close

Вход

Log in using OpenID

21 Temmuz - 25 Temmuz 2014

embedDownload
21Temmuz25Temmuz2014
GLOBALPİYASALARDAHAFTANINÖZETİVEGELECEKHAFTA...
Global bazda açıklanan verilere baktığımızda ABD perakende satışlar verisi beklenti altında kaldı. ABD üretici fiyatları ise
beklentilerinüzerindeartarkençekirdekperakendesatışlardaartışbeklentilereparaleldüzeydegerçekleşti.Sanayiüretiminde
artış pozitif olsa da beklentilerin altında kaldı. Haftalık işsizlik maaşı başvurularında iyi veriler üretilmeye devam edilirken,
Haziranayıyenikonutizinlerindekötüverilergelmeyedevametti.
HaftaiçindeaçıklamalarınıizlediğimizFEDBaşkanıYellenparasalgenişlemeninbitmesininardındanfaizoranlarınındüşük
seviyede kalmaya devam edeceğini ifade ederken istihdamın beklenenden güçlü olması durumunda faizlerin beklenenden
öncearttırılabileceğinibelirtmektendegeridurmadı.
AvrupatarafındanaçıklananverilerebaktığımızdaEuroBölgesiSanayiÜretimverisinde2014yılınınendüşükgerçekleşmesi
kaydedildi. Almanya ZEW Endeksinde ise yine beklenti altında kalınırken Tüketici Fiyat Endekslerinde beklentilere yakın
gerçekleşmeler oldu. İngiltere TÜFE’de ise beklenti üzerinde gerçekleşmeler olduğu ortaya kondu. Verilerin yüksek
gelmesininİngiltere'defaizoranlarınınbeklenendenöncearttırılabileceğiyorumlarınanedenolmasınedeniyleSterlin'dediğer
parabirimlerinekarşıgüçlenmeyenedenoldu.Azalmayadevamedenİngiltereişsizlikoranıiseİngilizekonomisindekigücü
gösterenbaşkabirverioldu.
AsyatarafındaJaponyasanayiüretimibeklentilerinüzerindeaçıklanırken,YeniZelandaenflasyonverilerindebeklentialtında
kalındığıortayakondu.Çinbüyümeverilerindeise2.Çeyrekbüyümeverisibeklentilerinüzerineçıkarkensanayiüretiminde
degerçekleşmelerbeklentiüzerindeoldu.HaftanınsongünüaçıklananÇinkonutfiyatartışoranıise2013Nisanayındanbu
yanaenkötüartışrakamıolmuşoldu.
YurtiçipiyasalardaiseTürkiyeCumhuriyetMerkezBankasınınfaizkararıtakipedildi.TCMBpolitikafaiziolanbirhaftavadeli
repo ihale faiz oranını 50 baz puanlık indirimle %8,75’ten %8,25’e düşürdü. Merkez Bankası borçlanma faiz oranını ise
%8’den%7,5’eindirdi.
21Temmuz25Temmuz2014
ABD
ABD tarafından açıklanan haftanın ilk verisi perakende satışlar verisi oldu. Beklenti
olan %0,6 düzeyinin altında %0,2 seviyesinde açıklanan perakende satışlar verisinin
yanısıraÇekirdekPerakendeSatışlar'daisebeklenti%0,5düzeyindeykengerçekleşme
%0,4 seviyesinde gerçekleşti. ABD üretici fiyat endeksinde aylık bazda %0,4, yıllık
bazda ise %1,9 oranında artış gerçekleştiği ortaya kondu. ABD'de üretici fiyatları
Haziran'da %0,4 ile beklentilerin üzerinde artarken, gıda ve enerji fiyatlarını
içermeyen çekirdek endeks ise %0,2 ile beklentilere paralel arttı. Sanayi üretimi ise
Haziran ayında %0,3'lük yükseliş beklentisinin altında %0,2 düzeyinde arttı. %79,1
düzeyinde açıklanan Kapasite Kullanım Oranında ise geçtiğimiz aydan bu yana bir
değişiklikolmadığıortayakondu.
S&P
DOW
NASDAQ
%0,54
1978,22
%0,92
17100,18
%0,38
4432,15
Haftalık işsizlik maaşı başvurularında 310 bin kişilik artış olması beklenirken artışın
302binkişiolduğuaçıklandı.Geçenhaftakisonveriise304binkişiolarakaçıklanmıştı.Devamedenişsizlikmaaşı
başvurularının ise 2 milyon 584 bin kişiden 2 milyon 575 bin kişiye düşmesi beklenirken 2 milyon 507 bin kişiye
indiğiaçıklandı.
