close

Вход

Log in using OpenID

BUDAMA VE KOSA ÇALIġMALARI : İlgili yasa ve

embedDownload
KONAK BELEDĠYESĠ
PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ
GÖREVLERĠ
Kentin ve kentsel çevrenin daha iy i bir görünüme sahip olmasına yardımcı olurken, Kent halkının fiziksel
ihtiyaçlarına karşılık vermek üzere, dinlenme, gezinti, park ve çocuk oyun alanları, yeşillendirilmiş
alanların çoğaltılması gibi işlev leri gerçekleştirmeyi amaçlar.
SUNULAN HĠZMETLER
 YENĠ PARK VE YEġĠL ALANLAR OLUġTURMAK : İlgili Kanunlar çerçevesince imar planında
kamulaştırması yapılarak ya da kamuya tahsis edilmiş alanların proje ve peyzajını hazırlamak suretiy le
uygulamaya geçirmek,
 MEVCUT PARK VE YEġĠL ALANLARI REVĠZE ETMEK : Belediye sınırları dâhilinde bulunan
mevcut parklar, çocuk oyun alanları, sevgi yolları, spor alanları ve yeşil alanların bakım, onarım ve
iy ileştirme çalışmalarını yaparak günümüz ihtiyaçlarını karşılar duruma getirmek,
 MEVCUT PARK VE YEġĠL ALANLARIN PERĠYODĠK BAKIMI : Parkların ve yeşil alanların rutin
bakım ve onarımlarını, temizlik, sulama, budama ve form verme, bitki hastalıkları ile mücadele
uygulamaları yapmak,
 BUDAMA VE KOSA ÇALIġMALARI : İlgili yasa ve yönetmelikler çerçevesinde park, yeşil alan,
sokak, cadde, rekreasyon alanlarında budama ve kosa çalışması yapmak,
 FĠDAN, FĠDE , MEVSĠMLĠK ÜRETĠMĠ VE BAKIMI : Fidanlık ve sera tesislerinde park, yeşil
alan ve ağaçlandırma çalışmalarında kullanılmak üzere fidan, fide ve mevsimlik üretimi ve bakımı
ile atölye faaliyetlerini periyodik olarak düzenli bir şekilde sağlamak,
 KENT MOBĠLYALARI ÜRETĠMĠ VE BAKIMI : Çocuk oyun grupları, spor aletleri, bank,
çöp kutuları, pergole gibi kent mobilyaları üretimi yapmakta olup, kauçuk parke döşeme ve bu
malzemelerin rutin bakımlarını yapmak,
 TALEP VE ġĠKAYETLER : Vatandaşlar ile Mahalle Muhtarlarından gelen talep ve
şikâyetlerin değerlendirilerek, sonuçlandırılmasını sağlamak,
 KAMU KURUM VE KURULUġLARA DESTEK : Bütün bunların dışında, Kamu Kurum ve
Kuruluşlarından, dernek, yurt ve vakıf gibi sosyal kurumlardan gelen istekler ile özel mülkiyette
kalan alanlarla ilgili talepleri, imkânlar ölçüsünde yardımcı olmak üzere değerlendirmeye alarak
cevaplandırmaktadır.
YÖNETMELĠK
T.C.
ĠZMĠR ĠLĠ
KONAK BELEDĠYE BAġKANLIĞI
PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ
TEġKĠLAT GÖREV VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNETMELĠK
BĠRĠNCĠ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin amacı, Konak Belediye Başkanlığı Park ve Bahçeler Müdürlüğünün
kuruluş, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2- (1) Bu yönetmelik, Park ve Bahçeler Müdürlüğünde görev li personelin çalışma usul,
görev, yetki ve sorumluluklarını kapsar.
Hukuki Dayanak
MADDE 3- (1) Bu yönetmelik, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 15/b ve 18/m maddeleri gereği
hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4- (1) Bu yönetmelikte geçen;
a) Başkan
: Konak Belediye Başkanını
b) Başkanlık
: Konak Belediye Başkanlığını,
c) Başkan Yardımcısı : Bağlı olunan Belediye Başkan Yardımcısını
ç) Belediye
: İzmir Konak Belediyesini,
d) Çalışanlar
: Müdürlüğe bağlı birimlerde hizmet veren tüm personeli,
e) Meclis
: Konak Belediye Meclisini
f) Müdür
: Park ve Bahçeler Müdürünü
g) Müdürlük
: Park ve Bahçeler Müdürlüğünü,
ifade eder.
