close

Вход

Log in using OpenID

1.Olağan Genel Kurul Çalışma Raporu

embedDownload
MANAVGAT SERBEST MUHASEBECİ
MALİ MÜŞAVİRLER ODASI
1. OLAĞAN GENEL KURUL ÇALIŞMA RAPORU
27 EYLÜL 2014
MANAVGAT
SERBEST MUHASEBECİ
MALİ MÜŞAVİRLER ODASI
1. OLAĞAN GENEL KURUL ÇALIŞMA RAPORU
27 EYLÜL 2014
MASMO 1. OLAĞAN GENEL KURULU ÇALIŞMA RAPORU 2014
" Yeni Türkiye Devleti temellerini süngü ile değil;
süngünün de dayandığı ekonomi ile kuracaktır.
Yeni Türkiye Devleti cihangir bir devlet olmayacaktır;
fakat Yeni Türkiye Devleti bir ekonomik devlet olacaktır."
MASMO 1. OLAĞAN GENEL KURULU ÇALIŞMA RAPORU 2014
İÇİNDEKİLER
1. BÖLÜM
MANAVGAT SMMM ODASININ KURULUŞ YAZISI
GENEL KURUL ÇAĞRI YAZISI
ODA ORGANLARI
ODA PERSONELİ
2. BÖLÜM
BAŞKANIN SUNUMU
MANAVGAT SMMM ODASI KURULUŞ ÇALIŞMALARI
YÖNETİM KURULU ÇALIŞMALARI
* GENEL DEĞERLENDİRME
* İDARİ İŞLEMLER VE İSTATİSTİKİ ÜYE BİLGİLERİ
* EĞİTİM ÇALIŞMALARI
FOTOĞRAFLARLA TADİLAT SONRASI ODAMIZ
FOTOĞRAFLARLA ODA ETKİNLİKLERİ
FOTOĞRAFLARLA EĞİTİM SEMİNERLERİ
BASINDA ODAMIZ
3. BÖLÜM
MALİ TABLOLAR
BÜTÇE
ÜYE LİSTESİ
MASMO 1. OLAĞAN GENEL KURULU ÇALIŞMA RAPORU 2014
MASMO 1. OLAĞAN GENEL KURULU ÇALIŞMA RAPORU 2014
KURULLARIMIZ
MASMO 1. OLAĞAN GENEL KURULU ÇALIŞMA RAPORU 2014
YÖNETİM KURULU
Nezih ÖZGENÇ
Başkan
Abdullah YILDIZ
Başkan Yardımcısı
Halil GUBAŞ
Oda Muhasibi
Naciye COŞAR
Oda Sekreteri
Şinasi GÜNDÜZ
Koordinatör Üye
MASMO 1. OLAĞAN GENEL KURULU ÇALIŞMA RAPORU 2014
ODA PERSONELİ
Birnur KIZILKAYA
Oda Memuru
Yudum ÇAĞLAR
Oda Memuru
İkram Emin ŞAHİN
Temizlik
MASMO 1. OLAĞAN GENEL KURULU ÇALIŞMA RAPORU 2014
BAŞKANDAN
Nezih ÖZGENÇ
Başkan
Değerli Meslektaşlarım;
Manavgat'ımız, is hdama katkısı, toplam vergi gelirleri içindeki payı, üre ği katma değer
gibi ekonomik veriler göz önüne alındığında bir çok ilden daha büyük bir ekonomiye
sahip r.
Her yıl yaklaşık olarak % 6 oranında büyüyen, yılda 4.5 milyon turis ağırlayan, 620 milyon
TL verginin tahakkuk e ği ve bir o kadar is hdam yaratan ülkemiz turizminin göz bebeği
Manavgat'ımızın bu büyüme ve gelişmesinde, meslektaşlarımız stajyerlerimiz ve yardımcı
elemanlarımızın katkıları yadsınamayacak bir gerçek r.
Hızla büyüyen ilçemizde mesleğimize de talep sürekli olarak ar ş göstermiş ve yeterli üye
sayısına ulaşılması ile birlikte ocak ayı içerisinde oda kuruluşumuz gerçekleşmiş
bulunmaktadır.
1989 da meslek yasamızın kabulü ile birlikte mesleğimiz yasal bir statüye kavuşmuş ve
meslek odalarımız yurt genelinde örgütlenmeye başlamış r. O tarihlerde Manavgat'da 25
meslek mensubu, Antalya SMMM Odasına kayıtlı olarak faaliye e bulunmakta iken
Manavgat'da temsilcilik oluşturulmuştur. Bu gün Odamız, Türkiye'nin ilçe bazında kurulan
6. Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası olarak meslek örgütü içerisindeki yerini
almış r.
Oda olma sürecinde bu görev bizlere tevdii edilmiş ve 8 Ocak 2014 Tarihi i bariyle
odamızın kuruluşu tamamlanmış r. Müteşebbis Heyet olarak, bizleri bu göreve layık
gören başta siz meslektaşlarıma ve TÜRMOB Yöne m Kuruluna teşekkürlerimizi sunarım.
25 yıllık bir geçmişe sahip olan mesleğimiz, hazine ile mükellef arasında köprü görevi
görmektedir. Uluslararası gelişmelerle birlikte mesleğimiz kamu maliyesinin güçlenmesine
katkı koymanın yanı sıra, işletmelerimizin gelişmesinde yol gösterici ve uluslararası alanda
rekabet edebilirliğinde ivme kazandırıcı bir görev üstlenmektedir.
Biz Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler yıllardır, mesleki çıkarlarımızdan ziyade, ülke
çıkarlarını gözeterek taleplerimizi belirlemekteyiz. Taleplerimiz ve beklen lerimiz kamu
maliyesinin daha da iyileşmesi içindir, işletmelerimizi geliş rmek içindir, yani ülkemiz
içindir.