Haziran ayı yeni konut izinleri verisinde geçen ayki 991 bin adedin üzerinde 1 milyon 40 bin adetlik satış olması
beklenirkengerçekleşme963binseviyesindekaldı.Buizinlerinkonutadönüşmerakamınınise1milyon18binadet
olarak açıklanması beklenirken gerçekleşme 893 binde kaldı. Beklentilerin oldukça altında kalan konut verilerinin
FEDtarafındanyakındanizlendiğinivefaizkararındaroloynayanetkenlerdenbiriolduğunubelirtmekisteriz.
Philadelphiabölgesindekiimalatçılararasındaekonomikaktivitedüzeyinibelirlemekiçinyapılananketlerinsonucunu
gösteren endeksin geçtiğimiz ayki 17,8'lik gerçekleşmenin altında 16,0 seviyesinde açıklanması bekleniyordu.
Gerçekleşmeisebeklentilerinoldukçaüzerinde23,9seviyesindeoldu.
Haftanın son günü açıklanan Michigan Tüketici Güven Endeksi beklenti olan 83,5 seviyesinin altında 81,3
seviyesindeaçıklandı.Verigeçtiğimizaybeklentilerinhafifüzerinde82,5düzeyindeaçıklanmıştı.
21Temmuz25Temmuz2014
ABD
FEDBaşkanıYellenhaftaiçindeFEDSenatoBankacılıkKomitesi'ndeyaptığıkonuşmada,istihdampiyasasındakizayıf
görünümün devam ettiğini ve parasal genişlemenin bitmesinin ardından faiz oranlarının düşük seviyede kalmaya
devam edeceğini ifade etti. Yapılması gereken finansal reformların henüz tamamlanmadığını belirten
Yellen, ekonominin iyileşmesine karşılık henüz tam olarak toparlanmadan söz edilemeyeceğinin altını çizdi. Konut
sektöründe bir parça toparlanma görülse de rakamların hayal kırıklığı yaratmaya devam ettiğini söyleyen FED
Başkanıistihdamınbeklenendengüçlüolmasıdurumundafaizlerinbeklenendenöncearttırılabileceğinibelirtti.
St.LouisFedBaşkanıveAçıkPiyasaKomitesi(FOMC)JamesBullard,ABDekonomisinincarihızilebüyümeyedevam
etmesi halinde Fed'in kısa vadeli faiz oranları daha erken artırmasının gerekebileceğini söyledi. Bullard yaptığı
açıklamada, "Fed, bugün itibariyle makroekonomik hedeflerine daha yakın. Beklenenden güçlü veriler, artan
enflasyon ve hızlı şekilde iyileşen istihdam piyasası Fed'in faiz görünümünü önümüzdeki aylarda ve çeyreklerde
değiştirebilir" diye konuştu. Bununla birlikte Bullard, Fed'in içinde bulunduğu ultra gevşek para politikası
duruşundan, daha normal para politikasına geçmesinin uzun bir zaman alacağını da vurguladı. Bullard
konuşmasında, "Önemli olan Fed'in kısa vadele faiz oranlarını hali hazırdaki sıfıra yakın seviyelerden yükseltmeyi
düşünmeye başlaması, çünkü merkez bankasının politikasının gelecekte sorun yaratmayacağından emin olmaya
ihtiyacıvar.Fed'inpolitikasınınormalleştirmesibunedenleuzunzamanalacak.Fed'inpolitikaduruşunuekonominin
performansıiledahaparalelhalegetirmeyeihtiyacıvar"dedi.
HaftanınsongünündeisebölgeekonomisiKanada’danaçıklananverilertakipedildi.ÇekirdekKanadaTüketiciFiyat
Endeksindeaylıkbazdabeklentilereparalel%0,1'likazalışolduğuaçıklandı.Veridegeçtiğimizay%0,5oranındaartış
olmuştu.Yıllıkbazdaisegeçendönemolduğugibi%1,7seviyesindebirartışyaşanmasıbeklenirken,gerçekleşmenin
%1,8düzeyindeolduğubelirtildi.OynaklığıarttırantüketimkalemlerinidekapsayanTÜFEiseaylıkbazdageçtiğimiz
ayki %0,1'lik artış beklentisine paralel açıklandı. Yıllık bazda da geçtiğimiz dönem açıklanan %2,3 seviyesinin
üzerindebeklentilereparalel%2,4seviyesindegerçekleşmeolduğuaçıklandı.ToptanSatışlarverisindeisegeçtiğimiz
dönemki%1,2'likartışınaltında%0,7'likartışbeklentisimevcutkengerçekleşmenin%2,2seviyesindeolduğuortaya
kondu.BuyüksekgerçekleşmeKanadaekonomisindeiyigidişataişaretetti.
21Temmuz25Temmuz2014
AVRUPA
HaftanınilkverisiEuroBölgesiSanayiÜretimoldu.2014yılınınendüşüğüolansanayi
üretiminde daralma aylık bazda %1,2 olan beklenti seviyesine yakın %1,1 düzeyinde
geldi.Yıllıkbazdaisegerçekleşmebeklentilereparalel%0,5düzeyindegeldi.
