close

Enter

Log in using OpenID

Alkol Bazlı El ve Cilt Dezenfektanın BazıMikroorganizmalara Karşı İn

embedDownload
19. Ulusal Biyoloji Kongresi
Karadeniz Teknik Üniversitesi, Biyoloji Bölümü, TRABZON
PM002
PM001
Alkol Bazlı El ve Cilt Dezenfektanın Bazı
Mikroorganizmalara Karşı İn Vitro Etkinliği
Birol ÖZKALP1, M.Onur ALADAĞ1, Nesrin
TURAÇLAR1, Rüstem DUMAN2
1
Selçuk Üniversitesi, Sağlık Hizmetleri MYO,
Konya
2
Selçuk Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi,
Biyoloji Bölümü, Konya
[email protected]
Yapılan çalışmada alkol bazlı (%70 v/v) el
ve cilt dezenfektanın hangi konsantrasyona kadar
etkili olduğunu belirlemek için test edilecek
dezenfektanın ön denemelerle belirlenen %100,
%50, %25, %10’luk konsantrasyonlarına Test
mikroorganizmalarının McFarland 5 bulanıklığına
göre final konsantrasyonu 2-5X109 CFU/ml olacak
şekilde
hazırlanarak
aşılanmıştır.
Test
mikroorganizmaları dezenfektan madde içeren test
tüplerinde daha önceden tespit edilmiş olan 30
saniye, 1, 5, 15 ve 30 dakikalık süreler halinde oda
ısısında bekletildi. Bu sürelerin sonunda her bir test
tüpünden 1 ml örnek alınarak içerisinde 9’ar ml
nötralleştirici madde bulunan farklı test tüplerine
aktarıldı. Burada çok fazla bekletilmeden her bir
tüpten 1 ml örnek alınarak uygun besiyerlerine
ekimleri yapıldı. 370C’de 48 saatlik inkübasyondan
sonra uygun besiyerinde üreyen petrilerde koloni
sayımı yapılarak 1 ml’deki bakteri sayısı
hesaplandı. Birinci dakikanın sonunda dezenfektan
madde ile muamele edilen
mikroorganizma
sayısındaki azalmaya göre 5 log ve üzerinde
azalmaya yol açan dezenfektan konsantrasyonu
etkili konsantrasyon olarak kabul edildi.
Test mikroorganizmalarının dezenfektanla
etkileştirilen
sürelerden
sonra
dezenfektan
maddenin etkisini in aktive etmek için çalışmada
nötralleştirici olarak %3 Tween80 + %3 Saponin +
%0,1 Histidin + %0,1 Sistein kullanılmıştır. Test
mikroorganizması olarak Staphylococcus aureus
(ATCC 29213) Escherichia coli (ATCC 25922)
Pseudomonas aeruginosa (ATCC 23853) Candida
albicans ATCC (10231) suşları kullanılmıştır.
Sonuçta alkol bazlı cilt ve el dezenfektanın
%100’lük konsantrasyonunun Staphylococcus
aureus’na 1 dk’da diğer test mikroorganizmalarına
ise 10 saniyede etkili olduğu tespit edilmiştir.
Anahtar
Kelimeler:
mikroorganizma
Alkol,
dezenfektan,
Asit ve Aldehit Bazlı Cerrahi Alet Dezenfektanın
Bazı Mikroorganizmalara Karşı İn vitro
Etkinliği
Birol ÖZKALP, Mustafa KUL, M. Onur
ALADAĞ, Fatih SEVGİ
Selçuk Üniversitesi, Sağlık Hizmetleri MYO,
Konya
[email protected]
Yapılan çalışmada asit bazlı ve aldehit
bazlı cerrahi alet
dezenfektanının hangi
konsantrasyona kadar etkili olduğunu belirlemek
için test edilecek dezenfektanın ön denemelerle
belirlenen %1, %0,5, %0,1, %0,05 %0,01’lik
konsantrasyonlarına Test mikroorganizmalarının
McFarland
5
bulanıklığına
göre
final
konsantrasyonu 2-5X109 CFU/ml olacak şekilde
hazırlanarak aşılanmıştır. Test mikroorganizmaları
dezenfektan madde içeren test tüplerinde daha
önceden tespit edilmiş olan 30 sn., 1, 5, 15 ve 30
dakikalık süreler halinde oda ısısında bekletildi. Bu
sürelerin sonunda her bir test tüpünden 1 ml örnek
alınarak içerisinde 9’ar ml nötralleştirici madde
bulunan farklı test tüplerine aktarıldı. Burada çok
fazla bekletilmeden her bir tüpten 1 ml örnek
alınarak uygun besiyerlerine ekimleri yapıldı.
370C’de 48 saatlik inkübasyondan sonra uygun
besiyerinde üreyen petrilerde koloni sayımı
yapılarak 1 ml’deki bakteri sayısı hesaplandı.
Birinci dakikanın sonunda dezenfektan madde ile
muamele edilen
mikroorganizma sayısındaki
azalmaya göre 5 log ve üzerinde azalmaya yol açan
dezenfaktan konsantrasyonu etkili konsantrasyon
olarak kabul edildi.
Test mikroorganizmalarının dezenfektanla
etkileştirilen sürelerden sonra dezenfektanın
maddenin etkisini inaktive etmek için çalışmada
nötralleştirici olarak %3 Tween80 + %3 Saponin +
%0,1 Histidin + %0,1 Sistein kullanılmıştır. Test
Mikroorganizması olarak Staphylococcus aureus
(ATCC 29213) Escherichia coli (ATCC 25922)
Pseudomonas aeruginosa (ATCC 23853) Candida
albicans ATCC (10231) suşları kullanılmıştır.
Sonuçta aldehit bazlı cerrahi alet
dezenfektanının %0,01’lik konsantrasyonunun test
mikroorganizmalarına karşı 30sn’de perasetik asit
içeren
dezenfektanın
%1
konsantrasyonu
Staphylococcus aureus 30 saniyede etkili olduğu
%0,5’lik
konsantrasyonlarının
diğer
test
mikroorganizmalarına karşı 30 saniyede etkili
olduğu
gözlenmiştir.
Sitrik
asit
içeren
dezenfektanın %0,1’lik konsantrasyonu tüm test
mikroorganizmalarına karşı 30 saniyede etkili
olduğu gözlenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Asit, aldehit, dezenfektan,
mikroorganizma
235
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
294 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content