ĠKĠNCĠ BÖLÜM
Görev Yetki ve Sorumluluk
Görev ve Yetki
MADDE 5- (1) Müdürlüğün görev ve yetkileri;
a) Belediye sınırları içerisinde yasa yönetmelikler çerçevesince mevcut park, yeşil alan, çocuk oyun
alanları, ağaçlandırma alanları ile cadde ve sokaklardaki fidan ve ağaçların bakımı, kontrolü ve gerekli
dikim, nakil, söküm, tohum faaliyetlerini periyodik ve düzenli bir şekilde yapmak,
b) Belediye sınırları dâhilinde bulunan mevcut parklar, çocuk oyun alanları, çocuk oyun grupları,
sevgi yolları, spor alanları ve yeşil alanların bakım, onarım ve iyileştirme çalışmalarını yapmak,
c) İlgili Kanunlar çerçevesince imar planında kamulaştırması yapılarak yada kamuya tahsis edilmiş
park yeşil alan, çocuk oyun alanları rekreasyon alanlarının peyzaj proje çalışmalarını yapmak,
ç) Fidanlık ve sera tesislerinde park, yeşil alan ve ağaçlandırma çalışmalarında kullanılmak üzere
fidan, fide ve mevsimlik üretimi ve bakımı ile atölye faaliyetlerini periyodik olarak düzenli bir şekilde
sağlamak,
d) İlgili yasa ve yönetmelikler çerçevesinde park, yeşil alan, sokak, cadde, rekreasyon alanlarında
budama ve kosa çalışması yapmak,
e) Peyzaj proje çalışmaları bitirilmiş alanların peyzaj proje uygulama çalışmalarını yapmak,
f) Kamu kurum ve kuruluşlarında gelen taleplere, Müdürlüğün yürütmekte olduğu çalışmalar
dâhilinde yardımcı olmak, gereğini yapmak,
g) Vatandaşlar ile Mahalle Muhtarlarından gelen talep ve şikâyetlerin değerlendirilerek,
sonuçlandırılmasını sağlamak,
h) Müdürlük çalışmalarına ilişkin aylık ve yıllık faaliyet raporu hazırlamaktır.
Sorumluluk
MADDE 6- (1) Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Başkan veya Başkan Yardımcısı tarafından verilen ve
bu yönetmelikte tarif edilen görevler ile ilgili yasalarda belirtilen görevleri gereken özen ve çabuklukla
yapmak ve yürütmekle, Başkan ve Başkan Yardımcısına karşı sorumludur.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
KuruluĢ ve TeĢkilat Yapısı
KuruluĢ
MADDE 7- (1) Park ve Bahçeler Müdürlüğü, 5393 sayılı Belediye yasasının 48. ve 49 maddeleri
gereği, 22.04.2006 tarihli 26147 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Belediye ve Bağlı
Kuruşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına ilişkin esasları belirleyen Bakanlar
Kurulu Kararı’na dayalı olarak 10.10.2006 tarih ve 2006/139 sayılı Meclis kararıy la oluşturulmuş olup,
5018 sayılı Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu’nda belirtilen Görev, Yetki ve Sorumluluk ilkesine dayanılarak
Belediye Başkanına yada görevlendireceği Başkan Yardımcısına bağlı olarak çalışan bir birimdir.
TeĢkilat Yapısı
MADDE 8 – (1) Park ve Bahçeler Müdürlüğü personel yapısı;
a) Müdür
b) Şef
c) Memur
d) Sözleşmeli Memur
e) İşçi
f) Diğer personel
Şeklindedir.
a)
I. Park ve Bahçeler Müdürünün Görev ve Yetkileri;
1- Müdürlüğü sevk ve idare etmek,
2- Müdürlüğün yönetmelikle belirlenen faaliyetlerinin zamanında, verimli ve düzenli yürütülmesi için
kararlar vermek, tedbirler almak ve uygulatmak,
3- Personelin y ıllık izin planlarını düzenlemek ve kullandırmak,
4- Müdürlüğün çalışma usul ve esaslarına ilişkin olarak program yapmak, çalışmaların bu
doğrultuda yürütülmesini sağlamak,
5- Görevlerin yerine getirilmesine ilişkin süreli ve ani denetlemeler yapmak, rastlayacağı aksaklıklar ı
gidermek,
6- Müdürlük emrinde görevli tüm personelin işlev leri itibariy le görev dağılımını yapmak,
görevlendirme yazısında verilen görevi tanımlamak ve görevlendirilen personelin yetki ve sorumluluğunu
belirtmek,
7- Diğer Müdürlüklerle ortak yürütülen projelerde koordinasyon ve bilgi alışverişi sağlamak,
8- Müdürlüğe intikal eden evrak ve görevlerin bağlı birimler arasında dağılımını yapmak ve
denetimini sağlamak,
9- Alt birimlerce hazırlanan evrakları denetlemek ve onaylamak,
10- Müdürlük bütçe ve faaliyet raporunu hazırlamak,
11- Harcama yetkilisi olarak, Müdürlüğün ihtiyaçlarını temin etmek, harcamaların
gerçekleştirilmesini ve kontrolünü sağlamak,
12- Personel devamını takip etmek, disiplini sağlamak,
13- Park ve Bahçeler Müdürlüğünü temsil etmek,
14- Gerçek ve tüzel kişilerin talep ve şikâyetlerini değerlendirmek,
15- Üstlerinden aldığı emir ve görevleri yerine getirmek,
16- Yapılan istatistikî çalışmaların takip ve kontrolünü yapmak.