Almanya'dayatırımcılarvefinansalanalistlerarasındayapılananketlerinsonucuolarak
ortaya çıkan ZEW Endeksi ekonomik aktivite düzeyi açısından önemli öncü
göstergelerden. ZEW ekonomik gösterge endeksinde beklenti 28 seviyesindeyken
gerçekleşme27,1düzeyindeoldu.ZEWendeksigeçtiğimizaydabeklentilerinoldukça
altında29,8seviyesindegelmişti.ZEWekonomikgöstergeendeksiböylelikleüstüste
7.aydadadüşüşünüsürdürmüşoldu.
DAX
FTSE
CAC40
%0,56
9720,02
%0,89
6749,45
%0,44
4335,31
Euro Bölgesi'nde açıklanan Haziran ayı Tüketici Fiyat Endeksinin beklentilere paralel
%0,1 oranında artış gösterdiği açıklandı. Geçen ay açıklanan Mayıs verisinde ise tam
tersineaynıorandaazalışmeydanagelmişti.YıllıkTÜFEisegeçenayolduğugibi%0,5düzeyindeaçıklandı.Gıdave
enerji harcamalarını kapsamayan Haziran ayı Çekirdek TÜFE'nin ise %0,1 oranında azalış göstermesi beklenirken
%0,1oranındaartışgösterdiğiaçıklandı.YıllıkçekirdekTÜFEisebeklentilereparalel%0,8düzeyindegeldi.
İngiltere'de açıklanan Tüketici Fiyat Endeksinde ise yıllık bazda beklentiler %1,6 artış olması
yönündeyken gerçekleşme %1,9 seviyesinde oldu. Aylık bazda beklentiler ise %0,1'lik azalış olması yönündeyken
%0,2'lik artış olduğu açıklandı. Verilerin yüksek gelmesinin İngiltere'de faiz oranlarının beklenenden önce
arttırılabileceğiyorumlarınanedenolmasınedeniyleSterlin'dediğerparabirimlerinekarşıgüçlenmeyenedenoldu.
İngiltereİşsizlikoranıisegeçenayki%6,6seviyesindenbeklentilerparalelinde%6,5düzeyinegeriledi.İngiltere’de
işsizlik son 5 buçuk yılın en düşük seviyesine geriledi ve çalışan kişi sayısı ekonomik toparlanmanın güçlenmesiyle
rekorseviyeyeulaştı.
21Temmuz25Temmuz2014
AVRUPA
Avrupa Parlamentosu'nda konuşan Avrupa Merkez Bankası(ECB) Başkanı Draghi: Euro Bölgesi'nin 2014 ilk
çeyreğinde %0.2 oranında büyüdüğünü, böylece üst üste 4 çeyrek dönemdir pozitif büyüme gerçekleştirildiğini
söyledi.Ilımlıtoparlanmanındevamınıbeklediklerinivedevreyesokacaklarımalikonsolidasyonveyapısalreformların
büyümeyeönümüzdeki2yıliçerisindeivmekazandıracağınıdüşündüklerinevurguyapanDraghi,%0,5düzeyindeki
enflasyon için ise %2,0 hedefine ulaşmak için en yakın 2016 yılını adres gösterdi. 2014 Eylül ayından itibaren
faaliyete geçecek olan TLTRO'ların Euro Bölgesi'nde tüketimin artırılmasına ve dolayısıyla ekonomik istikrarın
sağlanmasına katkısı olacağına da değinen Başkan Draghi, bunun uygulanabilirliği için de ECB' nin BOE(İngiltere
MerkezBankası)ileortakbirçalışmaiçerisindeolacağınındaaltınıçizdi.
21Temmuz25Temmuz2014
ASYA
Haftanın açıklanan ilk verisi Japonya Sanayi Üretimi oldu. Mayıs ayı sanayi üretimi
değişimi%0,5'likbeklentininbirazüzerinde%0,7düzeyindegeldi.Geçenaysonunda
açıklanan Mayıs ayı öncü tahmin %0,5, Nisan gerçekleşmesi ise %-2,8 düzeyinde
açıklanmıştı.
Avustralya Merkez Bankası (RBA)'nın toplantı tutanakları açıklandı. Tutanaklarda,
ülkenin en büyük istihdam kaynağı olan madencilikte görülen yavaşlamaya rağmen
istihdamda iyileşmeler görüldüğü, bunun da inşaat sektöründe gözle görülen
büyümeyebağlıolduğunavurguyapıldı.Ekonomikistikrarınsağlanmasıiçinsürdürülen
mali konsolidasyonun devam etmesi gerektiği belirtilirken 2013 Ağustos'tan bu yana
%2,5 seviyesinde bulunan faiz oranlarının bir süre daha bu seviyede kalması
gerektiğinekararverilmiştirdenildi.
