close

Enter

Log in using OpenID

13 Ekim - 17 Ekim 2014

embedDownload
13Ekim17Ekim2014
GLOBALPİYASALARDAGEÇTİĞİMİZHAFTANINÖZETİVEGELECEKHAFTA...
Global piyasalarda geçtiğimiz hafta açıklanan verilere baktığımızda ABD tarafından veri trafiği oldukça zayıf kalırken, FED
yetkililerininaçıklamalarıveFOMCToplantıTutanaklarıönplandaydı.FOMCtoplantıtutanaklarınagörebazıFEDüyelerinin
güçlenen doların ihracat ve büyümeyi zayıflatabileceği endişesini taşıdıklarını gördük. Hafta içinde çeşitli konferanslarda
konuşmalarınıtakipetiğimizFEDüyelerindenNewYorkFedBaşkanıWilliamDudley,ChicagoFedBaşkanıCharlesEvans
ve Minneapolis Fed Başkanı Narayana Kocherlakota’nın yaptıkları açıklamalarda hedeflerin altındaki enflasyonu yakın
zamandaki faiz artışı karşısında bir risk olarak değerlendirdiklerini gördük. Fed’in Başkan Yardımıcı Stanley Fischer’a göre
ise,Fed’infaizoranlarının“kaydadeğerbirsüre”düşükkalmayısürdüreceğiaçıklamasınınkendisiiçinikiaydanbiryılakadar
değişkenlik gösteren bir süreyi ifade ettiğini öğrendik. Amerika kıtasının bir diğer önemli ekonomisi Kanada’dan açıklanan
verilere baktığımızda Ivey PMI verisinin beklenti üzerinde geldiğini, Yapı Ruhsatlarının beklentilerin oldukça üzerinde
daraldığını,KonutBaşlangıçlarınınbeklentidüzeyindegeldiğini,İşsizlikOranınınisebeklentideniyigeldiğinigördük.
Avrupa tarafından açıklanan verilere baktığımızda Almaya Fabrika Siparişlerinin beklenti üzerinde daraldığını gördük.
Almanya’dan gelen bir diğer veri ise yine beklentinin oldukça altında daralarak 2009 Mart ayından bu yana en düşük
seviyenin kaydedildiği Ağustos ayı Sanayi Üretim verisi oldu. Ayrıca Almanya Ticaret Dengesi de beklenti altında kaldı.
AvrupaBölgesininbirdiğerekonomisiİngiltere’denaçıklananverilerebaktığımızdaSanayiÜretimveİmalatÜretimverilerinin
beklentialtındakaldığınıgördük.İngiltereTicaretDengesiisebeklentilerinaltındaaçıkverdi.
AsyatarafındanaçıklananverilerebaktığımızdailkgözeçarpanAvustralyaMerkezBankasınınfaizlerirekordüşükdüzeyde
sabittutmasıoldu.Avustralya’danaçıklananbirdiğerönemliveriisegeçtiğimizdöneminüzerindeancakbeklentilereparalel
gelen İşsizlik Oranı oldu. Bölgenin bir diğer önemli ekonomisi Çin’den açıklanan en önemli veri geçtiğimiz dönemin altında
kalanÇinHSBCHizmetPMIverisioldu.Japonya’danaçıklananverilerebaktığımızdaisebeklentialtındakalanCariDenge
vebeklentiüzerindegelenÇekirdekMakineSiparişleriverisiönplanaçıktı.
Türkiye tarafından açıklanan tek veri beklenti altında kalan Ağustos ayı Sanayi Üretim verisi oldu. Ayrıca Hükümetin Orta
VadeliProgramıaçıklandı.2014büyümetahminin%4’ten%3,3’edüşürüldüğüOVP’deenflasyontahminiise%5,5’ten%9,4’e
çıkarıldı.OVP’yiaçıklayanBaşbakanYardımcısıAliBabacantemelönceliklerininenflasyonlamücadeleyekararlılıkladevam
etmekolduğunusöyledive"Geçenyılcariaçığıbirincisırayayazmıştıkbuyılenflasyonubirincisırayaçekiyoruz"dedi.