II. Park ve Bahçeler Müdürü; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi
ve Kontrol Kanunu ve diğer Belediye Mevzuatı’nın kendisine yüklediği görev ve yetkilerin yerinde ve
zamanında kullanılmasından Başkan Yardımcısına ve Belediye Başkanına karşı sorumludur.
b)
I. Birim Şefi Görev ve Yetkileri;
1- Müdürlük hizmetlerinin daha iy i planlanması, karar alma etkisinin arttırılması ve aksaklıkların
tespiti açısından veri tabanları oluşturmak,
2- Hizmet hedeflerinin yerine getirilebilmesi için gerekli girdileri, çeşit, miktar, maliyet olarak
ayrıntıları ile belirlemek, üstlerine bildirmek,
3- Yıllık eylem programı hazırlamak, Yıllık eylem programına uygun olarak aylık ve haftalık çalışma
planları hazırlamak,
4- Sorumluluğundaki personel arasında işbirliği ve uyumu sağlamak, personelin devam veya
devamsızlığından sorumlu olmak,
5- Çalışma sonrası düzenlenen raporların sonuçlarına göre elde edilen performans göstergelerini,
önceden belirlenen hedeflerle karşılaştırmak, sorumluluk alan personelin çalışmalarını değerlendirmek ve
alınması gereken yeni ve ek
düzenleyici geliştirici nitelikte önlemleri planlanmak,
6- İlgili mevzuata hâkim olmak.
II. Birim Şefi, ilgili mevzuatın kendisine yüklediği görev ve yetkilerin, yerinde ve
zamanında
kullanılmasından Park ve Bahçeler Müdürüne karşı sorumludur.
c)
I. Memur Görev ve Yetkileri
A) Teknik Hizmetler Sınıfı (Mimar, Mühendis, Teknik Ressam, Tekniker, Teknisyen)
1- Amirlerinin yazılı ve sözlü talimatlarını yerine getirmek,
2- Yeni düzenlenecek park ve yeşil alanların hazırlanmış uygulama projeleri doğrultusunda inşaat
işlerini yaptırmak,
3- Çalışma yapılacak sahada alt yapı araştırması yapmak,
4- İhale edilen işlerin yasa-yönetmelik ve şartnamelere göre yapım ve bakımı kontrol etmek ve hak
edişleri düzenlemek,
5- Belediye sınırları dâhilinde yapılacak hizmetleri tespit etmek, ölçümlerini yapmak, tahmini
keşifleri hazırlamak,
6- İhaleye çıkarılacak olan işlerin süresi içinde ve şartnamelerine uygun olarak gerçekleştirilmesini
sağlamak,
7- Yeni yapılan veya mevcut olan parkların oyun ve oturma grupları, elektrik ve sıhhi tesisatlardaki
bozulmalar ve yıpranmaların tespitini yaparak program dâhilinde yaptırılmasını sağlamak,
8- Projelendirilen ve yapımı programa alınan düzenlemelerin keşiflerini ve ihale dosyalarını
hazırlamak, ihale kararı alınması ile ilgili çalışmaları takip etmek,
B) Genel İdari Hizmetler Sınıfı (Memur,V.H.K.İ.,Mutemet,Ambar Memuru vb.)
1) Kurumlar arası ve kurum içi yazışmaları yapmak,
2) Evrak arşivlemek,
3) Veriler doğrultusunda faaliyet raporu hazırlamak,
4) Muhasebe işlemlerini yürütmek,
5) Personel işlemlerini yapmak,
6) Veriler doğrultusunda istatistikî bilgiler hazırlamak,
7) Demirbaş ve ayniyat iş ve işlemlerini yapmak,
8) Amirin verdiği diğer işleri yapmak.