Mesleğimizle ilgili son dönemlerde önemli gelişmeler ve dönüşümler yaşanmaktadır.
Özellikle mesleğin yeni uzmanlık alanları olmak üzere, meslek mensupları olarak bu
süreçte bizleri nelerin beklediği ve neler yapmamız gerek ğine bakacak olursak;
MASMO 1. OLAĞAN GENEL KURULU ÇALIŞMA RAPORU 2014
Meslek mensubu olarak öncelikle yeni TTK ve uluslararası gelişmeler kapsamında başta muhasebe ve dene m
alanlarındaki yeni düzenlemelere uyum sağlamak zorundayız. Bunun için, geleceğe yönelik yol haritamızı
belirlemeli ve mesleki uzmanlaşmaya önem vermeliyiz.
Günümüzde muhasebe; kayıt tutma fonksiyonundan finansal raporlama ve dene m fonksiyonuna hızla geçiş
yapmaktadır. Söz konusu gelişmeler, bağımsız dene m kavramının önemini ar rmakta ve meslek mensuplarının bu
alana yönelmelerine neden olmaktadır. Bu gelişmeler hiç şüphesiz mesleğimiz için önemli açılımlardır.
Ar k muhasebe mesleğini sürdürmek bir masa ve sandalye ile olamaz.
Biraz önce anlatmış olduğum,finansal tabloları düzenleme, uzmanlıklar ve de özellikle bağımsız dene m işini
sürdürebilmek için güçlerimizi birleş rip,kurumsal yapılarımızı kurmak zorundayız.
Bağımsız dene mi tek başına yapmamız mümkün değildir.Tek çözüm takımlarımızı oluşturup,kurumsal yapıları
kurmak r.
Elle de er tutan bu camia bu değişimi de mutlaka başaracak r.
Kamu Göze mi Kurumu'nun kurulması ve yeni düzenlemeler sonrası bağımsız dene m, muhasebe mesleğinin
açılım alanlarından en fazla gündemde olanı ve bilinenidir.
Globalleşme öyle bir olgudur ki, dünya küçük bir köy haline gelmiş r. Bundan 15-20 sene önce hayal
edemeyeceğimiz cari ve ekonomik olaylara tanık oluyoruz. Ekonomik ve cari haya n gelişmesi, piyasaların
genişlemesi ve finansal piyasaların baş döndürücü bir hızla küreselleşmesi; beraberinde her geçen gün muhasebe
mesleğine yeni uzmanlık alanları, açılımlar ve ufuklar kazandırmaktadır.
Bağımsız dene mi haya n her alanında yaşama geçirmek zorundayız. Yerel yöne mlerde, kamu idarelerinde,
işletmelerde, tüm şirketlerde, siyasi par lerde ve vakıflarda.
Dene min olmadığı her yerde suis maller yaşanır, yolsuzluk yaşanır, karanlık işler yaşanır. Dene min olmadığı
yerde melek şeytana dönüşür.
Ancak üzerinde önemle durmak isterim ki; Bağımsız dene m bir meslek değil, biz meslek mensuplarının çalışma
alanlarından birisidir, dünyada olduğu gibi muhasebe mesleğinin bir uzmanlık alanıdır. İlke olarak, dene msiz
işletme düşünülemez.
İşte bu noktada aşağıdaki taleplerimizin Kamu Göze mi Kurumu tara ndan dikkate alınması gerekmektedir.
1. Bağımsız dene me yönelik olarak TÜRMOB tara ndan çok ciddi eği mler verilmiş r. Verilen eği mlerin
değerlendirilmesi gerekmektedir.
2. Bağımsız denetçi olunması konusunda 15 yılı dolduran meslek mensupları açısından bir sıkın bulunmamaktadır.
Ancak bu süreyi doldurmayan genç meslektaşlarımız için yeni bir düzenleme yapılması gerekmektedir. Esasında
bağımsız dene m işini yapacak olan genç meslektaşlarımızdır.
3. Yetki alan meslek mensubunun mesleki ehliye ni kazandıktan sonra bağımsız dene m yetkisini kullanmak üzere
lisanslanacağı dönemde ayrıca bir sınava girmesini gerekli görmüyoruz. Çünkü dünya uygulamaları çerçevesinde 3
yıl stajımız ve yeterlilik sınavlarımız vardır.
Bunları tamamlamış ve dünya standartlarında bu eği mi görmüş kişilerin mesleğin ikinci maddesinde olan
bağımsız dene m yetkisini kullanırken ayrıca bir sınava tabi tutulması haksızlık r.
MASMO 1. OLAĞAN GENEL KURULU ÇALIŞMA RAPORU 2014
Meslek mensupları olarak aşağıdaki sorunlarımızı ısrarla dile ge riyor ve çözümünü bekliyoruz:
SMMM'lerin beyanname imzalamaktan doğan sorumlulukları yeniden düzenlenmelidir.
KDV'yi doğuran olay tahsilâta bağlanmalıdır.
Meslek mensuplarımızın ücretlerini tahsil edebilmeleri için gerekli düzenlemeler yapılmalıdır.
Serbest meslek yıpranma indirimi (beyin amor smanı) ge rilmelidir.
Serbest meslek giderleri genişle lerek yeniden düzenlenmelidir.
Son zamanlarda vergi incelemelerinde gerekli özen gösterilmeden, meslek mensuplarına sorumluluk yükleme
konusunda ölçüsüz davranılmaktadır. Bu konuda daha hassas davranılmalıdır.
e-Beyanname şifresi yalnızca meslek mensuplarına verilmelidir.
1 ve 2 No'lu KDV Beyannameleri ile Muhtasar Beyannameler birleş rilmelidir.