13Ekim17Ekim2014
ABD
ABDtarafındanaçıklananverilerebaktığımızdakuşkusuzenönemlisiFED’inensonFOMC
toplantısına ait tutanaklardı. Son toplantıya ait tutanaklardan öne çıkan başlıklara
baktığımızda; bazı üyelerin son dönemde tüm para birimlerine karşı değer kazanan ABD
Dolarının ihracat ve büyüme için risk oluşturduğunu düşündükleri ve küresel büyümedeki
yavaşlamanınABDEkonomisiiçinsorunolabileceğinikonuştuklarınıgördük.
S&P
DOW
%3,14
1906,13
%2,74
16544
Hafta içinde çeşitli konferanslarda konuşmalarını takip etiğimiz FED üyelerinden New York
Fed Başkanı William Dudley, Chicago Fed Başkanı Charles Evans ve Minneapolis Fed
NASDAQ %4,45
BaşkanıNarayanaKocherlakota’nınyaptıklarıaçıklamalardahedeflerinaltındaki enflasyonu
yakınzamandakifaizartışıkarşısındabirriskolarakdeğerlendirdiklerinigördük.Öteyandan
4276,24
Richmond Fed Başkanı Jeffrey Lacker, Fed'in ABD'de enflasyon bekleyişlerinin %2
hedefinden kayma göstermemesini sağlaması gerektiğini söyledi. San Francisco Fed Başkanı John Williams ise Fed'in
enflasyonukontrolaltındatutmakiçingerektiğitakdirdevarlıksatışıyapmaseçeneğinigözardıetmediğinidevurguladı.
AyrıcaFEDyetkililerindenhaftaboyuncagelenaçıklamalariçindefaizartışıileilgilisöylemlerebaktığımızda,Fed’inBaşkan
Yardımıcı Stanley Fischer’a göre, Fed’in faiz oranlarının “kayda değer bir süre” düşük kalmayı sürdüreceği açıklaması iki
aydan bir yıla kadar bir sürede değişkenlik gösterebilir. New York Fed Başkanı William C. Dudley ise yaptığı açıklama ile
faizlerin2015ortasındaartırılacağıtahminlerininmantıklıolduğunuifadeetti.SanFranciscoFedBaşkanıJohnWilliams,faiz
artışıkararınınveriodaklıolarakalınacağısöylediveherhangitarihbelirlenmediğininaltınıçizdi.
ABDtarafındanaçıklananekonomikverilerebaktığımızdaveritrafiğioldukçahafifti.ABDHaftalıkİşsizlikMaaşıBaşvurularıbu
haftadabeklentilerdeniyigeldi.Biröncekihafta288.000düzeyindeaçıklananHaftalıkİşsizlikMaaşıBaşvurularıverisinde
geçtiğimiz hafta beklenti 291.000 kişinin başvurmuş olduğu yönündeyken gerçekleşmenin 287.000 kişi düzeyinde olduğu
görüldü.
AmerikakıtasınınbirdiğerönemliekonomisiKanada’danaçıklananverilerebaktığımızdaIveyPMIverisininbeklentiüzerinde
geldiğini, Yapı Ruhsatlarının beklentilerin oldukça üzerinde daraldığını, Konut Başlangıçlarının beklenti düzeyinde geldiğini,
İşsizlikOranınınisebeklentideniyigeldiğinigördük.
13Ekim17Ekim2014
AVRUPA
Avrupa tarafından açıklanan verilere baktığımızda Almaya Fabrika Siparişlerinin beklenti
üzerinde daraldığını gördük. Ağustos ayına ait veride beklenti %2,4’lük daralma yaşanması
yönündeykendaralmanın%5,7düzeyindeolduğunugördük.Almanya’dangelenbirdiğerveri
iseyinebeklentininoldukçaaltındadaralarak2009Martayındanbuyanaendüşükseviyenin
kaydedildiği Ağustos ayı Sanayi Üretim verisi oldu. Beklentinin %1,4’lük daralmaya işaret
ettiği veride daralmanın %4,0 düzeyinde olması Avrupa’nın lokomotif ekonomisindeki
yavaşlamanınhızlanarakdevamettiğiendişesiniortayaçıkardı.AlmanyaTicaretDengeside
beklentialtındakaldı.Beklentinin18milyar500milyonEuroolduğuAlmanyaTicaretDengesi
beklentilerinaltında17milyar500milyonEuroolarakaçıklandı.