Nikkei
%0,34
15216
HangSeng %0,95
23454,79
Shangai
%0,59
2059,07
Yeni Zelanda Tüketici Fiyat Endeksi(TÜFE) verilerinde; 2.çeyrekte bir önceki dönem gerçekleşmesinde olduğu gibi
%0,3'lük artış olduğu açıklandı. Beklenti ise artışın %0,4 seviyesinde olması yönündeydi. Yıllık TÜFE'de ise %1,6
oranındaartışolduğuaçıklanırken,buverininise%1,8düzeyindegeleceğibeklenmekteydi.
Çin'de açıklanan Gayri Safi Yurtiçi Hasıla verileri beklentiler üzerinde geldi. Buna göre Çin ekonomisi 2.Çeyrek'te
%1,8'lik beklentinin üzerinde %2,0 oranında büyüdü. Senelik bazda ise %7,5'luk büyüme açıklanırken, beklenti
%7,4seviyesindeydi.Çinsanayiüretimiiseson1yıliçerisinde%9,2oranındabüyümekaydetti.Sanayiüretiminde
artışbeklentisiise%9,0düzeyindeydi.AçıklanandiğerÇinverisiolanyıllıkperakendesatışlarisebeklentilereparalel
%12,4düzeyindeartışgösterdi.
HaftanınsongünüÇin'deaçıklanansenelikkonutfiyatıartışoranı%4,2seviyesindegeldi.Geçenayaçıklananson
veri ise %5,6 düzeyindeydi. Böylece 2014 yılı boyunca aydan aya artış hızında görülen yavaşlama devam ediyor
olmaklabirlikte,aynızamanda2013Nisanayındaki%3,6'lıkgerçekleşmedenbuyanaÇinkonutfiyatlarındaenkötü
artışrakamlarıgörülmüşoldu.
21Temmuz25Temmuz2014
TÜRKİYE
TürkiyeCumhuriyetMerkezBankası(TCMB)ParaPolitikasıKurulu(PPK)gecelikfaizoranlarında:marjinalfonlamaoranını
%12, açık piyasa işlemleri çerçevesinde piyasa yapıcısı bankalara repo işlemleri yoluyla tanınan borçlanma imkanı faiz
oranını%11,5düzeyindesabittuttu.MerkezBankasıborçlanmafaizoranınıise%8’den%7,5’eindirdi.PPK'daayrıcapolitika
faiziolanbirhaftavadelirepoihalefaizoranı50bazpuanlıkindirimle%8,75’ten%8,25’edüşürüldü.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) toplam rezervleri 11 Temmuz ile biten haftada 1 milyar 325 milyon dolar
azalarak 133 milyar 683 milyon dolara geriledi. TCMB Haftalık Para ve Banka istatistiklerine göre, brüt döviz rezervleri 11
TemmuzCumailebitenbirhaftalıkdönemde1milyar325milyondolarazaldıve113milyar443milyondolardan,112milyar
118milyondolaraindi.
21Temmuz25Temmuz2014
ÖnümüzdekiHaftaNeleriTakipEdeceğiz?
Pazartesi gününün ekonomik takvimde veri akışı açısından zayıf bir gün olması bekleniyor. Asya tarafından açıklanacak
önemli bir verinin bulunmadığı günün devamında 09:00’da açıklanacak Almanya Üretici Fiyat Endeksi dışında gündem
belirleyebilecekbirveriyok.
Salı günü Avustralya Merkez Bankası Başkanı’nın konuşmasını takiben 11:30’da İngiltere’den Özel Sektör Net
Borçlanması’nı izleyeceğiz. ABD tarafından ise 15:30’da açıklanacak Tüketici Fiyat Endeksi verileri takip edilecek. Bunun
ardından17:00’degelecekDevamEdenKonutSatışlarıgelecek.Konutverilerindebeklentilerinaltındakalınmasındandolayı
veFED’indeyakıntakibindeolduğuiçinaçıklanacakveridikkatletakipedilecektir.
Çarşamba günü Avustralya’dan açıklanacak TÜFE verileri ile güne merhaba diyeceğiz. 11:30’da İngiltere’den açıklanacak
Para Politikası Kurulu Toplantı Tutanakları takip edilecek. İngiltere Merkez Bankası BOE’nin faiz artırımına ilişkin ne
düşündüğünü anlamak açısından toplantı tutanaklarındaki detaylar takip edilebilir. 14:45’te ise BOE Başkanı Carney’nin
konuşmasıSterlin’dehareketliliğenedenolabilir.15:30’dakiKanadaperakendesatışlarverileriiledegünütamamlayacağız.