Mali ta l süresince verilmesi gereken beyannameler ve bildirimler takip eden ay içinde verilecek beyannamelerle
birleş rilerek beyan edilmelidir.
Ba-Bs formları geçici vergi dönemlerine göre verilmelidir.
Yeminli Mali Müşavirlerce yapılan karşıt incelemeler teknolojik gelişmeler dikkate alınarak gözden geçirilmelidir.
Meslek Yasamız günümüz koşulları ve mesleki ih yaçlarımız göz önüne alınarak değiş rilmelidir. An demokra k
maddelerden arındırılmalıdır.
Aşağıda değineceğim konular ise sadece biz meslek mensuplarının değil aynı zamanda iş camiasının da
beklen leridir.
* Bakanlık ve diğer kurumlarca istenen bilgi, beyan ve formların sayısı oldukça artmış r. Tüm verilerin bir data
merkezinde toplanması ve ilgili kurumların bu merkezden bilgileri alması sağlanmalıdır.
Serbest meslek faaliyetlerinde KDV %18'den %8'e indirilmelidir.
* Düzeltme amaçlı verilen beyan ve bildirimlerde ceza uygulamasından vazgeçilmelidir.
* Dördüncü Dönem Geçici Vergi beyanı kaldırılmalıdır.
* Takdir komisyonları res'en takdir yapmadan önce mutlaka mükelleflerden yazılı olarak de er ve belgelerini
istemeli, yapacakları inceleme sonucuna göre karar vermelidirler.
* Mustafa Kemal Atatürk'ün de önemle üzerinde durduğu gibi akıl, bilim ve değişim en önemli yol haritamız
olacak r. Odamızın olanakları ölçüsünde ana hedefimiz melektaşlarımız, stajyerlerimiz ve yardımcı elemanlarımızın
eği mi olacak r.
* Bu bilinçle hareket edip olmazsa olmazımız eği mleri her zaman ön planda tutacağız.
* Bu duygu ve düşüncelerle Manavgat Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odamızın 1. Olağan Genel
Kurulunu'nun Manavgat'ımıza Ülkemize ve mesleğimize hayırlı uğurlu olmasını dilerim.
* Bu süreçte tüm meslektaşlarıma, odamız çalışanlarına, birlikte görev yap ğım Yöne m Kurulu üyesi
arkadaşlarıma, Manavgat Kamuoyu'na,
* TÜRMOB Genel Başkanı Sayın Nail SANLI ve TÜRMOB Yöne mine,
* İstanbul Oda Başkanı Sayın Yahya ARIKAN ve Oda Yöne mine,
* Antalya Oda Başkanı Sayın Mustafa ERDEM ve Oda Yöne mine,
* Alanya Oda Başkanı Sayın Ercan ÇATAL ve Oda Yöne mine,
sonsuz teşekkürlerimi sunarım.
Bu Genel Kurulda seçime ka lacak Gruplara başarılar diliyorum. Kim kazanırsa kazansın, mesleğimizin kazanması
dileklerimle hepinize şahsım ve Yöne m Kurulu adına sevgi ve saygılarımı sunarım.
YÖNETİM KURULU
ÇALIŞMALARI
MASMO 1. OLAĞAN GENEL KURULU ÇALIŞMA RAPORU 2014
YÖNETİM KURULU ÇALIŞMALARI
-Genel Değerlendirme
190 meslek mensubumuzun imzalamış olduğu Manavgat İlçe Temsilciliğimizin oda olma başvurusu;
08.01.2014 tarihinde yapılan Türmob Yöne m Kurulu toplan sında kabul edilerek, 20.01.2014 tarihinde
gerçekleş rmiş olduğumuz genel üye toplan mızda Türmob genel sekreteri Yücel AKDEMİR' in
müteşebbis heyete görevlerini tebliğ etmesiyle odamız tüzel kişiliğe kavuşmuştur
Manavgat Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası heye 20.01.2014 tarihinde yapmış olduğu ilk
toplan da; görev dağılımı yaparak çalışmalarına başlamış r. Müteşebbis heye n kendi arasında yapmış
olduğu ilk toplan da görev dağılımı aşağıdaki şekilde gerçekleşmiş r.
Nezih ÖZGENÇ (Başkan)
Abdullah YILDIZ (Başkan Yardımcısı)
Naciye COŞAR (Oda Sekreteri)
Halil GUBAŞ (Oda Saymanı)
Şinasi GÜNDÜZ (Koordinatör Üye)
Göreve başladığımız gün bir yol haritası çizerek işe koyulduk.Bu yol haritasında;
-Oda'nın kuruluşu ve duyurulması,
-2014 çalışma dönemi taslak bütçesinin hazırlanması,
-Antalya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası'ndan özlük dosyalarının teslim alınması,
-Oda binasının tamamlanması ve açılış merasimi,
-Üyelere ve stajyerlere hizmet ünitelerinin oluşturulması,
-Eği m çalışmaları,seminerler,toplan lar
ODA'NIN KURULUŞU VE DUYURULMASI
Önce siz meslektaşlarımızın, daha sonra Türmob Genel Başkanı Sayın Nail ŞANLI ve Yöne m Kurulu
Üyelerinin, ayrıca Antalya Odası Başkanı Sayın Mustafa ERDEM ve Yöne m Kurulu Üyelerinin katkılarıyla
kuruluş aşamasını tamamladığımız odamızın:
İlk önce Oda'nın resmi de erleri notere tasdik e rilmiş r.Görev dağılımı yapılmış r.Başta Manavgat
Kaymakamlığı ve Manavgat Belediye Başkanlığı olmak üzere tüm resmi kurumlar ziyaret edilmiş r.Bu
kurumları ziyaretlerde Manavgat Serbest Mali Müşavirler Odası'nın nasıl kurulduğu ve Manavgat'ımız
için bu durumunun önemi ortaya konulmuştur.
