close

Enter

Log in using OpenID

Ders Bilgi Formu (Türkçe) Ders Adı: Emek ve Sosyal Teori Bölüm

embedDownload
Ders Bilgi Formu (Türkçe)
Ders Adı:
Bölüm/Program/ABD:
Emek ve Sosyal Teori
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
Kredi
Yıl-Dönem
Ders Kodu
Ders Düzeyi Seçmeli/Zorunlu Öğretim Dili
4
2012-2013/Bahar
ÇEİ
Lisans
Zorunlu
Türkçe
Saatler/Kredi:
*Öğretim Eleman(lar)ı: Yrd. Doç. Dr. Arif GENİŞ ([email protected])
T 3 U 0 L 0 K 3 *Öğretim elemanı adı yalnızca bilgi ve iletişim amaçlı olarak verilmiştir. Her bir derse öğretim elemanı ataması, dönem başında yönetim kurulu kararı ile yapılır.
Öğretim Yöntem ve Teknikleri: Konu anlatımı, sorular ve tartışma
Ders Amaçları: Bu ders, çalışma ve üretim etkinliklerinin teknik ve toplumsal doğasının tarih boyunca geçirdiği
değişimler ile sosyal teorideki değişik yaklaşımların emek ve toplum ilişkilerine dair yorumları hakkında
öğrencilere ileri düzeyde karşılaştırmalı bir perspektif kazandırmayı amaçlamaktadır.
Ders İçeriği:
Giriş: Üretim, Çalışma ve İşbölümü
I. Hafta
II. Hafta
İnsan-Doğa İlişkileri ve Üretim: Yerleşik Tarım Toplulukları
III. Hafta
Toplumsal İşbölümü ve Üretim Sistemleri: Antik Çağ
IV. Hafta
Feodalizm: Tarım ve Zanaat
V. Hafta
Kapitalizm ve Endüstriyalizm
VI. Hafta
Klasik Politik İktisat: Emek Toplumunun Kuramı
VII. Hafta
Kapitalizm, İş ve İşsizlik: Ütopyacı Kuramlar
VIII.Hafta
Ara Sınav
IX. Hafta
Marx: Emek-Değer Kuramı, Emeğin Sermayeye İçerilmesi ve Yabancılaşma
X. Hafta
Weber: Çalışma Etiği, İşin Örgütlenmesi ve Rasyonalizm
XI. Hafta
Düzenleme Kuramı: Sermaye Birikimi, Üretim ve Yeniden Üretim
XII. Hafta
Tüketim Toplumu
XIII.Hafta
Endüstriyalizm ve Post-Endüstriyalizm
XIV.Hafta
Bilişsel ve Duygusal Emek
XV. Hafta
Güncel Tartışmalar
Beklenen Öğrenme Kazanımları: Dersin sonunda öğrenci;
1.Çalışma ve üretim etkinliğinin teknik ve toplumsal özelliklerini kavrar.
2.İşbirliği ve işbölümü kavramlarının emek ve üretim etkinliklerinin incelenmesindeki önemini keşfeder.
3.Kapitalist üretim biçimi ile diğer üretim biçimleri arasındaki ayrımları bilir.
4.Kapitalist toplumlarda emek ve çalışmanın yeri, rolü ve bunların sonuçlarına ilişkin farklı kuramsal yaklaşımları
karşılaştırır.
5.Kapitalist toplumda çalışmanın ve emek formlarının geçirdiği dönüşümleri analitik bir perspektifle izler.
Ölçme ve Değerlendirme Yöntem(ler)i: Ara Sınav: %40; Yarıyıl Sonu Sınavı: %60
Ders Kitabı:
ERCAN, Fuat Toplumlar ve Ekonomiler. Ankara: Bağlam Yayınları , 2. Basım, 2001.
Önerilen Kaynaklar:
GORZ, Andre Yaşadığımız Sefalet. İstanbul: Ayrıntı Yayınları (çev. Nilgün Tutal), 2001.
HEİLBRONER, Robert L. İktisat Düşünürleri: Büyük İktisat Düşünürlerinin Yaşamları ve Fikirleri. Ankara: Dost
Kitabevi (çev. Ali Tartanoğlu), 2003.
KUMAR, Krishan Sanayi Sonrası Toplumdan Post-modern Topluma: Çağdaş Dünyanın Yeni Kuramları. Ankara:
Dost Kitabevi Yayınları (çev. Mehmet Küçük), 1999.
LAFARGUE, Paul Tembellik Hakkı. İstanbul: Telos Yayıncılık (çev. Vedat Günyol), 1991.
Marx, Karl Kapital’e Ek: Dolaysız Üretim Sürecinin Sonuçları. İstanbul: Ceylan Yayınları (çev. Mustafa Topal),
1999.
Meda, Dominique Emek: Kaybolma Yolunda Bir Değer mi? İstanbul: İletişim Yayınları (çev. Işık Ergüden), 2004.
ÖZGÜN, Aras Kılçıksız Emek, Yağsız Sermaye: Gayrı-maddi Emek Tartışması. Birikim (217), 2007.
[http://www.korotonomedya.net/kor/index.php?id=0,127,0,0,1,0]
Parlak Yeniden Yapılanma ve Post-Fordist Paradigmalar. Bilgi (1), 1999.
SOHN- RETHEL, Alfred Zihin Emeği, Kol Emeği: Epistemoloji Eleştirisi. İstanbul: Metis (çev. Ayşe Deniz
Temiz), 2011.
Weber, Max Protestan Ahlakı ve Kapitalizmin Ruhu. Ankara: Ayraç Yayınevi (çev. Zeynep Gürata), 2002.
Ön/Yan Koşulları:
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
386 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content