Perşembe gününe 00:00’da açıklanacak Yeni Zelanda Faiz Kararı ve 01:45’de gelecek Yeni Zelanda Ticaret Dengesi ile
başlayacağız. 02:50’de ise Japonya Ticaret Dengesi ve ardından 04:45’te gelecek Çin HSBC İmalat PMI verileri ile güne
devamedeceğiz.Avrupa’daiseAlmanya,FransaveEuroBölgesiPMIverileriizlenecek.İmalatveHizmetPMIverileriAvrupa
ekonomisinin gidişatına yönelik bize sağlıklı bilgi vermesi açısından yakından izlenebilir. 11:30’da ise İngiltere Perakende
Satışlar verisinin ardından 14:30’da Türkiye’den Kapasite Kullanım Oranı takip edilecek. 15:30’daki ABD Haftalık İşsizlik
MaaşıBaşvurularınınardından16:45’teABDÖncüİmalatPMIverisive17:00’dekiABDYeniKonutSatışlarıverileriönemle
takipedilebilir.
Cuma gününe Japonya enflasyon verileri ile başlayacağız. Avrupa tarafından ise Almanya IFO İş Ortamı Endeksini
11:30’dakiİngiltere2.ÇeyreköncüGSYİHverileriizleyecek.ABDtarafındangelecekhaftanınsonönemliverisiiseÇekirdek
MalSiparişleriveDayanıklıMalSiparişleriverileriolacak.
21Temmuz25Temmuz2014
EURUSD
GeçtiğimizhaftaverilerdenziyadeOrtadoğuileilgiligelişmelerfiyatlandı.Ortadoğu'dakitrajedikdurumundahada
vahimleşmesi durumunda risk algılamasının artması ve ABD tahvillerine olan talebin artması ve dolayısıyla doların
güçlenmesi beklenebilir. Orta vadeli projeksiyon amacıyla verilere bakarsak öncelikli olarak Salı günü Almanya'da
açıklananZEWverilerinedeğinmekistiyoruz.AlmanyaekonomisindekisorunlarasonüçaydadirenenZEWmevcut
koşullar endeksinde düşüş izlendi. ZEW ekonomik kanı verisinde ise Ocak ayından bu yana devam eden istikrarlı
negatif tablonun devam ettiği söylenebilir. Yine Salı günü ABD'de açıklanan perakende satışlar verisinde tablo
olumsuzdu. Çarşamba günü ise FED Başkanı Janet Yellen'ın açıklamalarını izledik. Yellen açıklamalarında özellikle
istihdam, üretim ve tüketim hacmindeki artışın altını çizmesi ve Ekim ayında tahvil alım programını sona
erdireceklerinin altını çizmesi dolarda güçlenmeye neden oldu. Perşembe günü Euro Bölgesi geneli için açıklanan
enflasyonverisindeki%0.5'likgerçekleşmeEuroBölgesi'neilişkindurgunlukkaygılarınıartırdı.YinePerşembegünü
ABD'de açıklanan konut verilerinde son ayların en olumsuz tablosuna tanık olundu. Özellikle yeni inşaatlar
verisindeŞubatayındanbuyanaennegatifgerçekleşmeninizlenmesidolardazayıflamayanedenoldu.Bu haftaya
bakarsakSalı günü ABD'de açıklanacak olan enflasyon verilerine dikkat etmekte yarar var. Yüzde 2.1'lik yıllık
enflasyon beklentisinin gerçeğe dönüşmesi ABD ekonomisindeki canlanma sinyallerini destekleyeceğinden dolarda
güçlenmeye neden olabilir. Perşembe günü Almanya'da açıklanacak olan PMI verilerindeki sınırlı karamsar
beklentilerin gerçeğe dönüşmesi durumunda euroda sınırlı bir zayıflama beklenebilir. Yine ABD'de açıklanacak olan
yeni ev satışları verisinde beklentiler olumsuz. Özellikle geçen haftaki olumsuz verilerden sonra bu veride
beklentilerindealtındabirgerçekleşmemümkün.CumagünüAlmanya'daaçıklanacakolanIFOverilerigenellikle
eurodasınırlıhareketlerenedenolanbirveriancakgenelekonomiyeilişkintespitleriçinönemli.ABD'deaçıklanacak
olanperakendesatışlarverisindeisebazetkisiyükselişibekleniyor.
Teknik açıdan bakarsak; Geçenhaftaaltınıçizdiğimiz200günlüküsselhareketliortalamanındayakınındangeçtiği
dirence dönüşen 1.3610 seviyesinin altında hareketler izliyoruz. 1.3520 seviyesindeki pozitif algı desteğinin de
altınasarkılmasısatışbaskısınınartabileceğişeklindeyorumlanabilir.Budurumdatakipedilebilecekdestekseviyeleri
1.3480ve1.3440seviyelerinde.Olasıtepkialımlarındaise1.3580,1.3610ve1.3665dirençleritakipedilebilir.
