinin
arkasýndaki HP-8176N hidrolik silindir ile uyumlu
hale getirilmiþtir.1,2Mpa lýkhidrolik basýnçlý silindir, 10 mm hareket
ile 6,1kN luk itme kuvvetine sahiptir ve HSKA63 baðlantýsý için
kuvvet ve hareket saðlar.
Hava basýncý-hidrolik güçlendirici ile çalýþan TT182, HSKA63
tutucuyu sýkmak için sadece havaya ihtiyaç duyar.
Quinte - Kitagawa divizörler için yeni kontrol sistemi.
Kitagawa, divizörlerde performansý ve hýzý
arttýrmak için, birçok yeni özellik barýndýran,
Quinte kontrol sistemini tanýtmýþtýr.
Yeni geniþ renkli ekran, menu sistemi ve
dokunmatik paneli hýzlý araþtýrmayý ve basit
bir þekilde programlarýn düzenlenmesini
saðlar. Program kapasitesi yükseltilmiþtir ve yeni alt program
fonksiyonu ve SD hafýza kartý ile programlarýn kolayca yönetilmesini
ve transfer edilebilmesini saðlar. Otomatik mod ile çalýþýrken, yüksek
çözünürlüklü ekran, mevcut programý, pozisyonu ve servo motorun
hepsini ayný anda izleyebilmek için bölünebilir.
Ether Cat'in kullanýlmasý yüksek hýzda iletiþimi saðlar ve 0.0001°
kontrollü ünite daha yüksek doðruluk saðlarken indeksleme
zamanlarýný azaltýr. Alarm kayýtlarý butonu ve alarm detay fonksiyonu
problemleri kolayca çözmek için bilgi saðlar ve ikili e- stop sinyali
CE düzenlemeleri ile uyumludur. "Quinte" kapsamlý baðýmsýz kontrol
ünitesi, herhangi bir iþleme merkezinizin, 4. ve ya 4. ve 5. Eksen
divizör tablasýný, basit M- kod fonksiyon ara yüzü ile çalýþtýrmasýný
saðlar.
Tek ayak, en karýþýk parça sýkma problemlerinizi çözer.
Kitagawa MLV ayna, karmaþýk iþ tutma
çözümleri saðlayan oldukça çok yönlü bir
aynadýr.
MLV ayna, hidrolik güçle çalýþtýrýlan ve mevcut
iþ milinize takýlabilen tek ayak aynadýr. Tek ayak,
mühendislere, delme için yeni bir tasarým
saðlayarak karmaþýk iþ parçasý için sabit bir dayama sunar.
Hareketli tek ayak, iþ parçasýna uygun dizayn edilebilir.
4. Ulusal Kalýpçýlýk Semineri Gerçekleþtirildi.
Ulusal Kalýp Üreticileri Birliði (UKUB) tarafýndan bu yýl düzenlenen 4'ncüsü düzenlenen Ulusal Kalýpçýlýk
Semineri, otomotiv ana sanayi temsilcileri ile tedarikçilerini biraya getirdi.
sýnýn üzerinden 4 yýl geçti. Bu süre içinde faaliyetlerimize
finansman saðlamak amacýyla UKUB Ýktisadi Ýþletmesini
kurduk ve faaliyete geçirdik. UKUB Eðitim Merkezi
UKEM'i kurduk. Tersine Mühendislik Birimi, AnalizSimülasyon ve Optimizasyon Birimi, Metroloji Birimi
gibi alt birimlerini kurduk ve faaliyete geçirdik. Yalova'da,
Kalýp Ýmalatý Ýhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nin kuruluþ
çalýþmalarý devam etmektedir. Yani biz kalýpçýlar olarak
ödevlerimizi yerine getirdik, getirmeye devam ediyoruz"
diye konuþtu.
TOSB Otomotiv Yan Sanayicileri Organize Sanayi
Bölgesi'ndeki (TOSB) Workinn Hotel'de 24 Eylül 2014
tarihinde yapýlan seminere ilgi çok yüksek oldu.
Kalýpçýlýk sektörünün genel durumunun ele alýndýðý
seminerin açýlýþ konuþmasýný yapan UKUB Baþkaný Þamil
Özoðul, Kalýpçýlar Vadisi projesi baþta olmak üzere
yaptýklarý çalýþmalarý aktarýrken, sektörün içinde bulunduðu durumu gözler önüne serdi.
UKUB Baþkaný Þamil Özoðul 4 yýl önce OSD Genel
Sekreteri Prof. Dr. Ercan Tezel'in liderliðinde, OSD-TAYSAD
ve UKUB üyelerinin katýlýmýyla "Kalýp Tedarikinde
Yurtdýþýna Baðýmlýlýðýn Azaltýlmasý" baþlýðý altýnda geniþ
kapsamlý bir SWOT çalýþmasý yapýldýðýný hatýrlatarak,
"Bu çalýþma esnasýnda UKUB olarak sürekli þunu
vurguladýk. Kalýpçýlar olarak bizlerin bilgi ve tecrübe
eksikleri olabilir. Ama önemli küresel markalara
doðrudan kalýp ihraç eden birçok kalýpçýmýz da vardýr.
Buna raðmen maalesef bu kalýpçýlarýmýz dahi iç
piyasadan yeterli kalýp sipariþi alamamaktadýr" dedi.
Bunun sebebinin sektörler arasý iletiþim eksikliði olduðu
düþüncesiyle OSD-TAYSAD-UKUB ortak deðerlendirme
heyetini oluþturduklarýný ve birlikte kalýpçýlarýmýzý ziyaret
ederek detaylý deðerlendirmeler yaparak bir rapor
yayýnladýklarýný belirten Özoðul, "Bu raporun yayýnlanma-
Kalýp sektörünün Türkiye'deki üretim tedarik zincirine
oldukça geç eklenen halka olduðunu söyleyen Baþkan
Özoðul, "Türk sanayisinin ihtiyacý olan kalýplarý elimizden
geldiðince tedarik etmeye çalýþýyoruz. Bu anlamda
yapýlan olumlu, olumsuz tüm eleþtirileri de deðerlendirerek kendimize yeni görevler çýkarýyoruz" dedi.
Prof. Dr. Ercan Tezer; yerli kalýp sanayimiz için gereklidir.
Otomotiv Sanayi Derneði (OSD) Genel Sekreteri Prof.
Dr. Ercan Tezer'de konuþmasýnda önce otomotiv sektörünün mevcut durumunu deðerlendirdi. Tezer, daha
sonra da kalýp sektörüne iliþkin görüþlerini anlattý. Kalýp
sanayisini otomotiv sektörü için çok önemli gördüklerini
belirten Tezer, Kalýbýn yerel iþletmelerden saðlanmasýnýn
Türk sanayisi için çok önem taþýdýðýný belirterek, "Sadece
döviz açýsýndan deðil sürdürülebilirlik açýsýndan da bu
gereklidir. Ýthal kalýbýn tedariki, tamiri ve yenilenmesi
çok zor" diye konuþtu. Sektörden sac kalýplarla ilgili
ciddi beklentileri olduðunu da vurgulayan Tezer,
"Kalýpçýlýkta geleneksel teknoloji artýk yetmiyor. Artýk
sacý ve kalýbý þekillendirmeyle ilgili teknolojimizi
güncellemeliyiz. Bünyemizdeki Ar-Ge merkezi teknolojik
yenilenme için hazýr bekliyor. Hazýr deðillerse hep birlikte
zorlayacaðýz" dedi.
Author
Document
Category
Без категории
Views
0
File Size
17 451 Кб
Tags
1/--pages
Пожаловаться на содержимое документа