II. Memur, ilgili mevzuatın kendisine yüklediği görev ve yetkilerin yerinde ve zamanında
kullanılmasından Park ve Bahçeler Müdürüne karşı sorumludur.
d) Sözleşmeli Memur, memurların yerine getirmekle yükümlü olduğu tüm görev ve sorumlulukları
yerine getirmekle, yaptığı iş ile ilgili gereken ehliyete sahip olmakla ve mevzuatın kendisine yüklediği
görev ve yetkileri yerinde ve zamanında kullanmakla yükümlü olup, bağlı olduğu Birim Şefi ve Park ve
Bahçeler Müdürüne karşı sorumludur.
e)
I. İşçilerin görev ve yetkileri;
1- Amirlerinden aldığı emirleri uygulamak,
2- Verilen işi zamanında ve usulüne uygun yapmak
3- Kendisine verilen işi, verimli, disiplinli ve uyum içinde yerine getirmek,
4- Yaptığı iş ile ilgili kendisine verilen alet, malzeme ve vasıtaları en verimli biçimde kullanmak,
muhafaza etmek ve temizliğini yapmak
5- Yaptığı iş ile ilgili gereken ehliyete sahip olmak.
6- Emrindeki alet ve vasıtalarda herhangi bir arıza vuku bulduğu zaman birim amirine bilgi vererek
derhal arızanın giderilmesini sağlamak
7- Çalışırken iş güvenliği ve iş emniyeti için gerekli tedbirleri almak ve alınan tedbirlere harfiyen
riayet etmek,
II. İşçiler, kendisine verilen görev leri, zamanında ve usulüne uygun bir şekilde yerine getirmekle
yükümlü olup, bağlı olduğu Birim Şefi ve Park ve Bahçeler Müdürüne karşı sorumludur.
f) Diğer Personel, 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu gereği dışarıdan hizmet alımı yapılmak suretiy le
çalıştırılan personel olup, kendisine verilen görev leri, zamanında ve usulüne uygun bir şekilde yerine
getirmekle yükümlüdür.
MADDE 9- (1) Park ve Bahçeler Müdürlüğü, aşağıda belirtilen hizmet birimlerinden oluşur.
a) Park Bakım ve Onarım Servisi
b) Etüt ve Proje Servisi
c) İdari İşler Servisi
d) Fidanlık ve Atölyeler Servisi
e) Budama Servisi
f) Başşoförlük Servisi
a) Park Bakım ve Onarım Servisi Görev ve Sorumlulukları;
1- Belediye sınırları dâhilinde olan ve Müdürlük sorumluluk alanında bulunan tüm park ve yeşil
alanların periyodik olarak bakım temizlik ve sulanmasını sağlamak,
2- Park yapılması talep edilen alanın, ilgili Müdürlüklerden görüş alınmak suretiyle, imar planında
tespiti ile mülkiyet araştırmasını yapmak, projelendirilmesini sağlamak,
3- Revize edilmesi gereken park ve yeşil alanları tespit ederek üst makamlara bildirmek,
4- Çalışanlar arasında koordinasyon sağlamak,
5- Park ve yeşil alanlarda kullanılacak olan her türlü malzeme ve işgücü ihtiyacını üst makamlara
bildirmek,
6- Evrak ve talimatların, ilgili mevzuat çerçevesinde gereğini yapmak,
7- Amirin verdiği diğer işleri yapmak.
b) Etüt ve Proje Servisi Görev ve Sorumlulukları
1- İmar planlarında yapılması ön görülen park, yeşil alan, sevgi yolları, çocuk oyun alanı, sportif
alan, rekreasyon alanı, refüj vs. gibi yerlerin ilgili Müdürlüklerden görüş alınmak suretiy le etüt ve
planlamasını yapmak,
2- Mevcut park, çocuk oyun alanı, yeşil alan, sevgi yolları, sportif saha ve refüjlerin rev izyon
planlarını yapmak,
3- Araştırma yapmak, veri toplamak, veri tabanı oluşturmak,
4- Donatı tasarımları yapmak,
5- Planlama yapmak, aylık ve yıllık programlar oluşturmak,
6- Office ve AutoCAD programlarını etkin olarak kullanmak,
7- Amirin verdiği diğer işleri yapmak.