21Temmuz25Temmuz2014
GBPUSD
Salıgünüaçıklananenflasyonverilerindekiolumlutabloİngiltereekonomisineilişkinolumlubeklentileridestekledi.
Çarşambagünüaçıklananişsizlikverilerindekiolumlutablonundageneliyimserliğiartırdığısöylenebilir.
Buhaftaaçıklanacakverilerebakarsak;Perşembegünüaçıklanacakolanperakendesatışlarverileriönemli.Verideki
olumlu beklentilerin sterlini desteklemesi beklenebilir. Cuma günü açıklanacak olan büyüme verileri ise Britanya
cephesindekibuhaftaiçinenönemliveri.Beklentiler%0.8'likbüyümeyönünde.Sonüçaylıkrakamolanburakamın
daüzerineçıkılmasıdurumundasterlindeciddibirgüçlenmebeklenebilir.
Teknik açıdan bakarsak; 1.7180 direnci bu hafta da test edildi ve bu direncin gücünü koruması sonucu sert satış
meydana geldi. 1.7040 seviyesindeki destek alım iştahının korunması adına önemli. Bu destek üzerinde kalıcılığın
korunmasıdurumunda1.7110veyine1.7180dirençleritestedilebilir.Olasıgeriçekilişlerdeise1.6990,1.6910ve
alımiştahıaçısındanönemliolan1.6840destekleritakipedilebilir.
21Temmuz25Temmuz2014
USDJPY
Önceki hafta 102.20 direncinin çalışmasıyla hafta boyu yaşanan geri çekilme sonrası haftanın son iki gününde
101.10 desteği denemeleri vardı. Haftayı kritik 101.10 desteği üzerinde kapatmayı başaran paritede yeni haftayla
yukarıhareketlilikbaşladı.SalıgünüBOJaçıklamalarınaodaklananparitedebankanınyaptığıaçıklamalarpiyasanın
beklediği şekildeydi. BOJ'ndan yapılan açıklamada 2008 Aralık'tan beri %0.10 seviyesindeki faiz oranının ve 60-70
TrilyonYenolarakdahaöncebelirlenenparasaltabangenişlememiktarınındeğiştirilmeyeceğibelirtildi.Açıklamalar
beklentidahilindeolduğuiçinpariteüzerindepeketkisiolmasadahaftaortasında101.80seviyesinedoğruyükseliş
gerçekleşti. Ancak haftanın son iki işlem gününde önceki haftaya benzer şekilde 101.10 desteği üzerinde kalma
çabası vardı. Yeni haftada pariteyi etkileyebilecek veri var mı diye bakacak olursak; perşembe günü Japonya dış
ticaretdengesi,cumagünüyineJaponyaÜFEverileriöneçıkmakta.
Yeni haftada 101.10 desteği yine takip edilebilir. Son zamanlarda sıkça denenen bu seviyeden yukarı tepkilerin
geldiğigörüldü.101.10üzerikalıcılıklaoluşabilecekyukarıhareketlilikteilkizlenebilecekdirençler101.55ve102.20
seviyelerinde.Paritedepozitifalgınıngüçlenmesiadına102.20seviyesiüzerindekalıcılıkönemli.102.75ve103.30
isediğerdirençseviyelerimiz.101.10seviyesialtındakalıcılıkdurumundageriçekilmehareketininhızlanabileceğini
belirtelim.Budurumdaizleyeceğimizilkdestekler100.90-100.50ve100.20seviyelerinde.ParabollicSar'ınnegatif
görünümsegilediğigörülüyor.
21Temmuz25Temmuz2014
S&P500
ABDtarafındaolumluverileringelmeyedevametmesiveFED'inuyguladığıpolitikalarınyolundagittiğihaberleriile
ABDborsalarındagörülenyukarıhareketliliktenS&P500yakınvadekontratınındapayınıaldığınıgörüyoruz.Ayrıca
FED Başkanı ve FOMC üyelerinin yaptıkları açıklamalarda birbirleri ile büyük oranda tutarlı olmaları ve uygulanan
politikaların başarıyla devam ettiği algısının yapılan açıklamaların ana temasını oluşturduğu da görülünce S&P500
yakınvadekontratındabuhaftatekrar1980direncinedoğruyaklaşıldı.Ancakdiğertaraftaniyigidentablonunfaiz
artırımlarınıbeklenendendahaönceyeçekmeihtimalidepiyasalarıtedirginedenbirunsur.NitekimFED'dengelen
son açıklamalar faizin 2015 yılında artırılacağı yolunda. Ortadoğu ve Rusya-Ukrayna hattındaki gerginliklerin
oluşturduğu negatif hava da bunlara eklenince perşembe günü 1954 seviyesinin altına doğru sarkma yaşandığı
görüldü.Haftanınsonişlemgünündeise1954seviyesiüzerindekalmaçabasıvardı.