Türkiye'de son kez bir ilçede;Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası'nın kurulması ve bu odanın
adının da MANAVGAT SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI olması için Manavgat'ta faaliye e
bulunan tüm meslek mensuplarının nasıl elbirliği ile mücadele e ği vurgulanmış r.
Yapılan röportaj ve basın açıklamaları ile Basın mensuplarımıza çalışmalarımız ve hedeflerimiz konusunda
bilgi verilmiş,kamuoyunu bilgilendirme konusunda yardım talep edilmiş r.
MASMO 1. OLAĞAN GENEL KURULU ÇALIŞMA RAPORU 2014
2014 ÇALIŞMA DÖNEMİ TASLAK BÜTÇESİNİN HAZIRLANMASI
2014 yılında kurulan Odamızın ih yaçlarının ve gelirinin tespi üzerinde çalışmalar ve araş rmalar
yapılmış r.Bu konu ile ilgili olarak Antalya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası'ndan geçmiş yıllar
ile ilgili bilgiler temin edilmiş r.Bu bilgiler ne cesinde Ocak ayı içerisinde yoğun bir çaba ile Manavgat
Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası'nın ilk bütçesi oluşturulmuştur ve Oda binamızda asılmış r.
ÖZLÜK DOSYALARININ TESLİM ALINMASI
Manavgat'ta faaliye ni sürdüren meslek mensuplarımızın özlük dosyalarının Odamıza ge rilmesi için
görüşmeleri yapmak üzere; Yöne m Kurulu'nda alınan karar ile Oda Sekreteri görevlendirilmiş r. Yapılan
görüşmeler sonucunda meslek mensuplarımızın bireysel olarak özlük dosyalarını talep etmeleri
durumunda;külfe nin ağır olacağına ve zaman kaybının oluşacağına kanaat ge rilmiş r. Antalya ve
Manavgat Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Oda Sekreterlerinin birlikte çalışarak bu özlük
dosyalarının toplu bir şekilde devrinin yapılmasına karar verilmiş r.
13 Haziran 2014 tarihinde özlük dosyalarının Odamıza nakli ile ilgili görüşmeler ve çalışmalar
tamamlanmış r. Antalya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası ve Manavgat Serbest Muhasebeci
Mali Müşavirler Odası yöne cilerinin imzalarını taşıyan devir-teslim tutanakları tanzim edilmiş r ve özlük
dosyaları Odamıza in kal e rilmiş r.
Özlük dosyaları tasnif çalışmaları süratle tamamlanmış r.Bu tasnif çalışmaları sonucunda Oda üyelerine
yeni oda sicil numaraları verilmiş r.Oda sicil numaralarının verilmesinde Manavgat Serbest Muhasebeci
Mali Müşavirler Odası'nda ki oda sicil numaraları Antalya Odası'ında bulunan kayıt sıralarına uygun
şekilde verilmiş r.
ODA BİNASININ TAMAMLANMASI VE AÇILIŞ MERASİMİ
Antalya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası bünyesinde Manavgat'lı meslektaşlarımız
Hizmet vermeye çalışan Manavgat İlçe Temsilciliği'nin hali hazırda var olan hizmet binası, Manavgat
Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası'nın kurulması ve ar k tüm işlemlerin Manavgat'ımızda
yapılacak olması nedeniyle ivedilikle yapılması gerekenler tespit edilmiş, Meslektaşlarımıza uygun kaliteli
bir hizme n verilebilmesi görsel açıdan da meslektaşlarımıza uygun bir yapıda olması için hizmet
binamızda tadilat çalışmalarına başlanmış. Tahmini ih yaçlar listelenmiş, öncelikler belirlenmiş r. Bu
tahmini ih yaç listeleri için üst birliğimiz TÜRMOB ile görüşmeler yapılmış ve talepte bulunulmuştur.
TÜRMOB bu talebimize olumlu cevap vermiş r ve 75.000,00-TL borç olmak üzere yardımda bulunmuştur.
Geceli gündüzlü bir çalışmanın içine girilmiş r. Odamızın tadila tamamlanarak meslek mensubu
arkadaşlarımızın hizme ne sunulmuştur.
ÜYELERE VE STAJYERLERE HİZMET ÜNİTELERİNİN OLUŞTURULMASI
Üyelerimize ve stajyerlerimize daha sağlıklı hizmet verilmesini teminen hizmet birimlerinin oluşturulması
için binamızın tefrişi ve teknik donanımı konusunda araş rmalar yapılmış r,çeşitli odaların tecrübe ve
bilgi birikimlerine müracaat edilmiş r.
Öncelikle ile şim ağının kurulmasına karar verilmiş r.Odamızın web sitesi dizayn e rilmiş r ve
www.masmo.org. alan adı tahsisi yapılmış r. Mesaj bilgi ha kurulmuştur.
MASMO 1. OLAĞAN GENEL KURULU ÇALIŞMA RAPORU 2014
İşlemlerin yürütülmesi amacıyla personel alınmış r. Bu personellerimizin Antalya Serbest Muhasebeci
Mali Müşavirler Odası'ndan teorik ve pra k eği m den geçilmiş r.
Odamız üyelerinin kullanımına sunulmak üzere sözleşme, büro tescil belgesi gibi matbuu evraklarının
tasarlanması ve bas rılması işlemleri yapılmış r.
EĞİTİM ÇALIŞMALARI, SEMİNERLER, TOPLANTILAR
* 30 Ocak 2014 tarihinde staj yapan muhasebeci adaylarına ve yardımcı elemanlara Pınar Balık Marke m
Restaurant'ta yemek verdi.