DAX
FTSE
CAC40
%4,42
8788,81
%2,88
6339,97
%4,86
4073,71
Hafta içinde Brookings Enstitüsü'nin Wahington'daki merkezinde konuşan ECB Başkanı
Draghi,EuroBölgesi'ninacilenbüyümepotansiyeliniartırmasıgerektiğini,enflasyonuaşırıdüşükseviyedenyükselteceklerini,
AB ülkelerinin yapısal reformlara ihtiyacı olduğunu belirtti. Ayrıca büyümenin gelecek yıldan itibaren hızlanması gerektiğini
belirterekbüyümepotansiyelininişsizliğiazaltmakiçinçokzayıfolduğunudasözlerineekledi.
AvrupaBölgesininbirdiğerekonomisiİngiltere’denaçıklananverilerebaktığımızdaSanayiÜretimveİmalatÜretimverilerinin
beklenti altında kaldığını gördük. İngiltere Sanayi Üretim verisinde beklenti aylık bazda %0,2’lik artış olduğu yönündeyken
gerçekleşmebüyümeolmadığınıgösterdi.İngiltereİmalatÜretimindeise,beklenti%0,2oranındaartışolduğuyönündeyken,
artışmiktarının%0,1’lesınırlıkaldığıgörüldü.İngiltereMerkezBankasıBOEgeçtiğimizhaftaiçindeaçıkladığıFaizKararında
yine bir değişikliğe gitmeyerek faizleri %0,5 düzeyinde bıraktı. İngiltere Ticaret Dengesi ise beklentilerin altında açık verdi.
İhracat ve ithalat arasındaki farkı gösteren veride beklenti 9 milyar 600 Milyon Sterlin açık verildiği yönündeyken
gerçekleşmenin9milyar100milyonSterlinolduğugörüldü.
13Ekim17Ekim2014
ASYA
Asya tarafından açıklanan verilere baktığımızda ilk göze çarpan Avustralya Merkez
Bankasının faizleri rekor düşük düzeyde sabit tutması oldu. Avustralya Merkez Bankası 14
aydırdeğiştirmediğifaizoranlarınıbuayda%2.50seviyesindesabittuttu.FaizKararısonrası
açıklama yapan Avustralya Merkez Bankası (RBA) Başkanı Stevens yavaşlayan ekonomi
için faizleri rekor düşük düzeyde bırakmanın en uygun politika olduğunu söyledi.
Avustralya’dan açıklanan bir diğer önemli veri ise geçtiğimiz dönemin üzerinde ancak
beklentilere paralel gelen İşsizlik Oranı verisi oldu. Geçtiğimiz dönem %6 düzeyine inen
İşsizlikOranıbudönembeklentilereparalel%6,1düzeyindeaçıklandı.
Nikkei
%2,60
15301
HangSeng %0,10
23088
Shangai
%0,45
Bölgenin bir diğer önemli ekonomisi Çin’den açıklanan en önemli veri geçtiğimiz dönemin
2374,54
altında kalan Çin HSBC Hizmet PMI verisi oldu. 400 özel şirkete gönderilen anketlerin
değerlendirildiği veri geçtiğimiz dönem 54,1 düzeyinde açıklanmıştı. Ekim ayı için beklenti 53,8 olacağı yönündeyken veri
beklentininaltında53,5düzeyindeaçıklandı.
Japonya’dan açıklanan verilere baktığımızda ise beklenti altında kalan Cari Denge ve beklenti üzerinde gelen Çekirdek
MakineSiparişleriverisiönplanaçıktı.Beklentinin190MilyarYenfazlaverileceğiyönündeolduğuJaponyaCariDengesinde
130 Milyar Yen fazla verildiği görüldü. Çekirdek Makine Siparişleri verisinde ise beklenti %1,1’lik artış olduğu yönündeydi.
Geçtiğimizdönem%3,5artışyaşananmakinesiparişlerindebudönem%4,7oranındaartışolduğugörüldü.
13Ekim17Ekim2014
TÜRKİYE
YurtiçindeisehükümettarafındangüncellenenOrtaVadeliProgram(OVP)takipedildi.Büyümeveenflasyontahminlerinde
sertdeğişikliklerinolduğuOVP’yiaçıklayanBaşbakanYardımcısıAliBabacantemelönceliklerininenflasyonlamücadeleye
kararlılıkla devam etmek olduğunu söyledi ve "Geçen yıl cari açığı birinci sıraya yazmıştık bu yıl enflasyonu birinci sıraya
çekiyoruz" dedi. OVP'de ikinci önceliğin cari açığı düşürmek, üçüncü önceliğin yapısal reformlar olduğunu ifade eden
Başbakan Yardımcısı, yapısal reformlara hız vererek Türkiye'nin potansiyel büyümesini artırmak istediklerini de belirtti.