Önümüzdeki günlerde 1954 üzeri kalıcılıkta ilk olarak 1980 ve 2001 dirençleri takip edilebilir. Hareketlerin 1954
seviyesialtındayoğunlaşmasıdurumundaiseilkizlenebilecekdestekler1933ve1916seviyelerinde.Kontratta1907
desteği üzerinde kalındığı sürece alım iştahının korunması beklenebilir. Heiken Ashi indikatörünün negatif bölgeye
girdiğiizleniyor.
21Temmuz25Temmuz2014
ALTIN
1333 pozitif algı referans seviyemiz üzerinde geçtiğimiz haftaya başlayan emtiada Pazartesi günü Portekiz tahvil
krizine yönelik ılımlı haberlerin gelmesi ile 1303/1300 bandına kadar sert satışlar gördük. Salı günü ise ABD
Senatosu’nda 2 gün sürecek sunumuna başlayan FED Başkanı Janet Yellen’in ABD istihdam piyasasında görülen
iyileşmenin hızlanması halinde faiz artırımını erkene çekebilecekleri yönündeki açıklamaları ile 1294 desteğini test
ettik. Çarşamba günü ABD sanayi üretiminde görülen yavaşlama ile toparlanmanın devamı için üzerinde kalıcılık
aradığımız1300/1303bandıdenendi.PerşembegünüiseakşamsaatlerindepeşpeşegelenUkrayna-Rusyasınırında
Malezya uçağının füze ile düşürülmesi ve İsrail’in Filistin’e kara harekatı başlatması haberleri ile emtiada 1322
seviyesinekadarhızlıalımlargörüldü.Haftalıkkapanışise1310seviyesindengerçekleşti.
ÖnümüzdekihaftaABDtarafındanaçıklanacakönemliverilerolmaklabirliktegözleryineİsrail-FilistinveUkraynaRusyagerginliklerindeolacak.
TeknikOlarakBakacakOlursak;Alımlarile1322üzerikalıcılıksağlanabilmesihalindepozitifalgıyageçişnoktamız
olan 1333 kritik direncini takip ediyor olacağız. 1333 üzeri kalıcılıklardaalımlarda hızlanma görülebileceğini
düşündüğümüzü hatırlatalım. Bu durumda sırasıyla 1342, 1355 ve 1377 dirençlerini de izleyeceğiz. 1322 altı
kalıcılıkta görülebilecek satıcılı işlemlerde ise ilk olarak 200 günlük üssel hareketli ortalamanın da kestiği 1313
desteğinidahaaşağıdaise1303/1300destekbandınıtakipedeceğiz.1303/1300destekbandınındatoparlanmanın
devamlılığıiçinüzerindekalıcıfiyatlanmaaradığımızönemlibirseviyeolduğunubirkezdahahatırlatmışolalım.
21Temmuz25Temmuz2014
BRENT
Son üç hafta boyunca geri çekilme hareketinin görüldüğü brentte, geri çekilme önceki haftanın son gününe kadar
devamettivehaftalıkkapanış106.50civarındangerçekleşti.Haftanınikincigünü105.50seviyesinedoğruyaşanan
geri çekilme sonrası gelen tepki hareketi ile toparlanma adına üzerinde kalıcılık aradığımız 107.90/108.30 bandı
üzeridenemelergörülsede,haftanınsonişlemgünündefiyatlarınbantiçindekaldığıgörüldü.Yenihaftadailkolarak
toparlanma için kritik önemdeki bu bant takip edilebilir. Geçilebilmesi halinde ilk izleyeceğimiz dirençler 108.80109.10 ve 109.60 seviyelerinde. Emtiada pozitif algıya geçiş için 109.60 üzeri kalıcılık aradığımızı hatırlatalım.
107.90/108.30bandınıngeçilememesidurumundayaşanmasımuhtemelgeriçekilmehareketindeilkolarak107.75107.45-106.90-106.10 desteklerini izleyeceğiz. 105.80 ve 105.40 desteklerinin de altı hareketlilik durumunda
104.90 önemli desteği gündeme gelebilir. Bu destek altı kalıcılık senaryosunda emtiada negatif algının ön planda
olmasını beklediğimizi ve geri çekilmenin hızlanabileceğini belirtmek isteriz. Son zamanlarda emtiada siyasi
gerginliklerinpekfiyatlarayansımadığıgörülsedesongünlerdegerekortadoğuda,gerekseRusya-Ukraynahattında
tırmanmayadevamedensiyasigeriliminfiyatlarayansıyabileceğiningözardıedilmemesigerektiğinidüşünmekteyiz.