c) İdari İşler Servisi Görev ve Sorumlulukları
1- Kurumlar arası ve kurum içi yazışmaları yapmak,
2- Gelen ve giden evrakları standart dosya planına göre arşivlemek,
3- Müdürlüğe gelen ve giden bütün evrakları kay ıt etmek,
4- Gelen evrakları Müdür’e iletmek, havale edilen evrakları zimmet defterine işlemek suretiy le
ilgililerine teslim etmek, cevap verilmesi gerekiyorsa gereğini yapmak,
5- Müdürlük içerisinde birimler arasında bilgi akışını sağlamak,
6- Müdürlük çalışmalarına ilişkin verileri toplamak, aylık ve yıllık faaliyet raporu hazırlamak,
7- İdari işleyişi sağlamak,
8- Demirbaş ve ayniyat iş ve işlemlerini yapmak,
9- Personel işlemlerini yapmak,
10- Elektrik, Su, Telefon vb. her tür giderin takibini yaparak zamanında tahakkukunu hazırlamak,
muhasebe birimine iletmek,
11- Amirin verdiği diğer işleri yapmak.
d) Fidanlık ve Atölyeler Serv isi Görev ve Sorumlulukları
1- Fidanlık ve sera alanında üretimi yapılacak veya satın alınacak olan ağaç ve çalı fidanı ile
mevsimlik çiçek türlerinin, bölge iklimine ve fidanlığın konumuna uygun olarak seçimini yapmak,
2- Fidanlık ve sera alanında üretimi yapılan veya satın alınan ağaç ve çalı fidanı ile mevsimlik çiçek
türlerini muhafaza etmek, bakım ve sulamasını yapmak,
3- Üretimi yapılacak olan türler için gereken ortam ve ekipmanın hazırlanmasını sağlamak,
4- Fidanlık ile Atölyelerde kullanılacak her tür malzemenin temin edilmesini sağlamak, temin edilen
malzemelerin muhafazası için gereken tedbirleri almak,
5- Fidanlıkta bulunan atölyeler arasında koordinasyon sağlamak,
6- Park ve yeşil alanlarda kullanılacak olan ağaç, çalı, mevsimlik bitkileri koordineli olarak dikim
alanına sevk etmek,
7- Park ve yeşil alanların donatılarının atölyelerde üretimi ve mevcut olanların bakım ve onarımını
yapmak,
8- Fidanlık ve atölyelerde çalışanların işe devamını takip etmek,
9- Amirin verdiği diğer işleri yapmak.
A. Demir Doğrama Atölyesi Görev Tanımı
1- Belediye birimleri ile diğer kurum ve kuruluşlarının müdürlük görev alanına giren muhtelif
ihtiyaçlarının imkânlar dâhilinde giderilmesi, park ve yeşil alanların, bank, çöp kovası, spor aleti vb.
donatı ihtiyaçlarının üretimi ve mevcut olanların bakım ve onarımını yapmak,
2- Üretimde kullanılan malzemeler ve atölyede doğabilecek her tür aksaklık ile ilgili bağlı bulunduğu
birim yetkilisine bilgi
vermek,
3- Atölye’de ve çalışma ortamında, can ve mal güvenliği açısından her türlü tedbiri almak,
4- Amirlerin verdiği diğer işleri yapmak.
B) Marangoz Atölyesi Görev Tanımı
1- Belediye birimleri ile diğer kurum ve kuruluşlarının müdürlük görev alanına giren muhtelif
ihtiyaçlarının imkânlar dâhilinde giderilmesi, park ve yeşil alanların bank, pergola vb donatılarının üretimi
ve mevcut olanların bakım ve onarımını yapmak,
2- Üretimde kullanılan malzemeler ve atölyede doğabilecek her tür aksaklık ile ilgili bağlı bulunduğu
birim yetkilisine bilgi vermek,
3- Atölye’de ve çalışma ortamında, can ve mal güvenliği açısından her türlü tedbiri almak,
4- Amirlerin verdiği diğer işleri yapmak.
C) Boya Atölyesi Görev Tanımı
1- Demir Doğrama Atölyesi ile Marangoz Atölyesi’nde üretimi yapılan ve bakıma ihtiyacı olan bank,
pergola, çöp kovası, spor aleti, çocuk oyun setlerini vb. boyamak,
2- Üretimde kullanılan malzemeler ve atölyede doğabilecek her tür aksaklık ile ilgili bağlı bulunduğu
birim yetkilisine bilgi vermek,
3- Atölye’de can ve mal güvenliği açısından her türlü tedbiri almak,
4- Amirlerin verdiği diğer işleri yapmak.