AşağıdahükümetinaçıkladığıbazıönemlikalemlereaitbiröncekiOVP2014tahmini,yeniOVP2014ve2015tahminlerini
bulabilirsiniz.
YurtiçindenaçıklananbirdiğerönemliveriisebeklentialtındakalanAğustosayıSanayiÜretimverisioldu.Biröncekidönem
%3,6düzeyindeaçıklananverideAğustosayıbeklentisi%5,7artışolduğuyönündeydiancakartış%5,2düzeyindekaldı.
13Ekim17Ekim2014
ÖnümüzdekiHaftaNeleriTakipEdeceğiz?
Pazartesigününe05:00’teÇin’denaçıklanacakihracatveithalatrakamlarıarasındakifarkıgösterenTicaretDengesiverisiile
başlayacağız. Japonya, ABD ve Kanada’da tatil nedeniyle piyasaların kapalı olacağı günün devamında açıklanması
beklenentekönemliekonomikveri09:00’daAlmanya’dangelecekToptanEşyaFiyatDeğişimverisiolacak.
Salıgünü03:30’daAvustralya’dangelecekNABİşDünyasıGüvenEndeksiilebaşlayacak.GüniçindeiseÇin’dengelecek
YabancıDirekYatırımlarveYeniKredilerverileritakipedilebilir.Avrupatarafındaniseaçıklanacakenflasyonverileriönplanda
olacak.11:30’daaçıklanacakİngiltereTüketiciFiyatEndeksiaçıklanacakenflasyonverileriarasındapiyasalarayönverecek
nitelikteolanlardan.12:00’deiseAlmanyaZewEndeksiveEuroBölgesiSanayiÜretiminiizleyeceğiz.Günündevamındaise
açıklanmasıbeklenenönemlibirveriakışıbulunmamakta.
Çarşamba günü 04:30’da Çin’den gelecek Tüketici Fiyat Endeksi verisi ile güne merhaba diyeceğiz. 07:30’da ise
Japonya’dan Sanayi Üretim verisi ve Kapasite Kullanım Oranı verileri gelecek. 09:00’da Almanya’dan açıklanacak TÜFE
verisininardından10:00’daECBBaşkanıMarioDraghi’ninaçıklamalarıtakipedilecek.10:00’dayurtiçindenaçıklanacakCari
Denge verisi izlenecek bir başka önemli veri. 11:00’de ise İngiltere 3 aylık Ortalama Kazanç Endeksi, İşsizlik Maaşı
Başvuruları ve İşsizlik Oranı verisi takip edilecek. 15:30’da ABD tarafından gelecek Eylül ayı Çekirdek Perakende Satışlar
verisininyanısıraEylülayıÜreticiFiyatEndeksiveNewYorkFEDİmalatEndeksiizlenecek.17:00’deiseAğustosayıİşletme
Stoklarıverisiizlenebilir.
Perşembe günü 00:30’da Yeni Zelanda’dan gelecek İmalat Endeksi Asya tarafından açıklanması beklenen tek önemli
ekonomik veri. 12:00’de açıklanacak Euro Bölgesi TÜFE verisinin ardından 15:00’de FOMC üyelerinden Plosser’in
açıklamalarınıtakipedeceğiz.15:30’daKanada’danaçıklanacakİmalatSatışlarıverisiyleberaberABD’dengelecekHaftalık
İşsizlikMaaşıBaşvurularıverisiniizleyeceğiz.16:15’deABDSanayiÜretimverisiveKapasiteKullanımOranıverisinitakiben
17:00’dePhiladephiaFEDİmalatEndeksigelecek.
Cuma günü Asya ve Avrupa tarafından gelmesi beklenen önemli bir veri bulunmamakta. 14:30’da Türkiye Cumhuriyet
Merkez Bankası’nın yıl sonu TÜFE beklenti anketi sonucunu izleyeceğiz. 15:30’da ise ABD’den Yapı Ruhsatları ve Konut
Başlangıçlarıverisiniizleyeceğiz.VerilerleaynısaatteiseFEDBaşkanıJannetYellen’inkonuşmasıtakipedilecek.16:55’te
açıklanacakMichiganTüketiciGüvenEndeksiverisininisehaftanınsonönemliverisiolmasıbekleniyor.