* 8 Şubat 2014 tarihinde Manavgat Serbest Muhasebeciler Odası (MASMO) tara ndan Manavgat
Belediyesi Gençlik merkezi konferans salonunda inşaat muhasebesi uygulamaları eği m semineri
gerçekleş rildi. SMMM Dr. Baki Dündar sunumuyla gerçekleş rilen seminer sonunda önceki dönem
odada görev alan Masmo üyelerine plaket verilmesinin ardından, “SMMM Yeterlilik Sınavı” ve “Staja Giriş
Sınavı”nı kazanan adaylara kitap hediye edilmesi içeren törenler düzenlendi.
* 1 Mart 2014 tarihinde 1-7 Mart tarihleri arasında kutlanan Muhasebeciler Ha ası dolayısıyla: Pınar
Balık Evi' nde kahval verildi. Aynı gün saat 11.00 da Atatürk Anı ' na Çelenk konuldu ve basın açıklaması
yapıldı.
* 10 Nisan 2014 tarihinde, Turizm ile ilgili konulardaki tanımlar, teşvikler, ilgili vergi mevzua , otellerle
ilgili özellikli konular ve amor sman konuları üzerine SMMM E. Mert EVİN sunumuyla seminer
düzenlendi.
* 22 Mayıs 2014 tarihinde TÜRMOB ziyare miz gerçekleş rildi.
* 4 Haziran 2014 tarihinde Manavgat Ticaret Lisesi öğrencilerine eği m semineri düzenlendi.
* 4 Haziran 2014 tarihinde Manavgat Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası Toplan salonunda
düzenlenen tören ile ruhsat alamaya hak kazanan Bilal Erdoğan, Havva Okutan, Ahmet Özer, Ahmet Çağrı
Bahçeal , İlhan Öz, Ümmü Kulaç, Dilek Kaymak, Şeref Tursun ve Fatma Göksoy'a "serbest muhasebeci ve
mali müşavirlik" belgesi verildi.
* 4 Haziran 2014 tarihinde Babalar Günü dolayısıyla üyelerimize ve ailelerine yönelik Manavgat
Irmağında bot turu düzenledi.
* 27 Haziran 2014 tarihinde YMM Mesut Solkol'un sunumuyla ” KDV Uygulama Genel Tebliği ile ge rilen
yeni özel esaslara tabi olma” hakkında seminer düzenlendi.
* 22 Temmuz 2014 tarihinde Küçük Şelale tesislerinde i ar verildi.
* 8 Ağustos 2014 tarihinde MATSO Otogar Salonu'nda ” Güncel Mesleki Sorunlar ve Uygulamalar”
hakkında SMMM Yücel Akdemir'in ve ” Kat Karşılığı İnşaat İşlerinde Muhasebe ve Vergi Uygulamaları”
hakkında YMM İbrahim Değirmenci'nin sunumuyla seminer düzenlendi.
* 16 Ağustos 2014 tarihinde “Staj Başlama” kursu düzenlenmiş olup halen devam etmektedir.
* 18 Ağustos 2014 tarihinde ”SMMM Yeterlilik” kursu düzenlenmiş olup halen devam etmektedir
* 15 Eylül 2014 tarihinde Hizmet ve Kalite Güvence İlke ve Esasları, Haksız Rekabetle Mücadele Yazılımı,
E k Eği mi ve E k Sözleşme konularıyla ilgili Farkındalık Eği mi” seminerleri ASMO Başkanı SMMM
Mustafa Erdem, SMMM Doğan Akay, SMMM Feyzullah Topçu, SMMM Funda İz sunumuyla
gerçekleş rildi.
* 16 Eylül 2014 tarihinde YMM Mesut Solkol'un sunumuyla Stajyerler ve Muhasebe elemanları için
“Geçici vergi, dönem sonu işlemleri ve vergi uygulamaları hakkında eği m” kursu düzenlenmiş r.
MASMO 1. OLAĞAN GENEL KURULU ÇALIŞMA RAPORU 2014
MANAVGAT SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI
EĞİTİM SEMİNERLERİ
1- 30 Ocak 2014 Perşembe günü Otogar üzeri MATSO Toplan Salonu' nda saat 10.00' da DÖNEM SONU
İŞLEMLERİ konulu seminer düzenlendi.
2- 03 Şubat 2014 tarihinde Başarı Koleji' nde Saat 13.00' da Yrd. Doç. Dr. Mücahit Ünal tara ndan T.T.K.
Semineri yapıldı.
3- 04 Mart 2014 tarihinde Saat 13.30' da Manavgat Belediyesi İbrahim Sözen Gençlik Merkezi Konferans
Salonu' nda SMMM Dr. Baki DÜNDAR tarafından İNŞAAT MUHASEBESİ Semineri verildi. Ayrıca önceki
dönem odamızda görev alanlara plaket verildi. SMMM Yeterlilik ve Staja Başlama Sınavlarında başarılı
olanlara kitap hediye edildi.
4- 11 Nisan 2014 tarihinde Saat 14.00' da Manavgat Belediyesi Gençlik Merkezi' nde SMMM Mert EVİN'
in sunumuyla TURİZM İLE İLGİLİ KONULARDAKİ TANIMLAR, TEŞVİKLER VE İLGİLİ VERGİ MEVZUATI konulu
Eği m Semineri yapıldı.
MASMO 1. OLAĞAN GENEL KURULU ÇALIŞMA RAPORU 2014
5- 05 Haziran 2014 tarihinde odamız tarafından Ticaret Lisesi öğrencilerine eği m verildi.
6- 08 Ağustos 2014 tarihinde MATSO Otogar Toplantı Salonu' nda TÜRMOB Sekreteri Yücel AKDEMİR
sunumuyla İnşaat Muhasebesi Eği m Semineri yapıldı.