D) Sera ve Fidanlık Görev Tanımı
1- Fidanlık ve sera alanında, satın alınan veya üretimi yapılan ağaç ve çalı fidanı ile mevsimlik çiçek
türlerinin sulama, kök havalandırması, zararlı ve hastalıklara karşı ilaçlanması, saksı değişimi, gübreleme
vb bakım çalışmalarını yapmak,
2- Üretimi yapılacak olan türler için gereken ortam ve ekipman hazırlamak,
3- Park ve yeşil alanlarda kullanılacak olan ağaç ve çalı fidanı ile mevsimlik bitkileri dikim alanına
sevk etmek,
4- Amirlerin verdiği diğer işleri yapmak.
E) Budama Servisi Görev Tanımı
1- Mevcut park, yeşil alan ve tretuarlarda mevsimine uygun budama ve kosa çalışması yapmak,
2- Özel mülkiyet içerisinde bulunan ağaçları, mülkiyet sahiplerinin talebi ve onayı doğrultusunda
budamak. veya kesmek,
3- Mevcut park ve yeşil alanlar ile özel mülkiyette bulunan ve koruma altına alınmış olan ağaç
türlerinin Orman İşletme Müdürlüğü onay ının alınarak budama ve kesme işlemini yapmak,
4- Sit alanı içerisinde bulunan ve anıt ağaç niteliği taşıyan tescilli ağaçların ilgili Kurum ve
Kuruluşların onayının alınarak budama ve kesme işlemini yapmak,
5- Kamu Kurum ve Kuruluşlarının yazılı ve sözlü taleplerini değerlendirmek ve gereğini yapmak,
6- Mevcut park, yeşil alan ve tretuarlarda bulunan ve tehlike arz eden ağaç ve ağaççıkları
budamak, gerekiyorsa kesmek,
7- Yapılan her tür kosa, budama ve kesim çalışması ile ilgili Uzman ile Müdüre bilgi vermek, verilen
görevleri yerine yerine getirmek,
8- Çalışma ortamında can ve mal güvenliği açısından tedbiri almak, alınan tedbirlere harfiyen riayet
etmek,
9- Yazılı evraklar ile talimatların gereğini yerine getirmek,
10- Amirlerin verdiği diğer işleri yapmak.
F) Başşoförlük Servisi Görev Tanımı
1- İhtiyaç halinde ilgili birime araç sevk etmek,
2- Şoförler arasında koordinasyonu sağlamak,
3- Mevcut tüm araçların periyodik bakımlarının yapılmasını sağlamak, araçların tüm ekipmanlarını
kontrol etmek, eksikliklerin giderilmesini sağlamak,
4- Arozöz sulama programında bulunan park ve yeşil alanların rutin program dahilinde sulanmasını
sağlamak,
5- Araçları, üzerinde bulundurulması gereken tüm ekipmanı, yardımcı personeli ve şoförü ile
harekete hazır halde bulundurmak,
6- Araçlar ile ilgili arıza ve aksaklıkları Müdüre bildirmek,
7- Şoför ve yardımcı personelin işe devamını takip etmek,
8- Amirlerin verdiği diğer işleri yapmak,
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Görev ve Hizmetlerin Ġcrası
Görevin alınması
MADDE 10 – (1) Başkan veya Başkan Yardımcısı’nın talimatları gereği,
(2) Gelen evrakın, Müdürlüğün görev ve sorumluluk alanına girmesi durumunda, evrakın kay ıt
altına alınmak suretiy le Müdür tarafından ilgili birime havalesi ile zimmet karşılığı teslim edilmesi ile
görevin ifa süreci başlar.
Görevin planlanması
MADDE 11 - (1) Park ve Bahçeler Müdürlüğündeki iş ve işlemler Müdür ve teknik personel
tarafından düzenlenen plan dâhilinde yürütülür.
Görevin yürütülmesi
MADDE 12 - (1) Müdürlükte görevli tüm çalışanlar, kendilerine verilen görevleri yasa ve
yönetmelikler doğrultusunda gereken özen ve süratle yapmak zorundadır.
BEġĠNCĠ BÖLÜM
ĠĢbirliği ve Koordinasyon
Müdürlük Birimleri ve Diğer Birimler Arasında ĠĢbirliği
MADDE 13 – (1) Diğer birimler ile Müdürlük arasında ve Müdürlük emrinde görev yapmakta olan
çalışanlar arasında; işbirliği ve koordinasyon, Müdür
tarafından sağlanır. Gelen tüm evraklar
toplanarak, konularına göre dosyalanır ve Müdüre iletilir. Müdür, evrakları gereği için ilgili personele
havale eder. İlgili personel bu yönetmelikte kendisine
verilen görevleri yerine getirmekle yükümlüdür.