13Ekim17Ekim2014
EURUSD
Makroekonomik verilerden ziyade FED yetkilileri ve ECB Başkanı Draghi'nin açıklamalarının etkisiyle dalgalanmaların
yaşandığıbirhaftaizlendi.ÇarşambaakşamıaçıklananFOMCtoplantıtutanaklarındapiyasalarınbeklediğierkenfaizartırımı
işaretlerininverilmemesivegüçlüdolarınenflasyonubaskılayabileceğineyönelikgörüşlerinönplanaçıkmasıdolardaciddi
bir zayıflamaya neden oldu. Ancak geçtiğimiz ay FED yetkililerinden gelen erken faiz artırımına yönelik açıklamaların bu
toplantıdan daha sonra gelmiş olması ve Perşembe günü FED yetkililerinin net bir şekilde ifade etmeselerde erken faiz
artırımını desteklemesi doların yeniden güçlenmesine neden oldu. Cuma günü Draghi'nin yaptığı açıklamalar da euronun
zayıflamasınanedenolduğundanparitehaftayısatıcılıseyirilekapattı.
Bu hafta Salı günü Almanya'da açıklanacak olan ZEW ve Perşembe günü ABD'de açıklanacak olan sanayi üretimi ve
Philadelphiaverilerininönplanaçıkmasıbeklenebilir.
Pariteye teknik açıdan bakarsak;Nisan ayında başlayan düşüş trendinin hala gücünü koruduğu söylenebilir. Olası tepki
alımlarında1.2630ve1.2660dirençleriizlenebilir.Dahasonratakipedilebilecekdirençise1.2740.Satışbaskısınındevamı
durumunda 1.2570 ve kritik 1.2520 desteklerini izliyor olacağız. Takip edilebilecek diğer destek ise 1.2480.Alligator
indikatörüne bakarsak hafta içinde grafiğin timsahın dişinden(kırmızı eğri) dönmüş olduğu görülüyor. Bu durum tepki
alımlarınınzayıflamayabaşladığışeklindeyorumlanabilir.
13Ekim17Ekim2014
GBPUSD
Geçtiğimizhaftafaizoranındavetahvilalımmiktarındabirdeğişikliğegidilmemesiparitededahaçokdolarbazlıhareketlere
nedenoldu.Dolarıngüçlenmesisonucuparitedeaşağıyönlüseyirdevametti.
GelecekhaftayabakarsakönplanaçıkabilecekveriSalıgünüaçıklanacakolanTÜFEveÇarşambagünüaçıklanacakolan
işsizlikverisi.Ekonomininyavaşlamayadevametmesienflasyonadüşüşyönündeyansıyabilir.Özelliklehizmetsektöründeki
olumludurumunişsizlikverisineolumluyansımasıbeklenebilir.
Pariteye teknik açıdan bakarsak;Satıcılı seyir devam ediyor. Bu seyrin devam etmesi halinde ilk olarak 1.6000 ve 1.5970
takipedilebilecekdestekseviyelerimiz.Satıcılarıngüçlenmesidurumundaysa1.5910desteğitakipedilebilir.Önemlidirenç
seviyeleriise1.6080,1.6110ve1.6180seviyelerinde.
13Ekim17Ekim2014
USDJPY
Öncekihaftayı108.30kritikseviyesiüzerindekapatmayıbaşaranparitedeyenihaftanınilkgünlerindebuseviyeüzerinde
tutunma gayreti devam etti. Ancak hafta ortasında 108.30 altına yaşanan geri çekilme perşembe günü 107.40 desteğine
doğru geri çekilmeyi beraberinde getirdi. Haftanın son günü ise toparlanma çabası görüldü. Paritede 108.30 kritik sevisi
üzerinde kalıcılık sağlanamaması durumunda geri çekilmenin devam etmesini beklediğimizi hatırlatalım. Bu durumda
izleyeceğimiz destekler sırasıyla 107.40-106.70 ve 106.20 seviyelerinde bulunmakta. 105.55 ise diğer önemli destek
konumunda.108.30üzerikalıcılıkdurumundaise108.90ve109.50dirençleriniizlemeyedevamedeceğiz.110.10unisekritik
dirençkonumundaolduğunuhatırlatalım.