7- 15 Eylül 2014 tarihinde saat 15.00-17.00 arasında İbrahim Sözen Gençlik Merkezi Konferans Salonu'
nda TÜRMOB E k Komitesi Başkanı İzmir SMMM Odası Başkanı Feyzullah TOPÇU, SMMM Türkiye E k
Komitesi Üyesi Funda İZİ, Türkiye Haksız Rekabet Üyesi Antalya SMMM Odası Başkanı Mustafa ERDEM
ve İstanbul SMMM Odası Eğitmeni Doğan AKTAY sunumuyla; Hizmet ve Kalite Güvence İlke ve Esasları,
Haksız Rekabetle Mücadele Yazılımı, E k Eği mi ve E k Sözleşme konularıyla ilgili Farkındalık Eği mi
yapıldı.
MASMO 1. OLAĞAN GENEL KURULU ÇALIŞMA RAPORU 2014
MANAVGAT SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI
SOSYAL ETKİNLİKLER
1- 01 Şubat 2014 tarihinde Pınar Balık Marke m Restaurant' da Saat 12.00-17.00 arası Meslek Mensubu
Adayları ve Meslek Çalışanlarına yemek organizasyonu yapıldı.
2- 26 Şubat 2014 tarihinde Saat 10.00' da Vergi Ha ası Nedeniyle Vergi Dairesi ziyaret edildi.
3- 01 Mart 2014 Cumartesi günü Saat 08.30 – 10.30 arası Pınar Balık Marke m Restaurant' ta Meslek
Mensupları, stajyerler ve yardımcı elemanlara yönelik, odamız tarafından kahvaltı verildi.
Saat 11.00' da Atatürk Anıtına Çelenk konuldu ve basın açıklaması yapıldı.
4- 06 Mart 2014 tarihinde Saat 15.30' da Vergi Dairesi Müdür ve Şefleri odamızı ziyaret e .
MASMO 1. OLAĞAN GENEL KURULU ÇALIŞMA RAPORU 2014
5- 08 Mart 2014 tarihinde Saat 08.30' da odamızda Kadınlar Günü ile ilgili Sunum ve Kokteyl yapıldı.
Bayan meslek mensuplarımıza karanfil dağıtıldı.
6- 22 Mayıs 2014 tarihinde Alanya SMMM Odası odamızı ziyaret e .
7- 23 Mayıs 2014 tarihinde Manavgat Kaymakamı Emir Osman BULGURLU ziyaret edildi.
8- 04 Haziran 2014 tarihinde meslektaş ziyaretleri yapıldı.
MASMO 1. OLAĞAN GENEL KURULU ÇALIŞMA RAPORU 2014
9- 15 Haziran 2014 tarihinde odamız 1. Geleneksel Bot Turu programı yapıldı.
10- 13 Haziran 2014 tarihinde Antalya SMMM Odası ile devir protokolü imzalandı.
11- 26 Haziran 2014 tarihimde SMMM Sınavlarında başarılı olup SMMM Ruhasatını almaya hak kazanan
yeni meslek mensuplarına odamızda Ruhsat Teslim Töreni düzenlendi ve ardından Küçük Şelale
Restaurant' ta öğle yemeği verildi.
12- 16 Temmuz 2014 tarihinde Yöne m Kurulumuz Belediye Başkanı Şükrü SÖZEN' i ziyaret e .
MASMO 1. OLAĞAN GENEL KURULU ÇALIŞMA RAPORU 2014
13- 22 Temmuz 2014 tarihinde Küçük Şelale Restaurant' ta i ar yemeği organizasyonu yapıldı.
14- 22 Temmuz 2014 tarihinde Çatı Adayı Komisyonu odamızı ziyaret e .
15- Odamız bünyesinde 16 Ağustos 2014 ile 25 Ekim 2014 tarihleri arasında 180 saatlik Staja Başlama
Sınavı Hazırlık Kursu açıldı. 18 Ağustos 2014 ile 08 Ekim 2014 tarihleri arasında 140 saatlik SMMM
Yeterlilik Sınavları Hazırlık Kursu açıldı.
16- 26 Ağustos 2014 tarihinde
Vergi Dairesi Müdürü(yeni)
Husrev BAŞ ziyaret edildi.
17- 18 Eylül 2014 tarihinde Vergi Dairesi
Müdürü Husrev BAŞ ve Müdür
Yardımcısı Ali YALÇIN odamızı ziyaret e .