(2) Her hangi bir nedenle görevlerinden ayrılmaları durumunda görevleri gereği yanlarında bulunan
her türlü dosya, yazı ve belgeler ile zimmeti altında bulunan malzemenin yerine görevlendirilen personele
devir tesliminin yapılması zorunludur. Devir teslim yapılmadan Müdürlük ile ilişik kesilemez.
Diğer kurum ve kuruluĢlarla koordinasyon
MADDE 14 – (1) Müdürlükler ile özel ve tüzel kişiler arası yazışmalar Müdürün imzası ile
yürütülür.
(2) Müdürlüğün, Belediye dışı Kaymakamlık, Büyükşehir Belediyesi, Kamu Kurum ve Kuruluşları
ilgili gerekli görülen yazışmaları, Müdür ve Başkan Yardımcısının parafı ile Belediye Başkanının veya yetki
verdiği Başkan Yardımcısının imzası ile yürütülür.
ALTINCI BÖLÜM
ÇeĢitli ve Son Hükümler
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 15 – (1) Bu yönetmeliğin yürürlüğe girmesiy le birlikte, daha önce yürürlükte olan Park ve
Bahçeler Müdürlüğü Görev ve Çalışma Esasları Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.
Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller
MADDE 16 – (1) İş bu yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, yürürlükteki ilgili mevzuat
hükümlerine uyulur.
Yürürlük
MADDE 17 – (1) Bu yönetmelik, Belediye Meclisince kabul edildikten sonra internet sitesinde ilan
edildiği tarihte
yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 18- (1) Bu yönetmelik hükümlerini Belediye Başkanı yürütür.
ORGANĠZASYON ġEMASI
PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ
BİRİM YETKİLİSİ
PARK
BAKIM VE
ONARIM
SERVİSİ
ETÜT
PROJE
SERVİSİ
İDARİ
İŞLER
SERVİSİ
FİDANLIK
VE
ATÖLYELE
R SERVİSİ
BUDAMA
SERVİSİ
MARANGOZ
ATÖLYESİ
KAYNAK
ATÖLYESİ
BOYA
ATÖLYESİ
SERA
FİDANLIK
ARAÇ
SEVK
MERKEZİ
OCAK / 2014 ĠTĠBARI ĠLE YAPILAN ÇALIġMALAR
1 - Çınarlı Kent Parkı :
İzmir ili, Konak ilçesi, Çınarlı Mahallesinde 14.500m 2' lik bir rekreasyon alanımız Mart/2014
itibariy le halka açılmıştır. Y aklaşık 6.500 m² si yeşil alana ayrılmış olup çeşitli ağaç, çalı ve mevsimlik
dikimleri yapılıp, hazır çim ile tamamlanmıştır. Her yaş grubundan insanın ailesiyle birlikte güzel vakit
geçirebileceği, sosyal etkinliklere katılabileceği, modern aydınlatma donatılarıy la, kamera-güvenlik sistemi
ile 24 saat kullanılabilecek güvenli bir rekreasyon alanı oluşturulmuştur.
Bu proje kapsamında engelli vatandaşların da rahatlıkla kullanabileceği şekilde düzenlenen
yürüyüş yolları, 3 adet çocuk oyun alanı , 1 adet kafeterya, 1 adet lokanta, 386 kişilik anfitiyatro,
otopark, seyir kulesi, biyolojik gölet bulunmaktadır . Göletin temizliğini sağlayan su bitkileri kullanılmıştır.
2 - Çınartepe CançeĢme Gül Park Mesire Alanı:
İzmir ili, Konak ilçesi, Çınartepe Mahallesi, 2630 sokakta bulunan 90.000 m 2' lik alanda
rekreasyon projesi uygulanarak halkımızın kullanımına sunulmuştur.
Her yaş grubundan insanın güzel vakit geçirebileceği eşsiz İzmir manzarası ve doğayla iç içe olan
orman alanında 1 adet basket sahası, spor aletleri ve yürüyüş yapılabilecek tartan pisti bulunan, modern
bir oyun alanı, 1 adet süs havuzu,1 adet kafeterya ve WC’ si bulunan alan kamera-güvenlik sistemi ile
güvenlik kulübelerinden kontrol edilmektedir.
Bu proje kapsamında yeşil alana ağaç, çalı grubu ve mevsimlik dikilmiştir. Yaklaşık 5000 m² lik
alana çim lendirme yapılmıştır. Mevcut ormanlık alan korunmuştur.