Önümüzdeki hafta pariteyi etkileyebilecek gündem maddelerine göz atacak olursa; ABD tarafında çarşamba günü ÜFE,
perakende satışlar, zincir mağaza satışları ve Bej kitap, perşembe günü Philadelphia İmalat Endesi, cuma günü yapı
izinleri,konut başlangıçları ve Michigan tüketici güveni verileri ön plana çıkmakta. Japonya tarafında ise çarşamba günü
kapasitekullanımoranıveendüstriyelüretimverileritakipedilecek.
13Ekim17Ekim2014
S&P500
Önceki haftayı satıcılı seyrin ardından 1954 seviyesi üzerinden kapatmayı başaran kontratta geçtiğimiz hafta dalgalı seyir
hakimdi.Yukarıdenemelerde1980direnciningücünükoruduğugülenkontrattageriçekilmelergörüldü.Haftanınsonişlem
günündeise1907kritikdesteğidenendivesonrasındabuseviyeüzerindekalmaçabasıdikkatçekiciydi.Yenihaftada1907
desteğinin korunup korunmayacağını dikkatle izleyeceğiz. Desteğin korunması halinde tekrar yukarı hareketlenmeler
görülebileceğini düşünmekteyiz. Bu durumda izleyeceğimiz ilk dirençler 1916-1933 ve 1954 seviyelerinde bulunmakta.
1980'in ise önemli direnç konumunda olduğunu hatırlatalım. 1907 altı kalıcılıkta ise geri çekilmenin hız kazanabileceğini
düşündüğümüz kontratta izleyeceğimiz ilk destekler 1902 ve 1880 seviyelerinde bulunmakta. 1863 ise izleyeceğimiz bir
sonrakiönemlidestekseviyemiz.Kontratauzunvadeliprojeksiyondanbakarsak200günlüküsselhareketliortalamanıntest
edildiğiniizliyoruz.Budestektetutunmanıngerçekleşmemesidurumundayenibirsatışdalgasıoluşabilir.
ÖnümüzdekihaftaABDborsalarınıvekontratıetkileyebilecekABDodaklıgündemmaddelerinebakacakolursak;çarşamba
günüÜFE,perakendesatışlar,zincirmağazasatışlarıveBejkitap,perşembegünüPhiladelphiaİmalatEndesi,cumagünü
yapıizinleri,konutbaşlangıçlarıveMichigantüketicigüveniverileriönplanaçıktığınıbelirtmekisteriz.
13Ekim17Ekim2014
ALTIN
Sert düşüş sonrası yeni haftaya toparlanma hareketleriyle başlayan altında, FOMC tutanaklarında faiz artırımımın
gecikebileceği ve güçlenen doların ABD ekonomisi açısından risk oluşturabileceği söylemleri altının değer kazanmasını
destekledi ve son 2 haftanın en yüksek seviyesini gördü. Yine küresel ekonominin yavaşladığı düşünceleriyle altına olan
talebinartmasıaltınınyükselişinihaftaboyusürdürmesinisağladı.
Önümüzdekihafta,ABDtarafındaaçıklanacakönemliverilerbulunuyor.Ayrıcagözlerbiryandanjeopolitikrisklervedevam
eden ISID terörünü üzerinde olurken, bir yandan da Euro bölgesinin en büyük ekonomisine sahip Almanya'nın resesyona
gideceğisöylemleriüzerinegelecekverileritakipedeceğiz.
Teknikaçıdanbakacakolursak;1222üzerindetutunmasağlanmasıhalindeilkolarak1233,1244ve1255dirençlerinitakip
ediyorolacağız.1255altıkalıcılıkdevamettiğisürecenegatifalgınınhakimolduğunubelirtelim.Aşağıyönlühareketliliklerde
iseilkdestekler1216,1207vekritik1196seviyelerindebulunuyor.
13Ekim17Ekim2014
BRENT
Önceki haftayı 92.20 seviyesinin hemen altında kapatan brentte hafta boyu yaşanan geri çekilme, haftanın son gününde
88.50 seviyesinin de altına sarkmayı beraberinde getirdi. Günün devamında ise bu önemli seviyenin üzerinde hareketlilik
gözlendi.Petroldekisatıcılıseyrinsürmesindemevcutüretiminyeterliolduğuvejeopolitiksıkıntılararağmenüretiminyeterli
seviyedekalacağıbeklentisietkiliydi.Ancakdüşüşünasılnedeninindolardakigüçlüduruşundevamediyorolmasıdiyebiliriz.