MASMO 1. OLAĞAN GENEL KURULU ÇALIŞMA RAPORU 2014
İDARİ İŞLEMLER VE
İSTATİSTİKİ
ÜYE BİLGİLERİ
MASMO 1. OLAĞAN GENEL KURULU ÇALIŞMA RAPORU 2014
İDARİ İŞLEMLER VE İSTATİSTİKİ ÜYE BİLGİLERİ
08.01.2014 – 20.06.2014 TARİHİ İTİBARİYLE ÜYE YAPISI
Ünvanlarına Göre Üye Dağılımı
Serbest Muhasebeci....................................................................: 22
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir..............................................: 254
TOPLAM....................................................................................: 276
Çalışma Biçimlerine Göre Üye Dağılımı
Serbest Çalışan Üyeler................................................................: 172
Bağımlı Çalışan Üyeler...............................................................: 104
TOPLAM....................................................................................: 276
Ünvanlarına Göre Çalışma Şekli
Serbest Çalışan SM.....................................................................: 8
Serbest Çalışan SMMM..............................................................: 164
Bağımlı Çalışan SM....................................................................: 14
Bağımlı Çalışan SMMM.............................................................: 90
TOPLAM....................................................................................: 276
Cinsiyetlerine Göre Üye Dağılımı
Bayan Üye..................................................................................: 87
Erkek Üye...................................................................................: 189
TOPLAM....................................................................................: 276
Üye Kayıtları
Antalya SMMM Odası' ndan Nakil Gelenler..............................: 254
Yeni Ruhsat Alan Üyeler.............................................................: 20
Diğer Odalardan Nakil Gelenler.................................................: 2
TOPLAM....................................................................................: 276
Şikayetler
Meslek Mensubunu Şikayet Eden Mükellef Sayısı....................: 3
Stajyerini Şikayet Eden Meslek Mensubu Sayısı……………...: 2
Resmi Kurumlardan Gelen Şikayet Sayısı.................................: 0
Haksız Rekabet...........................................................................: 1
TOPLAM....................................................................................:
İdari İşlemler
Gelen Evrak Sayısı.....................................................................: 397
Giden Evrak Sayısı.....................................................................: 663
Yöne m Kurulu Toplantı Sayısı.................................................: 27
Gönderilen Mail ve Mesajlar
SM, SMMM,SMMM Adayları, Stajyer ve Stajyer Adaylarına
Gönderilen Mail Sayısı………………………………………..: 67
SM, SMMM,SMMM Adayları, Stajyer ve Stajyer Adaylarına
Gönderilen Mesaj Sayısı………………………………………: 132
MASMO 1. OLAĞAN GENEL KURULU ÇALIŞMA RAPORU 2014
MASMO 1. OLAĞAN GENEL KURULU ÇALIŞMA RAPORU 2014
MASMO 1. OLAĞAN GENEL KURULU ÇALIŞMA RAPORU 2014
MASMO 1. OLAĞAN GENEL KURULU ÇALIŞMA RAPORU 2014
Manavgat SMMM Odası İle İlgili Yapılacak Olan Tadilat ve Maliyet Bilgisi
* Hizmet binamızın kuzey doğusunda bulunan terasın pvc ile içeriye alınması
* Üst ka a ve alt seminer odasında bulunan dış cepheden kaynaklanan yalı m
sorunlarının giderilmesi
* Kafeteryanın dış cepheye bakan duvarlarının eps ile kaplanması, çatlakların tamir
edilmesi, pencere kenarlarına silikon çekilmesi ve boya uygulamaları
* Üst ka aki oda duvarlarının kırılması ve kısmî olarak koridorla bütünlük sağlanması
* Başkan odasının yanındaki odanın bölme pvc doğramanın cam bölme ile ve genel
sekreter ve personel çalışma masasının arasının cam bölme ile ayrılması
* Başkan odası, personel odalarının laminant parke yapılması
* Koridor, kafeterya, arşiv(mevcut banyo) zeminlerinin seramik yapılması
* Alçı tamirleri, alçı yapılması ve boya uygulaması
* Başkan odası ve içeriye alman terasın ve etra nın asma tavan yapılması
* Aydınlatmalar, elektrik tesisat işleri
* Alt kat seminer ve toplan salonunun alçı tamiri ve boya yapılması, laminant parke
yapılması
* Kafeterya bölümüne tv ünitesi, gazetelik, satranç masaları ve kütüphane yapılması
* Odalarda ve koridorlarda kısmî alçıpan işleri, başkan odası kısmi duvar kağıdı ve
hazırlanacak olan dekorasyon projesine bağlı görselleş rmeler
* İç kapıların tadilat yapılması
Toplam tadilat maliye tahmini olarak 76.000.-TL dir
MASMO 1. OLAĞAN GENEL KURULU ÇALIŞMA RAPORU 2014
TADİLAT SONRASI ODAMIZ
MASMO 1. OLAĞAN GENEL KURULU ÇALIŞMA RAPORU 2014
WEB SAYFAMIZ
MASMO 1. OLAĞAN GENEL KURULU ÇALIŞMA RAPORU 2014
www.masmo.org
BASINDA ODAMIZ
MASMO 1. OLAĞAN GENEL KURULU ÇALIŞMA RAPORU 2014
MASMO 1. OLAĞAN GENEL KURULU ÇALIŞMA RAPORU 2014
MASMO 1. OLAĞAN GENEL KURULU ÇALIŞMA RAPORU 2014
MASMO 1. OLAĞAN GENEL KURULU ÇALIŞMA RAPORU 2014
MASMO 1. OLAĞAN GENEL KURULU ÇALIŞMA RAPORU 2014
MASMO 1. OLAĞAN GENEL KURULU ÇALIŞMA RAPORU 2014
MASMO 1. OLAĞAN GENEL KURULU ÇALIŞMA RAPORU 2014
MASMO 1. OLAĞAN GENEL KURULU ÇALIŞMA RAPORU 2014
MASMO 1. OLAĞAN GENEL KURULU ÇALIŞMA RAPORU 2014
MASMO 1. OLAĞAN GENEL KURULU ÇALIŞMA RAPORU 2014
MASMO 1. OLAĞAN GENEL KURULU ÇALIŞMA RAPORU 2014
MASMO 1. OLAĞAN GENEL KURULU ÇALIŞMA RAPORU 2014
MASMO 1. OLAĞAN GENEL KURULU ÇALIŞMA RAPORU 2014
MASMO 1. OLAĞAN GENEL KURULU ÇALIŞMA RAPORU 2014
MASMO 1. OLAĞAN GENEL KURULU ÇALIŞMA RAPORU 2014
MASMO 1. OLAĞAN GENEL KURULU ÇALIŞMA RAPORU 2014
MASMO 1. OLAĞAN GENEL KURULU ÇALIŞMA RAPORU 2014
MASMO 1. OLAĞAN GENEL KURULU ÇALIŞMA RAPORU 2014
MASMO 1. OLAĞAN GENEL KURULU ÇALIŞMA RAPORU 2014
MASMO 1. OLAĞAN GENEL KURULU ÇALIŞMA RAPORU 2014
BİLANÇOLAR
MASMO 1. OLAĞAN GENEL KURULU ÇALIŞMA RAPORU 2014
BİLANÇO
GELİR TABLOSU
BÜTÇE İLKELERİ
MASMO 1. OLAĞAN GENEL KURULU ÇALIŞMA RAPORU 2014
MANAVGAT SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI
BÜTÇE İLKELERİ
1- 29.11.1991 Tarih ve 21066 Sayılı Resmi Gazetede Yayınlanan Üye Aidatları İle İlgili Yönetmeliğin 9. Maddesi
Uyarınca, Maktu Aidatlar Memur Maaşı Taban Katsayısının 200 ile Çarpımından Az Olamaz.