3 - Muammer YaĢar Bostancı Parkı :
İzmir ili, Konak ilçesi,
yaklaşık 1500 m2 yeşil alanında
engellilerin kullanımına uygun
Çocuk oyun alanı ve spor alanı
Halide Edip Adıvar Caddesi üzerinde bulunan 2.600 m² olan parkımız
çimlendirme çalışması yapılmıştır. Bordür ve zemin taşları yenilenmiş olup
hale getirilmiştir. Alanda doğal malzemeden yürüyüş yolu yapılmıştır.
bulunmakta olup zeminleri kauçukla kaplanmıştır.
4 - Adile NaĢit Parkı:
İzmir ili, Konak ilçesi, Barbaros Mahallesi, 305 sokakta bulunan 2.300 m 2' lik park alanımız
yenilenmiştir.
Yaklaşık 1.200 m² si yeşil alana ayrılmış olup hazır çim serilmiştir. Her yaş grubundan insanın
ailesiy le birlikte güzel vakit geçirebileceği, dinlenme ve spor faaliyetleri için kullanıma uygun hale
getirilmiştir. Bordür ve zemin taşları, kauçuk ile kaplı çocuk oyun alanı ve spor alanı yenilenmiştir. Tedbir
olarak demir korkuluk ve tel örgüler kullanılmıştır.
5 - M. Kemal Gürol Parkı:
İzmir ili, Konak ilçesi, Altıntaş Mahallesi, 365-362 sokakları kesişiminde bulunan 500m 2' lik olan
park alanımız yenilenmiştir. Y aklaşık 150 m² si yeşil alana ayrılan parkımıza çeşitli ağaç, çalı ve
mevsimlik dikimleri yapılıp, hazır çim serilmiştir.
Her yaş grubuna uygun,
gerçekleştirebileceği hale getirilmiştir.
güzel
vakit
geçireceği,
dinlenme
ve
spor
faaliyetlerini
Zemini kauçukla kaplanan çocuk oyun alanında oyun seti yenilenmiştir. 4 adet spor aleti
montajlanarak yeni bir spor alanı oluşturulmuştur.
6 - Ali Kamil Özdemir Parkı :
İzmir ili Konak ilçesi, Mimar Sinan Mahallesinde bulunan parkımızın bordür ve zemin taşları
yenilenmiştir. Çocuk oyun aletleri boyanmış, bank ve çöp kovası bakımı yapılmıştır.
7 - Aziziye Mülkiyeliler Parkı:
İzmir ili, Konak ilçesi, Kocakapı Mahallesinde bulunan parkımızın 100 m² lik çocuk oyun alanı
kauçuk kaplanıp mini oyun seti ve 2 adet tahtrevalli monte edilmiştir .
8 - Süleyman ÖzçalıĢkan Parkı :
İzmir ili, Konak ilçesi, Zeytinlik Mahallesi, Gürçeşme caddesi üzerinde bulunan parkımız rev izyona
girerek yeşil alan bakım işlemleri yapılarak hazır çim serilmiştir.
Parkta 2 adet mevsimlik parseli oluşturulup mevsimlik ve çalı grubu dikimi yapılmıştır. Parka bank
ve çöp kovası bakımları tamamlanmıştır.
9 - Agora Parkı :
İzmir ili, Konak ilçesi, Yeni Mahalle’ de bulunan parkımız revizyona girerek yeşil alan bakım
işlemleri yapılmıştır.
10 – Mersinpınar Meydan Parkı :
İzmir ili, Konak ilçesi, Murat Mahallesinde, Adem Yavuz Caddesi üzerinde bulunan parkımızın
yenileme çalışmaları yapılmıştır.
Yeni oyun alanı oluşturulmuştur. Çim yenileme işlemi ve çalı dikimi yapılmıştır.
11 – 281 SOKAK PARKI
BUDAMA ÇALIġMALARI
BAZI KURUM ve KURULUġLARA VERĠLEN HĠZMETLER
Hizmete ihtiyaç duyan bazı kurum ve kuruşlara imkanlar ölçüsünde dikim, bakım, kosa, budama
vb hizmetlerle destek çıkılmaktadır. İlçemizin farklı 3 ayrı noktasından başlanarak orta noktada
buluşturulacak şekilde muhtelif yerlerde kosa çalışmaları hızla devam etmektedir.
KOSA ÇALIġMALARIMIZ
YAPILAN DĠĞER ÇALIġMALARIMIZ
Güzelyalı Ortaokulu
Barbaros Hayrettin Ġlköğretim Okulu
Author
Document
Category
Без категории
Views
0
File Size
3 820 Кб
Tags
1/--pages
Пожаловаться на содержимое документа