Geçtiğimizhaftanegatifgörünümsergileyerekdüşüşmeydanagelebileceğininaltınıçizenheikenashiindikatörünün
pozitifgörünümegeçtiğigörülüyor.Bugörüntütepkialımlarınınmeydanagelebileceğişeklindeyorumlanabilir.
21Temmuz25Temmuz2014
VIOP30
102.000direncininüzerindehaftalıkkapanışınmeydanagelmesinekarşınhenüzbudirencindesteğedönüştüğünü
söylemekgüç.Geriçekilişlerde101.300,100.750ve100.300destekleritakipedilebilir.Özellikle100.300desteği
alım iştahının gücünün korunması adına önemli. 102.000 seviyesinin desteğe dönüşmesi durumundaysa yukarı
hareketindevamıadınaönemliolan102.600direncitestedilebilir.Diğerönemlidirençise103.300seviyesinde.
21Temmuz25Temmuz2014
USDTRY
Geçtiğimiz haftaya 2.1150 desteği üzerinde başlayan kurda Perşembe gününe kadar çok fazla hareketlilik
göremedik. Perşembe günü ise TCMB faiz kararı öncesi 2.1330 seviyelerine doğru alıcılı işlemler gözlemledik.
TCMB’ninpolitikafaizi’ndebuaydaindirimedevametmesiile2.1220seviyelerinegeriçekilmegördüysekdeakşam
saatlerinde Ukrayna-Rusya sınırında Malezya yolcu uçağının düşürülmesi ve kısa süreli ateşkes sonrası İsrail’in
Filistin’e yönelik kara harekatına başlamasının oluşturduğu jeopolitik riskler ile sert alımlar gözlemledik ve günü
2.1440anadirencialtındakapattık.Haftalıkkapanışise2.1227seviyesindengerçekleşti.
Yeni haftada ise hem yurtiçinde hem de ABD tarafında kuru etkileyebilecek bazı ekonomik veriler açıklanacak
olmakla birlikte, yurtdışı kaynaklı jeopolitik riskler ve yurtiçi kaynaklı siyasi riskler ışığında fiyatlanmanın
şekilleneceğinisöyleyebiliriz.
Teknik Olarak Bakacak Olursak; Kurda 2.1440 ana direncinin kalıcılıkla geçilebilmesi halinde alım yönlü işlemlerde
artış beklemekteyiz. Bu durumda takip edeceğimiz ilk dirençler 2.1495, 2.1550, 2.1650 ve 2.1740 seviyelerinde
bulunuyor. 2.1440 altı kalıcılıkta görülebilecek satıcılı işlemlerde ise ilk olarak 2.1330, 2.1220, 2.1150 ve 2.1080
destekleriizlenebilir.Ichimokubulutununyenidenüstüneçıkılmasıalıcılarıngüçlenebileceğişeklindeyorumlanabilir.
21Temmuz25Temmuz2014
EURTRY
Geçtiğimiz haftaya 2.8780 üzerinde başlayan kurda Çarşamba günü Portekiz Bankası Banco Espirito Santo’dan
kaynaklıtahvilkrizineyönelikkaygılarınyenidenartmasıile2.8650desteğinitestettik.PerşembegünüiseTCMB
faiz kararı öncesi görülen alımlar, kararın açıklanması ile satışa döndü. Fakat akşam saatlerinde önce Ukrayna –
RusyasınırındaMalezyayolcuuçağınınfüzeilevurularakdüşürülmesi,sonrasındaiseİsrail’inFilistin’ekaraharekatı
başlattığını duyurması ile 2.8940 seviyesine sert alımlar ile çıkıldı. Haftalık kapanış ise 2.8708 seviyesinden
gerçekleşti.
Yeni haftada ise yine öncelikle jeopolitik ve siyasi riskleri fiyatlayacağız. Bununla birlikte Euro Bölgesi’nden gerek
açıklanacak önemli ekonomik verileri, gerekse Portekiz başta olmak üzere AB’nin sorunlu ekonomilerinin Bölge’de
oluşturduğurisklerinfiyatüzerindekietkilerinitakipedeceğiz.
Teknik Olarak Bakacak Olursak; Kurda toparlanma devamlılığından söz edebilmek için 2.9000 üzeri kalıcılık
aramaktayız. Bu durumda takip edilebilecek dirençler 2.9100, 2.9250, 2.9400 ve 2.9600 seviyelerinde bulunuyor.
Kurda 2.8940 altı satıcılı işlemlerde ise ilk olarak 2.8780, 2.8650, 2.8530 ve 2.8440 desteklerini izlenebilir. 50
günlük üssel hareketli ortalama ile 200 günlük üssel hareketli ortalama arasında meydana gelen sıkışma, yön
arayışınındevamettiğişeklindeyorumlanabilir.
Author
Document
Category
Без категории
Views
0
File Size
2 272 Кб
Tags
1/--pages
Пожаловаться на содержимое документа