2- 29.11.1991 Tarih ve 21066 Sayılı Resmi Gazetede Yayınlanan Üye Aidatları İle İlgili Yönetmeliğin 10. Maddesi
Uyarınca, Nispi Aidat Belirlenen Maktu Aidat Tutarının Bir Ka ndan Az 20 Ka ndan Fazla Olamaz ve Şirket
Ortaklarının Her Birince Ödenecek Nispi Aidat, Gelir Vergisi Mükellefi olan Meslek Mensuplarından En Az Nispi Aidat
Ödeyenden Daha Az Olamaz.
3- Oda Üyelerine Dağı lacak ve Bürolarında Asmaları Zorunlu Tasdikli Fiyat Tarifesi Karşılığı Olarak Memur Maaş
Taban Aylık Katsayısının 100 ile Çarpımı Sonucu Bulunacak Tutar Alınır. (21.02.1990 Tarih ve 20440 Sayılı Resmi
Gazetede Yayınlanan SMMM Odaları Yönetmeliği 16. Madde)
4- Meslek Mensuplarından Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışanlar ile Mesleği Fiilen İcra Etmeyenler Oda Kayıt
Ücre ve Yıllık Üye Aidatlarını % 50 İndirimli Olarak Öderler.
5- Kamuda Çalışanlardan Odaya Kayıt Sırasında Alınmayan Nakil Harcı, Serbest Çalışmaya Başlama Durumunda O Yılın
Nakil Harcı Tutarı Karşılığı Tahsil Edilir.
6- Gecikme Zamları Genel Hükümlerine Göre Hesaplanır ve Tahsil Edilir.
7- Fasıllar Arası Aktarma Yapmaya ve Yeni Fasıl Açmaya Yöne m Kurulu Yetkilidir.
8- 01.01.2011 – 31.12.2013 Bütçesi Öngörülen Gelirlerin ve Giderlerin Gerçekleşme oranı Göz Önüne Alınarak, Denk
Bütçe Esasına Göre Düzenlenmiş r.
9- 01.01.2011 – 31.12.2013 Bütçesinde, Gelirler Tahakkuk Esasına Göre, Giderler ise Tahakkuk ve Maliyet Esasına
Göre Tanzim Edilmiş r.
10- Bütçeyi Uygulamaya Yöne m Kurulu Yetkilidir.
11- Yöne m Kurulu Oda Adına Menkul, Gayrimenkul ve Diğer Sabit Kıymetler ve Gayrimaddi Haklar, Taşıt Alımına ve
Sa mına Yetkilidir.
12- Yöne m Kurulu Oda Adına Taşınır ve Taşınmaz Malların, Kiralanmasına Yetkilidir.
13- Yöne m Kurulu Oda Adına Kısa, Orta ve Uzun Vadeli Kredilerin Kullanımına ve Kısa, Orta ve Uzun Vadeli Finansal
Kiralama Yolu ile Taşınır ve Taşınmaz Malların Alımına, Sa mına Yetkilidir.
14- Diğer Odalara Basım, Yayın ve Eği m Konularında Katkıda Bulunmaya Yöne m Kurulu Yetkilidir.
15- Oda Sekreteri Oda Adına Münferiden 5.000(beşbin) TL' ye Kadar Harcama Yapmaya Yetkilidir.
MASMO 1. OLAĞAN GENEL KURULU ÇALIŞMA RAPORU 2014
MASMO 1. OLAĞAN GENEL KURULU ÇALIŞMA RAPORU 2014
ÜYELERİMİZ
MASMO 1. OLAĞAN GENEL KURULU ÇALIŞMA RAPORU 2014
MASMO 1. OLAĞAN GENEL KURULU ÇALIŞMA RAPORU 2014
MASMO 1. OLAĞAN GENEL KURULU ÇALIŞMA RAPORU 2014
MASMO 1. OLAĞAN GENEL KURULU ÇALIŞMA RAPORU 2014
MASMO 1. OLAĞAN GENEL KURULU ÇALIŞMA RAPORU 2014
MASMO 1. OLAĞAN GENEL KURULU ÇALIŞMA RAPORU 2014
MASMO 1. OLAĞAN GENEL KURULU ÇALIŞMA RAPORU 2014
MASMO 1. OLAĞAN GENEL KURULU ÇALIŞMA RAPORU 2014
NOT:
MASMO 1. OLAĞAN GENEL KURULU ÇALIŞMA RAPORU 2014
NOT:
MASMO 1. OLAĞAN GENEL KURULU ÇALIŞMA RAPORU 2014
NOT:
Y. Hisar Mah. Hastane Cad. Kopmaz İş Merkezi No.: 17 Kat: 4 Daire: 25
Tel.: +90 242 746 09 79 - 0 546 746 09 79
Manavgat / ANTALYA
www. masmo.org
Author
Document
Category
Без категории
Views
0
File Size
10 743 Кб
Tags
1/--pages
Пожаловаться на содержимое документа