Brentte 88.50 önemli seviyesi üzerinde kalıcılık durumunda toparlanma olabileceğini ve bu durumda izleyeceğimiz ilk
dirençlerinsırasıyla89.80-90.40-91.00ve92.20seviyelerindeolduğunuhatırlatalım.88.50altındakalıcılıkdurumundaiseilk
destekler 87.80-86.30 ve 85.40 seviyelerinde bulunmakta. Parabollic SAR indikatörü negatif görünüm sergilemeye devam
ediyor.
13Ekim17Ekim2014
USDTRY
Yurtiçipiyasalarınkapalıolduğuhaftabaşındaliradagüçlenmevedolardadeğerkayıplarıgözlemledik.Liradakigüçlenmede
Fitch raporunun beklenildiği kadar olumsuz olmamasının ve not indiriminin meydana gelmemesinin payı büyüktü. Kurda
toparlanmahareketlerigörülsedeFOMCtutanaklarındaFedyetkililerinin,güçlenendolarınihracatcılaraçısındanriskunsuru
olabileceği, enflasyonu baskılayabileceği ve faiz artırımının gecikebileceği yönünde açıklamaları sonrası bu yükseliş uzun
sürmedivekurdasertgeriçekilmeleryaşandı.AncakbazıFEDyetkililerininbeklentilerdenöncefaizarttırımınagidilebileceği
söylemlerinin de etkisiyle dolar tutanaklardaki kaybını azalttı ve yeniden yukarı hareketlilikler gözlemlendi.Yurt içinde artan
sokakolaylarınınpariteyehenüzyansımadığıgörülüyor,siyasigelişmeleritakipetmeyebuhaftadadevamedeceğiz.
ABD tarafında enflasyon verileri, Yapı Ruhsatları, Perakende Satış, Yeni İnş. Başlanan Konutlar, Philedelphıa Fed Imalat
Listesi ve Michigan Hassasiyeti yeni haftada kuru etkileyebilecek önemli veriler arasında yer alıyor. Çarşamba günü ise
yurtiçindeişsizlikortalamasıvebütçedengesinitakipedeceğiz.
Teknik açıdan bakacak olursak; 2.2880/2.2830 bandı üzerinde kalıcılık sağlanması halinde ilk dirençler 2.2955, 2.3040,
2.3110seviyelerindebulunuyor.TLlehinehareketliliklerlebantaltınainilmesidurumundaiseilkolarak2.2777,2.2720,2.2640
ve aşağısında kritik 2.2520 desteklerini takip edeceğiz.Bollinger bandının orta eğrisi olan 20 günlük hareketli ortalamada
meydana gelen sert yükseliş sonucu yeni bir alım dalgası oluşabilir, bu nedenle 2.2520 desteğinin öneminin arttığı
söylenebilir.
13Ekim17Ekim2014
EURTRY
Avrupa'nın en büyük ekonomisine sahip Almanya'nın sanayi üretimi verilerinin beklentiler altında gelmesiyle resesyona
girebileceği endişeleri sonrası geri çekilmeler gözlemlediğimiz kurda, bu düşüş uzun sürmedi ve hafta ortalarında 2.9000
referans seviyesinin test edildiğini gördük. Draghi konuşmasından pek etkilenmeyen kurda haftalık kapanış ise 2.8838
seviyesindengerçekleşti.
Yenihaftada,AlmanZewEkonomikKanısı,EurobölgesiEnflasyonveTüfeverilerigibikurdahareketliliğesebepolabilecek
veriler bulunmakta. Özellikle resesyon tehlikesinde bulunan Almanya'dan gelecek verilerin önemli olduğunu belirtelim. Aynı
zamandayurtiçindeÇarşambagünüaçıklanacakişsizlikvebütçedengesiverilerinitakipedeceğiz.
Teknik açıdan bakacak olursak; Euro lehine hareketliliklerde ilk olarak 2.8940, 2.9000, 2.9100 dirençlerini takip ediyor
olacağız.Toparlanmadansözedebilmekiçin2.9000anadirenciüzerindekalıcılıkaramaktayız.Aşağıyönlühareketliliklerde
iseilkdestekler2.8780,2.8650,2.8530seviyelerindebulunuyor.2.8300anadesteğiisenegatifalgıoluşmamasıaçısından
önemli.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
2 028 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content